Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

32 találat a megadott követelés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Követelés fejében átvett eszköz

Kérdés: Az önkormányzat vásárolt követelése a felszámolási eljárásban egy ingatlan átvételével lett kiegyenlítve. Milyen értéken kell az ingatlant az önkormányzatnak lekönyvelnie?
Részlet a válaszból: […]Az ingatlan bekerülési értéke jelen esetben tehát a vagyonfelosztási javaslat szerinti érték. A követelés fejében átvett ingatlan számviteli elszámolását a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 1. melléklet III. Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások Fejezet, Növekedések rész, M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása cím 1-2. pontja szerint kell elvégezni. Az ingatlan vagyon felosztási javaslat szerinti értéke és a vásárolt követelés könyv szerinti értéke[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5408
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Vásárolt követelés

Kérdés: Önkormányzatunk engedményezési szerződés keretében 3 millió forint értékben követelést vásárolt egy zrt.-től egy felszámolás alatt álló cégben, amelyben az önkormányzat részesedéssel rendelkezik. A követelés fedezetét képezi kettő, különböző ingatlanhelyrajzi számon fekvő terület. Miként történik majd a követelés számviteli elszámolása, tudván, hogy részesedéssel rendelkezik az önkormányzat a cégben? Valamint a felszámolási eljárás megszűnése után az ingatlanok megszerzésének számviteli elszámolása hogyan történik?
Részlet a válaszból: […]elszámolni a követelések vásárlására fordított kiadásokat. Ezzel együtt el kell számolni a követelés nyilvántartásba vételét.Amennyiben az ingatlanokat a követelés kiegyenlítése céljából kapja meg az önkormányzat, akkor azt mint követelés fejében átvett eszközt kell elszámolni a 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások Fejezet Növekedések rész M) Követelés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5388
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Elévült kötelezettség

Kérdés: Önkormányzatunk jelenleg is nyilvántart egy 2013. évi szállítói kötelezettséget. A szállítói partner egyik évben sem küldött fizetési felszólítást és egyenlegközlőt sem. Elévülésre hivatkozva kivezethetjük-e a könyveinkből a tartozásunkat? Milyen dokumentumok szükségesek ehhez?
Részlet a válaszból: […]kizáró megállapodás semmis (Ptk. 6:22. §).Az elévülési időt a behajtás érdekében tett cselekmények megszakítják. A kérdés szerint a szállító semmilyen behajtási cselekményt nem tett, feltehetően elévülésre vonatkozó megállapodást nem kötöttek, így a 2013 óta fennálló kötelezettség elévültnek tekinthető, kivezethető.Az Szt. előírása szerint egyéb bevételként kell elszámolni az elévült kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik.Ha a kötelezettség a könyvekben kimutatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5339
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Önkormányzat követelésállománya

