Piacépítés

Kérdés: Önkormányzatunk meglévő piacépületet bontott le, a földterület felét értékesítette, ezzel összefüggésben az áfát megfizette. A földterület másik felén új piacot kívánunk létesíteni. A piacépület a polgármesteri hivatal könyveiben kerül nyilvántartásba. A kivitelezői szerződéseket a polgármesteri hivatal kötötte, így a számlák annak nevére érkeznek. Az önkormányzat átszervezése folytán az eddig a polgármesteri hivatalhoz tartozó, azzal egy gazdálkodási egységet alkotó - önállóan működő költségvetési szerv - Városüzemeltetési Szolgálatot önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé alakították át 2011-ben. A Városüzemeltetési Szolgálat fogja a piacon a bérleti díjakat (adóköteles) és egyéb bevételeket beszedni saját nevében, a bevételek a saját költségvetésének bevételeit fogják képezni. A piacépület a polgármesteri hivatal könyveiben kerül aktiválásra, de az intézmény részére térítésmentesen át kell adni, mert biztosítani kell a vagyont az önkormányzati feladatellátáshoz. A beruházás során felszámított áfa levonásba helyezhető-e, illetőleg az ingyenes átadás miatt felmerül-e adófizetési kötelezettség?
Részlet a válaszából: […]  A leírtak szerint az önkormányzat piac építését határoztael, és a folyamatban lévő beruházása során döntött úgy, hogy a polgármesterihivatalhoz tartozó ingatlan elkészültét követően ingyenesen át kívánja adni azattól különváló, önállóan gazdálkodó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.

Áfa-visszaigénylés elévülése

Kérdés: Kérdésem az áfaelévüléssel és a bevallás technikai megoldásával kapcsolatos. Önkormányzatunk negyedéves áfabevalló, 8 éve göngyölített áfát, nem igényelt visszafizetést soha, annak ellenére, hogy a visszaigénylési lehetőség megnyílt. 2009. évben gépbeszerzést hajtott végre, nagyobb összegű áfát igényelhet vissza. 2010. I. negyedévében áfát igényelt, a bevallás szerint az előző időszakok áfáját pontosan be kell írni. Amennyiben 2009. 09. 30. előtti áfa szerepel, elévült. Ezzel a bevallásban nem lehet mit kezdeni, be kell írni. Így jogtalan áfaigénylés történt, ebből következik a mulasztási bírság. A göngyölített áfára is vonatkozik az ötéves elévülés? IV. negyedéves áfabevallás, 2004. október-2010. március 31. a visszaigényelhető időszak? Mi az elévült áfának a technikai levezetése, mert erre az 1065-ös bevallás nem ad lehetőséget? Az adóhatóság ezt hivatalból nem törli. Az adózó a bevalláson nem tudja kezelni.
Részlet a válaszából: […] ...korlátot nem állít fel - az adóalany a továbbiakban - elméletileg -időbeli korlátozás nélkül jogosult.Kivételes esetben az áfa-visszaigénylési jog az Áfa-tv.hatálybalépését követően is - (a visszaigénylési jog megnyíltától) elméletileg- elévülhet. Az Art. 4...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

Áfa-visszaigénylési jog gyakorlása

Kérdés: Önkormányzatunk egy telek értékesítéséről szerződést kötött külföldi befektetővel. Az ügylet később meghiúsult, de az ellenérték egy részét számunkra a külföldi befektető megfizette. Később találtunk vevőt az ingatlanra, aki magyar társaságként megvette a külföldi befektető követelését, és beszámítással élt az ellenérték megfizetésénél. Kérdésünket a magyar társaság szempontjából tesszük fel, a társaság tekintetében az Áfa-tv. szerinti megfizetettség szabály, mely előfeltétel az áfa visszatérítésénél, teljesül-e a beszámítással?
Részlet a válaszából: […] ...beletartozik, ha azadóalany tartozását követelés beszámításával egyenlíti ki. Így az Ön általleírt esetben a társaság élhet adó-visszaigénylési jogával, mivel az ingatlanellenértékét részben pénzzel, részben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. éviIV...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. július 20.

Engedményezés

Kérdés: Az Áfa-tv. 186. § (4) bekezdés b) pontjának értelmezésével összefüggésben kérem segítségüket. Mit jelent a jelzett bekezdés "jogosulatlanul visszatartott" fordulata? Az elmúlt évben fizetési nehézségeink voltak. Sikerült azonban megoldani ezt a helyzetet, de az egyik beszerzésünkkel kapcsolatosan úgy tudtunk megállapodni a beszállítónk engedményesével, hogy eltekint a teljes ellenérték megtérítésétől, ha annak 60%-át rövid időn belül átutaljuk. Ezt írásba foglaltuk, és meg is történt a kifizetés, ám kérdés, hogy levonásba helyezhetjük-e a számlában feltüntetett teljes összeget? Esetleg annak arányos részét lehet ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 186. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, ha avisszaigénylési helyzetben lévő, belföldön nyilvántartásba vett adóalany az adóáthárítására jogalapot teremtő ügylet fejében járó ellenérték adót istartalmazó összegét az (1) bekezdésben említett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 17.

Áfa visszaigénylése

Kérdés: X cég elnyert egy vissza nem térítendő támogatást. A támogatási szerződésben foglaltak szerint X cég a támogatás megvalósításához bevonta Y alvállalkozót. Az Y alvállalkozó által kiállított számla nettó értékét a támogatást nyújtó szervezet egyenlíti ki közvetlenül az Y szállítócégnek engedményezési megállapodás alapján. A számla áfatartalmát az X cég fizeti meg az Y szállítócég részére. X cég visszaigényelheti-e, illetve kifizetett számlaként figyelembe veheti-e a beszerzés áfatartalmát a bevallásban?
Részlet a válaszából: […] ...tényleges pénzügyi teljesítése. Ezért az adólevonási jog megnyíltátaz engedményezés ténye nem befolyásolja.Ha az áfa-visszaigénylési jog a 4 millió forintos bevételiküszöbérték túllépésére vagy egyéb kifizetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 3.

Adószám felfüggesztése

Kérdés: Visszakaphatjuk-e az általános forgalmi adót, ha olyan vállalkozás állította ki a számlát, amelyiknek az adószámát az adóhatóság felfüggesztette?
Részlet a válaszából: […] Az adószám felfüggesztését az adóhatóság csak 2006.szeptember 15-ét követően rendelheti el. A fiktív adózók kiszűrése érdekében kerülhetsor rá, ha- az adózó részére postai úton kézbesített hivatalos iratkét egymást követő alkalommal "címzett ismeretlen" jelzéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 26.

Áfa-visszaigénylés lehetősége

Kérdés: A saját adóköteles bevétel meghaladja az alanyi adómentesség határát, de nem éri el az áfa-visszaigénylési határt. Mikor nyílik lehetőség a visszaigényelhető áfa kiutalására? Az adóköteles tevékenységhez kapott - de adóalapot nem képező - költségvetési támogatás figyelembe vehető-e a visszaigénylési értékhatárnál?
Részlet a válaszából: […] ...adóalapja nem éri el a 4 millió forintot, annak csak tárgyieszköz-beszerzés vagy saját rezsis beruházás jogcímén nyílhat meg a visszaigénylési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 11.