Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott tagdíj tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Tagdíj, illetve hozzájárulás nyilvántartása

Kérdés: Önkormányzatunk több társulásnak, egyesületnek, szövetségnek tagja, pl. Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Hulladékgazdálkodási Társulás, Vízitársulat, Leader Egyesület. Ezeknek a szervezeteknek tagdíjat, hozzájárulást fizetünk. Van köztük olyan, amelyik a befizetett összegről számlát állít ki, van, amelyik csak a megállapodásra hivatkozva levélben kéri a fizetést. Hova, milyen rovatra kellene könyvelni ezeket a kiadásokat? Pénzeszközátadásként vagy egyéb dologi kiadásként? A könyvelés rovata függ-e attól, hogy került-e számla kiállításra vagy sem?
Részlet a válaszból: […]ténylegesen is nyereségszerzésre nem törekvő személy, szervezet által a tagjainak teljesített olyan szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés,la) amelynek kizárólagos vagyoni fedezete az alapszabállyal összhangban meghatározott, minden tagra kötelező tagsági díj, egyéb hozzájárulás, a kapott államháztartási támogatás és egyéb adomány, valamint a saját tevékenységből származó nyereség, amely a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint az adózás előtti eredményt csökkenti, éslb) amely a közös érdekeknek megfelelően társadalmi, politikai, munkavállalói vagy munkáltatói, illetőleg egyéb, szakmai érdekeket képviselő vagy azt védő, vallási vagy más lelkiismereti, hazafias, humanitárius, karitatív és hagyományőrző célokat szolgál.Az Áfa-tv. számlaadásra vonatkozó szabályai szerint az adómentesség alá tartozó ügyletekről nem kötelező számlát kiállítani, de számviteli bizonylatot igen.Az Áfa-tv. 165. §-ának (1) bekezdése szerint mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, haa) termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely az Szt. rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül.Amennyiben számla kiállítására nem kerül sor, akkor az Szt. számviteli bizonylatra vonatkozó szabályait kell betartani. Az Szt. 166. §-ának (1) bekezdése szerint számviteli bizonylat minden olyan, a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. A számviteli bizonylat alaki és tartalmi kellékeiről az Szt. 167. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója;b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése;c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4907
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Társulati tagdíj könyvelése

Kérdés: A társulati tagdíjakat melyik főkönyvi számlára kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]személy, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint közhasznú szervezet, ezért a társulat tekintetében is él ez a korlátozás. A társulatok tevékenységébe tartozik többek között, hogy szakemberek számára folyóiratokat, kiadványokat és szakmai tárgyú kiadványokat adnak ki, tájékoztatókkal és ismeretterjesztő művekkel segítik őket, tanulmányutakat szerveznek részükre, előadásokat, szakmai továbbképző tanfolyamokat, ankétokat, hazai és nemzetközi konferenciákat rendeznek. Az érintett szakemberek mint magánszemélyek lesznek társulati tagok, rájuk a tiltás nem vonatkozik, a társulati tagdíj megfizetése mellett, tagként szereznek jogosultságot a kiadványokra, illetve a társulat által szervezett rendezvényeken való részvételre. A tagsági viszony a társulat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3215
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Tagdíj

Kérdés: Az új Áht. 41. §-a (1) és (2) bekezdésének értelmezéséhez kérem állásfoglalásukat. A fenti paragrafusokban jelzett tiltás vonatkozik azokra az esetekre is, amikor a költségvetési szerv vagy valamely alkalmazottja szakmai tevékenysége, ismerete bővítése érdekében tagdíjat fizet? Legtöbb esetben a tagdíj fejében ingyenes oktatást, kiadványokat kapunk. Amennyiben a tagsági viszony az intézmény dolgozója nevére szól, a munkáltató megtérítheti-e részére a díjat? Ilyen tagdíjfizetések pl.: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete, HUNGARNET Egyesület, Magyar Kertészeti Tudományos Társaság, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, Magyar Kémikusok Egyesülete stb., illetve vannak külföldi egyesületi tagságok is.
Részlet a válaszból: […]is születhet. Amennyiben nem a felsorolt szervezetekhez történő csatlakozásról, hanem szolgáltatási szerződés keretében nyújtott oktatásról, szakmai ismeretek bővítéséről, kiadványokról van szó éves tagsági díj keretében, akkor a költségvetési szerv nevére kiállított számla dologi kiadásként kerül elszámolásra. A munkavállalók nevére szóló bizonylat alapján a költségvetési szerv által teljesített tagdíjfizetési kötelezettség a magánszemély jövedelmének minősül. Az adó- és járulékfizetési kötelezettséget a magánszemély és a költségvetési szerv között fennálló jogviszony alapján kell elbírálni. A munkavállaló nevére kiállított számla a kérdéses esetben viszont azért nem elfogadható, mert a szolgáltatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3167
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: TDM szervezeti tagdíj

Kérdés: Egy turisztikai nonprofit szolgáltató korlátolt felelősségű társaságot (TDM szervezet) alapított három önkormányzat, két másik gazdasági társaság részvételével. A három önkormányzat tulajdoni hányada 75%. A tulajdoni hányad fejében a mi önkormányzatunknak 400 000 Ft pénzbeli hozzájárulást kellett befizetni, valamint - a társasággal kötött megállapodás alapján - évente a településen befolyt idegenforgalmi adó függvényében (a társaság működésének biztosítására) tagdíjat is kell fizetni, amelynek összege minimum 1 000 000 Ft/év.
Szíveskedjenek szakmai véleményt adni arra vonatkozóan, hogy a befizetett tagdíjra vonatkozik-e az Áht. 13/A. § (2) bekezdés szerinti számadási kötelezettség, vagy csak abban az esetben kell a felhasználásról számot adni a szervezetnek, ha a megállapodásban az önkormányzat által fizetendő összeg működési támogatásként szerepel?
Részlet a válaszból: […]felelősségű társaságként jött létre, amelynek többségi tulajdonosa az önkormányzat. Az önkormányzat a társaság tulajdonosaként átadott pénzeszközt adhat át általános működési támogatásként akkor, ha a kft. annak ellenében nem nyújt szolgáltatást a támogatónak. Ha nyújt szolgáltatást, akkor szolgáltatásnyújtás ellenértékének kell az átutalt pénzösszeget tekinteni számvitelileg is, és adójogilag is. Az átadott pénzeszköz felhasználását, illetve a kft. gazdálkodását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2999
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,