Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott visszaigénylési jog tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Piacépítés

Kérdés: Önkormányzatunk meglévő piacépületet bontott le, a földterület felét értékesítette, ezzel összefüggésben az áfát megfizette. A földterület másik felén új piacot kívánunk létesíteni. A piacépület a polgármesteri hivatal könyveiben kerül nyilvántartásba. A kivitelezői szerződéseket a polgármesteri hivatal kötötte, így a számlák annak nevére érkeznek. Az önkormányzat átszervezése folytán az eddig a polgármesteri hivatalhoz tartozó, azzal egy gazdálkodási egységet alkotó - önállóan működő költségvetési szerv - Városüzemeltetési Szolgálatot önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé alakították át 2011-ben. A Városüzemeltetési Szolgálat fogja a piacon a bérleti díjakat (adóköteles) és egyéb bevételeket beszedni saját nevében, a bevételek a saját költségvetésének bevételeit fogják képezni. A piacépület a polgármesteri hivatal könyveiben kerül aktiválásra, de az intézmény részére térítésmentesen át kell adni, mert biztosítani kell a vagyont az önkormányzati feladatellátáshoz. A beruházás során felszámított áfa levonásba helyezhető-e, illetőleg az ingyenes átadás miatt felmerül-e adófizetési kötelezettség?
Részlet a válaszból: […]felszámított áfát levonásba helyezheti-e a polgármesteri hivatal. Az adólevonási jog szabályozásával kapcsolatosan mindenekelőtt az Áfa-tv. 120. §-ában foglaltakra kell figyelemmel lenni, melynek értelmében az adóalanyt olyan mértékben illeti meg a beszerzéseihez kapcsolódóan elő­zetesen felszámított adó levonásának joga, amely mértékben azt adóköteles, illetve adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységéhez használja, hasznosítja. Tekintettel arra, hogy a polgármesteri hivatal a beszerzésekkor már tisztában volt azzal, hogy a kész ingatlant ingyenesen fogja a Városüzemeltetési Szolgálatnak átadni, vagyis az Áfa-tv. alkalmazásában gazdasági tevékenységen kívüli célra fogja hasznosítani, nem vált jogosulttá az adólevonási jog gyakorlására. Az ellenérték nélküli átadás alkalmával levonható adó hiányában az Áfa-tv. 11. § (1) bekezdésének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3084

2. találat: Áfa-visszaigénylés elévülése

Kérdés: Kérdésem az áfaelévüléssel és a bevallás technikai megoldásával kapcsolatos. Önkormányzatunk negyedéves áfabevalló, 8 éve göngyölített áfát, nem igényelt visszafizetést soha, annak ellenére, hogy a visszaigénylési lehetőség megnyílt. 2009. évben gépbeszerzést hajtott végre, nagyobb összegű áfát igényelhet vissza. 2010. I. negyedévében áfát igényelt, a bevallás szerint az előző időszakok áfáját pontosan be kell írni. Amennyiben 2009. 09. 30. előtti áfa szerepel, elévült. Ezzel a bevallásban nem lehet mit kezdeni, be kell írni. Így jogtalan áfaigénylés történt, ebből következik a mulasztási bírság. A göngyölített áfára is vonatkozik az ötéves elévülés? IV. negyedéves áfabevallás, 2004. október-2010. március 31. a visszaigényelhető időszak? Mi az elévült áfának a technikai levezetése, mert erre az 1065-ös bevallás nem ad lehetőséget? Az adóhatóság ezt hivatalból nem törli. Az adózó a bevalláson nem tudja kezelni.
Részlet a válaszból: […](továbbiakban: Art.) 164. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók, mely szerint az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Az előbbiek szerint az adóalany 2004. év IV. negyedévében keletkezett levonható adójára vonatkozóan 2005-ben (a bevallás esedékessége évében) kezdődött az elévülési idő számítása, és e szabályok szerint 2010. december 31-én fejeződik be. Az Áfa-tv. 2008. január elsejei hatálybalépése előtt a 2002. évi III. negyedévének áfaelszámolási időszakát és az azt megelőző áfaelszámolási időszakát érintette az elévülés. A 2008. január elsejét megelőzően elévült, tovább nem göngyölíthető adónak az áfabevallásban való jelölésére lehetőség volt. A 2008. január 1-jétől hatályban lévő Áfa-tv. a régi Áfa-tv.-től eltérően az elévülésre vonatkozó külön előírást nem tartalmaz. Ennek megfelelően, ha a 2008. január elsejét megelőzően keletkezett és érvényesített (levonható adóként bevallott) és azóta göngyölített levonható adó a régi Áfa-tv., illetve az Art. rendelkezései alapján 2008. január 1-jét megelőzően (azaz az Áfa-tv. hatálybalépése előtt) nem évült el, annak göngyölítésére - tekintettel arra, hogy az Áfa-tv. a levont adó göngyölítésére időbeli korlátot nem állít fel - az adóalany a továbbiakban - elméletileg - időbeli korlátozás nélkül jogosult. Kivételes esetben az áfa-visszaigénylési jog az Áfa-tv. hatálybalépését követően is - (a visszaigénylési jog megnyíltától) elméletileg - elévülhet. Az Art. 4. § (3) bekezdés b) pontja szerint, ha az Art. másként nem rendelkezik, az adó-visszaigénylés és az adó-visszatérítés tekintetében a költségvetési támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ennek megfelelően az áfa-visszaigénylési jog elévülésére is az Art. 164. § (1) bekezdésének költségvetési támogatásra vonatkozó rendelkezései[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2705

3. találat: Áfa-visszaigénylési jog gyakorlása

Kérdés: Önkormányzatunk egy telek értékesítéséről szerződést kötött külföldi befektetővel. Az ügylet később meghiúsult, de az ellenérték egy részét számunkra a külföldi befektető megfizette. Később találtunk vevőt az ingatlanra, aki magyar társaságként megvette a külföldi befektető követelését, és beszámítással élt az ellenérték megfizetésénél. Kérdésünket a magyar társaság szempontjából tesszük fel, a társaság tekintetében az Áfa-tv. szerinti megfizetettség szabály, mely előfeltétel az áfa visszatérítésénél, teljesül-e a beszámítással?
Részlet a válaszból: […]tartozása egészében más módon nem szűnik meg addig, a 131. § (1) bekezdése szerint megállapított negatív előjelű különbözet abszolút értékben kifejezett összegét - legfeljebb annak erejéig - csökkentenie kell az erre az ügyletre jutó levonható előzetesen felszámított adó teljes összegével. A kérdésben megfogalmazott eset szerint egy társaság egy önkormányzattól ingatlant vásárol. Az ingatlan ellenértékét részben az ellenérték megfizetésével (átutalással), részben az önkormányzat és egy külföldi befektető között meghiúsult ügyletből származó követelés beszámításával egyenlítené ki. A társaság a külföldi befektetőtől előzetesen a követelését ellenérték fejében megvásárolta. Az Áfa-tv. 186. § (2) bekezdésének értelmezése szerint a megtérítésen túl, a tartozás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2695
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Engedményezés

Kérdés: Az Áfa-tv. 186. § (4) bekezdés b) pontjának értelmezésével összefüggésben kérem segítségüket. Mit jelent a jelzett bekezdés "jogosulatlanul visszatartott" fordulata? Az elmúlt évben fizetési nehézségeink voltak. Sikerült azonban megoldani ezt a helyzetet, de az egyik beszerzésünkkel kapcsolatosan úgy tudtunk megállapodni a beszállítónk engedményesével, hogy eltekint a teljes ellenérték megtérítésétől, ha annak 60%-át rövid időn belül átutaljuk. Ezt írásba foglaltuk, és meg is történt a kifizetés, ám kérdés, hogy levonásba helyezhetjük-e a számlában feltüntetett teljes összeget? Esetleg annak arányos részét lehet ilyen esetben?
Részlet a válaszból: […]megállapított negatív előjelű különbözet abszolút értékben kifejezett összegét - legfeljebb annak erejéig - csökkenteni köteles az erre az ügyletre jutó levonható előzetesen felszámított adó teljes összegével. Az Áfa-tv. 186. § (4) bekezdés b) pont alapján pedig a 186. § (2) bekezdést csak a jogosulatlanul visszatartott összeg adótartalmára kell alkalmazni, ha az adóalanyt jogszabály szerint - ideértve a jogszabályi előírásoknak megfelelő megállapodást is - megilleti az ellenérték visszatartásának joga. A leírtak szerinti esetben a beszerzéseiből származó tartozása azáltal szűnt meg, hogy megfizette a kötelezettségének 60%-át annak, akire az eredeti terméket értékesítő adóalany engedményezte követelését. Tekintettel arra, hogy a felek abban állapodnak meg, hogy a tartozás ennek az összegnek a megtérítésével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2303

5. találat: Áfa visszaigénylése

Kérdés: X cég elnyert egy vissza nem térítendő támogatást. A támogatási szerződésben foglaltak szerint X cég a támogatás megvalósításához bevonta Y alvállalkozót. Az Y alvállalkozó által kiállított számla nettó értékét a támogatást nyújtó szervezet egyenlíti ki közvetlenül az Y szállítócégnek engedményezési megállapodás alapján. A számla áfatartalmát az X cég fizeti meg az Y szállítócég részére. X cég visszaigényelheti-e, illetve kifizetett számlaként figyelembe veheti-e a beszerzés áfatartalmát a bevallásban?
Részlet a válaszból: […]megnyíltát az engedményezés ténye nem befolyásolja. Ha az áfa-visszaigénylési jog a 4 millió forintos bevételi küszöbérték túllépésére vagy egyéb kifizetett tárgyieszköz-beszerzésekre alapozva megnyílt, akkor a 48. § (5) bekezdés szabályai szerint a visszaigényelhető adó összegének meghatározásakor nem kell az engedményezett követeléssel érintett beszerzés tekintetében csökkentő tétellel számolni. A 48. § (5) bekezdése a követelésmérsékléssel történő ellenérték-kiegyenlítést is pénzügyileg teljesítettnek tekinti. Azáltal pedig, hogy az engedményezés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1742

6. találat: Adószám felfüggesztése

Kérdés: Visszakaphatjuk-e az általános forgalmi adót, ha olyan vállalkozás állította ki a számlát, amelyiknek az adószámát az adóhatóság felfüggesztette?
Részlet a válaszból: […]emelkedést követően az adóhatóság megkeresi az adózó nyilvántartását vezető cégbíróságot, illetve a körzetközponti jegyzőt vagy az adózó nyilvántartását végző egyéb szervezetet. A felfüggesztés legsúlyosabb szankciója, hogy ezen időszakra az adózó - még a felfüggesztés megszüntetését követően sem - adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést nem érvényesíthet. E rendelkezés alól állapít meg kivételt az Áfa-tv. 36. §-ának (6) bekezdése. E szerint amennyiben az adóalany adószámát az adóhatóság jogerősen felfüggesztette, az adóalany a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napját követően - az adószám felfüggesztésének időtartama alatt - megnyílt levonási jogát, az adószám-felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő naptól kezdődően, a levonási jog megnyílásakor hatályos szabályok alapján gyakorolhatja. Amennyiben a felfüggesztés jogerőre emelkedését követő 90 napon belül az adózó nem terjesztett elő megszüntetési kérelmet, és arra hivatalból sem került sor, valamint az adóhatóság nem törölte az adószámot és az adózó nem áll felszámolás vagy végelszámolás alatt, az adóhatóság az adószámot törli. Ha olyan adózó adószámának alkalmazását függesztette fel az adóhatóság, akinek közösségi adószáma is van, akkor a felfüggesztés arra is kiterjed. A felfüggesztés időtartalma alatt közösségi adószám nem igényelhető. Az állami adóhatóság internetes honlapján külön adatbázisban közzéteszi azokat az adózókat, akiknek adószámát az adóhatóság felfüggesztette, törölte.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1486

7. találat: Áfa-visszaigénylés lehetősége

Kérdés: A saját adóköteles bevétel meghaladja az alanyi adómentesség határát, de nem éri el az áfa-visszaigénylési határt. Mikor nyílik lehetőség a visszaigényelhető áfa kiutalására? Az adóköteles tevékenységhez kapott - de adóalapot nem képező - költségvetési támogatás figyelembe vehető-e a visszaigénylési értékhatárnál?
Részlet a válaszból: […]adót, és a beszerzést a bevallás benyújtásának esedékességéig a szállítónak ki is kell fizetni. (2003-tól a tárgyieszköz-beszerzés és a saját rezsis beruházás külön számolandó a 200 000 forintos különbözet szempontjából.) A 4 millió forintos értékhatárba az Áfa-tv. szövege szerint csak a termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások adóalapját lehet beleszámítani, vagyis azokat a pénzösszegeket, amelyek termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként áfaalapot képeznek. A működést, intézményt finanszírozó támogatások nem ellenértékek, nem képeznek áfaalapot, utánuk nem kell áfát fizetni. Ha az intézmény adóköteles tevékenységet (is) végez, értelemszerűen adóköteles tevékenységet finanszíroz a támogatás, azonban - mivel áfát fizetni utána nem kell - a visszaigénylésre jogosító értékhatárnál sem vehető figyelembe. Az adózó ilyenkor csak a következő áfabevallási időszakba tudhatja be a fizetendő adója csökkentésére, nem igényelheti vissza.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 212