Kérdés: Kérném szíves állásfoglalásukat abban, hogy az önkormányzat/költségvetési szerv mérleg-alátámasztó leltárába az öt évnél régebbi követeléseket, melyeket még nem minősítettek behajthatatlanná, milyen módon kell alátámasztani, leltározni, hiszen arra korábban fizetési felszólítás és egyenlegközlő is kiment, de nem történt teljesítés, így a korábban megküldött felszólítás/egyenlegközlő lesz az alátámasztása? Abban az esetben, ha helyi önkormányzat képviselő-testülete egy kimutatás szerint dönt az öt évnél régebbi követelések önkormányzati könyvekből történő kivezetéséről, behajthatatlanná minősítéséről az Áhsz. alapján, tekintettel arra, hogy azok behajtása nem lehetséges, mert olyan kis összeg, hogy a behajtás költsége jóval meghaladja, akkor felmerülhet-e adófizetési kötelezettség akár az elengedő önkormányzat/költségvetési szerv, akár a magánszemély, adott esetben cég vonatkozásában, akinek a tartozását behajthatatlanná minősítik, elengedik? Pl. művelődési ház esetében a terembérletet több felszólításra sem fizeti meg a cég, amely korábban kibérelte x időre az intézmény valamelyik helyiségét, vagy például tipikusan az étkezési térítési díjak vonatkozásában, ahol többször felszólítják a nem fizető szülőt, de a Gyvt. korlátozó rendelkezése miatt a gyermekétkeztetést biztosítani kell annak is, akinek térítésidíj-tartozása van. Fentiekben kérném szíves segítségüket arra figyelemmel, hogy jelenleg a helyi önkormányzatok 99,9%-ának követelésállománya tele van a fentiekhez hasonló követelésekkel, melyek csak növekszenek évről évre, és a megfelelő leltározása elmarad, melyet sorra állapítanak meg a belső és külső ellenőrzések.
Részlet a válaszból: […]írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található, és a felkutatása "igazoltan" nem járt eredménnyel,f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.Az Áhsz. 43. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy behajthatatlan követelés leírása esetén a behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. A behajthatatlan követelés leírása nem minősül a követelés elengedésének.A jogszabályok nem tartalmazzák azoknak a bizonylatoknak a körét, amelyek az egyes követelések behajthatatlanságát dokumentálhatják, ezt a szervezet számviteli politikájában érdemes rögzíteni. Az e) pont esetén a követelések behajtására tett intézkedések költségigényét szembe kell állítani a várhatóan megtérülő összeggel. Ezt gazdaságossági számítással lehet alátámasztani, amelyben a behajtással kapcsolatos költségekről kapott ajánlatokat állítja szembe a várható követelésmegtérüléssel.Az Áht. 97. §-ának (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. A követelések elengedésének módját tehát önkormányzati rendeletben kell meghatároznia a képviselő-testületnek. Az elengedésről értesíteni kell a másik felet.Társaságok esetében, amelyeknél a kötelezettség megszűnik, amennyiben az kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó, főszabály szerint az adózás előtti eredmény részét képező bevétel lesz.Magánszemély esetében az Szja-tv. 4. §-ának (2) bekezdése értelmében jövedelemnek minősül a magánszemély által bármilyen jogcímen és formában megszerzett vagyoni érték. Nem pénzben megszerzett bevételnek minősül a magánszemély javára elengedett követelés is. A jövedelem jogcíménél az Szja-tv. 2. §-ának (6) bekezdése értelmében a felek között egyébként fennálló jogviszonyt és a szerződés körülményeit kell figyelembe venni. Jogviszony hiányában az Szja-tv. 28. §-a szerint összevonandó egyéb jövedelem keletkezik. A jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amelyen a magánszemély kötelezettsége megszűnt.Az Szja-tv. 46. §-ának rendelkezései alapján a jövedelem után a kifizetőt személyijövedelemadóelőleg--megállapítási és -levonási kötelezettség terheli, abban az esetben is, ha az szja-előleg levonása a bevételből nem lehetséges. Amikor a magánszeméllyel szemben nincs, valamint várhatóan nem is keletkezik olyan pénzben teljesítendő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5267
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Vevőkkel szembeni követelések leltározása

Kérdés: Önkormányzat és költségvetési szerv leltározási és leltárkészítési szabályzatában rendelkezhet-e akként, hogy a vevők leltározása vonatkozásában pl. számlánként 100 000 forint felett küldi ki az egyenlegközlőt, 100 000 forint alatt pedig a nem vitatott, tehát befogadott számla másolatát helyezik a leltári dokumentumok közé?
Részlet a válaszból: […]egyéb követelések, ideértve a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket, a bíróság által jogerősen megítélt követeléseket is.Az Szt. 65. §-a alapján is a mérlegben követelést az elfogadott, az elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.A számviteli előírások szerint a mérleg tételeit leltárral kell alátámasztani, amely tételesen ellenőrizhető módon tartalmazza a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és azok forrásait. A leltár elkészíthető a naprakészen vezetett nyilvántartás adatai alapján és leltározással (mennyiségi felvétellel) vagy egyeztetéssel. A leltár valódiságáért a felelősség a gazdálkodó szervezetet terheli. Az egyenlegközlő levél a leltározás alapbizonylata. Amennyiben a vevő nem küldi ki az egyeztető levelet, akkor a szállítónak kell kiküldeni. Tehát mind a szállítói tartozásokat, mind a vevőköveteléseket egyeztetni kell a leltározáshoz, illetve a mérleg alátámasztásához.Az előző szabályok a költségvetési szervekre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5235

