Végrehajtáshoz való jog elévülése

Kérdés: Az Avt. 19. §-ának (1) bekezdése szerint a tartozás és a meghatározott cselekmény végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el. Ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. Milyen eljárási rendet kell követnie az önkormányzati adóhatóságnak, ha ezen jogszabály szerint az általa nyilvántartott adótartozás végrehajtásához való jog elévült? Elévültnek kell tekinteni a tartozást, és törölnie kell a tartozást terhelő késedelmi pótlékkal együtt, vagy csak végrehajtási cselekmény nem kezdeményezhető ezen tételekre?
Részlet a válaszából: […] ...évének az utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el, és ha az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.Figyelembe kell azonban venni az Avt. 19. §-a (2) bekezdésének előírásait is, amely szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.
Kapcsolódó címkék:    

Elévült kötelezettség

Kérdés: Önkormányzatunk jelenleg is nyilvántart egy 2013. évi szállítói kötelezettséget. A szállítói partner egyik évben sem küldött fizetési felszólítást és egyenlegközlőt sem. Elévülésre hivatkozva kivezethetjük-e a könyveinkből a tartozásunkat? Milyen dokumentumok szükségesek ehhez?
Részlet a válaszából: […] ...Ptk. általános rendelkezése szerint a követelések öt év alatt évülnek el. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. Az elévülést kizáró megállapodás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Jubileumi jutalom kifizetése további jogviszony esetén, a kifizetésre vonatkozó elévülési idő

Kérdés: Egy közalkalmazott az alábbi jogviszonyokkal rendelkezik:
- 1977. 09. 01.-1981. 07. 31-ig Kossuth Könyvkiadó, megszűnés módja: áthelyezés;
- 1981. 08. 01.-1986. 08. 31-ig Oktatáskutató Intézet (1992. július 1-ét követően Kjt. alá került), megszűnés módja: áthelyezés;
- 1986. 09. 01.-2014. 01. 13-ig Corvinus Egyetem, megszűnés módja: felmentés;
- A jelenlegi munkáltatója az MTA Kutatóintézetnél 2006. 11. 01.-2014. 01. 13-ig további jogviszonnyal foglalkoztatta;
- 2014. 01. 14-től főállásban az MTA Kutatóintézetnél dolgozik.
1. A jelenlegi munkáltatónál a jubileumi jutalomra jogosító időszaka mikortól kezdődik?
2. Ha az előző munkáltató nem fizette ki a 30 éves jubileumi jutalmát, azt a jelenlegi munkáltatónak ki kell fizetni az elévülési időn túl?
Részlet a válaszából: […] ...jutalom.A jubileumi jutalmat a jogosultság megszerzésének időpontjában kell kifizetni a közalkalmazott részére (esedékesség napja). Az elévülés kezdőnapja a jogosultság megszerzését követő nap, és a munkajogi elévülési idő 3 év. Tehát 2011. augusztus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.
Kapcsolódó címkék:    

Előleg visszafizetése elévülési időn túl

Kérdés: 100 százalékos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság (a továbbiakban: társaság) 2009-ben építési telek vásárlására vonatkozó előszerződést kötött egy kft.-vel (a továbbiakban: kft.). A kft. nem rendelkezik speciális áfastátusszal (nem alanyi adómentes adóalany). Az előszerződés alapján a társaság előleget fizetett a kft. részére. Az előlegről a kft. az akkor hatályos adómértéknek megfelelő 25 százalékos általános forgalmi adót tartalmazó számlát állított ki, az általános forgalmi adót a kft. bevallotta és megfizette, azt a társaság előzetesen levonható adóként levonásba helyezte (a levonási jog és a levonási jog gyakorlásának feltételei is teljesültek). Az adásvételi szerződés azonban - a felektől független okok miatt - sosem került megkötésre. Ezért 2016-ban a felek közös megegyezéssel megszüntették a szerződést. A 2009-ben fizetett előleget a kft. a társaság részére vissza kívánja fizetni. A 2009-es adóév a kft.-nél és a társaságnál is - az elévülési szabályok értelmében - elévült időszaknak számít. A vázolt tényállással kapcsolatban felmerült kérdéseink:
1. Szükséges-e a kft.-nél és a társaságnál a korábban bevallott és befizetett, illetve levont előzetesen felszámított adót helyesbíteni, tekintve, hogy az előleggel kapcsolatos adómegállapítás elévült időszakot érint?
2. Amennyiben igen, milyen módon, milyen dokumentumok alapján és milyen időszakra vonatkozóan kell az egyik, illetve a másik félnek megtennie?
Részlet a válaszából: […] ...Art. 202. §-a tárgyalja az elévüléssel kapcsolatos legfontosabb szabályokat. A 202. § (1) bekezdése kimondja, hogy "az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.
Kapcsolódó címkék:  

Elévült kötelezettség

Kérdés: Önkormányzatunk 2011. évben szolgáltatást vett igénybe, amit nem fizettünk meg. Az évek alatt a szolgáltatást nyújtó (szállító) sem kérte semmilyen formában (fizetési felszólítás) az ellenértéket. 2017-ben elévült kötelezettségként kivezethetjük-e a könyveinkből? Ha igen milyen bizonylat szükséges hozzá? Szükséges-e képviselő-testületi döntés, vagy elég egy tájékoztatás a testület részére? A könyvelése a 9244 "Más különféle eredményszemléletű bevételek" számlával szemben történik a pénzügyi számvitel szerint?
Részlet a válaszából: […] ...2011-ben igénybe vett szolgáltatás már elévült, ha azt a szolgáltató nem követelte. A Ptk. szerint az általános elévülési idő 5 év. Nincs olyan jogszabály, ami alapján testületi döntés lenne szükséges a kötelezettség kivezetéséhez, de ezt az önkormányzat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.
Kapcsolódó címkék:  

Önkormányzati adóhatóságnál fennálló adóhátralék behajthatatlansága, elévülése és törlése

Kérdés: Milyen eljárásrendet kell követnie az adóirodának abban az esetben, ha a 2009. adóévig felmerülő adóhátralék, továbbá a tartozást terhelő késedelmi pótlék összegének az elévülés jogcímén történő törlését szeretnénk elrendelni gépjárműadó, helyi iparűzési adó tekintetében? Elévülés jogcímen mikor lehet törlést elrendelni adójogi szempontból? Az ONKADÓ az elévült tételeket le tudja válogatni. Egy darab végzésben el lehet-e rendelni az elévült tételek törlését, vagy minden adózóra tételesen kell végzést hozni? Az Áht. 97. §-ára és a behajthatatlan követelést szabályozó Áhsz. szabályaira figyelemmel kell-e lenni elévült adótartozás törlésekor? Ha a követelés az Áhsz. 1. §-a (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak szerint behajthatatlan, akkor a behajthatatlanság tényét és mértékét (adózónként) bizonyítani kell? Külön kell-e kezelni a 100 000 forint alatti tételeket?
Részlet a válaszából: […] ...állammal szemben fennálló tartozását behajthatatlannak minősíti, és végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen a jogcímen tartja nyilván. A behajthatatlanság címén nyilvántartott tartozást az adóhatóság újból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.
Kapcsolódó címkék:    

Elévült időszakot érintő érvénytelen számla

Kérdés: Önkormányzatunk 2008-ban kiszámlázott egy teljesítést (jogot biztosított) egy vállalkozónak. A számla értékét a vállalkozó megfizette. A felek a mai napig folyamatosan vitatták az ügyletet, majd megegyezés született arról, hogy az önkormányzat elismeri teljesítésének hiányát. A számlát szükséges érvényteleníteni. Kérdésünk, hogy az érvénytelenített számla adókövetkezményét melyik időszakban kell elszámolnunk? Ha alkalmazni kell az Áfa-tv. 153/B. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat [mely szerint a 153/B. § az Áfa-tv. 55. §-ának (2) bekezdése szerinti számla érvénytelenítésre nem alkalmazható], akkor a 2008-ban megfizetett áfát "elbukják", hiszen 2008-ra önrevíziót már nem lehet benyújtani. Ha a hivatkozott szakasz (1) bekezdése alkalmazandó, akkor lehetőségük van a módosítás hatását elszámolni, függetlenül attól, hogy az elévülési időn túli számlát érvénytelenítik?
Részlet a válaszából: […] ...adóalany az adómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentheti az ugyanezen vagy az Art. szerinti elévülési időn belüli korábbi adómegállapítási időszakban (időszakokban) keletkezett levonható előzetesen felszámított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 3.
Kapcsolódó címkék:  

Munkabér-követelés elévülése

Kérdés: Mikor évül el a munkavállaló munkabér-követelésre vonatkozó igénye, ha a munkáltató több mint öt éve a havi háromszázezer forintos munkabéréből csak a minimálbérnek megfelelő munkabért fizette ki számára?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 286. §-a értelmében a munkajogi igény három év alatt évül el.A munkaviszonyból származó igény elévülésének magyarázataként egy neves munkaügyi szakíró egyik tanulmányában említi meg, hogy "aki igényét hosszú időn keresztül nem érvényesíti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.
Kapcsolódó címkék:    

Behajthatatlan-e a követelés?

Kérdés: Önkormányzatunk 2008 óta követelésként tart nyilván 102 ezer Ft-ot víz- és csatornadíj meg nem fizetése miatt egy partnerünkkel szemben. A díjak behajtására nem tett intézkedést, és időközben az adós 2011-ben meghalt. Mivel a követelés a partner halálával nem behajtható, ezért azt 2014-ben behajthatatlan követelésként számoltuk el, és a könyveinkből kivezettük. A behajthatatlanság tényét dokumentumban rögzítettük és testület határozatban döntött a behajthatatlan követelés mérlegből való kivezetéséről. Megalapozza-e a kötelezett halála a behajthatatlanság tényét?
Részlet a válaszából: […] ...azon tény önmagában nem teszi jogtalanná, hogy az örökösnek nem volt tudomása a követelés létezéséről. Az önkormányzat az elévülési időn belül bármikor érvényesíthette volna követelését a kötelezettel szemben, a kötelezett pedig ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.
Kapcsolódó címkék:  

Elévülés

Kérdés: XY építőipari kft. a 2011. IV. negyedévről beadott általánosforgalmiadó-bevallásában, következő időszakra átvihető követelésként nagyságrendileg 10 millió forintot állított be, amely összeget a 2006. III. negyedévről beadott bevallásában szerepeltetett először levonható adóként, és ezt az összeget azóta folyamatosan tovább "görgette". Tudomásunk szerint az Áfa-tv. levonási joggal kapcsolatos szabályai 2012. év elején módosultak, mely módosulás a levonható adó "továbbgörgethetőségét" is érinti. Kérdésünk arra irányul, hogy - figyelemmel a módosításra is - helyesen szerepeltettük-e a 2011. IV. negyedévéről beadott bevallásunkban az említett összeget? Továbbá, érinti-e az említett év eleji törvénymódosítás a szóban forgó összeg visszaigénylését?
Részlet a válaszából: […] ...adóalany azadómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adó együttes összegétcsökkentheti az ugyanezen vagy az Art. szerinti elévülési időn belüli korábbiadómegállapítási időszakban (időszakokban) keletkezett levonható előzetesenfelszámított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.
Kapcsolódó címkék:    
1
2