Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott végelszámolás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Végelszámolással megszűnő gazdasági társaság

Kérdés: Önkormányzati társulás saját alapítású, 100%-osan tulajdonában lévő kft.-je 2018-ban végelszámolásra került, a cégbíróság is törölte. A végelszámoló viszont a megszűnt kft. számlájáról csak 2019. januárban vezettette át a társulás számlájára - a vagyonfelosztásban az alapítóra engedményezett - összeget.
Kérdéseim:
1. 2018-ban a társulás kivezetheti-e ezt a részesedést a könyveiből (az állományi számláról)?
2. Az alapítói tőke 500 E Ft volt, ennél nagyobb összeg lett visszavezetve a megszűnt kft. bankszámlájáról 2019-ben. Hogyan kell a könyvelést 2018-ban és 2019-ben elvégezni?
Részlet a válaszból: […]történő benyújtása előtt pénzügyileg rendeződnek. A végelszámolást lezáró beszámolóban rövid lejáratú kötelezettségként szerepel a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a végelszámolás befejezésekor, az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás (könyv) szerinti értéke. A tulajdonosokat megillető, a vállalkozásból kivonandó jövedelem a cégbírósághoz benyújtott törlési kérelmet követően rendeződik pénzügyileg. A végelszámolással megszűnő cégnek az eljárás végéig fenn kell tartani a bankszámlát.A vagyonfelosztási javaslat elfogadásakor a végelszámolás alatt álló vállalkozás legfőbb szerve dönt a felosztott vagyon kiadásáról. A végelszámoló a vagyon kiadását akkor kezdheti meg, ha a vállalkozó törlésére vonatkozó végzést a cégbíróság meghozta.2018-ban a cégbíróság törlési határozatának napjával kell a társulás könyveiből a részesedés könyv szerinti értékét (alapító tőke) kivezetni egyéb ráfordítással szemben. Ezzel egyidejűleg a tulajdonost megillető összeget követelésként kellett nyilvántartásba venniük. Az Szt. 84. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerint részesedésekből származó bevételként, árfolyamnyereségként kell elszámolni a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4918
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Víziközmű-társulat végelszámolása

Kérdés: Önkormányzatunk a víziközmű-társulat végelszámolással történő megszűnése után átvette a társulat vagyoni eszközeit (tárgyi eszközök); az önkormányzati utakon végzett víziközmű-társulati felújítások nyilvántartási számláit; pénzeszközeit; tartozásállományát. Hogyan kell ezeket az önkormányzat könyveiben megjeleníteni mind a költségvetési, mind a pénzügyi számvitelben? Az önkormányzat a pénz átvételére külön elkülönített számlát nyitott, melyre terveink szerint a későbbiekben befizetett érdekeltségi hozzájárulásokat fogja kezelni. A később befizetett érdekeltségi hozzájárulásokat milyen főkönyvi számlán kell könyvelni? A társulat egyes esetekben részletfizetést engedélyezett. Azok havi befizetéseit hogyan kell megjeleníteni a költségvetési és pénzügyi számvitelben?
Részlet a válaszból: […]§-ának (3) bekezdése kimondja, hogy a víziközmű-társulatnak az általa létrehozott víziközművet, a próbaüzem és a műszaki átadás-átvétel után legkésőbb 30 napon belül, a tulajdonos önkormányzatnak adja át.A kormányrendelet 22. §-ának (1) bekezdése szerint a megszűnt társulat vagyonát, jogokat és kötelezettségeket, továbbá az érdekeltségi hozzájárulással összefüggő követeléseket, és tartozásokat a tulajdonos önkormányzat részére kellett átadni. Az átadás során a még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásból származó követeléseket és a hitelállományt az ahhoz csatolt zárómérleg-mellékletek és -okiratok alapján kellett az önkormányzatnak átadni.A még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulást a létrehozott víziközmű-tulajdonos önkormányzat részére kellett teljesíteni, annak víziközmű elnevezésű elkülönített számlájára. A teljesítés elmaradása esetén a hozzájárulás behajtásáról a megszűnt víziközmű-társulat érdekeltségi területe szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének kell gondoskodni.A társulat közgyűlésén meghatározott fizetendő érdekeltségi hozzájárulást, valamint az erre történő befizetéseket érdekeltenként kell vezetni a részletező analitikus nyilvántartásban. A társulat megszűnésével az analitikus nyilvántartás alapján a még be nem fizetett érdekeltségihozzájárulás-állományt az önkormányzatnak tételesen át kell adni. A megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséről (behajtásáról) az önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az önkormányzatot a víziközmű-társulat által megállapított, a könyveiben nyilvántartott és a megszűnéséig meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások megilletik. Az érdekeltségi hozzájárulás beszedése, illetve behajtása az Art. 164. és 164/A. § elévülési szabályok figyelembevételével történik. A Vgt. 4. §-ának (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat víziközmű-működtetés és víziközmű-szolgáltatás tekintetében felmerülő, vízügyi tevékenységektől és vízügyi igazgatástól elkülönült feladatait a Vksztv. szabályozza. Fontos hangsúlyozni, hogy a Vksztv. 69. §-a (1) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott víziközmű-fejlesztési hozzájárulás nem azonos a Vgt. 35. §-ának (3) bekezdésében meghatározott víziközmű-társulati érdekeltségi hozzájárulással.A lakossági felhasználók víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére nem kötelezhetők, a nem lakossági felhasználók pedig e hozzájárulást a víziközmű-szolgáltató részére fizetik meg. A Vksztv. hivatkozott szakaszában foglalt víziközmű-fejlesztési hozzájárulás ugyanakkor nem azonos a Vgt. 35. §-ának (3) bekezdésében meghatározott víziközmű-társulati érdekeltségi hozzájárulással.A végelszámolás számviteli feladatait a 2006. évi V. törvény VIII. fejezete és azonkívül még a 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet tartalmazza.A végelszámolás könyvelési lépései a víziközmű-társulatnál:1. A könyvek megnyitása a végelszámolási nyitómérleg alapján- eszközszámlák nyitása T1,2,3 - K491- forrásszámlák nyitása T491 - K42. A nyitómérlegben nem szereplő, de a végelszámoló által elfogadott hitelezői követelések állományba vétele T1,2,3 - K43-47, T5,8 - K43-473. A végelszámolás időszaka alatti beszerzések, igénybe vett szolgáltatások T1,2,5 - K4544. A végelszámolás ideje alatt felmerült költségek, ráfordítások T51-56,8 - K1,2,3,45. Kötelezettségek pénzügyi teljesítése T43-47 - K3846. Eszközök értékesítése- kiszámlázott érték T31 - K91-96, 467- könyv szerinti értéken kivezetés T58,81-86 - K1,27. Eszközátadás térítés nélkül- az átadott eszköz könyv szerinti értékének elszámolása T889 - K12-16- terv szerinti értékcsökkenés kivezetése T129,139,149,159[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4578
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,