Magánszemély pénzadománya önkormányzatnak

Kérdés: Önkormányzat elfogadhat-e magánszemélyektől pénzadományt, mellyel a kulturális intézményénél szakköri formában működő néptánccsoport működési költségeit szeretné támogatni? Ha igen, hogyan történik meg az adományozási lehetőség kihirdetése, a testületi döntés, a nyilvántartás, a felhasználás és a könyvelés? Az adományt érdemes-e a kulturális intézménynek közvetlenül befizetni, vagy az önkormányzaton keresztül valósulhat meg?
Részlet a válaszából: […] ...ha az nem minősül szolgáltatás ellenértékének. Abban az esetben, ha pl. a magánszemély vagy valamely hozzátartozójának néptánccsoport-tagdíját fizeti ki, akkor az szolgáltatásnak minősül.Ha a magánszemély kötelezettség nélkül saját magánvagyona terhére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Tagdíj, illetve hozzájárulás nyilvántartása

Kérdés: Önkormányzatunk több társulásnak, egyesületnek, szövetségnek tagja, pl. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Hulladékgazdálkodási Társulás, Vízitársulat, Leader Egyesület. Ezeknek a szervezeteknek tagdíjat, hozzájárulást fizetünk. Van köztük olyan, amelyik a befizetett összegről számlát állít ki, van, amelyik csak a megállapodásra hivatkozva levélben kéri a fizetést. Hova, milyen rovatra kellene könyvelni ezeket a kiadásokat? Pénzeszközátadásként vagy egyéb dologi kiadásként? A könyvelés rovata függ-e attól, hogy került-e számla kiállításra vagy sem?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatásnyújtás, ugyanis azért hozzák létre őket, hogy a tagjaik számára meghatározott szolgáltatást nyújtsanak, amiért a tagok tagdíjat fizetnek.A tagsági díjra azonban vonatkozik az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének l) pontja szerinti adómentesség. Az Áfa-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Vitorlás hajók vitorláskikötőben történő elhelyezésének áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Egy vitorlássportklub a bíróság által nyilvántartásba vett egyesület, amely rendelkezik alapszabállyal és tagsággal. Az egyesület "Közhasznú" közhasznúsági fokozattal rendelkezik. Az egyesület önálló szervezeti egységekkel (hét vitorlástelep) rendelkezik, amelyek saját szervezeti és működési szabályzat alapján önálló tagsággal működnek sportcéllal (utánpótlás-nevelés, versenyszerű felnőtt és ifjúsági vitorlázás, szabadidős túratevékenység), az önkormányzattól sportcélú felhasználásra kapott vitorlástelepeken. Az egyesület áfaalany, bevételét a minden tagra kötelező központi tagdíj képezi, illetve a vitorlástelepek tagjai külön további telepi tagdíjat, közösköltség-hozzájárulást, valamint telepi hozzájárulást is fizetnek, amelyek ellenében a vitorlástelepek a saját tagjaiknak biztosítják az adott vitorlástelep kikötőhelyeinek használatát. A vitorlástelepek használati szerződéseket kötnek tagjaikkal, amelyek alapján a tagok használhatják a telep sportlétesítményeit, így a kikötőhelyeket is. Jól gondoljuk, hogy a használati szerződések és a telepi tagdíjak alapján az Áfa-tv. szerinti ingatlan-bérbeadás valósul meg a kikötőhelyek tekintetében az egyesület önálló szervezeti egységei (vitorlástelepek) és azok tagjai között, és hogy ez az ingatlan-bérbeadás adómentesnek minősül? Közlekedési eszköznek tekinthető-e a hajó, figyelemmel arra, hogy igen válasz esetén az Áfa-tv. 86. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján a kikötőhely bérbeadására az Áfa-tv. 86. §-ának (l) bekezdés l) pontja nem alkalmazható?
Részlet a válaszából: […] ...így a kikötőhelyeket is. Ezen információ alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy a vitorlástelepek tagjai által a tagdíjon felül (külön) fizetett összeget kizárólag a kikötőhasználatért fizetik, vagy ezen díj ellenében egyéb szolgáltatást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Támogatások rendszere

Kérdés: A korábbi években az Áht. 13/A §-ának (2) bekezdése előírta, hogy az államháztartás alrendszereiből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetés­szerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. 2012. évtől milyen jogszabályi előírás vonatkozik a civil szervezetek (pl. sportegyesület, egyház) részére céljelleggel biztosított támogatásokra?
Részlet a válaszából: […] ...törvényben, az Ötv.-ben leírtak szerint.A civil szervezetek bevételei a civil törvény szerint, többek közötta) egyesület esetében tagdíj, alapítvány esetében alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon,b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 18.

Társulati tagdíj könyvelése

Kérdés: A társulati tagdíjakat melyik főkönyvi számlára kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...konferenciákat rendeznek.Az érintett szakemberek mint magánszemélyek lesznektársulati tagok, rájuk a tiltás nem vonatkozik, a társulati tagdíj megfizetésemellett, tagként szereznek jogosultságot a kiadványokra, illetve a társulatáltal szervezett rendezvényeken...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 3.

Tagdíj

Kérdés: Az új Áht. 41. §-a (1) és (2) bekezdésének értelmezéséhez kérem állásfoglalásukat. A fenti paragrafusokban jelzett tiltás vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a költségvetési szerv vagy valamely alkalmazottja szakmai tevékenysége, ismerete bővítése érdekében tagdíjat fizet? Legtöbb esetben a tagdíj fejében ingyenes oktatást, kiadványokat kapunk. Amennyiben a tagsági viszony az intézmény dolgozója nevére szól, a munkáltató megtérítheti-e részére a díjat? Ilyen tagdíjfizetések pl.: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete, HUNGARNET Egyesület, Magyar Kertészeti Tudományos Társaság, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, Magyar Kémikusok Egyesülete stb., illetve vannak külföldi egyesületi tagságok is.
Részlet a válaszából: […] ...szervezethez csatlakozzon, ennek megfelelően afelsorolt szervezetekhez, egyesületekhez való csatlakozás nem lehetséges, ennekértelmében a tagdíjról a költségvetési szerv nevére szóló bizonylat nem isszülethet.Amennyiben nem a felsorolt szervezetekhez történőcsatlakozásról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.

Vagyoni hozzájárulás számvitele

Kérdés: A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége alapszabályának értelmében a belépő tagoknak vagyoni hozzájárulást kell fizetni (ez nem tagdíj). Melyik főkönyvi számlára kell ezt könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...és abban vállalja, hogy– az alapszabályt magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja;– a BÖSZ munkájában tevékenyen részt vesz;– tagdíjat fizet.A tagdíj fizetése a dologi kiadások között kerülelszámolásra.A BÖSZ pártoló tagja lehet az a természetes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

TDM szervezeti tagdíj

Kérdés: Egy turisztikai nonprofit szolgáltató korlátolt felelősségű társaságot (TDM szervezet) alapított három önkormányzat, két másik gazdasági társaság részvételével. A három önkormányzat tulajdoni hányada 75%. A tulajdoni hányad fejében a mi önkormányzatunknak 400 000 Ft pénzbeli hozzájárulást kellett befizetni, valamint – a társasággal kötött megállapodás alapján – évente a településen befolyt idegenforgalmi adó függvényében (a társaság működésének biztosítására) tagdíjat is kell fizetni, amelynek összege minimum 1 000 000 Ft/év.
Szíveskedjenek szakmai véleményt adni arra vonatkozóan, hogy a befizetett tagdíjra vonatkozik-e az Áht. 13/A. § (2) bekezdés szerinti számadási kötelezettség, vagy csak abban az esetben kell a felhasználásról számot adni a szervezetnek, ha a megállapodásban az önkormányzat által fizetendő összeg működési támogatásként szerepel?
Részlet a válaszából: […] ...desztinációs szervezetek egy részeegyesületként jött létre. Az egyesületként működő TDM szervezeteknél lehet szóarról, hogy a tagok tagdíjat fizetnek. Az Önök esetében a TDM szervezet korlátolt felelősségűtársaságként jött létre, amelynek többségi tulajdonosa...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.

Megbízási díj adó- és járulékkötelezettsége

Kérdés: Megbízási szerződés esetén mit kell levonni a megbízási díjból, ha olyan magánszeméllyel köt egy intézmény megbízást, aki 7-es kezdetű adószámmal rendelkezik, és számlát tud adni? Hogyan alakulnak esetében a megbízó, foglalkoztató által fizetendő 27%-os társadalombiztosítási járulék, illetve a magánszemély (biztosított) által fizetett egyéb járulékok, ha a megbízott személynek van főállású jogviszonya?
Részlet a válaszából: […] ...a minimálbér 30%-át,a megbízási jogviszony biztosítottá teszi a megbízottat, le kell vonni tőle azegyéni nyugdíjjárulékot, illetve tagdíjat (9,5% vagy 1,5+8%), le kell vonni a4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot, és a bruttósított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Munkába járás saját személygépkocsival

Kérdés: Néhány munkavállalónk munkaszerződés szerint 2 különböző városban végzi munkáját (egy héten 3 nap az egyik, 2 a másik városban), és egy harmadik helység a lakóhelye. Saját személygépkocsi használata esetén hogyan számolható el részükre a költségtérítés? Csak a kilométerenkénti 9 Ft, mindkét munkavégzési hely esetében? Van-e lehetőség nagyobb összeg megtérítésére? Kell-e a munkavállalónak a tényleges költségeiről nyilatkoznia? Milyen adó- és járuléklevonási kötelezettségünk van, ha nem csak a 9 Ft-ot térítjük meg nekik?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezettség terheli.Azaz le kell vonni belőle a személyi jövedelemadót, a 9,5%nyugdíjjárulékot (illetve 8% magán-nyugdíjpénztári tagdíjat+1,5%nyugdíjjárulékot), valamint 7,5% egészségbiztosítási és munkaerő-piacijárulékot. A munkáltatót pedig terheli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.
1
2
3