Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

286 találat a megadott áfa elszámolása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Sportcélú helyiséghasználat számlázása

Kérdés: Intézményünk bérleti díj tekintetében áfakötelezettséget választott. A veszélyhelyzetben hozott jogszabályok alapján - álláspontunk szerint - nem számlázhatjuk a sportcélra történő helyiséghasználatot. A versenysportolók azonban, edzés céljából igénybe veszik a helyiségeinket. Ebben a tekintetben mint igyenesen nyújtott szolgáltatás után terheli-e áfafizetési kötelezettség az intézményt?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatást, feltéve, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adóalanyt egészében vagy részben adólevonási jog illette meg.Fontos hangsúlyozni, hogy ingyenes szolgáltatás esetén nem az alapozza meg az adófizetési kötelezettséget, hogy az adóalany élt-e az áfalevonással, hanem az a körülmény, ha az Áfa-tv. szerint fennáll az adólevonási jog.Az Áfa-tv. 120. §-a alapján abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany - ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany rá áthárított, illetve általa megfizetett (előzetesen felszámított áfa).Intézményük az ingatlan-bérbeadásra áfakötelezettséget választott, tehát a sportcélra használt helyiséggel kapcsolatban áfás bevételük származik, ebből következően adólevonási joguk is van, tehát keletkezik az ingyenes szolgáltatás után adófizetési kötelezettség.Ingyenes szolgáltatás adóalapja az Áfa-tv. 69. §-a szerint az a pénzben kifejezett összeg, amely a szolgáltatás nyújtójánál a teljesítés érdekében kiadásként felmerül. Azok a kiadások képezik az adó alapját, amelyek az ingyenes szolgáltatással kapcsolatban többletkiadásként jelentkeznek. Az épület értékcsökkenési leírása nem képezi a fizetendő adó alapját, mivel az nem jelent kiadást. Az épületek működtetési költségei (fűtés, világítás,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5457

2. találat: Településrendezési terv

Kérdés: Az önkormányzatot megkereste egy fejlesztőcég, hogy szeretné kezdeményezni a településrendezési tervének módosítását egy adott terület vonatkozásában. A fejlesztő vállalja, hogy megfizeti az önkormányzat részére a rendezési terv módosításának összes felmerült költségét. A tervezőiroda csak az önkormányzattal szerződik le, hiszen ő jogosult az ilyen jellegű munka megrendelésére. A tervezőiroda áfás számlát fog az önkormányzat részére kiállítani, pl. 100 000 forint + 27 000 forint áfa összegben. Az önkormányzat a fejlesztőcég felé közvetített szolgáltatásként számlázza tovább a tervezési feladatokat. Az önkormányzat 2-es adószámmal rendelkezik - általános szabályok szerint adózó adóalany -, mert a víziközművagyon bérbeadása tekintetében ezt választotta, más jellegű számlázott bevétele nincs.
1. Az önkormányzat jogosult-e a tervezési feladatok számlájában feltüntetett előzetesen felszámított áfa levonására a "továbbértékesítés" révén?
2. Az önkormányzatnak általános forgalmi adóval növelten kell továbbszámlázni a költségeket?
3. Amennyiben az önkormányzat nem jogosult az előzetesen felszámított áfa levonására, és áfanövelten kell továbbszámláznia, akkor 127 000 forint + áfa összegről kell kiállítani a számlát?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatásnak igénybevevője és nyújtója is. Az önkormányzat a fejlesztőcég felé közvetített szolgáltatásként számlázza tovább a tervezési feladatokat ugyanolyan áfamértékkel, ahogy a tervezőirodától kapta a számlát, vagyis 100 000 Ft + 27% áfát számláz a fejlesztőcég felé. Az önkormányzat a tervezőirodától kapott számla áfatartalmát
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5446

3. találat: Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító telep átadása

Kérdés: Önkormányzatunk a magyar állam részére térítésmentesen kívánja átadni a szennyvízcsatorna-hálózatát és szennyvíztisztító telepét. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából hogyan érinti szervezetünket, illetve egyéb fizetési kötelezettség keletkezhet-e? Jelenleg ezek a rendszerek a zrt. üzemeltetésében állnak.
Részlet a válaszból: […]nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen 2017. július 1-jén a magyar államra szállt. Ez a térítésmentes vagyonátruházás az áfa szempontjából köz-célú adománynak minősül. Ez a rendelkezés a kérdéses ügyletre nem alkalmazható, mivel a hivatkozott átadásnak meg kellett történnie 2017. július 1-jén.A gazdálkodó szervezetek által létrehozott víziközmű-beruházás térítésmentes átadása a Vksztv. 8. §-ában meghatározott feltételekkel szintén közcélú adománynak minősül, tehát áfamentes. Értelmezésünk szerint és a közölt információk alapján a kérdéses átadásra a Vksztv. 8. §-ában felsorolt feltételek egyike sem áll fenn.Az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [2. § a) pontja] az is, ha az adóalany a terméket vállalkozásából véglegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen felhasználja, illetőleg azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészében vagy részben adólevonási jog illette meg.Amennyiben jogszabályban meghatározott adómentességi feltétel nem áll fenn, akkor az Áfa-tv. 11. §-ában meghatározott általános[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5298

4. találat: Fordított áfa visszaigénylése

Kérdés: Az önkormányzat és intézményei csak abban az esetben vannak (egyenes) áfa-visszaigénylő pozícióban, ha az adott konkrét tevékenységhez (pl. rendezvényszervezés, gyermek- és szociális étkeztetés, közműbérleti díj) bevétel is társul. Ez az általános szabály hogyan érvényesül a fordított áfa esetében? A bevétel és a ki-adás egyenlegének vizsgálata szükséges-e az adott bevallási időszakon belül? Önkormányzatunk pályázott munkásszállás-építésre. A költségvetést a pályázatíró cég nettóban készítette el, mert az ügylet fordított áfás. Az építtetést az önkormányzat végzi, és ha elkészült, az intézmény áfás bérleti díjat fog beszedni. A fordítottáfa-fizetési kötelezettség alapesetben az önkormányzatot terheli. Vissza tudjuk-e azonnal, egy bevalláson (pénzmozgás nélkül) igényelni a fordított áfát, ha igen, milyen arányban, hiszen a beruházás időszakában még nem lesz a tevékenységből bevételünk?
Részlet a válaszból: […]jelentik, hogy nemcsak az áthárított áfa, hanem a vevő által fordított áfával megfizetett áfa is levonásba helyezhető, ha a beszerzés áfaköteles bevételszerző tevékenység érdekében merült fel.Az áfalevonási jog az Áfa-tv. 119. §-ának (1) bekezdése szerint akkor keletkezik, amikor a fizetendő adót meg kell állapítani. Ez azt jelenti, hogy nem kell megvárni az adóköteles bevétel kiszámlázását. A jövőbeni bevétel valószínűsítése, illetve az a tény, hogy a beruházást jövőbeni bevételszerzés érdekében hasznosítják, megalapozza az áfalevonási jogot.Fordított adózás esetén kötelező abban az áfabevallási időszakban levonásba helyezni a fordított áfát, amikor a befizetési kötelezettség van. Tehát a fizetendő adót és a levonható áfát plusz-mínusz összeggel kell bevallani ugyanabban a bevallási időszakban, vagyis pénzmozgás nélkül rendezhető a fizetendő és a levonható áfa. Ha a fordított adózással megfizetett áfát később akarják érvényesíteni bármilyen oknál fogva, akkor önellenőrzéssel kell megtenni, és ez esetben lesz pénzmozgás.Amennyiben a munkásszállást áfaköteles bérbeadás útján hasznosítják, akkor az áfa levonható, a fordított áfa is. Ha a beruházás megkezdésekor tudják, az a cél, hogy ha felépül a létesítmény, akkor áfás bevételt fognak belőle szerezni, akkor már a beruházás folyamatában visszaigényelhető, illetve levonásba helyezhető az áfa, nem kell arányosítani, és nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5259

5. találat: Kötelező-e a közvetített szolgáltatás tényének feltüntetése a számlán?

Kérdés: Önkormányzatunk részére egy olyan társaság nyújt szolgáltatást, amely a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez egy másik közreműködő társaság szolgáltatásait veszi igénybe, mivel azt a felek közötti szerződés lehetővé teszi. A társaság azonban a kibocsátott számlában nem tüntette fel, hogy a számla ellenértéke közvetített szolgáltatást tartalmaz.
A fent röviden vázolt tényállással kapcsolatban több kérdés is felmerült:
1. A közvetített szolgáltatás tényének feltüntetése kötelező adattartalomnak minősül?
2. Mivel önkormányzatunk adóköteles gazdasági tevékenységéhez veszi igénybe a társaság szolgáltatását, az előzetesen felszámított áfát önkormányzatunk levonhatja-e, visszaigényelheti-e, ha a számlán a társaság elmulasztotta feltüntetni, hogy a számla ellenértéke közvetített szolgáltatást tartalmaz? Ismereteink szerint az Szt. értelmében a számlából a közvetítés tényének egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.
3. Annak a ténynek a szerződésben történő szerepeltetése, hogy a társaság közvetített szolgáltatás útján is teljesítheti szerződéses kötelezettségét, a számla hiányosságát pótolja-e?
Részlet a válaszból: […](továbbszámlázott) szolgáltatás; közvetített szolgáltatásnál a gazdálkodó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, a gazdálkodó a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy a gazdálkodó nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható".Az adólevonási jogra vonatkozó rendelkezéseket az Áfa-tv. 119-137. §-ai tartalmazzák, az adó visszaigénylésének feltételeit pedig a 186. § tárgyalja. A hivatkozott szabályok értelmében sem az adólevonási jog gyakorlásának, sem az adó visszaigénylésének nem feltétele, hogy a számlán bármilyen utalás szerepeljen a közvetített szolgáltatás tényére vonatkozóan. Az a körülmény, hogy az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 1. pontja a közvetített szolgáltatás tényének feltüntetését írja elő (pontosabban azt, hogy a számlából a közvetítés ténye egyértelműen megállapítható legyen), az Áfa-tv. szabályai (levonási jog, visszaigénylés) szempontjából nem bír jelentőséggel. Ezt erősíti meg az áthárított általános forgalmi adóra vonatkozó levonási jog érvényesítéséről és annak adóhatósági ellenőrzése során figyelembe vett szempontokról szóló 3012/2018. NAV útmutató 45. pontja is, amely kimondja, hogy "a számla azon adatainak hibái, hiányosságai, amelyek nem az Áfa-tv. által előírt kötelező adattartalom (169. §) körébe tartoznak, az adólevonási jogot nem érintik. Következésképpen, az adólevonási jog - feltéve, hogy e jog gyakorlásának az Áfa-tv. által előírt feltételei teljesülnek - más törvény által a számla (többlet)adattartalmára vonatkozóan előírt rendelkezések megsértése ellenére is gyakorolható".Mindezek alapján sem az adólevonási jog gyakorlásának, sem az előzetesen felszámított áfa visszaigénylésének nem akadálya, ha a kérdezett esetben a társaság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5254

6. találat: Személygépkocsi aktiválása, költségeinek elszámolása

Kérdés: Személygépkocsi-aktiválás során a beszerzési értékben mit kell figyelembe venni? Az áfa értéke aktiválandó-e, üzembe helyezés esetén milyen költségeket lehet figyelembe venni (rendszámtábla, zöldkártya, műszaki engedély, téli gumi)? Üzemeltetés során az üzemanyag, szervizköltség, parkolási költség, útdíj, autópálya--matrica elszámolása, könyvelése hogyan történik, az áfa levonásba helyezhető-e?
Részlet a válaszból: […]hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír esetén ide nem értve az Szt. 50. §-ának (3) bekezdése szerinti vételárban lévő felhalmozott kamatot.Az Áhsz. 16. §-ának (3) bekezdése szerint a vásárolt, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök esetén a beruházás bekerülési értéke az egységes rovatrend K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése vagy K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.A vásárolt (más által korábban már előállított) termékek bekerülési értéke a piaci, forgalmi érték, nettó vételár. Ennek az a logikája, hogy mivel az előállítás költségét (anyagok, munka stb. értéke) a gyártó korábban már elszámolta, a beszerzéshez kapcsolódó egyéb jogcímeken elszámolt költségek (szállítás, szerelés, biztosítás, hitelkamat, hatósági engedélyek stb.) torzítanák a bekerülési értéket.Az előzőek alapján a rendszámtábla, zöldkártya, műszaki engedély, téli gumi akkor aktiválható, ha azok a gépjármű beszerzési árának részét képezik, vagyis az eladó a vételárban felszámította ezeket a költségeket. Amennyiben a vételár a felsoroltakat nem tartalmazza, akkor azokat dologi kiadásként kell elszámolni.Az általános forgalmi adó aktiválására szintén más szabályok vonatkoznak a költségvetésben. A vállalkozásoknál a bekerülési értéknek része a le nem vonható áfa. A költségvetésben az áfa nem része a bekerülési értéknek, tehát nem aktiválható, sem a levonható, sem a le nem vonható áfa.Az előzőekből következően az államháztartási könyvvitelben a vállalkozásoktól eltérően az áfa (sem a levonható, sem a le nem vonható áfa) nem része a bekerülési, aktiválási értéknek. Az értékcsökkenési leírást az áfa nélküli nettó értékre kell számítani.Az Áfa-tv. 124. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján a személygépkocsi beszerzési áfáját nem lehet levonásba helyezni néhány kivételtől eltekintve (halottszállító személygépkocsi, továbbértékesítés vagy bérbeadás céljára vásárolt gépkocsit terhelő előzetesen felszámított adó), ezért a gépkocsibeszerzés áfáját le nem vonható áfára kell könyvelni.A gépjármű mint tárgyi eszköz beszerzésének könyvelési lépéseit a 38/2013. NGM rendelet II. A fejezete tartalmazza.Az üzemanyag-, szervizköltség, parkolási költség, útdíj, autópálya-matrica áfalevonását illetően az Áfa-tv. 124. §-ának előírásait kell figyelembe venni.Az Áfa-tv. 124. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján a személygépkocsi parkolási szolgáltatása, az f) pont alapján pedig az úthasználati díj (autópálya-matrica) áfája nem helyezhető levonásba. Ezek egyébként nem részei a gépkocsi üzemeltetési költségeinek.Az Áfa-tv. 124. §-ának (1) bekezdése szerint nem vonható le:a) a motorbenzint (vtsz. 2710 12 41, 27 10 12 45, 2710 12 49,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5253
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

7. találat: Közterület-használati díj és piachely-használati díj

Kérdés: Önkormányzatunk közterület-használati díjat és piachely-használati díjat számláz áfamentesen. Más településen áfás számlát állítanak ki a hasonló bevételről. Mi a menete annak, hogy a piac helyhasználatáról áfás számlát állíthassunk ki, és a piaccal kapcsolatos kiadások áfáját visszaigényelhessük?
Részlet a válaszból: […]nyilvántartásba vett adóalany dönthet úgy is, hogy választási jogát az (1) bekezdés a) és b) pontjai tekintetében külön-külön vagy együttesen csak a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanokra kiterjedően gyakorolja.A választási lehetőség miatt van különbség az egyes települések gyakorlata között. Az az önkormányzat, ahol éltek a bérbeadás áfakörössé tételéről, a közterületet és a piaci férőhelyet is áfásan számlázza.Az ingatlan-bérbeadás áfakötelezettségének választását az adóhatósághoz kell bejelenteni a 20T201TSZ adatlapon. Az év első napjától lehet választani úgy, hogy az előző év december 31. előtt be kell adni az adatlapot. A választást a lakó- és nem lakóingatlanokra külön-külön is lehet gyakorolni. Tehát a lakóingatlanok áfamentesek maradnak, az üzlethelyiségek, egyéb építmények és közterület, piac pedig áfás lesz. Arra nincs lehetőség, hogy a közterületet áfamentesen, a piaci férőhelyeket pedig áfásan számlázzák, mivel mindkét ingatlan a "nem lakóingatlan" kategóriába tartozik. A választástól 5 évig nem lehet eltérni, tehát nem lehet visszavonni, módosítani.Abban az esetben, ha nem lakóingatlanokra választja az önkormányzat az adókötelezettséget, akkor a bérleti, használati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5226
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

8. találat: Termékminta áfarendszerbeli megítélése

Kérdés: Egy társaság egyik melléktevékenysége szőlőbortermelés. A megtermelt szőlőbort palackozva hozzák forgalomba. Jellemzően éttermeknek, kereskedőknek, vendéglátóhelyeknek bel- és külföldre egyaránt, és természetesen magánszemélyeknek is értékesítenek bort. Az alább felsorolt esetekben helyesen jár-e el a társaság, ha termékmintaként számolja el az átadott termékek értékét, és keletkezik-e áfafizetési kötelezettsége?
1. Az éttermek, kereskedők csak azután vásárolnak meg egyfajta terméket, ha azt - élelmiszer lévén - megkóstolják. A társaság által készített bor legkisebb kiszerelése 0,75 literes palack. A termék előállításának sajátosságai, minőségének megtartása miatt nem lehet kisebb kiszerelést készíteni minta céljára, ezért a megrendelők teljes, bontatlan palackot kapnak árumintaként, amit aztán ők megkóstolnak. Ez fajtánként 1-2 palackot jelent egy-egy partnernek.
2. Különböző borbemutató rendezvényeken, kiállításokon, kóstolókon vesz részt a társaság a termékei népszerűsítése, új vevő partnerek felkutatása céljából. Ezeken a rendezvényeken (bel- és külföldön egyaránt) az ott részt vevő látogatók részére poharakba töltik, úgy kóstoltatják a terméket szintén térítés nélkül, ingyen. Ezeken a rendezvényeken általában több palack bor is elfogy. Ezeket szintén termékmintaként számolják el.
3. A társaság termékeinek minősítése, jobb pia-ci pozíciójának elérése céljából különféle borversenyekre, bortesztekre küld mintákat. Ezekre gyakran egy-egy fajtából 3-4 palackot kérnek a borbírálók, mivel több körben, több ember végzi a minősítést. Ilyenkor is teljes, lezárt palackokat szállítanak, mivel fontos a palack külleme, a címke, a dugó minősége. Ebben az esetben is ingyenesen átadott mintaként számolják el a terméket, mivel nem történt értékesítés.
Részlet a válaszból: […]összegét meghatározó tényezők utólagos változásának a 11. § (3) bekezdésében meghatározott eset.Annak megállapításához, hogy a kérdezett esetekben az átadott, illetve kóstolásra szánt bor megfelel-e az áruminta fogalmának, a definíció egyes elemeit kell megvizsgálni (ide nem értve a "kizárólag a képviselt termék bemutatásának céljára adnak" kitételt, mivel álláspontunk szerint ez a kritérium mindhárom esetben egyértelműen teljesül). Amennyiben a termék előállításának sajátosságai, minőségének megtartása miatt nem lehet kisebb kiszerelést készíteni minta céljára, úgy álláspontunk szerint az a körülmény, hogy valamennyi esetben 0,75 l-es kiszerelésben, illetve kiszerelés felhasználásával történik a termék bemutatása, kóstoltatása, nem zárja ki, hogy az átadott termék mindhárom esetben megfeleljen az árumintára vonatkozó azon előírásnak, hogy az áruminta a képviselt terméknek kisebb és jellemző része vagy mennyisége kell, hogy legyen, figyelemmel az alábbiakra.Az Európai Bíróság a C/581/08. számú ügyben hozott ítéletében kimondta, hogy "termékminta" olyan mintapéldánya a terméknek, amely értékesítésének népszerűsítésére irányul, és amely lehetővé teszi a termék tulajdonságainak és minőségének a népszerűsítési ügyletekben rejlőtől eltérő végső fogyasztás nélküli értékelését. E fogalmat nem korlátozhatja nemzeti szabályozás általános jelleggel a kereskedelmi forgalomban nem elérhető formában átadott mintapéldányokra, vagy az adóalany által azonos átvevőnek adott több, azonos termékminta közül az elsőre, anélkül hogy e szabályozás figyelembe venné a képviselt termék jellegét és az egyes, e mintapéldányok átadásában álló ügyletek sajátos kereskedelmi hátterét.Mindezek alapján álláspontunk szerint a 0,75 l-es kiszerelés nem zárja ki a kérdésben említett bor árumintaként történő minősítését.Az áruminta fogalmának utolsó eleme az a kitétel, mely szerint az áruminta a termék bemutatásán (kóstoltatásán, népszerűsítésén, kiállításán) túl fizikai állapotánál, vagyoni értékénél fogva más cél elérésére nem (is) alkalmas. Jóllehet, borok esetében a termelő/kereskedő a bemutatókon, kiállításokon, borfesztiválokon, versenyeken jellemzően ugyanabban a kiszerelésben, palackban kínálja/nevezi/mutatja be a bort, mint amilyen kiszerelésben az a kereskedelmi forgalomban is kapható,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5117
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Önkormányzat áfabevallása

Kérdés: Önkormányzatnak pénzforgalmi vagy teljesítés szemléletben kell az áfát bevallania?
Részlet a válaszból: […]fizetendő adót meg kell állapítani.Az előzőekben ismertetett általános szabályoktól eltérően a belföldön letelepedett kis- és középvállalkozások az Áfa-tv. 196/A. és 196/B. §-aiban meghatározott feltételekkel és bevételi értékhatárig pénzforgalmi adózást választhatnak. Ezt a választást az adóhatósághoz írásban be kell jelenteni, és a számlákon is fel kell tüntetni. A pénzforgalmi adózás lényege, hogy a pénzforgalmi elszámolást választóknak az általuk kiállított számla után csak akkor kell áfát fizetniük, ha a kiállított számlát a vevő ténylegesen ki is fizette, és az általuk ténylegesen kifizetett számlák áfáját helyezhetik levonásba. A pénzforgalmi adózók vevői is csak akkor vonhatják le az ilyen számlák áfatartalmát, ha a számla ellenértékét kiegyenlítették.A fentiekkel ellentétben a költségvetési szervek az Áfa-tv. 61. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a meg nem fizetett ellenérték erejéig 45 napig halaszthatják az áfafizetési kötelezettséget. A halasztás az ellenérték kiegyenlítésekor, illetve a 45. napon haladéktalanul lejár. A költségvetési szervek az áfalevonási joggal főszabály szerint a befogadott számlák teljesítésekor, illetve ha pénzforgalmi adózótól vásárolnak, akkor a pénzügyi kiegyenlítéskor élhetnek.A pénzforgalmi adózás és a halasztott áfa érvényesítése között jelentős különbségek vannak mind az adózó jogállása, mind az elszámolás tekintetében. Költségvetési szerv nem lehet pénzforgalmi adózó, mivel nem minősül kis- és középvállalkozásnak. A pénzforgalmi adózónak, ha a vevője egyáltalán nem fizet, akkor nem kell az áfát megfizetnie. A költségvetési szervnek viszont a 45. nap után meg kell fizetnie az áfát, akkor is, ha nem tudta behajtani az ellenértéket.A másik lényeges különbség a pénzforgalmi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5077
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Adólevonási jog - áfaanalitika

Kérdés: Intézményünk a költségvetésben elterjedt programot használja. A program úgy van beállítva, hogy a szállítói számlákat akkor teszi a levonható áfások közé, ha ki is egyenlítettük. Most vettük észre, hogy egy partnerünk mindig hónap 1-jei teljesítési dátummal számláz, és mi a MÁK-utalás miatt előző hónap 28-30. napok között indítjuk az utalást. Ennek következtében az utalás napjával jelenik meg az áfaanalitikában a levonható áfában, tehát pl. a július 1-jei teljesítésű számla a júniusi áfabevallásba kerül. Helyes-e ez így, ha nem, akkor mi a teendőnk?
Részlet a válaszból: […]alkalmazzák, hogy csak a kiegyenlített számlák kerülnek be az áfaanalitikába, akkor előfordulhat, hogy pl. a május havi számlák a június havi áfabevallásban kerülnek elszámolásra. Ez adójogilag nem okoz problémát, nem von maga után szank-ciót, mivel a teljesítés évében és az azt követő évben önellenőrzés nélkül érvényesíthető levonási jog. A pénzügyi kiegyenlítéshez kötött levonás alkalmazásánál azonban ügyelni kell a határozott időszakos ügylet szabályai szerint kiállított számlákra. Az Áfa-tv. 58. §-a (1a) bekezdésének b) pontja szerint, ha a fizetési határidő követi az elszámolt időszakot, akkor a teljesítési időpontja a fizetési határidő, de legfeljebb a teljesítést követő 60. nap. Ha a fizetési határidő a következő hónapra esik, és korábban utalnak, a program pedig a pénzügyi kiegyenlítés dátumával gyűjti a levonható tételeket, akkor a megengedettnél korábban gyakorolják a levonási jogot, ami szankciót vonhat maga után.Mindenképpen biztosítani kell, hogy a teljesítési időpontot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5039
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést