Pedagógusok számára juttatott ingyenes leves

Kérdés: A képviselő-testületi ülésen jelezték, hogy a felső tagozatos iskolások körében jelentősen csökken az étkezést igénybe vevők száma, illetve negatív jelzéssel látják el az addig szívesen fogyasztott ételeket a gyerekek. Ennek ellensúlyozására egyes alapítványi iskolákban olyan gyakorlatot vezettek be, hogy a tanárok ingyen fogyaszthatják el a levest (csak a levest!), ezzel a magatartással példát mutatva az étel elfogyasztására.
a) Milyen adóvonzata van az így elfogyasztott ételnek? (A tanárok nem a költségvetési szervünk alkalmazottjai.)
b) Ha a mi költségvetési szervünkben (az óvodában) is lehetővé tesszük a pedagógusok számára az ingyenes levesfogyasztást, akkor mi annak az adóvonzata? Illetve mi a helyzet a többi óvodai alkalmazottal (dajka, takarítónő), akik nem pedagógusok? (Az egyenlő bánásmód elve hogyan érvényesül?)
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 70. §-a határozza meg az egyes meghatározott juttatásokat, az Szja-tv. 71. §-a szerint jelenleg béren kívüli juttatásnak csak a Széchenyi Pihenő Kártya minősül. A kérdéses juttatás egyik kategóriá-ba sem tartozik, ezért az összevonandó jövedelem szabályai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.
Kapcsolódó címkék:    

Vezetői pótlék számítása

Kérdés: Óvodánk vezetője az Ép. rendelet 16. §-a (5a) bekezdésének f) pontja szerint jogosult a vezetői pótlékra. A számításnál mit kell figyelembe vennünk, a pótlék alapjának a költségvetési törvény szerinti vetítési alapot (101 500 forint), vagy az Nkt. 65. §-ának (2) bekezdése szerinti garantált illetmény (182 700 forint) összegét?
Részlet a válaszából: […] Az Ép. rendelet 16. §-ának (5a) bekezdése kimondja, hogy "a nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény intézményvezetőjét az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve az intézmény - tárgyévet megelőző tanév, nevelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.
Kapcsolódó címkék:    

Pedagógus "címzetes igazgatói" pótléka

Kérdés: Az óvodavezető vezetői megbízása 2020. 07. 31-én lejárt, pályázott az óvodavezetői állásra, de nem kapott megbízást. Óvónőként folytatja tovább munkáját az intézményben. 1993-1998 között 5 évig volt óvodavezető intézményünkben, majd 2014-2020 között, összesen 11 évig. A dolgozó az Ép. rendelet 16. §-ának (1) bekezdése alapján kéri a "címzetes igazgatói" címet és az azzal járó pótlékot. A vezetői megbízás megszűnését megelőzően leg-alább 10 év esetében a két vezetői időszakot össze kell számítani vagy nem? Meg kell állapítani esetében a címet és az azzal járó pótlékot?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezés szerint a magasabb vezetői megbízás megszűnését megelőzően legalább tíz évig intézményvezetői megbízással rendelkező pedagógus "címzetes igazgatói" címben és pótlékban részesül, amennyiben intézményvezetői megbízásának lejártát vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.
Kapcsolódó címkék:    

Munkaidő-csökkentés kérése pedagógus esetében

Kérdés: 36 éve teljes munkaidőben dolgozó általános iskolai tanárnő vagyok. Milyen feltételekkel dolgozhatnék 80%-os részmunkaidőben? Mennyi lenne a kötelező órám? Hogyan számítana be így egy tanév a munkaviszonyba, mennyi lenne a bérem a későbbiekben? Kitől kell kérni a változtatást a jogviszonyban (intézményvezető vagy tankerületi igazgató)?
Részlet a válaszából: […] ...köznevelési törvény 65. §-ának (7) bekezdése szerint az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő pedagógus választása szerint csökkentett munkaidőben dolgozhat. Illetménye a munkaidő-csökkentés mértékének ötven százalékával csökken. A munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.
Kapcsolódó címkék:  

Pedagógus helyes besorolása

Kérdés: 2013. 03. 18. napjától foglalkoztatunk egy közalkalmazott óvodapedagógus munkavállalót. Idén jelezték felénk, hogy valószínűleg rosszul lett besorolva, amikor alkalmazásba került. A munkavállaló a Vhr. 6. §-ának (3) bekezdésére hivatkozva értesített bennünket, hogy 2013. 03. 18. napján rendelkezett legalább 6 év munkaviszony jellegű jogviszonnyal, ezért őt a Gyakornoki besorolás helyett Pedagógus I. fokozatba kellett volna sorolni, de ezekről a jogviszonyokról a munkáltatót nem tájékoztatta. Szeretnénk megállapítani a kolléga helyes besorolását. A közalkalmazott az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól kért a biztosítási jogviszonyairól nyilvántartást, melyben 1992. 07. 18. napjától szerepelnek 2013. 03. 17. napjáig olyan jogviszonyok, melyekről nem tudjuk, hogy beszámítanak-e a besorolásához, illetve figyelembe kell-e venni a pedagógus-előmenetel szempontjából. Figyelembe vehetők-e a következők:
- mezőgazdasági termelőszövetkezet; munka-viszony és egyéb biztosítási jogviszony,
- munkanélküli-járadék/-ellátás, keresetpótló juttatás időszaka,
- bt.-nél eltöltött munkaviszony,
- munkaviszony fennállása alatt GYED, GYES ideje,
- ahol az szerepel, hogy "munkaviszony jellegű jogviszony, munkaviszony, országgyűlési képviselő, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony"?
Részlet a válaszából: […] ...pedagógusokra speciális előmeneteli rendszer vonatkozik, melynek alapját a köznevelési törvény és a kérdésben is említett Vhr. adja.Ezek alapján a pedagógusok illetményének megállapítása részben attól függ, hogy milyen fokozatba (Gyakornok, Pedagógus I. stb.) sorolhatók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Pedagógus téves besorolása

Kérdés: A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdése az alábbiakat mondja ki:
"A Pedagógus I. fokozatba besorolt
a) köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben,
b) nevelési-oktatási intézményben pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben,
c) a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben
foglalkoztatott személy, akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra, kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is."
Fenti jogszabály alapján tévesen került besorolásra 3 óvodapedagógus a Pedagógus II. fizetési fokozatba, melyről a napokban kaptuk meg az Oktatási Hivatal állásfoglalását. Kérdésem, hogy visszasorolható-e a 3 pedagógus illetménye a Pedagógus I. fokozatba oly módon, hogy a bérük ezáltal csökken, vagy szükséges munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítést adni? A visszasorolásnak mi lehet a jogszabályi alapja, milyen jogszabályra hivatkozhatunk a munkáltatói határozatban?
Részlet a válaszából: […] ...(jogszerűtlenül megállapított pótlék). Mivel a kérdéses esetben is bizonyos különös feltételek alapján kerültek besorolásra a pedagógusok, amely feltételekről azonban később kiderült, hogy nem álltak fent, alkalmazható lehet ez a döntés.Ugyanakkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.
Kapcsolódó címkék:  

2013. szeptember 1-je előtt kinevezett pedagógus besorolása, gyakornoki ideje

Kérdés: 2013. augusztus 15-től határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pályakezdő pedagógus hogyan sorolható Pedagógus I. kategóriába? 2015. augusztus 1-jétől határozatlan idejűvé változott a kinevezése, ugyanazon intézményben. Határozott idejű foglalkoztatása során megszerezte a kétéves szakmai gyakorlatot. Minősítés nélkül, a gyakornok kérésére sorolható-e 2015. szeptember 1-jétől Pedagógus I.-be?
Részlet a válaszából: […] ...326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépé­sekor hatályos előírásai alapján a 2013. szeptember 1-je előtt kinevezett pedagógusoknak, akik Gyakornok fokozatba kerültek besorolásra, ki kellett tölteniük a 3 év gyakornoki időt, mert rájuk még a korábbi Kjt-Vhr...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Óvodapedagógus korábbi várakozásiidő-csökkentésének figyelembevétele

Kérdés: Óvodapedagógus közalkalmazott nem részesült várakozásiidő-csökkentésben a kötelező 120 órás továbbképzés teljesítése után. Most szeretnénk a besorolását korrigálni, de nem tudjuk, hogy mikortól kell a kötelező csökkentést alkalmazni.
Konkrét példa: A kötelező továbbképzést a közalkalmazott 1999-ben teljesítette. Soros lépése 1999. január 1-jén volt. A csökkentést 1999-től kell számolni, és a következő lépése 2002 helyett 2001-ben lesz, vagy meg kell várni a következő kötelező lépést (2002), és onnan kell számítani a 2 évet (2004)?
Részlet a válaszából: […] ...szeptember 1-jével hatályba lépett a pedagógusok új előmeneteli rendszere. Akkor el kellett végezni az új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a pedagógusok besorolását. A fizetési kategóriát a Kjt. szerinti fizetési fokozattal megegyezően kellett (és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.
Kapcsolódó címkék:    

2013. szeptember 1-je előtt, határozott időre kinevezett pedagógus besorolása Pedagógus I. fokozatba

Kérdés: 2013. március 1-jén pályakezdő pedagógust neveztünk ki határozott időre. Gyakornoki időt nem kötöttünk ki részére az akkori előírások alapján. Hogyan kell most eljárnunk, mikor kell Pedagógus I. fokozatba sorolni a pedagógust?
Részlet a válaszából: […] ...vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt e törvény rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény gyakornokra és gyakornoki időre, továbbá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.
Kapcsolódó címkék: