Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott pedagógus tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Pedagógus "címzetes igazgatói" pótléka

Kérdés: Az óvodavezető vezetői megbízása 2020. 07. 31-én lejárt, pályázott az óvodavezetői állásra, de nem kapott megbízást. Óvónőként folytatja tovább munkáját az intézményben. 1993-1998 között 5 évig volt óvodavezető intézményünkben, majd 2014-2020 között, összesen 11 évig. A dolgozó az Ép. rendelet 16. §-ának (1) bekezdése alapján kéri a "címzetes igazgatói" címet és az azzal járó pótlékot. A vezetői megbízás megszűnését megelőzően leg-alább 10 év esetében a két vezetői időszakot össze kell számítani vagy nem? Meg kell állapítani esetében a címet és az azzal járó pótlékot?
Részlet a válaszból: […]lejártát vagy megszűnését követően továbbra is a korábban általa vezetett intézményben marad. A pótlék mértéke a volt intézményvezető korábbi vezetői pótlékának huszonöt százaléka.Korábbi rendelkezések valójában rendelkeztek úgy, hogy folyamatosan kellett betölteni a vezetői megbízatást, legalább két cikluson keresztül. Azonban a jelenleg hatályos rendelkezése a kormányrendeletnek csak azt mondja ki, hogy a megszűnést követően az intézményben kell maradni. Tehát a vezetői megbízás megszűnése után nem lehet megszakítás, tovább[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5301
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Vezetői pótlék számítása

Kérdés: Óvodánk vezetője az Ép. rendelet 16. §-a (5a) bekezdésének f) pontja szerint jogosult a vezetői pótlékra. A számításnál mit kell figyelembe vennünk, a pótlék alapjának a költségvetési törvény szerinti vetítési alapot (101 500 forint), vagy az Nkt. 65. §-ának (2) bekezdése szerinti garantált illetmény (182 700 forint) összegét?
Részlet a válaszból: […]pótlékalap százhatvan százaléka,c) hatszázegy és nyolcszáz fő között a pótlékalap százötven százaléka,d) négyszázegy és hatszáz fő között a pótlékalap százharminc százaléka,e) kétszázötvenegy és négyszáz fő között a pótlék-alap száztíz százaléka,f) százötvenegy és kétszázötven fő között a pótlék-alap nyolcvan százaléka,g) legfeljebb százötven fő esetén a pótlékalap leg-alább hatvan százalékamértékű pótlék illeti meg."Az idézett rendelkezés a köznevelési intézmények vezetői pótléka emelésére vonatkozó új szabály, tehát egy kiegészítő rendelkezés az eddigi, törvényi mérték emelése érdekében. A hivatkozott előírás szerint a pótlékot "az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve" kell megállapítani, tehát a törvényi és a rendeleti szabályok együttes alkalmazásával. Ez pedig azt jelenti, hogy az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5294
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Munkaidő-csökkentés kérése pedagógus esetében

Kérdés: 36 éve teljes munkaidőben dolgozó általános iskolai tanárnő vagyok. Milyen feltételekkel dolgozhatnék 80%-os részmunkaidőben? Mennyi lenne a kötelező órám? Hogyan számítana be így egy tanév a munkaviszonyba, mennyi lenne a bérem a későbbiekben? Kitől kell kérni a változtatást a jogviszonyban (intézményvezető vagy tankerületi igazgató)?
Részlet a válaszból: […]a tanítási év első félévének befejezését megelőző hatvan nappal korábban közli a pedagógus. Az e bekezdésben foglalt kedvezményt csak azok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek pedagógus-munkakörben. A fentiek alapján igényelheti a csökkentett munkaidőt, 20%-os munkaidő-csökkentés mellett 10%-kal csökkenne az illetménye. Ilyen esetben a szolgálati időt nem kell arányosítani, a nyugdíjszámítás során pedig a csökkentett illetményét veszik majd ebben az időszakban alapul.Amennyiben a fentiek szerinti feltételek nem állnak fent, akkor a munkaidő csökkentésére csak közös megegyezéssel, a kinevezés módosítása mellett van lehetőség. Ekkor az illetmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 5024
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Pedagógus helyes besorolása

