Önkormányzat által gyűjtött adomány

Kérdés: Egy önkormányzat meghatározott céllal adományt/támogatást kap magánszemélyektől. Az összegeket egy közzétett bankszámlára utalhatják a magánszemélyek, így azok kilétéről a néven kívül nem rendelkezik információval az önkormányzat. Közleményrovatból derül ki, hogy mire utalta azt a magánszemély, mert elkülönített bankszámla megnyitására nem került sor. Kérdésként merül föl, hogy az önkormányzat gyűjthet-e adományt? Ha támogatásként értelmezzük, akkor kell-e erről okiratot készíteni (támogatási szerződés, igazolást a magánszemély részére)? Hogyan tud elszámolni a támogatókkal az önkormányzat?
Részlet a válaszából: […] ...számára hozzáférhető, aki adakozni szeretne. Nyilvános meghirdetésnek tekinthető például az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététel, saját honlapon, vagy a közösségi oldalon történő felhívás, a (helyi) rádióban, televízióban való meghirdetés....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Munkaközi szünet, jelenléti ív

Kérdés: Intézményünkben a munkaidő 8-16 óráig tart. A jelenléti íven is ezt szerepeltetjük. A dolgozók 20 perc ebédidőt vehetnek igénybe. A belső ellenőr szerint a munkaidőt meg kell növelni a 20 perc ebédidővel, tehát 16:20-ig kellene írni a jelenléti íven a munkaidőt, és a jelenléti íven szerepeltetni kell a munkaközi szünet kezdetét és végét. Igaz ez?
Részlet a válaszából: […] ...megfelelően kiadta.Emiatt szükséges a munkaközi szünet jelenléti íven történő rögzítése, vagy belső szabályzatban való...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Gyógyszernek emberen történő kipróbálása kapcsán juttatott költségtérítés

Kérdés: Az egyetemen futó klinikai vizsgálatok kapcsán a vizsgálatokba bevont betegek számára a klinikai vizsgálatot finanszírozó cégek (gyógyszergyártók) legtöbb esetben fizetnek úgynevezett útiköltség-térítést. Ezen költségtérítés bizonyos esetekben az adott gyógyszergyártókon vagy harmadik feleken keresztül kerül kifizetésre a betegeknek, azonban ennek kifizetését a gyógyszergyártók egyre inkább az egyetemen, mint a vizsgálatot lebonyolító intézményen keresztül várják el, azaz az egyetem számára utalnák ezen általuk megállapított átalánydíjazást, és az egyetem feladata lenne ennek kifizetése a betegek számára. Útmutatást szeretnénk kérni arra vonatkozóan, hogy a hatályos jogszabályok, valamint a GDPR előírásait szem előtt tartva, ezen díjazás a betegek számára történő kifizetéséhez milyen bizonylatok szükségesek.
Részlet a válaszából: […] ...oldaláról.A klinikai vizsgálatok kapcsán előfordulhat egyéb adattovábbítás, például a gyógyszergyártók szövetsége által elfogadott közzétételi szabályzat alapján, vagy egyéb szakmai szabályok alapján. Ekkor ezekről is tájékoztatni szükséges az érintettet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.

Közcélú adományozással kapcsolatos adó- és illetékfizetési kötelezettség

Kérdés: Önkormányzatunk egy család megsegítésére adományt gyűjt. Az adomány fogadására egy elkülönített bankszámlát nyitott önkormányzatunk, ahova magánszemélyek, gazdasági társaságok utalhatják azt. Az összegyűjtött összeget az önkormányzat a rászoruló család rendelkezésére bocsátja. Valójában tehát magánszemélyek, gazdasági társaságok nyújtják az adományt magánszemély részére, az önkormányzat "csupán" közvetítő szerepet tölt be. Az adományozottnál milyen bevételnek minősül az átadott összeg? Van-e bármiféle adóvonzata, illetve felmerül-e az önkormányzatot terhelő adó, illetve járulék?
Részlet a válaszából: […] ...számára hozzáférhető, aki adakozni szeretne. Nyilvános meghirdetésnek tekinthető például az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététel, a közösségi oldalon történő felhívás, a (helyi) rádióban, televízióban való meghirdetés. Nincs jelentősége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

TOP 3.2.1-15 támogatás

Kérdés: TOP 3.2.1-15 támogatással megvalósuló, önkormányzati hivatal épülete energetikai korszerűsítése projekt kapcsán napelem elhelyezésére, külső falfelület és padlásfödém hőszigetelésére, fűtés-korszerűsítésre, akadálymentesítésre és külső nyílászárócserére kerül sor. Ezek a munkálatok együttesen a felújítás/korszerűsítés kategóriába esnek, vagy munkafajtánként kell minősíteni azokat mint felújítás vagy beruházás? A projekt költségvetésében a következő költségkategóriák szerepelnek:
1. Projekt-előkészítés költségei: projektterv, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai, épületenergetikai tanúsítvány, közbeszerzési szakértő díja;
2. Projektmenedzsment-költség;
3. Beruházáshoz kapcsolódó költségek;
4. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei: kötelezően előírt nyilvánosság, egyéb mérnöki szakértői díjak, műszaki ellenőr díja, tananyag fejlesztése, felmérések, kimutatások, tanulmányok készítése;
5. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: munkabér és járulékai.
A fentiekben említett költségek közül melyek a felújítási vagy beruházási költségek, vagyis az épületre aktiválandó költségek, és melyek a működési kiadások?
Részlet a válaszából: […] ...helyezés érdekében történő, az üzembe helyezésig felmerült tevékenység. Ugyanakkor a projektmenedzsment, tájékoztatásnyilvánosság, közzététel, könyvvizsgálat stb. költségei nem képezik a bekerülési érték részét.Az önkormányzati hivatal épületének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Önkormányzati monitoring- rendszerben történő adat- szolgáltatásra vonatkozó szabályok

Kérdés: Az Áht. 111. §-ának (30) bekezdése a támogatási adatok kincstári monitoringrendszerben való közzétételének kötelezettségét 2016. március 1-jétől az államháztartás önkormányzati alrendszerére is kiterjesztette. Kérem teljes körű tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy mely jogcímek (rovatok), mely támogatotti kör (jogi személy, szervezet, magánszemély) és milyen összeghatár az, amelyre vonatkozóan az önkormányzatoknak adatot kell szolgáltatnia?
Részlet a válaszából: […] A 2015. évi CXCI. törvény módosította az Áht.-t, melynek 56/B-56/D. §-ai tartalmazzák a kincstári monitoringrendszerre vonatkozó hatályos szabályokat. A módosításhoz kapcsolódó átmeneti rendelkezéseket tartalmaz az önkormányzatok adatszolgáltatására vonatkozóan az Áht....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Civil szervezetek önkormányzati támogatásának államháztartási és adózási vonatkozásai

Kérdés: Az önkormányzat milyen módon támogathatja a nem jogi személyiségű "szervezeteket"? Például olyan kertbarátkör, mely az önkormányzattal a rendezvények terén együttműködik, de nincs bejegyezve, nincs adószáma stb. Támogatásnak minősül-e vagy a dologi kiadások között kell elszámolni, mert a kertbarátkör nevére nem is kérhető számla, támogatási szerződést nem lehet vele kötni, mert nem szervezet? Ha lehet támogatni, hogyan számoltatható el? Mi a kötelezettségvállalás dokumentuma ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] ...A Knyt. (5. és 13. §) – az Info. törvény rendelkezéseivel is összhangban – szabályozza a támogatások nyújtásával összefüggő közzétételi kötelezettségeket.Adózás szempontjából a magánszemélyek jogi személyiség nélküli szerveződéseit (pl. kertbarátkör)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 8.

Törölt adószám visszaállítása

Kérdés: Ha egy társaság adószáma törlésre került, az utóbb visszaállítható-e?
Részlet a válaszából: […] ...e) pont].Társaságok esetében felfüggesztés nélkül azonnal törli a NAV az adószámot, ha a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének az adózó a NAV többszöri felhívása ellenére sem tesz eleget a megadott határidőig. Az adóhivatal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

Víziközmű-szolgáltatás

Kérdés: A 190. lapban megjelent 3599. számú kérdésre adott válaszban olvasható, hogy "A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései szerint a vízi közművekre vonatkozó üzemeltetési szerződést kell kötni". Az önkormányzat mint tulajdonos üzemeltetésre átadta a vízi közművet az Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.-nek. A kérdésre adott válaszban szerepel, hogy az üzemeltetésre átvett eszközökről az üzemeltetőnek analitikus nyilvántartást kell vezetnie, és év végén leltároznia kell ezeket az eszközöket, amelyről az adatokat az önkormányzat részére meg kell küldenie. Az önkormányzat mint tulajdonos üzemeltetésre átadta (visszaadta) a vízi közművet az Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.-nek. Az Áhsz. 22. §-a csak a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökre tartalmaz leltározási kötelezettséget. Az önkormányzat levélben kérte az Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.-től a leltár elkészítését (tévesen hivatkozva a kormányrendelet 22. §-ára), és annak megküldését. A szolgáltató válaszlevelében jelezte, hogy a víziközmű-vagyont bérleti-üzemeltetési – nem vagyonkezelési – szerződés alapján üzemelteti, a kért leltár megküldése nem áll módjukban. Az üzemeltetésre átadott eszközök az önkormányzat tulajdonában vannak, a leltározás eredményét, illetve az esetleges eltérést is neki kell a könyveiben, illetve a mérlegben kimutatni, korrigálni. Az értékcsökkenést is az önkormányzat számolja el. A leltározást az önkormányzat nem tudja elvégezni. Melyik jogszabály írja elő az üzemeltetésre átadott vagyon esetében a leltározási kötelezettséget az üzemeltető részére?
Részlet a válaszából: […] ...és könyvvezetési kötelezettségére, a beszámoló összeállítására, a könyvek vezetésére, valamint a nyilvánosságra hozatalra és közzétételre az Szt. rendelkezéseit a fentebb hivatkozott, Vktv. szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.A Vktv. 50. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Bekerülési érték

Kérdés: Egy projekt aktiválása esetén az alábbiak közül melyek képezik a bekerülési érték részét: általános menedzsment feladatok, közbeszerzés, tanulmányok és vizsgálatok készítése, szeizmikus vizsgálatok, geofizikai mérések kiértékelése, geológiai, hidrológiai, hőterjedési modell készítése, megvalósulási tanulmány költségei, környezetvédelmi engedélyezési dokumentációk, mérnöki feladatok, műszaki ellenőrzés, tájékoztatás és nyilvánosság költsége, használatbavételi és üzemeltetési engedélyek költségei?
Részlet a válaszából: […] ...a bekerülési érték része. Szakmai előadásokon elhangzott, hogy a szakmai szolgáltatások költségei, a könyvvizsgálat, a nyilvánosság, közzététel, régészeti tevékenység nem képezik a bekerülési érték részét, viszont ez a jogszabályi szövegből egyértelműen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.
1
2
3