Pedagógusok illetményemelése

Kérdés: A pedagógusok 2024. január 1-jétől átlagosan 32,2%-os illetményemelést kaptak. Pedagógus I./12-es fizetési fokozattól a számítás alapját képező összeg meghaladja a 410 000 forintot. Ezen pedagógusok részére a 2023. novemberi illetményt kell alapként figyelembe venni, és ennek az összegnek a 31,2%-át szükséges a bérhez adni? Tehát a 14-es fokozatban lévő pedagógus 2023. novemberi illetménye 446 153 forint. Ennek a 31,2%-a 139 200 forint. Így a 2024. januári illetménye 585 353 Ft lesz?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a Púétv. 98. §-ának (2) bekezdésében szereplő szempontok mérlegelése alapján differenciáltan állapítsa meg az érintettek illetményét. (Ennek kapcsán megjegyezzük, hogy a levélben szereplő 31,2% helytelen.)Másfelől az egyes személyek tekintetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Bölcsődei pótlék számítása

Kérdés: A Gyvt. 15. §-ának (10) bekezdése alapján járó bölcsődei pótlék számításának mi az alapja? Az alapilletmény vagy az alapilletmény + bölcsődei pótlék?
Részlet a válaszából: […] ...és az Mt. alkalmazandók.A Kjt. 69. §-a szerint a közalkalmazott a Kjt.-ben megállapított feltételek mellett a 70–75. §-ok szerinti illetménypótlékra jogosult. A 70–75. §-ok szerinti illetménypótlék számításának alapját a mindenkori éves...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Pedagógusok béremelése

Kérdés: A 662/2023. Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdése alapján a pedagógusok részére 2024. január 1. napjával a munkáltató átlagos 32,2%-os béremelést biztosít. A béremelést a 2023. novemberi bérhez viszonyítva kellett megadni, illetve az átlagos béremelés az intézményben köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló óvodapedagógusokra együttesen vonatkozik, vagy óvodapedagógusonként külön-külön kell nézni azt, hogy a 32,2%-os emelés megtörtént-e? A béremelés teljes összegét az alapbérbe kell beépíteni, vagy pótlékba is beépülhet?
Részlet a válaszából: […] ...minden foglalkoztatottnak kell megadni pontosan a 32,2%-ot, hanem munkáltatói (intézményi) szinten kell átlagosan biztosítani az ilyen szintű illetményemelést. Egyébként az egyes foglalkoztatottak közötti differenciálásra a Púétv. 98. §-ának (2) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Óvodapedagógus juttatása

Kérdés: A községben 52 fő gyermeklétszámmal, két óvodai csoporttal működik az óvodánk. A két csoport szakmai feladatait 2 fő óvónő (az egyikük a vezető óvónő), 2 fő pedagógiai asszisztens és csoportonként egy-egy dajka látja el. A gyermeklétszám alapján a vezető óvónő heti foglalkozásainak száma 10, a Púétv. 2. melléklete szerint, ettől eltérni csak lefelé lehet a fenntartó döntése alapján. A Púévhr. 9. §-ának (5) bekezdése: "Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja." Fentiek alapján az óvodai csoportokban csak 8 és 12 óra között kötelező óvodapedagógus foglalkoztatása. Esetünkben a vezető óvónőnek – mivel csak 2 fő óvónő van – ezen idő alatt bent kell tartózkodnia az egyik csoportban, hogy megvalósuljon az előbbi követelmény. A Púétv. által biztosított átfedési időre, valamint a többlettanítási időre járó juttatások a vezető óvónő esetében is értelmezhetőek-e? Részükre is megállapíthatók és kifizetők-e ezen juttatások?
Részlet a válaszából: […] ...munkaidejében egyedül látja el a gyermekekkel való foglalkozással kapcsolatos feladatokat, legfeljebb napi két órára, óránként a havi illetmény 1/174-ed részének megfelelő többlettanítási óradíj illeti meg. Átfedési időnek minősül az az időtartam, amely alatt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Óvodapedagógus jubileumi jutalma

Kérdés: Óvodapedagógus jubileumi jutalmáról szóló, a Költségvetési Levelek 354. számában a 6262. számon megjelent kérdésünkhöz kapcsolódóan kérdeznénk. Az említett óvodapedagógus 40 éves jubileumi jutalmát 2023 augusztusában kifizettük. Ezen dolgozó közalkalmazotti jogviszonya 2023. augusztus 31-én nyugdíjazás miatt megszűnt. Ebben az esetben is újra kell számolni a jubileumi jutalom összegét a 2023. november 1-jétől bevezetett új szabályok miatt?
Részlet a válaszából: […] ...a Púétv. 157. §-ának (10) bekezdése már a 2023. július 1-jétől kezdődő időszakra szólóan állapított meg alanyi jogosultságot az illetményfejlesztésre. Az, hogy ezt csak a novemberi illetménnyel együtt, visszamenőlegesen kellett kifizetni, csupán eljárási rendelkezés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Bértámogatás felhasználása

Kérdés: Az óvodai nevelésre több jogcímen kapunk bértámogatást és működési támogatást. Eddig az volt a tendencia, hogy az intézmény éves bér- és járulékösszege meghaladta a bértámogatás összegét. Így a működésre kapott összeg egy része a bérre lett elhasználva. 2024-ben, úgy tűnik, megfordul a tendencia. A beszámoló eddig nem tért ki ennek elkülönítésére. Jelen esetben kb. 3 millió forintról beszélünk, egy 75 milliós intézményi költségvetésnél. A bérre kapott állami támogatásnak egy részét felhasználhatjuk-e működési dologi kiadásokra?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítsanak átlagos 32,2%-os béremelést. "Tanárokon" a Korm. hat. 2. pontja alapján mindenki értendő, aki a Púétv. 98. §-a alapján illetményben részesül, tehát minden köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló, beleértve az óvodapedagógusokat, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Bölcsődei kisgyermeknevelő besorolása

Kérdés:

Bölcsődei kisgyermeknevelő középfokú OKJ-s kisgyermeknevelő-gondozó oklevéllel rendelkezik, emellett egyetemi szintű teológus szakképzettséget is szerzett. Az oklevélben az szerepel, hogy "tanúsítja, hogy a Szent Pál Akadémia Teológia osztatlan képzési szakán tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett, mesterfokozatot és okleveles teológus szakképzettséget szerzett. A képzés ideje 10 félév. (MKKR szintje: 7. szint, EKKR szintje: 7. szint)". A 15/1998. NM rendelet 2. melléklete szerint a teológus szakképzettség alapján besorolható-e a pedagógus-életpálya Pedagógus I. fokozatába? A teológus szakképzettség pedagógus-szakképzettségnek számít-e? A 401/2023. Korm. rendelet 95/A. § (1) bekezdése szerint havi illetményét 2%-kal magasabb mértékben kell-e meghatározni?

Részlet a válaszából: […] ...pedagógus-munkakört betöltők közé, mivel nem rendelkezik az ehhez megkívánt felsőfokú végzettséggel. Így nem vonatkozhatnak az illetményére a Púétv. szerinti pedagógus előmeneteli és illetményrendszer előírásai sem, hanem az illetményét a Kjt. és a 257/2000...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Anyakönyvvezető díjazása

Kérdés:

A Költségvetési Levelek 346. számában megjelent 6133. számú cikkel (Anyakönyvvezető díjazása) kapcsolatban lenne kérdésem, észrevételem. Önkormányzatunk rendeletben szintén megállapít díjazást az anyakönyvvezetőnek a hivatali munkaidőn kívüli feladatellátással kapcsolatban. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (Aktv.) 19. §-ának (2) bekezdése szerint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. A fentiek alapján – véleményünk szerint – a törvény felhatalmazása alapján alkotott rendeletben kell/lehet rögzítenünk a díjazás mértékét, azaz nem csak a Kttv.-ben rögzített bérjellegű juttatásokat és illetménykiegészítéseket kaphatja a dolgozó. Az illetményszámfejtési rendszerben külön jogcímkód is van erre, amin számfejtjük: "Többletfeladat ellátásának díjazása". Rosszul alkalmazzuk a törvényt, vagy esetleg a cikkben van hibás megállapítás a témával kapcsolatban?

Részlet a válaszából: […] Eredeti kérdésük az volt, hogy milyen jogcímen lehet számfejteni, és melyik rovatra kell könyvelni az anyakönyvvezető díjazását. Az Aktv. eltér a Kttv. szabályaitól, hiszen a Kttv. abból indult ki, hogy nem lehet csak szabadidővel honorálni a köztisztviselő rendkívüli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Óvodapedagógus jubileumi jutalma

Kérdés: Óvodapedagógusunk 2023 augusztusában jogosulttá vált a 40 éves jubileumi jutalomra. A jubileumi jutalom összegének megállapításakor a szakmai ágazati pótlék összegét nem vettük figyelembe. Helyesen jártunk el? Az azóta hatályba lépő ide vonatkozó rendelkezések szerint szükséges-e újraszámolni a megállapított jubileumi jutalom összegét?
Részlet a válaszából: […] ...jubileumi jutalom tekintetében a Kjt. 78. §-ának (2) bekezdése 25, 30 és 40 év közalkalmazotti jogviszony esetén 2, 3, illetve 5 havi "illetménynek megfelelő összeg" fizetéséről rendelkezett. A főszabály szerint az illetmény fogalmának értelmezésekor a Kjt. 85/A....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Jubileumi jutalom

Kérdés:

Önkormányzatunk társulási formában tart fönn óvodát. 2023. október 12-én nyugdíjba ment az egyik pedagógus, 5 havi jubileumi jutalom járt neki, amit meg is kapott. Viszont a pedagógusok bérének rendezésénél láttuk, hogy az újonnan bevezetett esélyteremtési illetmény is részét képezi a jubileumi jutalomnak, amit nem kapott meg. Az új bér alapján kell kifizetni a jubileumi jutalmat? A kifizetés pillanatában még nem volt korrigálva a bére.

Részlet a válaszából: […] ...december 31-ig a Kjt. alkalmazandó a jubileumi jutalomra. A Kjt. 78. §-a értelmében: a jubileumi jutalom 2, 3 vagy 5 havi illetménynek megfelelő összeg; a jubileumi jutalomnál figyelembe veendő illetmény fogalma pedig az Mt. szerinti alapbér fogalomnak felel meg, vagyis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.
1
2
3
52