Kérdés: 2013. 03. 18. napjától foglalkoztatunk egy közalkalmazott óvodapedagógus munkavállalót. Idén jelezték felénk, hogy valószínűleg rosszul lett besorolva, amikor alkalmazásba került. A munkavállaló a Vhr. 6. §-ának (3) bekezdésére hivatkozva értesített bennünket, hogy 2013. 03. 18. napján rendelkezett legalább 6 év munkaviszony jellegű jogviszonnyal, ezért őt a Gyakornoki besorolás helyett Pedagógus I. fokozatba kellett volna sorolni, de ezekről a jogviszonyokról a munkáltatót nem tájékoztatta. Szeretnénk megállapítani a kolléga helyes besorolását. A közalkalmazott az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól kért a biztosítási jogviszonyairól nyilvántartást, melyben 1992. 07. 18. napjától szerepelnek 2013. 03. 17. napjáig olyan jogviszonyok, melyekről nem tudjuk, hogy beszámítanak-e a besorolásához, illetve figyelembe kell-e venni a pedagógus-előmenetel szempontjából. Figyelembe vehetők-e a következők:
- mezőgazdasági termelőszövetkezet; munka-viszony és egyéb biztosítási jogviszony,
- munkanélküli-járadék/-ellátás, keresetpótló juttatás időszaka,
- bt.-nél eltöltött munkaviszony,
- munkaviszony fennállása alatt GYED, GYES ideje,
- ahol az szerepel, hogy "munkaviszony jellegű jogviszony, munkaviszony, országgyűlési képviselő, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony"?
Részlet a válaszból: […]megszerzett bizonyos évnyi tapasztalatot. A Vhr. 6. §-ának (3) bekezdése kimondja, hogy ha a pedagógus munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy nem rendelkezik a 6. § (1) és (2) bekezdései szerint számított két év szakmai gyakorlattal, de bármely más munkakörben, vagy részben az (1) és (2) bekezdésben foglalt jogviszonyban, részben más munkakörben szerzett legalább hat év munkaviszony jellegű jogviszonnyal rendelkezik, mentesül az előmeneteli rendszer gyakornoki szakasza követelményeinek teljesítése alól, és a Pedagógus I. fokozatba kerül besorolásra. A Vhr. definíciója alapján munkaviszony jellegű jogviszony: a munkaviszony, valamint a Kjt. 87/A. §-ának (1) bekezdésében felsorolt jogviszonyok. Tehát figyelembe vehető bármely munkaviszony, a közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony stb., függetlenül attól, hogy ott az érintett milyen munkakört töltött be.A munkáltató csak azokat a jogviszonyokat tudja figyelembe venni, amelyeket a közalkalmazott hitelt érdemlő módon igazol, és csak attól az időponttól, hogy azt a közalkalmazott leigazolta. Ha tehát a közalkalmazott mulasztotta el tájékoztatni, és megfelelő dokumentumokkal igazolni a korábban fennállt jogviszonyait, akkor az ebből eredő kár az ő terhére esik. A munkáltató onnantól kezdve tudja ezeket figyelembe venni, és őt helyesen besorolni, amikortól kezdve megadta a szükséges információkat a munkáltatónak, és azokat megfelelő módon alá is támasztotta.A besorolásnál figyelembe vehető jogviszonyokat többféle módon is lehet igazolni. Alapvetően bármely igazolás elfogadható, mely hitelesnek tekinthető, és amelyből kiderülnek a szükséges adatok, azaz pontosan milyen jogviszony állt fenn, hol (mely foglalkoztatónál), mettől, meddig. Ha az adatok alapján ezek nem állapíthatók meg pontosan, akkor további bizonyításra kell felhívni a közalkalmazottat. Tehát ahol például az szerepel a nyugdíjbiztosítási szerv igazolásában, hogy "munkaviszony jellegű jogviszony, munkaviszony, orzsággyűlési képviselő, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony", további hitelt érdemlő dokumentumokra lehet szükség ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy pontosan milyen jogviszonyról is volt szó (pl. munkaszerződés/kinevezés). Önmagában tehát nem biztos, hogy a nyugdíjbiztosítási szerv határozata elegendő bizonyítékul és információval szolgál.Abból a szempontból, hogy az érintettet Gyakornoki vagy Pedagógus I. fokozatba kell-e sorolni, figyelembe vehető minden munkaviszony vagy munkaviszony jellegű jogviszony. Így figyelembe vehető a betéti társaságnál (bt.-nél) eltöltött munkaviszony és a mezőgazdasági termelőszövetkezetnél eltöltött munkaviszony is, ha az valóban munkaviszony volt. Önmagában az az információ,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4931

5. találat: Pedagógus téves besorolása

Kérdés: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdése az alábbiakat mondja ki:
"A Pedagógus I. fokozatba besorolt
a) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,
b) nevelési-oktatási intézményben pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben,
c) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben
foglalkoztatott személy, akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra, kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is."
Fenti jogszabály alapján tévesen került besorolásra 3 óvodapedagógus a Pedagógus II. fizetési fokozatba, melyről a napokban kaptuk meg az Oktatási Hivatal állásfoglalását. Kérdésem, hogy visszasorolható-e a 3 pedagógus illetménye a Pedagógus I. fokozatba oly módon, hogy a bérük ezáltal csökken, vagy szükséges munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítést adni? A visszasorolásnak mi lehet a jogszabályi alapja, milyen jogszabályra hivatkozhatunk a munkáltatói határozatban?
Részlet a válaszból: […]illetmény összességében is csökkenhet (jogszerűtlenül megállapított pótlék). Mivel a kérdéses esetben is bizonyos különös feltételek alapján kerültek besorolásra a pedagógusok, amely feltételekről azonban később kiderült, hogy nem álltak fent, alkalmazható lehet ez a döntés.Ugyanakkor uralkodó álláspontnak még mindig az tekinthető, hogy téves besorolás esetén el kell végezni a jogszabályi előírásoknak megfelelő besorolást, viszont a közalkalmazott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4833
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: 2013. szeptember 1-je előtt kinevezett pedagógus besorolása, gyakornoki ideje

Kérdés: 2013. augusztus 15-től határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pályakezdő pedagógus hogyan sorolható Pedagógus I. kategóriába? 2015. augusztus 1-jétől határozatlan idejűvé változott a kinevezése, ugyanazon intézményben. Határozott idejű foglalkoztatása során megszerezte a kétéves szakmai gyakorlatot. Minősítés nélkül, a gyakornok kérésére sorolható-e 2015. szeptember 1-jétől Pedagógus I.-be?
Részlet a válaszból: […]azonban hátrányos helyzetbe hozta a rendelet hatálybalépése előtt kinevezett, gyakornok besorolású pedagógusokat. Erre tekintettel a jogszabályt úgy módosították, hogy az választási lehetőséget nyújtson a rendelet hatálybalépése előtt foglalkoztatási jogviszonyt létesített gyakornokok számára, felkínálva annak lehetőségét, hogy eldöntsék, melyik rendszer szerinti feltételek mellett kívánják teljesíteni a gyakornoki előírásokat. A gyakornoki idő tehát főszabályként a kérdésben szereplő pedagógus esetében 3 év, de ha az új előírások alkalmazását választja, akkor számára is két év, minősítés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4114
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Óvodapedagógus korábbi várakozásiidő-csökkentésének figyelembevétele

Kérdés: Óvodapedagógus közalkalmazott nem részesült várakozásiidő-csökkentésben a kötelező 120 órás továbbképzés teljesítése után. Most szeretnénk a besorolását korrigálni, de nem tudjuk, hogy mikortól kell a kötelező csökkentést alkalmazni.
Konkrét példa: A kötelező továbbképzést a közalkalmazott 1999-ben teljesítette. Soros lépése 1999. január 1-jén volt. A csökkentést 1999-től kell számolni, és a következő lépése 2002 helyett 2001-ben lesz, vagy meg kell várni a következő kötelező lépést (2002), és onnan kell számítani a 2 évet (2004)?
Részlet a válaszból: […]mely 97. §-ának (20b) bekezdése szerint az Nkt. 64. §-a (5) bekezdésének és 97. §-a (20) bekezdésének alkalmazásakor a Kjt-Vhr. várakozási idő csökkentésére vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni. A hivatkozott rendelkezés azt is kimondta, hogy amennyiben a 2013. szeptember 1-jei hatályú besoroláskor a munkáltató a várakozási idő csökkentésére vonatkozó rendelkezésre tekintet nélkül állapította meg a fizetési kategóriát, a besorolást 2014. január 31-ig ennek figyelembevételével módosítani kell, az ebből eredő illetménykülönbözetet a 2014. januári illetménnyel egyidejűleg kell a pedagógus számára kifizetni. Ez tehát azt jelenti, hogy a fizetési kategória megállapításánál a besoroláshoz kiszámolt közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt a várakozási idő csökkentése figyelembevételével kellett (kell) meghatározni (jelen esetben azonban annak gyakorlatilag nincs jelentősége, hogy akkor 2001-ben és 2004-ben, vagy 2002-ben és 2004-ben lépett volna előre).Tehát ha - 2013. szeptember 1-jét megelőzően teljesített - pedagógus-továbbképzés sikeres elvégzése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4091
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: 2013. szeptember 1-je előtt, határozott időre kinevezett pedagógus besorolása Pedagógus I. fokozatba

Kérdés: 2013. március 1-jén pályakezdő pedagógust neveztünk ki határozott időre. Gyakornoki időt nem kötöttünk ki részére az akkori előírások alapján. Hogyan kell most eljárnunk, mikor kell Pedagógus I. fokozatba sorolni a pedagógust?
Részlet a válaszból: […]fokozatba kellett besorolni, 2 év gyakornoki idő kikötésével. Ugyanakkor egy átmeneti rendelkezés alapján (36. §) a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt.-nek és Kjt. vhr.-nek a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a Kjt. vhr. gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján "megfelelt" minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.Ennek megfelelően tehát a 2013. szeptember 1-jét megelőzően kinevezett pedagógusok esetében a Kjt. és a Kjt. vhr. szabályait kellett alkalmazni, ami alapján a határozott időre kinevezetteknél nem volt kötelező a gyakornoki idő kikötése. A 2013. szeptember 1-jén vagy azt követően létesített jogviszony esetében a gyakornoki besorolás és a gyakornoki idő szempontjából nincs különbség a határozatlan és a határozott időre kinevezett pedagógusok között. Később az idézett átmeneti szabály kiegészítésre került azzal, hogy a gyakornok kérelmére a kormányrendeletnek a gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha jogviszonya e rendelet hatálybalépése előtt keletkezett.A 2013. szeptember 1. előtt kinevezett pedagógusok tekintetében tehát csak a határozatlan idejű kinevezésnél kellett kötelezően gyakornoki időt kikötni, határozott időre létesített közalkalmazotti jogviszony esetén jogszerű volt, hogy nem kötöttek ki gyakornoki időt. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Köznevelésért Felelős Államtitkárság tájékoztatója szerint ilyen esetben a kormányrendelet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3906
Kapcsolódó tárgyszavak: ,