Kórházi alapítvány tevékenységének minősítése

Kérdés: Kórház által létesített alapítvány alaptevékenysége (célja) az alapító okirat szerint a kórház betegellátási színvonalának emelése, eszközbeszerzések, készletbeszerzések, képzések formájában. Az alapítvány az általa alapcélra beszerzett eszközöket a kórház részére bérbe adja önköltségi áron, nyereség realizálása nélkül, határozott időre, amelynek lejártával az eszközt az alapítvány a kórház részére ingyenes használatba adja. Az alapítvány a befolyt bérleti díjat újabb alapcél szerinti orvostechnológiai fejlesztésre (pl. eszközbeszerzés) használja fel. Az alapítvány alapcél szerinti tevékenységének minősül-e az alapító okiratban foglalt alapcélra beszerzett eszközök hasznosítása, bérbeadása a kórház számára, vagy az gazdasági-vállalkozási tevékenységnek tekintendő? [A 2011. évi CLXXV. törvény (Civil-tv.) 2. § 11. b) pontja alapján véleményünk szerint alapcél szerinti tevékenységnek minősül, nem meríti ki a gazdasági-vállalkozási tevékenység fogalmát.]
Részlet a válaszából: […] ...alapítvány a kórház részére beszerzett eszközök forrásának egy részét magától a kórháztól szerzi meg bérleti díj formájában. Az önköltségi ár számítására vonatkozóan sincs információnk. Feltehetően a gépek működtetésének költségeit a kórház viseli,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Bérbeadás számlázása

Kérdés: Kórház által létrehozott közhasznú alapítvány orvostechnikai eszközöket szerez be (célja szerint), majd bérbe adja azokat a betegellátás színvonalának emelését segítendő kórházi betegellátó osztályokra. Az eszközöket a kórház idegen eszközként tartja nyilván. A bérbeadás önköltségi áron történik, az alapítványnak eredménye ezen nem képződhet. A bérleti szerződés végén az eszközöket a kórház részére az alapítvány térítésmentesen átadja. Az alapítvány bevételét - újabb orvostechnikai eszközök beszerzésére - a kórház részére bérbe adott eszközök bérleti díjain túl adománygyűjtésekből, az szja 1%-ából éri el. Ezen eljárásrend a jelenlegi jogszabályi környezetnek megfelel-e, az alapítvány által kiállított bérletidíj-számla befogadható-e az alapító kórház részéről?
Részlet a válaszából: […] A civil szervezetek esetében meg kell különböztetni és elkülönítetten kell könyvelni az alapfeladatok és a vállalkozási feladatok bevételeit és ráfordításait. Alapfeladat a létesítő okiratban meghatározott tevékenységek végzése. Alapfeladathoz tartozó bevételek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Saját előállítású arcmaszk könyvelése

Kérdés: Intézményünk (központi költségvetési szerv) alapanyagot vásárolt, melyeket a könyveinkben nyilvántartásba vettünk. Az alapanyagot - járvány elleni védekezésben használt - egészségügyi védőfelszerelés (FFP2-es arcmaszk) előállításához használjuk fel, melyet egy vállalkozó (100%-os állami tulajdonú gazdasági társaság) gyárt le részünkre ingyenesen. Az elkészült termékek az Európai Bizottság - módosított - 2020. április 3-án kiadott 2020/491. számú határozata alapján a katasztrófa áldozatai között ingyenesen szétosztásra kerülnek. Ebben az esetben saját termelésű készletről beszélhetünk-e? Ha igen, milyen szakágazati besorolással kell az intézményünknek rendelkeznie, hogy azt és a készterméket a könyveinkben szerepeltethessük? Ha nem, akkor a fenti tevékenység hogyan könyvelendő, és szükséges-e a speciális szakágazati besorolás (pl.: 032050 Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése)? Milyen értéken kell a készterméket készletre venni, tekintettel arra, hogy a vállalkozó a gyártást számunkra ingyen végzi (nálunk csak az anyagköltség merül fel)?
Részlet a válaszából: […] ...számított előállítási érték. Az Szt. 62. §-ának (7) bekezdése szerint saját termelésű készleteknél az előállítási érték az önköltséggel azonosan került megállapításra. Így a termék bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Önkormányzati ingatlanban végzett karbantartás

Kérdés: Önkormányzatunk önálló intézménye a gyermekétkeztetési intézmény. Törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett szerv. Az intézmény egy többfunkciós épületben van elhelyezve, az épület az önkormányzat tulajdona. Ebben az évben a gyermekétkeztetési intézményhez tartozó külső folyosó burkolatát javíttattuk, korlátját újíttattuk fel, melyet az önkormányzat részére számláztak. Az önkormányzatnál használhatjuk-e a 096015 COFOG-ot, elszámolható-e az intézményi gyermek-étkeztetés normatívával szemben?
Részlet a válaszából: […] ...vagy nemzetiségi önkormányzattól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. A támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségre, ideértve a felhalmozási jellegű kiadásokat is) számolható el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Saját dolgozó részére nyújtott szolgáltatás I.

Kérdés: Egészségügyi intézmény antitestvizsgálatért az intézmény dolgozói részére alacsonyabb árat határoz meg, mint más, a szolgáltatást igénybe vevő, az intézménytől független személy/szervezet esetében. A dolgozók részére megállapított vizsgálati díj összege a vizsgálat önköltségi árát eléri/minimálisan meghaladja. Ilyen esetben keletkezik-e a saját dolgozó részére nyújtott szolgáltatás után adó- és járulékfizetési kötelezettsége az intézménynek? Ha igen, akkor az miként adózik?
Részlet a válaszából: […] ...haszon levonásával határoznak meg (viszonteladási árak módszere), vagyc) a termék, a szolgáltatás szokásos haszonnal növelt közvetlen önköltségével határoznak meg (költség és jövedelem módszer), vagyd) független fél által az ügylet révén elért -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 23.

Alaptevékenységként végzett szolgáltatás díja

Kérdés: Költségvetési szerv alapító okirata szerint vállalkozási tevékenységet nem folytat. Alaptevékenységként végzett, de fizetett szolgáltatás árát megállapíthatja-e önköltségi áron felül (például vérvétel árának megállapítása és beszedése)?
Részlet a válaszából: […] ...díjakat jogszabály határozza meg.Amennyiben másik költségvetési szerv részére nyújtja, akkor azt - véleményünk szerint - nem lehet önköltségi ár felett, nyereséggel végezni. A haszonszerzés fogalmának értelmezésében azonban jelent meg olyan állásfoglalás is, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Önkormányzati ételszállító gépkocsi beszerzése

Kérdés: Önkormányzatunk (áfaalany) a szociális étkeztetés kiszállításához személygépkocsit üzemeltetett. A személygépkocsi meghibásodott, javítása nem volt lehetséges, ezért az önkormányzat megrendelt egy 2 személyes tehergépkocsit, hogy a szociális étkeztetés kiszállítását biztosítani tudja. Az új tehergépjármű árából az áfát vissza-igényelheti az önkormányzat? Az üzemanyag költsége 100%-ban elszámolható? Milyen költségeket lehet elszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...címére szóló számla alapján számolható el áfában is és számvitelileg is.Amennyiben a költségelszámolásra vonatkozó kérdésük az önköltségszámításra vonatkozik, akkor a közvetlen bérköltség (a sofőr bére, ha nem teszi ki a feladat a teljes munkaidejét,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Munkahelyi étkeztetés

Kérdés: Az önkormányzat és intézményei azokon a helyeken, ahol gyermekétkeztetés van, az alkalmazottak esetében is csak a nyersanyagnormát térítteti meg. Keletkezik-e adófizetési kötelezettség a dolgozóval meg nem fizettetett rezsi miatt? Ha igen, akkor a meg nem fizetett rész után a munkáltató adózik, mintha egyes meghatározott juttatás lenne?
Részlet a válaszából: […] ...haszon levonásával határoznak meg (viszonteladási árak módszere), vagyc) a termék, a szolgáltatás szokásos haszonnal növelt közvetlen önköltségével határoznak meg (költség- és jövedelemmódszer), vagyd) független fél által az ügylet révén elért -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Táboroztatás adózása

Kérdés: Önkormányzatunk a művelődési házban - amely nem külön intézmény - nyári táborokat szervez a helyi általános iskolás korú gyermekeknek. A tábor önköltséges, a gyerekek részvételi díjat fizetnek, amely tartalmazza az étkezés, a programok és a felhasznált anyagok költségét. Lenne olyan tábor is, amelyben kizárólag egy helyi vállalkozás dolgozóinak gyermekei vennének részt, és a cég fizetné a részvételi díjat. (Az önkormányzat áfakörbe tartozik.)
1. A gyermekek/szülők által fizetett részvételi díj áfás-e? Ha igen, 27%-os?
2. Máshogy kell-e eljárni, ha a cég fizeti a részvételi díjat?
3. Amennyiben áfás a részvételi díj, akkor a táborral kapcsolatosan felmerülő kiadások áfája levonásba helyezhető?
Részlet a válaszából: […] A táboroztatás magában foglalja a szállás, étkezés és a programok biztosítását, ez egy komplex szolgáltatás, aminek az áfamértéke 27%. Az áfa mértéke független attól, hogy cég fizeti vagy magánszemélyek, tehát egyformán kell eljárni mindkét esetben. A számlát a vevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Parkolási feladatok számlázása

Kérdés: Önkormányzatunk egyik saját alapítású cége által látja el a parkolással kapcsolatos feladatokat. A parkolásért befolyt bevételek után az áfát az önkormányzat vallja be. A feladatellátással kapcsolatban felmerült költségeket (pl. anyagköltség, igénybe vett szolgáltatás, bérköltség, járulék) a cég 27% áfatartalommal kiszámlázza az önkormányzat felé. Ezen számlák után az áfa összegét visszaigényelhetjük? Jogos-e, hogy a bérköltségre és a járulékra is felszámítják a 27% áfát?
Részlet a válaszából: […] ...anyagköltség, általa igénybe vett szolgáltatás, és a feladatellátásban részt vevő munkatársai bér- és járulékköltségéből mint önköltségi tényezőkből tevődik össze. Mindezek a cég szolgáltatásának adóalapját (ellenértékrészét) képezik, tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.
1
2
3
16