Ingatlaneladásból származó jövedelem adózása

Kérdés:

Önkormányzatunk alkalmazottja egy 2019-ben vásárolt ingatlan értékesítését tervezi 2023-ban. Ha elad egy ingatlant, és azt a pénzt egy másik ingatlan megvásárlására fordítja, akkor is be kell fizetnie az előző ingatlan eladásából származó nyereség utáni személyi jövedelemadót? Vagy létezik-e mentesség, ha a magánszemély az eladási árból másik ingatlant vesz magának lakhatási célra?

Részlet a válaszából: […] ...beruházásokat, illetve a szerzéshez és/vagy értékesítéshez kapcsolódó egyéb, számlával igazolható költséget (pl. ügyvédi díj, közjegyzői díj).A bevételből a fenti költségek levonásával számított összeg tovább csökkenthető attól függően, hogy a szerzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Követelés behajthatatlanná minősítése

Kérdés: Intézményünknek elhunyttal szemben ellátási díj jogcímen követelése áll fenn. Az ellátási költségről hagyatéki hitelezői igényünket bejelentettük az önkormányzat jegyzőjénél. A jegyző által küldött tájékoztatás szerint nincs leltárba vehető örökhagyói hagyaték. Mindezekre tekintettel közjegyzői eljárásra nem került sor. A jogász véleménye szerint követelésünk jelenleg nem behajtható, azonban tekintettel arra, hogy a követelés jogi sorsa még nem tisztázott, ezért továbbra is nyilván kell tartani, figyelemmel az 5 éves elévülési időre. Az Szja-tv. szerint "a behajthatatlan követelés: az a követelés,
a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre, és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság – nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján – vélelmezhető),
b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett,
c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,
d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,
e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása »igazoltan« nem járt eredménnyel,
f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült."
Amennyiben a lezajlott hagyatéki eljárás szerint nincs hagyatéki vagyon, vagy vagyon hiányában nem kerül sor eljárás lefolytatására, a követelés leírható-e behajthatatlan követelésként?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 7:96. §-ának előírása szerint:– Az örökös a hagyatéki tartozásokért a hagyaték tárgyaival és azok hasznaival felel a hitelezőknek. Ha a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában, az örökös öröksége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Személyi jövedelemadó visszatérítése IV.

Kérdés: Az egyéni vállalkozó az adó-visszatérítés kiutalásakor szünetelteti a tevékenységét. Figyelemmel az Art. 15. §-ának (2) bekezdésében foglalt, az adóköteles tevékenység szünetelésének következményére vonatkozó szabályokra, megkaphatja-e a vállalkozó a visszatérítést?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy tevékenysége szüneteltetésének, valamint a közjegyző közjegyzői, az önálló bírósági végrehajtó a végrehajtói szolgálata szünetelésének időtartamára vonatkozóan –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Online nyereményjáték

Kérdés: Intézményünk szeretne online nyereményjátékot indítani, melynek keretében marketingeszközöket vagy az intézményünknél felhasználható fürdőbelépőjegyet lehetne nyerni. Az így kiadott ajándékokkal milyen módon lehet elszámolni? Adózás tekintetében a marketingeszközök beszerzési árával, valamint a belépőjegy-árusításban szereplő összeggel számolva a reprezentáció-hoz hasonló módon egyes meghatározott juttatásként személyijövedelemadó- és szochoköteles?
Részlet a válaszából: […] ...bejelentés a szerencsejáték-felügyelethez, részvételi szabályzat készítése, díjfizetés, elszámolás készítése. A sorsoláson közjegyző jelenléte kötelező.Ajándéksorsolás, egyéb sorsolásos játék esetén a nyeremény egésze jövedelem, azzal szemben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Közjegyzői tevékenység folytatása

Kérdés: Egy rendelet alapján az egyéni közjegyzők nem végezhetik tovább tevékenységüket ebben a formában, csak irodaként. Mivel nem átalakulással jönnek létre, ezért nem jogfolytonos? A NAV felé a jogviszonnyal kapcsolatban mit kell jelölni a biztosítottsággal kapcsolatban, mivel más az adószám is?
Részlet a válaszából: […] ...közjegyzők 2022. január 1-jétől főszabályként valóban csak iroda tagjaként folytathatják tevékenységüket (az 1957-ben vagy korábban születettekre azonban átmeneti rendelkezések érvényesülnek).Ez azt jelenti, hogy az iroda társas vállalkozásnak fog minősülni, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Közösségi termékbeszerzések 2020-tól

Kérdés: Kérem, hogy tájékoztassanak a 2020-tól hatályba lépő közösségi termékbeszerzéseket érintő változásokról!
Részlet a válaszából: […] ...pedig a következők közül az egyik:– Fuvarozási biztosítási kötvény, fuvarozás kifizetésének banki dokumentuma, a vevő tagállamában közjegyzői nyilatkozat, hogy a termék megérkezett, a célországban a raktár kezelőjének nyilatkozata, hogy bevételezték a terméket.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

ERA-kód

Kérdés: Felsőoktatási intézményként működve (alaptevékenységek: oktatás és egészségügy) szolgáltatások elszámolása témakörben kérem a segítségüket. A K336-os ERA-rovat a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat tartalmazza, és a következőképpen fogalmaz:
"...szolgáltatások... vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek..."
Amennyiben egyértelműen szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásról van szó, amelyet államháztartáson belüli szerv végez, az ezen a rovaton egyáltalán nem, csak más ERA-rovaton számolható el? (Pl. Kutatóintézetünk DNS-szekvenálást, idegsejtvizsgálatot végeztet államháztartáson belüli szervezettel.)
Részlet a válaszából: […] ...történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordítói-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjakat.A K337. Egyéb szolgáltatások rovaton kell elszámolni a más rovaton nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 5.

Tombolán történő nyeremény-sorsolással kapcsolatos adminisztratív teendők és adózási kérdések

Kérdés: Ingyen látogatható községi rendezvényen önkormányzatunk tombola lebonyolítását tervezi. Minden, a rendezvényen megjelenő lakos részére térítésmentesen átad 1 db tombolajegyet, amellyel tárgynyereményt lehet nyerni. A tervezett nyereménysorsolásnak milyen szabályai vannak? Milyen adminisztratív és nyilvántartási kötelezettség keletkezik az önkormányzatnál a nyeremények vonatkozásában? Milyen adózási vonzata lesz a nyereményeknek?
Részlet a válaszából: […] ...díjat kell fizetnie, amely "tombola" esetében a nyereményalap 1 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint.A sorsoláson közjegyző jelenléte kötelező, továbbá biztosítani kell a hatósági ellenőrzés lehetőségét.A játékban kisorsolt nyeremények...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Támogatói jegyek sorsoláson való részvétele

Kérdés: Községi rendezvényen támogatói jegyek árusítását tervezzük, melynek elsődleges célja a programok költségeihez való lakossági hozzájárulás. A programok egyébként ingyen lesznek látogathatók. A támogatói jegyek sorsoláson is részt vennének, ahol kisebb-nagyobb tárgyakat, felajánlásokat lehetne vele nyerni. A tervezett nyereménysorsolásnak milyen szabályai vannak? (Pl. be kell jelenteni a NAV-hoz, vagy valamilyen más szervhez?) Milyen adminisztratív és nyilvántartási kötelezettség keletkezik az önkormányzatnál a nyeremények vonatkozásában? Milyen adózási vonzata lesz a nyereményeknek?
Részlet a válaszából: […] ...díjat kell fizetni, amely "tombola" esetében a nyereményalap 1 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint.A sorsoláson közjegyző jelenléte kötelező, továbbá biztosítani kell a hatósági ellenőrzés lehetőségét.A játékban kisorsolt nyeremények...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Vállalkozásba adott háziorvosi feladatellátás

Kérdés: Önkormányzatunk a háziorvosi feladatellátást vállalkozásba adta. A vállalkozó háziorvos által működtetett háziorvosi szolgálat működéséhez, az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatást milyen COFOG-ra könyveljük? Településünkön a hétvégi ügyeleti ellátást egy másik megyébe tartozó egészségügyi szakellátó kft. látja el. Az elvégzett tevékenységről számlát állítanak ki. Milyen főkönyvre és milyen COFOG-ra könyveljük a kiadást?
Részlet a válaszából: […] ...történő ellátása miatt fizetett vételárakat, különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjakat.A 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint a költségvetési szerv közfeladatait,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.
1
2
3