Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

16 találat a megadott vagyonkezelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Visszapótlási követelés

Kérdés: Az önkormányzat vagyonkezelésbe ad ingatlant és gépeket saját tulajdonú társaságának. Helyesen jár-e el az önkormányzat, ha nála a vagyonkezelésbe adás időpontjában kimutatott tárgyi eszközök nettó értéke (ami a társaságban a vagyonkezelésbe vett eszköz induló bruttó értéke) került könyvelésre visszapótlási követelésként T 3655 - K 412 tétellel? Visszapótlási követelést milyen esetben engedhet el az önkormányzat? A visszapótlási követelés csökkenése csak abban az esetben csökken, ha a társaság visszaadja a vagyonkezelt eszközt? A társaságnál kimutatott vagyonkezelt eszközök éves értékcsökkenése hogyan kerül könyvelésre a társaságnál, ha ennek összegében tartalékot is kell képezni? Adott évben az értékcsökkenésnek megfelelő összegű ráfordítás, beruházás összegével a tartalék is csökken? Melyek a gazdasági események kontírozási tételei?
Részlet a válaszból: […]legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni, és e célra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben köteles tartalékot képezni. Ha a vagyonkezelő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételének több mint fele az államháztartás valamely alrendszeréből származik, a helyi önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben részletezett feltételekkel a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedheti a vagyonkezelőnek a helyi önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Ebben az esetben a vagyonkezelő e bekezdés szerinti kötelezettsége a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegéig áll fenn.A visszapótlási követelés csökkenhet a vagyonkezelő által végzett pótlólagos felújítás, beruházás azonos értékének a beszámításával, vagy pénzforgalmilag az elszámolási időszak végén. A vagyonkezelő által elvégzett pótlólagos felújítások, beruházások csökkentik a visszapótlási követelést, ugyanakkor a tárgyévben végrehajtott beruházások, felújítások esetében az üzembe helyezéstől számított értékcsökkenés viszont növeli a visszapótlási követelés értékét, ha azok is a társaság vagyonkezelésébe kerülnek.A vagyonkezelőnek a visszapótlási kötelezettségével összefüggésben nem kötelező évente végezni az értékcsökkenés összegével azonos mértékű pótlólagos beruházásokat, felújításokat. A visszapótlásra a vagyonkezelés időtartama alatt bármikor sor kerülhet az addig elszámolt értékcsökkenés összegében megképzett tartaléknak megfelelően.A társaságnak a számviteli politikájában meghatározott mértékű terv szerinti értékcsökkenést az általános előírások szerint kell elszámolnia. A vagyonkezelt eszköz után elszámolt terv szerinti értékcsökkenésnek megfelelő összegben lekötött tartalékot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5469

2. találat: Vagyonkezelés

Kérdés: Államháztartáson kívüli, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság a Mötv. 109. §-ában foglaltak alapján a vagyonkezelésbe vett önkormányzati vagyon vonatkozásában pótlólagos beruházási, felújítási munkálataival a visszapótlási kötelezettségének eleget tett. A vagyonkezelésbe adó önkormányzat, illetve a vagyonkezelésbe vevő gazdasági társaság oldaláról az ilyenkor kötelezően nyilvántartásba veendő valamennyi gazdasági eseményt és könyvelési lépést bemutatni szíveskedjenek (a társaság beruház, a vagyonnövekmény a társaság könyveiből az önkormányzat tulajdonába és könyveibe kerül, majd az önkormányzat a visszapótolt vagyont vagyonkezelésbe visszaadja a társaság részére). Továbbá terheli-e a feleket a fent vázolt gazdasági eseményeknél pénzügyi, számviteli, adó- vagy bármilyen bizonylatkiállítási kötelezettség? Ha igen, melyek ezek?
Részlet a válaszból: […]szerinti, esetleg terven felüli értékcsökkenés összegében.2. Az értéknövelő beruházás, felújítás elszámolt értéke a szállító számlája alapjánT 16 - K 45T 466 - K 45, amennyiben az előzetesen felszámított áfa levonható3. A vagyonkezelő az értéknövelő beruházás, felújítás értékét piaci áron számlázza az önkormányzat feléT 36 - K 96T 36 - K 467, amennyiben beszerzéskor az előzetesen felszámított áfa levonható volt4. Eszköz kivezetéseT 86 - K 165. A visszapótlás során az önkormányzat tulajdonába került beruházás, felújítás vagyonkezelésbe történő átadása a társaság részéreT 16 - K 449T 12-14 - K 16 a tényleges üzembe helyezés, használatbavétel időpontjával6. A vagyonkezelő által elvégzett értéknövelő, pótló beruházások összege miatt keletkező követelés és az önkormányzat általi vagyonkezelésbe adás miatti hosszú lejáratú kötelezettség beszámításaT 449 - K 367. A beszámítással egyidejűleg csökkenteni kell a "0"-s számlaosztályban nyilvántartott visszapótlási kötelezettséget. A számviteli elszámolás folyamata az önkormányzatnál 1. A visszapótlási követelés elszámolása az önkormányzatnál elszámolandó értékcsökkenés, illetve amennyiben van ilyen, a vagyonkezelő által elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegében a 38/2013. NGM rendelet III. Fejezet Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások Csökkenések J) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek cím 4. pontja szerint.2. A vagyonkezelő által végzett értéknövelő beruházás, felújítás összegének elszámolása a 38/2013. NGM rendelet III. Fejezet Immateriális javakkal,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5432
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Vagyonkezelési szerződések

Kérdés: Tankerületi központunknál az önkormányzatokkal kötött vagyonkezelési szerződések, az üzemeltetési költségek viseléséről szóló megállapodások, valamint az étkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodások alapján az alábbi két eset áll fenn:
1. Az étkeztetésre használt helyiségeket az adott önkormányzat nem adta át részünkre.
2. Az étkeztetésre használt helyiségek a vagyonkezelésünkbe kerültek ugyan, azonban azokat az adott önkormányzat részére ingyenes használatba adja a tankerület, a bérleti díj fizetésétől eltekint, de a működtetéshez kapcsolódó üzemeltetési költségeket megállapodás szerint az önkormányzat fizeti.
Mindkét esetben közös épületekről, a közüzemi díjak szempontjából közös főmérőkről van szó. Az Áfa-tv. 15. §-áról, illetve a vagyonkezelő és a tulajdonos közötti költségmegosztásról van szó, ezért továbbszámlázott szolgáltatásként kell kezelni a közüzemi díjak önkormányzatot terhelő részének az önkormányzat felé történő számlázását. Ez igaz a második esetre is, vagy ilyenkor az Áfa-tv. 259. §-ának 4. pontja alapján már bérbeadásként kell kezelni (függetlenül attól, hogy a másik fél a tulajdonos), ezért a közüzemi díjak mint a bérbeadás járulékos költsége, annak megfelelően áfamentesen kerülnek kiszámlázásra? (Ebben az esetben a közüzemi díjak alapján számlázott összeg is a B402-re kerül?)
Részlet a válaszból: […]nem értve a haszonélvezőt, a b) pont szerinti vagyonkezelőt és a tulajdonosi jogok gyakorlóját;b) vagyonkezelő: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nvtv.) vagyonkezelőként meghatározott azon személy, amellyel az állami vagyon vagyonkezelésére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.), valamint annak jogelődje, vagy az állami vagyon tulajdonosi joggyakorlója vagyonkezelési szerződést kötött, továbbá akit a törvény vagyonkezelőnek kijelöl.A vagyonkezelői jog létesítésével a vagyonnak továbbra is az önkormányzat marad a tulajdonosa, de a birtokbaadás következtében a vagyonkezelő lesz a vagyonkezelői jogok és kötelezettségek gyakorlója, a vagyonnal való gazdálkodás, elszámolás és adatszolgáltatás az ő kötelezettsége lesz. A tulajdonos önkormányzat viszont a vagyonkezelő feletti tulajdonosi ellenőrzési jogokat gyakorolja, amely részleteit a vagyonkezelői szerződésben kell szabályozni.A vagyonkezelő a vagyonkezelt ingatlan hasznosítási jogával rendelkezik. Nem kizárt, hogy valamely tulajdonos a saját tulajdonú ingatlanát, ha annak hasznosítási jogát átadta, akkor visszabérelje.Az Áfa-tv. a bérbeadás, -vétel fogalmát a 259. § 4. pontjában határozza meg, e szerint a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5423
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Önkormányzati ingatlanok használata

Kérdés: Önkormányzatunk intézményei (óvoda, bölcsőde, gyermekétkeztetési intézmény) az önkormányzat tulajdonában levő épületekben működnek, az épületek az önkormányzat könyveiben vannak nyilvántartva, az önkormányzat mérlegében szerepelnek. A 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése módosította a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 28.1. sorát, mely szerint "Az önkormányzat költségvetési intézménye a működését egy éven túl szolgáló ingatlant, illetve ingatlanokat saját mérlegében szerepelteti, és annak vagyonkezelője". Ez 2020. március 1-jétől hatályos. Ez azt jelenti, hogy az intézmények elhelyezését szolgáló ingatlanokra vagyonkezelési szerződést kell kötni, azokat ki kell vezetni az önkormányzat könyveiből, és fel kell venni az intézmények könyveibe mint vagyonkezelt ingatlant? Jól gondolom, hogy mindezt március 1-jei határidővel kellett volna elvégezni?
Részlet a válaszból: […]módosítást követően, mint azt megelőzően. Ez nem egy kötelező előírás arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat köteles az intézménynek vagyonkezelésbe adni az általa használt ingatlant, hanem kitöltési útmutató az ingatlanadatlap 28.1. sorához.A Mötv. 109. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél lévő vagyon használatának módját, jogcímét az önkormányzatnak a vagyonrendeletében szükséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5371
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Tankerületi beruházás az önkormányzati iskolában

Kérdés: Tankerület vagyonkezelésében lévő, önkormányzati tulajdonú iskolaépületen, EFOP-4.1.2-17. számú állami és uniós pályázati támogatásból több százmilliós értéknövelő beruházást hajt végre a tankerület. Az épületen végzett beruházás műszaki befejezésekor mit és hogyan kell ezzel kapcsolatban könyvelni, elszámolni a tankerületnél és az önkormányzatnál?
Részlet a válaszból: […]fele az államháztartás valamely alrendszeréből származik, a helyi önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben részletezett feltételekkel a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedheti a vagyonkezelőnek a helyi önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Ez esetben a vagyonkezelő e bekezdés szerinti kötelezettsége a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegéig áll fenn.Amennyiben van visszapótlási követelés, kötelezettség, akkor a vagyonkezelő által végzett pótlólagos beruházás, felújítás azt csökkenti. A tankerület az általa végzett pótlólagos felújítást, beruházást térítés nélküli átadásként átadja az önkormányzatnak, amely azt a térítés nélkül átvett eszközökre vonatkozó szabályok szerint elszámolja. Ezzel együtt az önkormányzat elszámolja a visszapótlási követelés, a tankerület pedig a visszapótlási kötelezettség csökkenését. Majd ezt követően ezt a beruházást, felújítást az önkormányzat vagyonkezelésbe adja a tankerületnek. A vagyonkezelő által elvégzett pótlólagos beruházások, felújítások csökkentik a visszapótlási követelést, ugyanakkor ezek üzembe helyezéstől számított értékcsökkenése pedig növeli a visszapótlási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5362
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Tankerület vagyonkezelése

Kérdés: Központi költségvetési szerv a vagyonkezelő. A vagyonkezelt ingatlanon a tulajdonos (önkormányzat) végzett felújítást, amely számviteli elszámolására vonatkozóan a következő kérdéseink vannak:
1. A tulajdonos önkormányzat európai uniós forrásból (TOP) finanszírozta az általunk vagyonkezelt épületen elvégzett felújítást. 2020. június hónapban kaptunk egy levelet az önkormányzattól, amelyben azt kéri, hogy 2020. 01. 01. napjával aktiváljuk rá az épületre a felújítás összegét, mivel az önkormányzatnak nincs lehetősége erre.
2. Alapesetben mikor és milyen dokumentáció alapján történhet meg szabályosan a felújítás összegének átadás-átvétele az önkormányzat és a tankerület között?
3. A kapcsolódó időbeli elhatárolást az önkormányzat veszi fel a könyveibe?
Részlet a válaszból: […]dokumentumok a felújítás főkönyvi és analitikus elszámolását alátámasztó bizonylatok, illetve a tárgyi-eszköz-karton. Véleményünk szerint a vagyonkezelési szerződés módosítása is indokolt. Javasoljuk a meglévő vagyonkezelési szerződést is átnézni, hogy abban rendelkeztek-e arról, hogy esetleges jövőbeni beruházás, felújítás esetén mi legyen az eljárásrend.3. Az önkormányzat utólagosan, de a költségvetési éven belül értesítette a tankerületet a végrehajtott felújításról, így ez véleményünk szerint a hibás, hiányos könyvelés éven belüli javításaként értelmezhető. A vagyonkezelésbe vételt, üzembe helyezést a hibafeltárásnak, vagyis az önkormányzattól kapott értesítés kézhezvétele, a tudomásra jutás időszakának könyvelése keretében kell elszámolni, de az analitikus nyilvántartásban a nyilvántartásba vételt és az üzembe helyezést a tényleges időponttal szükséges rögzíteni, és az értékcsökkenés, valamint a halasztott bevétel feloldásának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5307
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Vagyonkezelésbe adott épületen végrehajtott beruházás

Kérdés: Iskolánk épületének bővítésére az iskola alapítványa pályázati támogatást nyert, amelyből a beruházást megvalósítja. A beruházást ilyen esetben, amikor nem a tulajdonos önkormányzat, és nem is a vagyonkezelő tankerület a beruházó, hogyan számoljuk el a könyveinkben? Az önkormányzatnál megjelenik-e, vagy csak az alapítványnál mint beruházás, majd a tankerületnél az aktiválás?
Részlet a válaszból: […]nem mutathatja ki a mérlegében a befektetett eszközök között az iskolával kapcsolatos beruházást. Az alapítvány a beruházást térítés nélkül átadásként átadja az önkormányzat, az iskola tulajdonosa részére. Az önkormányzat az átvételt a térítés nélküli átvételre vonatkozó előírások alapján könyveli le, a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezet Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások Növekedések A) Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása cím szerint.Az Áhsz. 10. §-ának (2) bekezdése alapján abban az esetben, ha a tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezet a tulajdonában álló eszközre államháztartáson belüli szervezettel vagyonkezelői jogot létesített, az eszközt a mérlegében nem mutathatja ki. Így az átvételt követően az önkormányzatnál el kell számolni a beruházás vagyonkezelésbe adását a 38/2013. NGM rendelet III. Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások fejezet, Csökkenések rész, K) Vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson belüli szervezetnek (tulajdonosnál, tulajdonosi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5287
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Vagyonkezelésbe adott épület energetikai korszerűsítése

Kérdés: Önkormányzatunk TOP támogatást nyert épületek energetikai korszerűsítésére, napelemes rendszer telepítésével. A rendszerek megvalósításra kerültek a tankerületnek vagyonkezelésbe adott épületek esetében is.
1. Helyesen járunk-e el, ha épületet beruházásként kívánjuk aktiválni (meglévő épület értékének növelésével)? Ha helyesen épületberuházás, akkor a vagyonkezelői szerződést módosítani szükséges-e? (Ezen épületeket jelenleg a nullás számlaosztályban tartjuk nyilván.)
2. A kapott fejlesztési támogatást halasztott bevételként el kell-e számolni, ha igen, annak feloldása hogyan történik? (Nem az önkormányzatunk számolja el az értékcsökkenést.)
Részlet a válaszból: […]kell elszámolni. Ha több épület ellátását biztosítja, abban az esetben önálló tárgyi eszközként a gépek, berendezések között kell állományba venni.Amennyiben az államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott épület értékét fogja növelni, akkor a beruházást az üzembe helyezésig az önkormányzat könyvei-ben kell kimutatni, majd az aktiválást megelőzően a tankerületnek át kell adni. A vagyonkezelésbe adáskor a vagyonkezelési szerződést módosítani szükséges.A kapott fejlesztési támogatást halasztott bevételként el kell számolni, és a vagyonkezelésbe adással az elszámolt halasztott bevételt is ki kell vezetni az önkormányzat könyveiből. A tankerületnek az eszközhöz kapcsolódó, az önkormányzatnál kivezetett összegű halasztott bevételt az eszközzel együtt át kell venni, és az értékcsökkenés elszámolásával egyidejűleg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5252
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Vagyonkezelés számvitele

Kérdés: Hogyan történik a vagyonkezelésbe adás, illetve vagyonkezelésbe vétel államháztartáson kívüli, illetve államháztartáson belüli szervezetek között? Kinek kell az eszközöket a könyveiben kimutatni?
Részlet a válaszból: […]különíteni a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javakat, tárgyi eszközöket és tartós részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat.A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a bekerülési értéken kell kimutatni, csökkentve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével. Az értékhelyesbítést külön kell kimutatni az eszközök értékhelyesbítésének forrásával azonos összegben. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök után a terven felüli értékcsökkenést és az értékhelyesbítést a koncesszió jogosultja, a vagyonkezelő adatszolgáltatása alapján kell megállapítani.Vagyonkezelt eszközök leltározását az Szt. 69. §-ára vonatkozó rendelkezései szerint kell végrehajtani. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészített és hitelesített leltárral kell alátámasztani. A használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő immateriális javakat, tárgyi eszközöket, készleteket a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon kell leltározni. A vagyonkezelői, koncessziós szerződés eltérő rendelkezése hiányában a leltározást a működtető, vagyonkezelő külön térítés és díjazás nélkül, évente köteles elvégezni.Államháztartáson kívüli szervezeteknek történő vagyon-kezelésbe adás számviteli elszámolása a következő:1. Bruttó érték átvezetése a pénzügyi számvitel szerintT 181-185 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökK 11/121-141 Immateriális javak, tárgyi eszközök2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés átvezetése a pénzügyi számvitel szerintT 118-148 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírásaT 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenéseK 188-189 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása3. Értékhelyesbítés átvezetése a pénzügyi számvitel szerintT 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrásaT 186 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítéseK 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítéseK 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása4. A vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerintT 3655 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolásaK 412 Nemzeti vagyon változásaÁllamháztartáson belüli szervezetnek történő vagyonkezelésbe adás számviteli elszámolása a következő:1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés visszavezetése a pénzügyi számvitel szerintT 118-158 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírásaT 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenéseK 412 Nemzeti vagyon változása2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerintT 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrásaK 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyes-bítése3. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerintT 412 Nemzeti vagyon változásaK 11/121-151 Immateriális javak, tárgyi eszközökK 152. Befejezetlen felújítások4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése a pénzügyi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5028
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Vagyonkezelésbe adott ingatlan

Kérdés: Önkormányzatunk a tankerület, illetve a szakképzési centrum részére - vagyonkezelési szerződés alapján - vagyonkezelésbe adott számos épületet, építményt. Az átadással egyidejűleg a tárgyieszköz-nyilvántartásban is átvezetésre került a bruttó érték, illetve értékcsökkenés összege, és a továbbiakban az önkormányzat ezt a vagyonkezelésbe átadott vagyont a 0-s számlaosztályban tartja nyilván. Az ingatlanvagyon-kataszterben hogyan kezeljük a vagyonkezelésbe adást? A tankerület államháztartáson belüli szerv, de nem az önkormányzat által irányított költségvetési szerv, így az önkormányzat konszolidált beszámolójában a tankerület nem szerepel. Ki kell vezetni az épületeket a vagyonkataszterből annak érdekében, hogy biztosítsuk az egyezőséget a beszámoló és a vagyonkataszterben nyilvántartott értékek között? Mi a helyzet abban az esetben, ha az ingatlannak csak egy része kerül vagyonkezelésbe adásra? Megfelelő-e ebben az esetben, ha a vagyonkataszter-nyilvántartásban megjelöljük a vagyonkezelőt, és a megjegyzésben szerepel, hogy mennyi a vagyonkezelő kezelésében és mennyi az önkormányzat kezelésében lévő ingatlan értéke?
Részlet a válaszból: […]szerint államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adáskor a számvitelben az eszköz bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenési leírását ki kell vezetni.Az eszköz bruttó értékének kivezetése a 412 számlával szemben történik: T412 - K 11/121-151/152.Az értékcsökkenést pedig ki kell vezetni: T118-158 T119-149 - K412.Az eszközt a nullás számlaosztályban a nyilvántartási számlák között kell felvenni: T011 - K006.Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet szól. A rendelet szerint az ingatlan vagyonról szóló katasztert az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról kell vezetni. A vagyonkezelésbe adott ingatlan az önkormányzat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5009
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 16 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést