Pedagógusok illetményemelése

Kérdés: A pedagógusok 2024. január 1-jétől átlagosan 32,2%-os illetményemelést kaptak. Pedagógus I./12-es fizetési fokozattól a számítás alapját képező összeg meghaladja a 410 000 forintot. Ezen pedagógusok részére a 2023. novemberi illetményt kell alapként figyelembe venni, és ennek az összegnek a 31,2%-át szükséges a bérhez adni? Tehát a 14-es fokozatban lévő pedagógus 2023. novemberi illetménye 446 153 forint. Ennek a 31,2%-a 139 200 forint. Így a 2024. januári illetménye 585 353 Ft lesz?
Részlet a válaszából: […] ...és köznevelési szakmai ágazati pótlékának együttes összege [Púétv. 98. §, 159. § (2) bekezdés].Ez utóbbi szabály az adott pedagógus kinevezés szerinti illetményéhez viszonyítva írta elő az emelést, amely lehet, de nem feltétlenül egyezett meg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító idő

Kérdés: Egy óvodapedagógus idén lenne jogosult a 25 éves jutalomra a besorolási időtartamok, közalkalmazotti jogviszonyok alapján. Azonban az egyik óvodában 1992. 09. 01. – 2000. 03. 05. volt közalkalmazotti (óvónő) jogviszonyban, viszont a megszűnés módja a bemutatott iratok alapján: „egyéb módon: elbocsátás a Kjt. 35. § értelmében” történt. Ez a jogviszony a megszűnési módra tekintettel beszámítható-e a köznevelési jutalomra jogosító időbe, a Púétv. a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerint?
Részlet a válaszából: […] A köznevelési foglalkoztatotti jutalomra jogosító időket a Púétv. 105. §-ának (6) bekezdése, valamint a Púévhr. 42. és 93. §-a alapján kell számítani. E joghelyek felsorolják egyfelől a közszférában beszámítható jogviszonyokat, másfelől azokat az időket, amelyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Pedagógusok béremelése

Kérdés: A 662/2023. Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdése alapján a pedagógusok részére 2024. január 1. napjával a munkáltató átlagos 32,2%-os béremelést biztosít. A béremelést a 2023. novemberi bérhez viszonyítva kellett megadni, illetve az átlagos béremelés az intézményben köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló óvodapedagógusokra együttesen vonatkozik, vagy óvodapedagógusonként külön-külön kell nézni azt, hogy a 32,2%-os emelés megtörtént-e? A béremelés teljes összegét az alapbérbe kell beépíteni, vagy pótlékba is beépülhet?
Részlet a válaszából: […] ...miniszter által adott elismerés megléte,e) a felelős gazdálkodás eredményeképp a munkáltató rendelkezésre álló forrás összege,f) a pedagógus által tanított tantárgyak száma,g) a pedagógus munkakör munkaerőpiaci szempontból történő betölthetőségének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Átfedési időre járó többlettanítási óradíj

Kérdés: Az óvodaigazgatót, illetve egy vezetői megbízással rendelkező óvodapedagógust megilleti-e az átfedési időre járó többlettanítási óradíj a Púétv. 130. §-a alapján?
Részlet a válaszából: […] ...Púétv. 130. §-ának (2) bekezdése értelmében az átfedési időre akkor jár a többlettanítási óradíj, „ha az óvodapedagógus az átfedési időre eső neveléssel-oktatással lekötött munkaidejében egyedül látja el a gyermekekkel való foglalkozással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Szociális munkatárs besorolása

Kérdés: Egyesület által fenntartott szociális bentlakásos intézménybe (az 1/2000. SzCsM rendelet hatálya alá tartozik) szeretnénk felvenni egy szociális munkatársat, akinek nincs meg a felsőfokú szakképesítése a munkakör betöltéséhez, ezért a felmentési szabályt alkalmaznánk. A munkavállaló 2018. 06. hónapban szociális asszisztensi OKJ-s képesítést szerzett, ezzel a végzettséggel alkalmaznánk erre a munkakörre. Besorolhatjuk-e "E" kategóriába, és a szolgálati időnél figyelembe kell-e venni a 2018. 06. hónap előtti jogviszonyait?
Részlet a válaszából: […] ...gazdasági szakember, az okleveles egészségügyi szociális munkás, a szociális munkás, diakónus, az okleveles szociálpolitikus, a szociálpedagógus, a szociális menedzser, a gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns vagy hajléktalanellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Óvodapedagógus juttatása

Kérdés: A községben 52 fő gyermeklétszámmal, két óvodai csoporttal működik az óvodánk. A két csoport szakmai feladatait 2 fő óvónő (az egyikük a vezető óvónő), 2 fő pedagógiai asszisztens és csoportonként egy-egy dajka látja el. A gyermeklétszám alapján a vezető óvónő heti foglalkozásainak száma 10, a Púétv. 2. melléklete szerint, ettől eltérni csak lefelé lehet a fenntartó döntése alapján. A Púévhr. 9. §-ának (5) bekezdése: "Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja." