Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

11 találat a megadott jogutódlás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Jogutóddal történő megszűnés

Kérdés: Költségvetési szerv 2021. 09. 30-i jogutóddal történő megszűnését követően milyen szabályok alapján fogadja be a jogutód a szerződéses partnerek számláit? A jogelőd szervezet kapott 09. 20-i keltezésűt októberi elszámolási időszakra vonatkozóan. A jogutód elfogadhatja-e a számlát ebben az esetben, ha a jogelőd szervezetre van kiállítva? Októberben érkező számlát, ami szeptemberi elszámolási időszakra szól, befogadhat-e a jogutód szervezet, ha a jogelőd szervezetre van kiállítva? A jogelőd szervezetek esetében meddig szükséges a beérkező számlákat a záró beszámolóban kötelezettségként szerepeltetni? Jogelőd szervezetre kiállított számla befogadásának határidejére vonatkozóan van-e szabályozás?
Részlet a válaszból: […]Különválás esetén a különváló költségvetési szerv megszűnik, jogutódjai az átalakítással létrejövő költségvetési szervek. Kiválás esetén a kiválással érintett költségvetési szerv fennmarad, és a kiválással érintett szervezeti egységéből önálló költségvetési szerv jön létre.A költségvetési szerv szétválására akként is sor kerülhet, hogya) a kiváló szervezeti egység már működő költségvetési szervbe mint jogutódba olvad be (beolvadásos kiválás),b) a különváló költségvetési szervből a különváló szervezeti egységek az átalakítás során már működő költségvetési szervbe mint jogutódokba olvadnak be (beolvadásos különválás).A kérdésből nem derül ki, hogy melyik átalakításról van szó a kérdéses esetben. Az átalakulás módjától függően a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet megfelelő pontja szerinti könyvelési feladatokat kell elvégezni.Az Áhsz. 7. §-a szerint az éves költségvetési beszámolót a költségvetési év kezdetétől a mérleg fordulónapjáig terjedő időtartamra kell készíteni. A mérleg fordulónapja az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szervnél a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jogutóddal megszűnő költségvetési szerv esetén a jogutód munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv készíti el, a megszűnő költségvetési szerv által átadott dokumentumok alapján.A kérdéses esetben a megszűnés, átalakulás napja 2021. 09. 30. Eddig az időpontig kell a záró beszámolóba beállítani a számlákat.Az Áhsz. 49/B. §-a szerint beolvadás és jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnő költségvetési szerv, társulás, nemzetiségi önkormányzat záró beszámolójában kimutatott eszközöket és forrásokat a jogutód, az Áht. 11. §-ának (5) bekezdése szerinti szerv a könyv-viteli, nyilvántartási számlái és részletező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5616
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Költségvetési intézmények átalakulása

Kérdés: Központi költségvetési szerv vagyunk, ez év november 1-jétől három költségvetési intézményünk beolvadással átalakul. Két intézmény esetében, amelyek megszűnnek, beszámolót kell készíteni, van-e egyéb könyvelési teendőnk? A harmadik intézmény, a jogutód esetében kérem, részletesen leírni szíveskedjenek a szükséges számviteli elszámolásokat.
Részlet a válaszból: […]számlacsoport számláinak egyenlegével korrigált összegét pénzforgalom nélküli tételként a költségvetési számvitelben a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton, ezzel párhuzamosan a pénzügyi számvitelben a fizetési kötelezettség előírását az általános szabályok szerint, kivezetését a 3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben kell könyvelni.A záró beszámoló elkészültét követően a megszűnés fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni az éves könyvviteli zárással kapcsolatos számviteli feladatokat.Az Áhsz. 49/B. §-ának (2) bekezdése alapján beolvadás esetén a megszűnő költségvetési szerv záró beszámolójában kimutatott eszközöket és forrásokat a jogutód, a könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés keretében, a megszűnés napját követő nappal veszi át. Az ezzel kapcsolatos könyvelési lépéseket a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. fejezetének B) pontja részletesen tartalmazza.A jogutódnál az Áhsz. 44. §-a (2) bekezdésének m) pontja szerint a megszűnt költségvetési szervnél elszámolt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5304
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Megszűnő hivatal és a jogutód hivatal

Kérdés: Közös hivatalunk 2019. december 31-ével megszűnt. Helyette 2020. január 1-jével új hivatal jött létre. Mind a két hivatalt ugyanazon települések alkotják, csak az új hivatalnak más a székhelytelepülése. Milyen megszűnést és jogutódlást érintő könnyviteli feladatok vannak a megszűnő hivatal és az új jogutód hivatal tekintetében?
Részlet a válaszból: […]Áhsz.-ben a megszűnéshez nem kapcsolódik "0"-s beszámolóelkészítési kötelezettség. A megszűnéssel kapcsolatos részletes könyvelési lépéseket a Rendelet XV. fejezet A. pontja tartalmazza.A 49/B. § (1) bekezdése 2019. december 31-én hatályos előírásai alapján a megszűnő költségvetési szervnek, a könyvviteli számlák záró beszámoló elkészítése előtti lezárását megelőzően az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat ki kell vezetnie a felhalmozott eredménnyel szemben.Az Áhsz. 44. §-a (2) bekezdésének l) pontja szerint a megszűnt költségvetési szervnél az Áhsz. 49/B. §-a szerinti esetben a megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközöknek a 17. melléklet 4. pont a) alpontja szerinti 36. Sajátos elszámolások számlacsoport számláinak egyenlegével korrigált összegét pénzforgalom nélküli tételként a költségvetési számvitelben a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton, ezzel párhuzamosan a pénzügyi számvitelben a fizetési kötelezettség felvételét az általános szabályok szerint, kivezetését a 3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása könyvviteli számlával szemben kell könyvelni.Jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnő költségvetési szerv záró beszámolójában kimutatott eszközöket és forrásokat a jogutód a könyvviteli, nyilvántartási számlái és részletező nyilvántartásai[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5157
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Jogutódlás

Kérdés: "A" társaságból kiválással jön létre "B" társaság. Az "A" társaság ingatlan-bérbeadással is foglalkozik, bejelentkezett az áfakörbe. A kiválással létrehozandó társaságban vagyonelemként (jegyzett tőke, eredménytartalék fedezeteként) ingatlanok kerülnek átadásra, amelyeket hasonlóan bérbe kívánnak adni, de a társaság nem akar az áfakörbe bejelentkezni. A kiválással létrehozandó "B" társaság áfamentesen adhatja-e bérbe ingatlanait?
Részlet a válaszból: […]értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához fűződő joghatás, ha az adóalany jogutódlással szűnik meg - ugyanezen paragrafus (3) bekezdésében meghatározott valamely módon -, feltéve hogy az a 18. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételek szerint történik.Az Áfa-tv. 18. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a jogutódlás [17. § (2) bekezdése] útján szerzett vagyon (vagyonrész) és vagyoni értékű jog (e paragrafus alkalmazásában a továbbiakban együtt: vagyon) tekintetében a szerzőnek a következő feltételeknek kell egyidejűleg megfelelnie:a) a szerzéskor belföldön nyilvántartásba vett adó­alany legyen;b) kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzéshez, illetőleg a szerzett vagyonhoz fűződő, az e törvényben szabályozott jogok és kötelezettségek - a (2) bekezdésben említett eltéréssel - a szerzéstől kezdődően jogutódként őt illetik és terhelik;c) sem a szerzéskor, sem azt követően nincs olyan, az Áfa-tv.-ben szabályozott jogállása, amely természeténél fogva összeegyeztethetetlen lenne a b) pontban említett kötelezettségek teljesítésével, vagy annak csorbítására lenne alkalmas.A 18. § (1) bekezdése b) pontjának és[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4193

5. találat: Beolvadás

Kérdés: Év közben beolvadással megszűnő költségvetési szerv esetén milyen számviteli teendői vannak a megszűnő, illetve a jogutód szervnek? A megszűnő szervnek - a beszámoló elkészítését követően - vannak-e egyéb könyvelési teendői?
Részlet a válaszból: […]vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenés nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495 - K118-1484. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerintT151/152 - K4955. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495 - K1586. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT16-17 - K4957. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495 - K168/1788. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerintT21//24 - K4959. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének állományba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495 - K218-24810. A nemzeti vagyon induláskori értéke megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495 - K41111. A nemzeti vagyon változása megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495/412 - K412/49512. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495 - K413T413 - K49513. A mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a pénzügyi számvitel szerintT495/413 - K413/49514. A követelés jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT365 - K49515. Az adott előlegek megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495 - K3651816. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT366 - K49517. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerintT495 - K36718. Követelések és kötelezettségek (kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek) állományba vételea) Követelések nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerintT09(2) - K004b) Követelések megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4042
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Jogutódlással történő megszűnés

Kérdés: Jogutóddal megszűnő költségvetési szerv esetén hogyan kell könyvelni azokat a szállítói számlákat, amelyek a megszűnés után érkeznek, de a teljesítésük még a megszűnés előtti időszakra vonatkozik? Kell-e bármilyen elhatárolást alkalmaznunk a megszűnő szervnél?
Részlet a válaszból: […]jogutódjaként új költségvetési szervet alapít.A költségvetési szerv más költségvetési szervvel történő összeolvadással vagy beolvadással egyesíthető.A mérleg fordulónapja az átalakítás vagy jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő költségvetési szervnél a megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót jog­utóddal megszűnő költségvetési szerv esetén a jogutód készíti el.A megszűnő szervezetnek szállítói kötelezettségre kellett könyvelni a számlákat. A jogutód kötelezett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4024
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Jogutódlás

Kérdés:

Egy továbbműködő társaságból kiválik két társaság, a cégbíró végzése szerint 2014. december 31-én jönnek létre. A létrejövő társaságok december 31-i végzésen rendelkeznek adószámmal. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóalany-nyilvántartási egyeztető lapján viszont a tevékenység kezdete 2015. január 01. A jogutódlással szerzett vagyont már december 31-én megkapták a kiváló társaságok. A jogutódlással szerzett vagyon áfakötelezettségének megítélésénél a kiváló társaság megfelel-e 2014. december 31-én az Áfa-tv. 18. § (1) bekezdése a) pontjának, azaz a "szerzéskor belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak" minősül-e?

Részlet a válaszból: […]társaságból kiválik egy vagy több társaság). A jogutód a cégbejegyzés napjával jön létre, tehát a beadványában említett két új társaság 2014. december 31-én létező adóalanynak minősül, függetlenül attól, hogy a tevékenységét ténylegesen mikor kezdi meg. Amennyiben a 18. §-ban felsorolt egyéb feltételek is fennállnak, azaz a jogutódok nem választanak olyan jogállást (pl. alanyi mentességet), amely alapján ne lennének adófizetésre kötelezettek, úgy a jogelőd által átadott vagyon tekintetében termékértékesítésről nem beszélhetünk, következésképpen az ügylet nem tartozik az Áfa-tv. hatálya alá, és áfafizetési kötelezettséggel nem jár.   helyesbítés (megjelent a Költségvetési Levelek 217. számában – 2015.09.22.) A 4019. kérdésre adott válaszban helytelenül a már nem hatályos, a gazdasági társaságokról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4019
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Jogutód adókötelezettsége

Kérdés: Intézményünk jogutódlással megszűnt. A megszűnés előtt ingatlan-bérbeadási tevékenységünkre adókötelezettséget választottunk. A jogutód intézményt is köti-e az a szabály, hogy a választástól 5 évig nem lehet eltérni, vagy az új intézmény esetleg adómentesen is bérbe adhat?
Részlet a válaszból: […]teljesíteni helyette. Ezért, ellentétben azzal az esettel, amikor például adótartozását fizeti meg a jog­utód a jogelőd helyett, ezzel teljesíti annak kötelezettségét, a jogelőd a jogutódnak azon kötelezettségét nem tudja teljesíteni, hogy a jogelőd személyesen csak adókötelesen végezheti a 88. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységeit, választásától számított 5 évig. A jogelőd megszűnéséből következően a személyéhez kötődő kötelezettségek, amelyeket csak a jogelőd teljesíthetett, tovább nem követelhetők. Azzal, hogy a jogutód adókötelesen végezné az Áfa-tv. 88. §-ának (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet a jogelőd választásától számított 5 évig, saját és nem a jogelőd tevékenységi körében járna el adókötelesen, ezzel nem teljesítené a jogelőd szóban forgó kötelezettségét, ami a jogelőd megszűnése miatt nem is teljesíthető. Az előzőek értelmében az Áfa-tv. 88. §-ának (1) bekezdése szerinti, a jogelőd választásából eredő jogok, illetve kötelezettségek a jogelőd személyéhez fűződő jogok, illetve kötelezettségek, ezért a jogelőd megszűnésével ezen jogok és kötelezettségek is megszűnnek. Ezek figyelembevételével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3096
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Feladatok és dolgozók átvétele költségvetési szerv által gazdasági társaságtól

Kérdés: Az 1990. évi LXV. törvény 43. §-a alapján helyi önkormányzatok társulása létrehozott egy költségvetési intézményt szennyvízhálózat és -tisztító üzemeltetésére. Az intézmény mint költségvetési szerv, közszolgáltató közüzem működik (alapító okirat szerint). A szakmai feladatok ellátását eddig egy kft. végezte szerződés alapján. Az intézmény egyedül kívánja ezután végezni az egész üzemeltetést. A kft.-től átvehetjük-e pályázat nélkül a dolgozókat, és azokat kötelesek vagyunk-e közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatni? Az eddig részmunkaidőben foglalkoztatott intézményvezető ezután jogosult lesz-e vezetői pótlékra, ha továbbra is részmunkaidőben kívánja ellátni a feladatát?
Részlet a válaszból: […]költségvetési szervnél a dolgozókkal közalkalmazotti jogviszonyt kell létesíteni. A Kjt. 22/B. § alapján végrehajtási rendelet határozhatna meg olyan, a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű magasabb vezetői munkakör(öke)t, amely(ek) betöltésére a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni. A gazdasági-műszaki szolgáltató, településüzemeltetési tevékenységet, egyéb szolgáltatós tevékenységet végző költségvetési szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára vonatkozó végrehajtási rendelet, a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet ilyen ún. "menedzsermunkakört" nem jelöl meg. Ennek megfelelően tehát mind az intézményvezető, mind a többi dolgozó esetében közalkalmazotti jogviszonyt kell létesíteni. A Kjt. 20/A. §-a és az említett végrehajtási rendelet sem ad lehetőséget arra, hogy a kérdéses esetben mellőzzék a pályázati eljárást, azt tehát le kell folytatni, és csak olyan személlyel létesíthető közalkalmazotti jogviszony, aki a pályázati eljárásban részt vett, és a pályázati feltételeknek megfelelt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2635

10. találat: Munkáltatói jogutódlás

Kérdés: Megyei fenntartású szociális intézményben dolgozunk. 1. Fenntartónk a fenntartása alá tartozó szociális intézményeket közös irányítás alá kívánja vonni ez év július 1-jétől. A jelenlegi intézmények jogutódlással megszűnnek, helyettük új intézmény jön létre 2009. július 1-jétől. Közalkalmazottként dolgozunk, a garantált illetményen túl munkáltatói döntésen alapuló kiegészítést is többen kapunk. A jogutódlással történő megszűnés esetén bérünk hogyan alakulhat, elvehetik-e a munkáltatói döntésen alapuló kiegészítést? (Munkakör-változások feltehetőleg előfordulnak majd.) 2. További kérdésünk, hogy az összevonással kapcsolatosan a prémiumévekre jogosult munkatársaink részére ezt a lehetőséget fel lehet/kell-e ajánlani? Két kollégánk szívesen élne ezzel a lehetőséggel (egyéb feltételek fennállnak). Úgy tudjuk, hogy a fenntartó álláspontja szerint ez nem lehetséges a szakszervezetekkel (2008. dec. 18) történt megállapodás miatt: "...felhívják a fenntartókat és munkáltatókat arra, hogy 2009-ben ne csökkentsék a közalkalmazottak létszámát..." A prémiumévek programba történő bekapcsolás során tényleges létszámcsökkenés, elbocsátás nem merül fel, hiszen a dolgozók munkaviszonya továbbra is fennáll. A megállapodás ezt is tartalmazza: "Az átszervezésekkel esetlegesen együtt járó létszámváltozások jogszabályi megakadályozására a kormány nem lát lehetőséget..."
Részlet a válaszból: […]kinevezés kötelező tartalmi elemei, így munkakör, besorolás, illetmény, munkavégzési hely vonatkozásában következne be változás, az természetesen a kinevezés módosítását igényli, melyhez főszabályként (így ha például a változás nem a törvény erejénél fogva következik be) közös megegyezés szükséges. Elképzelhető természetesen az is, hogy a jogutódlás alapján történő intézmény-összevonások után az új intézménynél a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) létszámcsökkentést vagy átszervezést rendel el. Ez azonban már a jogutódlástól független. A prémiumévek programban történő részvétel lehetőségét a munkáltató a vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező közalkalmazott részére köteles felajánlani. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény (Pép. tv.) 3. § (1) bekezdés alapján "a prémiumévek programban való részvétel feltétele, hogy a) a programban részt vevő legfeljebb 5 éven belül előrehozott öregségi nyugdíjra vagy az öregségi nyugdíjra való jogosultság életkori és szolgálati idővel kapcsolatos feltételeit megszerzi, feltéve hogy előrehozott öregségi nyugdíjra nem jogosult, illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban nem részesül, b) a programban részt vevő rendelkezik legalább huszonöt év közszférában jogviszonyban töltött idővel, c) a programban részt vevő további foglalkoztatására a Ktv. 17. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, illetőleg a Kjt. 30. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott okból, vagy az Mt. 89. § (3) bekezdése szerint a munkáltató működésével összefüggő okból nincs lehetőség, és d) a határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező programban részt vevő hozzájárul határozatlan idejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának határozott idejű jogviszonnyá történő módosításához, és elfogadja foglalkoztatásra irányuló jogviszonya tekintetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2411
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést