Bentlakásos intézmény működése - intézményi térítési díjon felüli szolgáltatások áfája

Kérdés: Bentlakásos intézmény - költségvetési szerv, idősotthon - vagyunk, közel 500 fő gondozottal és 250 fő munkavállalóval. Havi intézményi térítési díj ellenében és azonfelül, bentlakóinknak különböző szolgáltatásokat nyújtunk. Ezek egy része jogszabályi előíráson alapul, és a térítési díjban benne foglaltatik [adómentes szolgáltatás az Áfa-tv. 85. § (1) bekezdésének f) pontja és 85. § (4) bekezdése alapján], más része a lakó állapota és igénye szerint választható plusztérítés ellenében.
Külön térítendő termékek és szolgáltatások köre:
- Nem jogszabályi előíráson alapuló, illetve az intézményi térítési díj által nem fedezett gyógyszerek. A felírt receptek alapján a teljes gyógyszerszükségletet intézményünk vásárolja meg, majd a nem jogszabályon alapuló, nem a térítési díj részét képező részt kiszámlázza a lakóknak. A térítés a szociális helyzeten is múlik, tehát ha nem alaplistás gyógyszert kap a lakó, és térítenie kéne, de nincs rá fedezete, akkor a szociális helyzetére tekintettel mégsem kell térítenie. A gyógyszerellátás komplex szolgáltatás, függetlenül attól, hogy alaplistás vagy nem alaplistás tételről van szó. Ez a szolgáltatás tartalmazza a receptre történő felíratást az intézmény orvosával, a gyógyszer beszerzését, a név szerinti nyilvántartásba vételt, adagolást, adott esetben a beadást is, a veszélyes hulladék kezelését. Lakóink 75%-a nem képes arra, hogy a saját gyógyszerezését önállóan és biztonságosan el tudja végezni, felügyelet nélkül. Adómentesen számlázunk, mert a gyógyszerrel történő ellátás, felügyelet a fentiekben leírt komplex tevékenység, ami szorosan kapcsolódik a fő tevékenységünk megfelelő minőségben történő ellátásához, attól el nem választható. A bejövő számlák áfáját nem igényeljük vissza.
- Tévé-, hűtőszekrénybérlet. Azoknak a lakóknak, akik nem rendelkeznek saját berendezéssel, lehetőségük van ezen intézményi tulajdonú eszközök bérlésére, használatára a lakószobán belül. Az erre a célra vásárolt eszközök áfája nem kerül levonásra.
- Fodrászszolgáltatás. Az alapellátásban háromhavonta egy alkalom van benne, az ezenfelüli hajvágások és speciális beavatkozás (berakás, dauer stb.) térítendő. Ezt kizárólag a lakóink vehetik igénybe akár oly módon is, hogy a fodrász "ágyhoz" megy.
- Egyéb szolgáltatások. Fogtechnikai munkák, intézményi tulajdonú gépkocsi magáncélú igénybevétele.
Tekinthetőek-e a fentiekben felsorolt, külön térítési díjon felül fizetendő termékértékesítések és szolgáltatások járulékos szolgáltatásnak, számlázhatjuk-e ezeket adómentes értékesítésként? Ezek a tételek nem önálló célként jelennek meg, hanem arra szolgálnak, hogy a fő szolgáltatásunkat a lehető legjobb feltételek mellett tudják igénybe venni. Különálló módon nem léteznek, így pl. nem vásárolnánk tévét, ha erre a beköltöző lakó nem tartana igényt, illetve mozgásában akadályozott, és nem tud kifáradni a közös helyiségbe [hivatkozás: Héa-irányelv 78. cikk b) pont].
Részlet a válaszából: […] Az adó alapjába beletartoznak:a) az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések, kivéve magát az áfát;b) a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Egyszeri belépési hozzájárulás beszedése

Kérdés: Városunkban a bentlakásos idősek otthona önkormányzati fenntartású szociális intézmény. A Szoctv., valamint az önkormányzat rendelete szabályozza, hogy az emelt szintű idősek otthonába történő elhelyezéskor az ellátást igénylőnek belépési hozzájárulást kell fizetni. Az idősek elhelyezése önkormányzati tulajdonú ingatlanban biztosított. Az önkormányzat vagyonrendelete szerint az intézményi és önkormányzati vagyon kizárólag az önkormányzat könyveiben szerepelhet. A belépési hozzájárulást az igénylők az önkormányzat fizetési számlájára fizetik be, számla az önkormányzat nevében kerül kiállításra. Az intézmény működését az önkormányzat intézményfinanszírozás formájában évente nagyobb összeggel támogatja. Az önkormányzat vagy az önkormányzat intézménye jogosult-e az egyszeri belépési hozzájárulás beszedésére, valamint a befizetett belépési hozzájárulást a könyvekbe mely főkönyvi számlákra és kormányzati funkcióra szükséges rögzíteni?
Részlet a válaszából: […] A Szoctv. 117/C. §-a alapján tartós bentlakásos intézmény esetén - a rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóotthon kivételével - a fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Közös önkormányzati hivatal

Kérdés: Önkormányzatunk 2013. évben a szomszédos településsel közös önkormányzati hivatalt hozott létre. A jegyzői hatáskörben megállapított szociális ellátásokat (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási támogatás) melyik költségvetési szerv szerepeltesse a költségvetésében, vagyis a közös önkormányzati hivatal vagy mindkét településnél az önkormányzat?
Részlet a válaszából: […] A jegyzői hatáskörbe tartozó, normatívaként megigényelt szociális juttatásokat a működtető önkormányzatok igénylik meg, majd az összeget a közös önkormányzati hivatal részére adják át. Álláspontunk szerint tehát az ilyen kiadások előirányzata és teljesítése a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.
Kapcsolódó címkék:  

Szociális étkeztetés térítési díjának elszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk a szociális étkezők részére más önkormányzat konyhájától vásárolja az ebédet. Az étkezőktől beszedett intézményi térítési díjat, amely ugyan nem annyi (kevesebb), mint az ebédért ténylegesen az önkormányzat által megfizetett összeg, közvetített szolgáltatásként vagy intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételként kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] Az étkezőktől beszedett térítési díjat intézményi működésibevételként kell elszámolni a 91322. Intézményi ellátási díj bevételi előirányzatánakteljesítése főkönyvi számlán, és a beszámoló 07. Működési bevételekelőirányzata és teljesítése űrlap 10. sorában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Temetési segély elszámolása

Kérdés: Az Szja-tv. 1. számú melléklet 1.3. pontjában foglalt temetési segély juttatásával kapcsolatban a következő kérdéseink vannak: az adómentességnek feltétele-e, hogy a munkavállaló igazolja azt, hogy valóban ő fizette a temetési költségeket? Az adómentesen ilyen címen juttatható összegnek van-e felső korlátja? Fizethető-e ilyen címen segély a munkavállaló elhunyt élettársának temetési költségeihez való hozzájárulás címén?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 1.3. pontja szerint a szociális és más ellátások közül adómentes "(...) a munkáltatótól (...) az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély".1. A munkavállalónak nem szükséges igazolnia, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 21.
Kapcsolódó címkék:  

Idősek klubjában végzett tevékenység minősítése

Kérdés: Intézményünk 2004-ben is adóalany maradt. Az idősek klubjában is komplex feladatot látunk el ugyanúgy, mint a szociális otthonban, de ezért az ellátottaknak a Szoc-tv.-nek a személyi térítési díj megállapítására vonatkozó előírásai értelmében csak az étkeztetésért kell fizetniük. 2003. évben ez az adóköteles tevékenységek körébe tartozott, bevételünk 2100 ezer forint volt. Minek minősül ez a tevékenységünk 2004. évtől?
Részlet a válaszából: […] ...a szociális ellátás keretében csak az étkeztetést kell fizetni, és ez az ellenérték nem haladja meg a szociális törvényben meghatározott, étkezésért fizetendő térítési díjat, akkor az szociális étkeztetésnek tekintendő, és ez évben is adóköteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 8.
Kapcsolódó címke:

Idősek klubjában nyújtott szolgáltatás adókötelezettsége

Kérdés: Az idősek klubjában komplex feladatot látunk el (mosás, foglalkoztatás), úgy, mint a szociális otthonban. Az ellátottaknak csak az étkezésért kell fizetniük. Az idősek klubjában nyújtott szolgáltatásunk adóköteles vagy tárgyi adómentes?
Részlet a válaszából: […] ...a szociális ellátás keretében csak az étkezésért kell fizetni, továbbá ha az ezért kapott ellenérték nem haladja meg a Szoc-tv. 116-117. §-aiban meghatározott, étkezésért fizetendő térítési díjat, akkor az szociális étkeztetésnek tekinthető, és az Áfa-tv. 2004...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 27.
Kapcsolódó címke:

Családsegítő szolgáltatások áfája

Kérdés: Egy önkormányzat családsegítő irodája pályázaton elnyert összegből csecsemők ellátásához szükséges eszközöket (babakocsi, babaágy stb.) szerzett be, melyeket rászoruló családok használatába ad jelképes összeg befizetése ellenében. Az ily módon ellenérték fejében használatba kapott tárgyakat meghatározott idő után az igénybevevők kötelesek visszaadni a családsegítő irodának. Tekinthető-e ez a tevékenység a Szolgáltatások Jegyzéke szerinti 85.32 besorolási szám alá tartozó "szociális ellátás elhelyezés nélkül" körébe tartozó szolgáltatásnak, mely az Áfa-tv. alapján tárgyi adómentes szolgáltatás?
Részlet a válaszából: […] ...2. számú mellékletének 18. pontja értelmében tárgyi adómentes tevékenységnek minősülnek az SZJ 85.3 besorolási szám alá tartozó szociális ellátások a szociális étkeztetést kivéve. A Szolgáltatások Jegyzéke értelmében a 85.32 besorolási szám - szociális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.
Kapcsolódó címkék:  

Szociális étkeztetés

Kérdés: A város polgármesteri hivatala mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mint részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodási feladatait is. Az idősek nappali szociális otthonában (853257 Nappali szociális ellátás szakfeladat), a szociális törvény alapján csak az étkezésért kell fizetni. Az ellátottak felé kiszámlázott térítési díjakról a számlákat tárgyi adómentesen vagy 12 százalékos áfatartalommal kell kiállítani?
Részlet a válaszából: […] ...szociális ellátás keretében nem elkülönülten (nem külön ellenértékként) nyújtott étkeztetés vagy az SZJ 85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel vagy az SZJ 85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül szolgáltatási csoportba tartozik. Ilyen esetben az egész ellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.
Kapcsolódó címkék: