Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott üzemeltetés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Szennyvíztisztító berendezés üzemeltetési költsége

Kérdés: Kettes adószámmal rendelkező önkormányzatunk Egyedi szennyvízkezelés című pályázat nyertese lett. Pályázati támogatásból, önkormányzati önrészből és az ingatlantulajdonosok által befizetett önrészből - azon lakóházaknál, akik igényelték, illetve a lakóház elhelyezkedéséből fakadóan rá tudtak csatlakozni a rendszerre - különböző nagyságú szennyvíztisztító berendezések kerültek beszerelésre a kivitelező által. A műszaki átadás, illetve aktiválás az idei évben megtörtént. A berendezések az önkormányzat tulajdonát képezik, de használója az ingatlantulajdonos. Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoktól üzemeltetési díjat szeretne beszedni félévente, számla ellenében, melyet az önkormányzat által foglalkoztatott, a berendezések ellenőrzésével megbízott személy bérére, illetve az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások fedezésére szeretne fordítani. Ezt az üzemeltetési költséget áfásan vagy áfamentesen mint hozzájárulás számlázhatja ki az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknak?
Részlet a válaszból: […]vízgazdálkodásról szóló jogszabályok alapján kétféle hozzájárulást tesznek lehetővé. Az egyik a víziközmű--fejlesztési hozzájárulás, amelyet a Vksztv. 69-72. §-ok szabályainak megfelelően kizárólag a vízmű szedheti be, és kizárólag nem lakossági felhasználók fizetik bekötésért, kapacitásbővítésért. A másik a közművesítési hozzájárulás, amelyet az önkormányzat szed be az Étv. 28. §-a alapján, és annak az ingatlantulajdonosnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5539
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Üzemeltetési költségek továbbszámlázása

Kérdés: A 2012. évi XCIII. törvény 2. §-ának (1) bekezdése alapján a járási hivatal kialakításához szükséges ingatlanrészeket 2013. január 1-jétől az önkormányzat ingyenes használatba adta a megyei kormányhivatal számára. Az üzemeltetési megállapodás alapján az üzemeltetési költségeket (áram, víz, fűtés, őrzés, takarításhoz kapcsolódó tisztítószerek stb.) meghatározott arányban az önkormányzat számlázza tovább részükre. Bérbeadás tekintetében áfamentesen számláz az önkormányzat, ezért a rezsiköltségek is így lettek tovább-számlázva a járási hivatal felé az áfával növelt bekerülési értéket véve alapul. A kormányhivatal visszaküldte részünkre a számlát e hónapban, az Áfa-tv. 70. §-a alapján kérik az áfakulcs 27%-ra történő javítását. Milyen adómértékkel kell továbbszámlázni az üzemeltetési költségeket?
Részlet a válaszból: […]idézett törvény szerint az önkormányzatok és a járások között nincs bérleti jogviszony, a járások részére az ingyenes ingatlanhasználatot a törvény biztosítja.A bérbeadás, -vétel fogalmát az Áfa-tv. 259. §-ának 4. pontja határozza meg. E szerint bérbeadás, -vétel: a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles a kötelezettnek.Értelmezésünk szerint a kérdéses jogviszonyra nem alkalmazható az Áfa-tv. bérletre vonatkozó meghatározása, mivel a felek között nincs szerződés, és az ingatlan használatáért a törvény erejénél fogva nem kérhet az önkormányzat használati díjat.Az Áfa-tv. 70. §-ának (1) bekezdése szerint termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznaka) az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű be-fizetések, kivéve magát az e törvényben szabályozott adót;b) a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybe vevőjére, így különösen: a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek.Ez a törvényi rendelkezés arról szól, hogy az adó alapjának részét képezi az adott termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan fizetendő - általános forgalmi adón kívüli - adó, vám, egyéb kötelezettség. A kérdéses esetben azonban az önkormányzat nem nyújt szolgáltatást a járásnak, nem értelmezhető fő szolgáltatás, amihez járulékos költség vagy az alapügylet adóalapjába beépülő szolgáltatás kapcsolódna.Értelmezésünk szerint az önkormányzat a járásokat terhelő költségeket hárítja át a járásokra, amire az Áfa-tv. 15. §-a szerinti közvetített[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5521
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Közműrendszer bérbeadásának áfája

Kérdés: Önkormányzatunk új utcát alakít ki a településen. A telkeket közművesítve értékesíti. A víz- és szennyvízrendszert az önkormányzat építi ki. A telektulajdonosoknak közművesítési hozzájárulást kell fizetni, amelyet áfafizetési kötelezettség terhel. Az elkészült közműrendszert használatba adás után üzemeltetésre átadja a vízműnek, amely bérleti díjat fizet. Az önkormányzat a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan bérbeadása tevékenységre adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választotta. Az önkormányzat levonásba helyezheti-e a víz-, szenny-víz-közműépítés áfáját (hiszen a közművesítési hozzájárulással bevétele származik a tevékenységből)? Levonásba helyezhető-e minden esetben - ha nincs közművesítésihozzájárulás-fizetési kötelezettség - a közműberuházás áfája, mivel a későbbiekben áfás bérletidíj-bevétel kapcsolódik hozzá?
Részlet a válaszból: […]adják bérbe, ez megalapozza az adólevonási jogot. Abban az esetben, ha nincs közművesítési hozzájárulás, akkor feltehetően önkormányzati finanszírozással vagy pályázati pénzből valósul meg a beruházás. Az adólevonási jog nem a finanszírozás módjától függ, hanem az adóköteles hasznosítástól, ami megvalósul, ezért a beruházással, fej-lesz-téssel, felújítással és üzemeltetéssel kapcsolatos ki-adások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5436

4. találat: Művelődési ház üzemeltetése

Kérdés: 2016-ban alakult, 100%-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. feladata a művelődési ház üzemeltetése, rendezvények, színház, előadó-művészeti előadások, falunap rendezése, szervezése. A kft. áfaalany, az ingatlan (terem)-bérbeadást is áfásan végzi.
Az önkormányzat a kft.-vel "közművelődési megállapodást" kötött, átadta részére az önkormányzati közművelődési feladatokat. Ezen közművelődési feladatok ellátására az önkormányzat költségvetési rendeletében közművelődési támogatást ítélt meg a kft.-nek, amit havi részletekben utal át a cég számlájára.
Az épületet, a működéshez szükséges berendezést térítés nélkül kapja használatba a kft. (Továbbra is az önkormányzat tartja nyilván és számolja el az ÉCS-t.) A karbantartásról, festésről a berendezés javításáról szerződés szerint a kft. gondoskodik. A közüzemi számlák a cég nevén vannak.
Kell-e az önkormányzattól működésre kapott költségvetési támogatás után számlát kiállítani és áfát megfizetni?
Mely beszerzések áfáját lehet visszaigényelni, ha a kapott támogatás után megfizeti az áfát, vagy ha nem kell a támogatás után áfát fizetni?
Részlet a válaszból: […]tevékenységhez utalják a támogatást, de meghatározott megrendelés nélkül, vagyis a feladatot finanszírozza a támogatás, de cserébe a támogató nem vár semmilyen ellenszolgáltatást, csak a cél szerinti pénzfelhasználással számoltatja el a támogatottat.Abban az esetben, ha a támogatásért cserébe van viszontszolgáltatás, a támogatás ellenértéknek minősül, a szolgáltatás áfaköteles. Szintén áfaköteles a termék vagy szolgáltatás árát befolyásoló támogatás.Az adókötelezettséget a következő szempontok alapján kell megítélni:- ha az utalt pénzösszeg teljesítésért járó ellenérték, ok-okozati összefüggés van az utalt pénzösszeg és a támogatott által teljesített szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés között,- a támogató szolgáltatás, értékesítés megrendelőjeként lép fel,- a teljesítési kötelezettség jellemzően szerződésből vagy jogszabályi előírásból fakad,- a felek polgárjogi szerződést kötnek a tevékenység végzésére, díjazás ellenében eredmény létrehozására, amelyben meghatározzák a felek jogait és kötelezettségeit, továbbá a díjazás mértékét,- ha a támogatást a támogatott által nyújtott szolgáltatások, értékesített termékek árainak kiegészítésére kell fordítani (árat befolyásoló támogatás), ilyen pl. a gyógyszerár-támogatás.A 100%-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján ellátja az önkormányzati közművelődési feladatokat. Az általános közművelődési feladatok, mint pl. művészeti csoportok tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítása, kulturális, közművelődési, közösségi igények kielégítése, civil szervezetekkel, egyesületekkel, oktatási és önkormányzati intézményekkel kapcsolattartás stb. közhasznú tevékenységek ellátásához adott önkormányzati támogatás nem képezi áfa alapját. A közfeladat feladatfelelőse az önkormányzat marad, akkor is, ha a feladatellátást szerződéssel átadta a kft.-nek. Az ilyen feladatok ellátásához utalt támogatás nem képez áfaalapot, azt nem kell számlázni. Az önkormányzatnak átadott pénzeszközként, a kft.-nek egyéb bevételként kell könyvelni.Ha azonban az önkormányzat megrendeli konkrét rendezvények, nemzeti ünnep, városi megemlékezés, díjátadó ünnepség stb. lebonyolítását, és ahhoz meghatározott pénzösszeget utal, az ellenértéknek tekintendő, mert van szolgáltatás, mely áfás, és amelyet az önkormányzatnak dologi kiadások között, a kft.-nek pedig árbevételnek kell könyvelni.Az adólevonási jog az Áfa-tv. 120. §-a alapján olyan mértékben illeti meg az adóalanyt, amilyen mértékben a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4349
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Karbantartási, üzemeltetési szolgáltatás díja

Kérdés: Egy költségvetési szerv saját munkavállalóival lát el egy másik államháztartáson belüli szerv részére karbantartási, üzemeltetési feladatokat.
A tevékenységre vonatkozóan megkötendő komplex szolgáltatási szerződés éves díját (mely tartalmaz bérköltséget és annak járulékait, valamint dologi kiadásokat is) havonta 12 egyenlő részletben számlázza ki. A kérdésem a számla áfatartalmára vonatkozna, konkrétan hogy a bérköltség és annak járulékai után is minden esetben fel kell számítani az áfát, vagy létezik valamilyen törvényes lehetőség arra, hogy ezek a tételek ne kerüljenek az áfa hatálya alá? Már a szerződés megkötésekor szeretnénk helyesen eljárni.
Részlet a válaszból: […]Az Áfa-tv. 65. §-a alapján a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapja - ha e törvény másként nem rendelkezik - a pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult kap vagy kapnia kell akár a termék beszerzőjétől, szolgáltatás igénybevevőjétől, akár harmadik féltől, ideértve a támogatások bármely olyan formáját is, amely a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának árát (díját) közvetlenül befolyásolja.Amennyiben a költségvetési szerv szolgáltatást nyújt egy másik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4339
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Üzemeltetésbe adás

Kérdés: Egy önkormányzati társulás 0-ra leírt gépet, berendezést, illetve járműveket átad üzemeltetésbe egy közszolgáltatást végző cégnek. Melyek a helyes könyvelési lépések?
Részlet a válaszból: […]tulajdonában maradnak.A még 0-ig le nem íródott eszközök után értékcsökkenést az önkormányzat számol el az üzemeltetésre átadott eszközök után. A 0-ig leíródott, átadásra kerülő eszközök állományának átvezetése is a 16-os számlaosztályba történik, azon belül is a 0-ig leírt, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állományi számlára.Az üzemeltető, közfeladatot ellátó cég az átvett eszközöket a mérlegében nem mutathatja ki, és nem számolhat el értékcsökkenést az eszközök után. Az üzemeltetőnek kötelessége az üzemeltetésre átvett eszközökről analitikus nyilvántartást vezetni értékben és mennyiségben. Az átvevőnek év végén az átvett eszközöket leltározni kell, és ezt a leltárt az önkormányzat részére megküldeni.Számviteli elszámolása a következő:1. Az átadásra kerülő eszközök állományának átvezetése- bruttó érték kivezetéseT 41231 - K 11-13 állományi számlák41331- bruttó érték átvezetéseT 161 - K 4123141331- értékcsökkenés kivezetéseT 11-13 - K 41231értékcsökkenés számlák 41331- értékcsökkenés átvezetéseT[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3322
Kapcsolódó tárgyszavak: ,