Különös teljesítési hely szabálya a kisvállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében; alanyi adómentes adóalany adólevonási joga

Kérdés: Egy belföldön nyilvántartásba vett alanyi adómentes adóalany a jövőben a webshopján keresztül a világ minden részébe, így az Európai Unió tagállamaiba is értékesít termékeket, elsősorban magánszemélyek (nem adó-alanyok) részére. Egyéb tevékenysége nincs. Azért, hogy ne kelljen minden tagállamban adóalanyként bejelentkeznie, és minden tagállamban külön bevallani és befizetni az értékesítés után az áfát, az adóalany regisztrálni fog Magyarországon az OSS-be, és az OSS egyablakos rendszeren keresztül fogja bevallani és befizetni valamennyi érintett tagállamban teljesített Közösségen belüli távértékesítés után az áfát.
Vonatkozik az eltérő teljesítési helyet megállapító 49/A. § az alanyi adómentes adóalanyra is? Ettől a speciális szabálytól el lehet térni? Más tagállamban teljesített Közösségen belüli távértékesítések után levonhatja az adóalany az áfát [esetleg az Áfa-tv. 121. § a) pontja alapján]?
Részlet a válaszából: […] ...azonban ebben az esetben választásától a választása évét követő második év végéig nem térhet el.Az alanyi adómentes adóalany adólevonási jogára az Áfa-tv. XIII. fejezete speciális szabályokat állapít meg. Főszabályként az Áfa-tv. 187. §-a (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Fordított adózás, valamint adólevonási jog

Kérdés: Önkormányzatunk egy projekt keretében készíti elő (tervezés, engedélyeztetés) és valósítja meg beruházóként egy belvízelvezető csatorna felújítását (kotrás) és bővítését (építés). A?projekt célja többek között, hogy az adott környezet élővilágát bemutathatóvá tegyük, valamint a csatorna vízi sporteszközzel bejárható legyen. Ez utóbbi szolgáltatás belépőjegy megváltása ellenében lesz igénybe vehető. A beruházáshoz szorosan kapcsolódik egy saját használatú magánút kialakítása. A csatorna felújítása, kialakítása során túlnyomórészt építési tevékenység fog megvalósulni (betoncsatorna-építés), és csak kisebb részt képvisel a tevékenységben a felújítás, helyreállítás (kotrás). A csatorna kialakítása vízjogi létesítési engedélyhez kötött, míg a magánút kialakítása nem építési engedélyhez kötött tevékenység. A?fenti ügylettel kapcsolatos kérdéseink:
1. Az ügyletre az egyenes vagy a fordított adózás szabályait kell alkalmazni?
2. A magánút építése, amennyiben a csatorna építésével azonos projektben valósul meg, és elválaszthatatlan része a projektnek - függetlenül attól, hogy annak kialakítása építési engedélyhez nem kötött -, fordított adózás alá tartozik-e?
3. A csatorna felújításához, építéséhez, illetve a csatornához tartozó magánút kialakításához kapcsolódó költségek általános forgalmi adója levonásba helyezhető-e?
Részlet a válaszából: […] ...§-a (1) bekezdésének b) pontja alapján járulékos költségként beletartozik, és ennek megfelelően fordított adózás alá tartozik.Az adólevonási jogra vonatkozó kérdés megválaszolásához az Áfa-tv.-nek az adólevonási jog gyakorlására vonatkozó, az Áfa-tv. 120...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Traktor áfájának levonása

Kérdés: Önkormányzatunk traktort szeretne vásárolni. Milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy áfaalanyként a beszerzéssel összefüggő adólevonási jogot gyakorolhassuk?
Részlet a válaszából: […] ...adólevonási jog érvényesítésének feltételeit az Áfa-tv. határozza meg.Az Áfa-tv. 120. §-a alapján abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany a beszerzett terméket, szolgáltatást adóalanyi minőségében adóköteles termékértékesítése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Kisbusz áfájának levonása

Kérdés: Önkormányzatunk sikeres pályázat kapcsán kisbuszt nyert az MVH-pályázaton. Az önkormányzat alanya az általános forgalmi adónak, a kisbuszt adóköteles és adómentes tevékenységhez egyaránt fogjuk használni. Mikor, milyen esetben van lehetőségünk az áfa visszaigénylésére?
Részlet a válaszából: […] A 4045-ös kérdésben kifejtett adólevonási elvek vonatkoznak a pályázati támogatásból vett kisbuszra is. Az a körülmény, hogy pályázati támogatásból vásárolták a buszt, nem befolyásolja a levonható adó mértékét. A pályázat során nyilatkozni kellett arról, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

Üdülőingatlanként nyilvántartott új ingatlant terhelő áfa levonása

Kérdés: Önkormányzatunk 2015-ben az ingatlan-nyilvántartásban üdülőingatlanként nyilvántartott új, két évnél "fiatalabb" ingatlanok megvásárlását tervezi, melyek közül többet is (nem kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtását biztosító) bérbeadás céljából kíván hasznosítani. Önkormányzatunk jelenleg is foglalkozik ingatlanok hasznosításával. A bérbeadásra nem választottunk adókötelezettséget. Abban az esetben, ha az Áfa-tv. 88. §-a alapján 2016. január 1-jétől adókötelezettséget választunk e tevékenységre, és a szóban forgó ingatlanok bérbeadását is ténylegesen ettől az időponttól kezdjük meg, akkor önkormányzatunk jogosult-e levonni az adókötelesen bérbeadásra kerülő, 2015-ben vásárolt ingatlanok beszerzését terhelő áfát már 2015-ben?
Részlet a válaszából: […] ...ezzel a nappal bejelenti, akkor önmagában az a körülmény, hogy az ingatlant terhelő előzetesen felszámított adó tekintetében az adólevonási jog hamarabb keletkezett, mint ahogy az adóalany az ingatlant adóköteles gazdasági tevékenység érdekében hasznosítja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.

Fordított áfa elszámolása

Kérdés: Intézményünk vállalkozási szerződés alapján fordított adózású számlát állított ki a munkálatokról. Az ezekhez a munkálatokhoz közvetlenül kapcsolódó (minden esetben) kizárólag áfás kiadások adója levonható-e?
Részlet a válaszából: […] ...általános forgalmi adó rendszerében a fordított adózás alá eső ügyletek adóköteles ügyletek, amelyekhez adólevonási jog kapcsolódik. A fordított, illetve egyenes adózású ügyletek között az a különbség, hogy a számlakibocsátó nem hárít át a számlában áfát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 18.

Szennyvíztisztító-beruházás

Kérdés: Egy önkormányzat csatornamű-beruházást hajtott végre. Az elkészült szennyvíztisztító és -elvezető rendszert üzemeltetésre átadták a helyi víz- és csatornamű zrt.-nek. A zrt. az üzemeltetési szerződés mellékletét képező megállapodás alapján fél­évente használati díjat fizet az önkormányzatnak. Ezt az összeget mindaddig kifizeti a zrt., amíg a rendszer jótállással rendelkezik. Utána visszatartja, elkülönítetten kezeli, és az esetleges karbantartási, rekonstrukciós kiadásokat fogja fedezni belőle. Az önkormányzat ezáltal mintegy támogatást fog nyújtani a zrt.-nek, tehát pénzmozgás nem fog történni, csak kompenzálják a kiállított számlát a vállalt támogatással. A jótállás időszakában hova kell könyvelni az önkormányzat által kapott használati díjat? Működési vagy felhalmozási bevétel lesz? Milyen számlaszámokra történjen a könyvelés? Milyen könyvelési tételek fognak felmerülni a jótállási időszak letelte után?
Részlet a válaszából: […] ...a levont áfátidőarányosan vissza kell fizetnie az Áfa-tv. 135., 136. §-aiban foglaltakalapján. A "támogatás" nem alapozná meg az adólevonási jogot, tehát azidőarányos áfa visszafizetési kötelezettsége is felmerülne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 2.

Támogatás miatti arányosítás

Kérdés: Cégünk 100%-os állami tulajdonban van. Tevékenységünk ellátásához támogatást kapunk a tulajdonostól, mely bevételeink 95%-át jelenti. A szóban forgó támogatások az általunk teljesített ügyletek árát, díját közvetlenül nem befolyásolják csak és kizárólag a működés finanszírozását szolgálja, így az Áfa-tv. hatályán kívül esik, adófizetési kötelezettség nem terheli. Bevételeink maradék 5%-a adóköteles ügyletből származik.
Cégünk tételes elkülönítést alkalmaz az adóköteles és nem adóköteles tevékenységek általános forgalmi adójának meghatározása céljára. Az elkülönítés aszerint történik, hogy mely kiadásunkat finanszíroztuk saját forrásból, illetve kapott támogatásból. A támogatási szerződésből eredő elszámolási kötelezettségünknek megfelelően elkülönített, tételes kimutatást vezetünk a támogatásból történt kiadások finanszírozásáról, és külön tételes nyilvántartás készül a bevételből fedezett kiadásokról. A szóban forgó támogatás miatt felmerül-e arányosítási kötelezettség, illetve az befolyásolja-e az adólevonási jogunkat?
Részlet a válaszából: […]  Az adólevonás jogát a támogatás kizárólag abban az esetbenbefolyásolja, ha az adóalany egyidejűleg folytat adóköteles és adómentes,illetve adólevonásra nem jogosító tevékenységet, amelyhez kapcsolódóan az egyesbeszerzéseinek áfáját a tételes elkülönítés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.
Kapcsolódó címkék:    

Áfa levonása

Kérdés: Egyetemünk egyik rendezvényére elő­adóművészt hívott meg, aki áfás számlát állított ki részünkre. A számlán feltüntetett áfa összege visszaigényelhető-e, vagy nem (mint oktatási tevékenységet végző intézmény)?
Részlet a válaszából: […] ...olyan mértékben jogosult a beszerzéseit terhelő áfalevonására, amilyen mértékben a beszerzés adóköteles tevékenységét szolgálja.Az adólevonási jog egyik alapfeltétele, hogy a szervezet áfaadóalany legyen. Azegyetem fő tevékenysége adómentes, felsőfokú oktatás....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.
Kapcsolódó címkék:  

Temetői szolgáltatások áfája

Kérdés: Önkormányzatunk kötelező alapfeladatként köztemetőt üzemeltet. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulást fizetnek, s egyéb szolgáltatások után is van fizetendő díj. Kérdésünk, hogy helyesen járunk-e el, ha az ilyen jogcímeken fizetendő tételeket áfával növelten számlázzuk ki? Van-e lehetőség a tevékenységgel kapcsolatosan felmerült kiadások (pl. közüzemi számlák) áfájának levonására?
Részlet a válaszából: […] ...üzemeltetéssel összefüggő termékbeszerzések,szolgáltatás-igénybevételek előzetesen felszámított forgalmi adója tekintetébenadólevonási jogot érvényesíthet. Az Áfa-tv. 120. § (1) bekezdés a) pont rendelkezésénekmegfelelően az önkormányzatot a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 20.
Kapcsolódó címkék:    
1
2