Saját jogú nyugdíjban részesülő személy táppénze

Kérdés: Mt. hatálya alá tartozó nyugdíjast foglalkoztat önkormányzatunk, napi 8 órás munkaidőben. A kérdésem az lenne, hogy a munkavállaló igénybe veheti a táppénzt így, hogy nyugdíj mellett van foglalkoztatva? Ha igen, akkor a táppénzt a MÁK felé jelezni kell, ha nem, akkor a munkavállalónak igazolnia kell a távollétét, és arra az időszakra nem jár neki fizetés, vagy ez esetben mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] ...aki az Mt. szerinti munkaviszonyban áll, nem minősül biztosítottnak, tehát tőle nem vonnak járulékot. Ez viszont azt is jelenti, hogy táppénzre sem válik jogosulttá keresőképtelenség esetén. A keresőképtelenséget a munkajogi szabályok szerint természetesen igazolni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Keresőképtelenség táppénz nélkül

Kérdés: Dolgozónk keresőképtelenné vált, de korábbi táppénz előzménye miatt csak rövid ideig jogosult táppénzre. Mi a munkáltató teendője abban az esetben, ha a táppénzjogosultság lejár? Milyen feltételekkel szüntethető meg a közalkalmazotti jogviszony?
Részlet a válaszából: […] ...keresőképtelenség és a táppénzre való jogosultság mint társadalombiztosítási ellátásra való jogosultság elválik egymástól. Ez tehát azt jelenti, hogy valaki lehet keresőképtelen állományban, miközben táppénzre nem jogosult. Amennyiben az érintett azonban nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Szabadságra jogosító idő, keresőképtelenség közszolgálati jogviszony esetén

Kérdés: A 2013. október 29-én megjelent Költségvetési Levelek 187. számában arról kaptunk tájékoztatást, hogyan kell csökkenteni a szabadságot táppénz alatt (3548. kérdés). A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 115. §-a tartalmazza, hogy naptári évenként harminc napot meg nem haladó keresőképtelenség időtartamára jár szabadság. Ez mely jogviszonyokra vonatkozik, közszolgálati jogviszony esetében is így kell számolni?
Részlet a válaszából: […] A hivatkozott válaszban leírtak, azaz a szabadság tartós keresőképtelenség miatti csökkentésére vonatkozó előírások a Munka Törvénykönyve hatálya alatt álló munkavállalókra és a Kjt. hatálya alatt álló közalkalmazottakra érvényesek.A közszolgálati tisztviselők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 28.

Szabadság csökkentése táppénz alatt

Kérdés: Milyen mértékben kell csökkenteni a szabadságot táppénz alatt?
Részlet a válaszából: […] ...díjazást visszakövetelni nem lehet.Figyelemmel kell lenni arra, hogy a törvény a vonatkozó rendelkezésekben keresőképtelenségről, és nem táppénzről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 29.

Szabadság számítása 30 napot meghaladó táppénz esetén

Kérdés: Veszélyeztetett terhes kismamaként lassan egy hónapja vagyok itthon táppénzen. Úgy értesültem, hogy ebben az esetben az adott évre járó szabadságomat csökkenteni fogja a munkáltató az Mt. alapján. Valóban így van? Veszélyeztetett terhesként számomra nem jár betegszabadság?
Részlet a válaszából: […] ...valóban nem jár betegszabadság a veszélyeztetett várandósság miatti keresőképtelenség tartamára, ebben az esetben csak táppénzre lehet jogosult.2013. január 1-jétől megváltozott a szabályozás, az Mt. 115. §-a (2) bekezdésének e) pontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

Egészségügyi ágazati előmenetel

Kérdés: A 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev-tv.) 2. sz. melléklete vonatkozik-e az egészségügyi alap­ellátásban dolgozókra, pl. éjszakai ügyelet, védőnői szolgálat, iskolaorvosi szolgálat? Az orvosokat 2012-től érintő illetménynövekedés hogyan érinti a táppénzen, GYED-en vagy TGYÁS-on lévő orvost?
Részlet a válaszából: […] A 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev-tv.) 11/A. §-ának (1)-(2) bekezdései rögzítik, hogy a törvény meghatározza a közalkalmazotti és a munkaviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók (alkalmazott egészségügyi dolgozók), valamint a kormány által rendeletben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Köztisztviselő keresetkiegészítése

Kérdés: Köztisztviselőt 2010. január 7-én munkahelyi baleset ért. Emiatt baleseti táppénzben részesült január 8-tól április 2-ig. Mennyi keresetkiegészítésre jogosult? Jól tudjuk-e, hogy a baleseti táppénz nem számít munkaviszony-szüneteltetésnek?
Részlet a válaszából: […] A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évikeresetkiegészítéséről szóló 316/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében aköztisztviselő az eseti keresetkiegészítésre 2010. január és március hónaprajáró illetményének kifizetésével egyidejűleg, a 2010. január...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 21.

Cafeteriajuttatásra való jogosultság távollét esetén

Kérdés: Hivatalunk köztisztviselője 2010 márciusában keresőképtelenné vált, és csak május elején tudott újra munkába állni. Keresőképtelensége az alábbiak szerint alakult: március 29-től április 14-ig betegszabadságon (13 nap), majd azt követően április 15-től május 9-ig (25 nap) táppénzen volt, május 10. napján állt munkába, így véleményünk szerint a Ktv. 49/F. § (2) bekezdése alapján a neki járó cafeteriajuttatást csökkenteni kell, mivel ebben a 30 napot meghaladó időtartamban sem illetményre, sem átlagkeresetre nem volt jogosult. Dolgozónk egy munkajogász által megerősítve más álláspontot képvisel: szerinte a betegszabadság idejére illetmény illeti meg, csak csökkentett összegben [mivel a Ktv. 71. § (3) bekezdése szerint ahol jogszabály távolléti díjat említ, ott illetményt kell érteni, az Mt. 137. § (3) bekezdése szerint pedig a betegszabadság ideje alatt a távolléti díj 70%-a jár], álláspontunk szerint azonban az, hogy a betegszabadság idejére járó juttatás alapja a távolléti díj (illetmény), még nem teszi azzal azonossá. Hasonló a helyzet a táppénz esetében is, mivel a táppénz alapja általában az átlagkereset, így véleménye szerint részesült olyan juttatásban, amely szerint a cafeteriajuttatásait nem kellene csökkenteni. Kérdésünk a fentiek alapján, hogy a betegszabadság idejére járó juttatás illetménynek vagy a táppénz átlagkeresetnek minősül-e, mivel ezekben az esetekben nem csökkenthető a cafeteria kerete? Szintén a fenti eset kapcsán dolgozónk (és munkajogásza) kifogásolja a cafeteriajuttatás csökkentésének számítási metódusát. Mi az egész évre járó juttatást osztottuk egynapi összegre, és szoroztuk meg a keresőképtelenség teljes időtartamával (42 nap) - amibe minden napot beleszámítottunk, függetlenül attól, hogy a betegszabadságnál csak munkanapra és fizetett ünnepre jár pénz -, míg szerintük legfeljebb a 30 napon felüli időszakra jutó (12 nap) összeggel lehetne a juttatást csökkenteni. Álláspontunkat a Ktv. 49/F. § (2) bekezdésének azon szófordulatával támasztjuk alá, hogy az "azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre vagy átlagkeresetre nem volt jogosult" szövegrész a 30 napos feltétel bekövetkeztével a teljes időtartamot kiveszi a juttatásra jogot adó időszak alól, tehát nem köti ahhoz, hogy a pl. betegszabadság számításánál a hétvégékre nem jár juttatás.
Részlet a válaszából: […] ...Ktv. 71. § (3) bekezdés alapján a távolléti díjat valóbanilletménynek kell tekinteni, azonban a táppénzre ez már nem áll fenn, hiszen atáppénz kapcsán a Ktv. nem tartalmaz a távolléti díjhoz hasonló rendelkezést. A táppénzről a társadalombiztosítás ellátásaira...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

13. havi illetmény

Kérdés: Az intézmény dolgozója 2004. december 26-ától 2006. január 21-éig táppénzes állományban volt. 2006. január 22-étől május 8-áig szabadságát töltötte, időközben felmentési ideje is megkezdődött, mert az életkora lehetővé tette, hogy 2006. április 3-ától nyugdíjba vonulhasson. A felmentési idő 8 hónapjából a munkáltató 7 hónapra mentesítette a munkavégzés alól. Munkaviszonya a fentiek alapján 2006. december 2-án a felmentési idő lejártával szűnik meg. A 13. havi bér időarányosan hány hónapra fizethető ki számára?
Részlet a válaszából: […] A 2006. január 1-jétől hatályos rendelkezések számoskérdésben pontosították, kiegészítették a korábbi szabályozást, s több olyankérdést is rendeznek, mellyel korábban adós maradt a jogalkotó. Tekintsük át -a kérdés kapcsán - a 2006. január 1-jét követő időszakra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 8.

Nyugdíjas juttatásai

Kérdés: Előrehozott öregségi nyugdíjban részesülök, de munkaviszonyomat nem szüntettem meg. Ha lebetegszem, kapok-e táppénzt?
Részlet a válaszából: […] ...nem munkajogi kérdések, az 1997. évi LXXXIII. törvény (Eb-tv.)rendelkezéseit kell megvizsgálni a kérdés megválaszolásához.A táppénzellátással kapcsolatos leglényegesebb szabályokatösszefoglalva megállapíthatjuk, hogy táppénzre az jogosult, aki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 2.
1
2