6. találat: Követelésről lemondás

Kérdés: Helyi önkormányzat vagyunk. Követeléseink között szerepelnek 2012. évben, 2013. évben, 2014. évben kiállított - lakbérről, üzletbérbeadásról szóló - számlák. A számlák egyedi összegei egyik esetben sem érik el a 100 000 Ft-ot. Viszont van olyan partnerünk, akinek a 2012-2014 között felhalmozott tartozása meghaladja a 100 000 Ft-ot. A fenti esetekben élhetünk az Áht. 97. §-a szerinti elengedéssel? Ha igen, ezt milyen módon dokumentálhatjuk?
Részlet a válaszból: […]értelmezni. A kis összegű követeléseknél a követelés lejártát követően írásban fel kell szólítani a kötelezettet. Amennyiben a felszólítás ellenére a kötelezett nem fizet, akkor az év végi zárási feladatok során a kis összegű követelést le kellett volna írni. Figyelembe kell venni a kérdéses esetben az 5 éves elévülési időt is. Abban az esetben, ha behajtási cselekmény nem történt időközben, akkor a 2012. és 2013. évi követelések már elévültek. Ezekre már végrehajtás nem kezdeményezhető, ezért le kell írni. A számviteli politikában kell szabályozni az év végi értékelések között a kis összegű követelések leírására vonatkozó eljárásrendet. A vevő analitika, feljegyzés és vezető jóváhagyás alapján a mérlegkészítést megelőzően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4899

7. találat: Késedelmi kamat

Kérdés: A Költségvetési Levelek 241. számának 4421. számú kérdésére adott válaszuk szerint a késedelmi kamatot követelésként előírni a teljesítéssel egyidejűleg kell, tehát akkor, amikor a késedelmi kamat befolyt. A válasznál nincsen jogszabályi hivatkozás, vagy a jogszabályokból történő levezetés. Kérem segítsenek a jogszabályi hivatkozás megtalálásában! Ezzel összefüggésben merül fel az is, hogy mi a helyzet egy jogerőre emelkedett fizetési meghagyásban szereplő tőkére, meghiúsulási kötbérre, eljárási díjra, ügyvédi díjra vonatkozóan. Ezeket követelésként elő kell írni, vagy csak akkor és olyan összegben, amikor ezek befolynak a költségvetési szervezethez?
Részlet a válaszból: […]esetén is, de ugyanúgy viselkedik és ugyanúgy könyvelendő, mint a kölcsön késedelmi kamata.Az Áhsz. 15. számú mellékletének, az „I. Egységes rovatrend a költségvetési és finanszírozási bevételekhez, kiadásokhoz” cím alatt található meghatározása szerint:B411. Egyéb működési bevételek rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, így különösena)a Kincstárnál az általa vezetett fizetési számlák után felszámított díjakat, ideértve a rendelkezésre tartási díjat is,b)a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök és a vállalt kezességek, garanciák díjait,c)az Európai Unió költségvetéséből teljesített költség-visszatérítéseket, így különösen a Tanács üléseire kiutazó delegációk utazási költségeinek visszatérítését, a vámbeszedési költségek megtérítését, a cukorágazati hozzájárulás beszedési költségének megtérítését, valamint az uniós támogatások utólagos megtérítését,d)a közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékot, pályázati díjat,e)a nyelvvizsga-kötelezettségi biztosítékot,f)az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült összegét, önrevízió végzését,g)a foglalkoztatottak, ellátottak által fizetett kártérítéseket,h)a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételeket (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jog-alap nélküli gazdagodásért kapott összegeket,i)az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésért kapott ellenértéket,j)az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, ésk)a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, valamint a beruházások és a felújítások esetén a kiadás elszámolását követő években történő visszatérítései, a pénztártöbblet.A K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolnia)a behajthatatlan adott előlegeket,b)a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését,c)az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszedésekor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett,d)a tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték- és más adójellegű befizetések, hozzájárulások teljesítését, ha azokat nem más rovaton kell elszámolni,e)a tevékenység ellátásával kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjakat, így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díjat, pótdíjat,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4866

8. találat: Intézményi átszervezések és összevonások

Kérdés: A megyei önkormányzat mint intézményfenntartó 2009. október 1. napjával megszüntette a fenntartásában levő kórházakat mint intézményeket, és helyettük a feladat ellátására nonprofit vállalkozásokat alapított. Az intézmények megszüntetése során a fenntartó az intézményeknél fennálló nettó kötelezettségeket - vevői és egyéb követelés, szállítói és egyéb kötelezettség egyenlegét - átadta a nonprofit vállalkozások részére pénzügyi rendezésre. A nonprofit vállalkozások által teljesített kötelezettségeket a részükre nem térítette meg, így azoknak követelése keletkezett a megyei önkormányzat felé. A jogszabályi változások következtében a nonprofit vállalkozásokat 2013. év március hó 31. napjával az önkormányzat mint tulajdonos végelszámolással megszüntette, és a korábbi nonprofit vállalkozások összevonásával egy költségvetési intézmény jött létre a feladat ellátására. Így egyetlen intézmény könyveiben szerepel a megyei önkormányzattal szembeni követelés, és annak összegében 2013 óta lényeges változás nem következett be. Ennek legfőbb indoka az, hogy a megyei önkormányzat könyveiben ezen követelés nincs nyilvántartva, és az önkormányzat ezen követelést nem ismeri el. Az intézmény a vonatkozó jogszabályok alapján a követelésre értékvesztést számol el. Figyelemmel a vonatkozó jogszabályi előírásokra (Szt., Ptk. és Áht.), leírható-e a megyei önkormányzattal szembeni követelés?
Részlet a válaszból: […]vennie.Amennyiben a nonprofit vállalkozásoknál a teljesített kötelezettséget - elmondásuk szerint - a tulajdonos megyei önkormányzat nem térítette meg, és álláspontjuk szerint követelés keletkezett volna, akkor ezt év végén minősíteni kellett volna aszerint, hogy elismert, illetve el nem ismert követelés, és ettől függően kellett volna a beszámolóban szerepeltetni.Véleményünk szerint viszont ezt az összeget az önkormányzat költségvetési finanszírozásban, költségvetési támogatásban adhatta oda a nonprofit vállalkozásnak. Itt álláspontunk szerint nem jelentkezett az önkormányzattal szembeni követelés.Az intézmények megszüntetése során a fenntartó az intézményeknél fennálló nettó kötelezettségeket - vevői és egyéb követelés, szállítói és egyéb kötelezettség egyenlegét - átadta a nonprofit vállalkozások részére pénzügyi rendezésre. A nonprofit kft.-nek kellett volna a vevőket felszólítani, év végén egyenlegközlőt küldeni. Az önkormányzat felé nem áll fenn követelés.Nem is értelmezhető, hogy az önkormányzatnak saját magával[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4651
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Engedményezés

Kérdés: Egy vállalkozóval szerződést kötöttünk nettó összeg + áfa megbontásban. A szerződés teljesítésének egy részét engedményezte két vállalkozóra, ezért a fizetést háromfelé kellett megbontanunk. Az engedményesek közül az egyik vállalkozó alanyi mentes. Állásfoglalás alapján az utalást úgy kellett megoldanunk, hogy az alanyi mentes vállalkozóra jutó áfát is a fővállalkozó kapta meg, ezáltal a nettó értékünk megváltozott, mivel csak áfát nem tudtunk könyvelni. Hogyan kellene megoldanunk a fennálló helyzetet?
Részlet a válaszból: […]engedményes az eredeti jogosult (engedményező) helyére lép. Az engedményezési szerződésben kellett rögzíteni, hogy melyik engedményest mekkora összeg illeti meg.Nem a szolgáltatás teljesítését, hanem annak ellenértékét, a követelést engedményezi a szolgáltató. A?számlázott nettó összeg nem változhat azáltal, hogy más jogosult részére történik a számla kiegyenlítése.A szerződés alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4585
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Elismert követelések

Kérdés: Év végi beszámoló készítése során a könyvvizsgáló kérésére a vevőknek egyenleg-közlő levelet küldünk. Ezek elismert követelések, azaz a partner nem kifogásolta a teljesítést, azzal kapcsolatban sem minőségi, sem mennyiségi kifogást nem emelt, az elfogadott bizonylatok a törvényi előírásoknak megfeleltek. A vevőanalitika alátámasztja a főkönyvet. Helyesen jártunk el, ha minden elismert követelést beállítottunk a mérlegbe, függetlenül attól, hogy partnereink hitelesített visszaigazolásai nem álltak teljeskörűen rendelkezésünkre?
Részlet a válaszból: […]folyószámlaegyenleg-egyeztetés szükséges a mérlegadatok alátámasztásához. Az egyenlegek visszaigazolása iránti kérelem ölthet pozitív formát, amelyben az adóst arra kérik, hogy igazolja vissza egyetértését, vagy nyilvánítsa ki egyet nem értését a kimutatott egyenleggel, vagy pedig negatív formát, amelyben csak a kimutatott egyenleggel való egyet nem értés esetén kérnek választ. Ha arra lehet számítani, hogy a partnerek nem küldik vissza az egyeztető levelet, akkor célszerű beleírni az egyeztető levélbe a következőket. "Amennyiben az általunk közölt egyenleggel nem értenek egyet, úgy szíveskedjenek három napon belül jelezni, ellenkező esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4470
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 32 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést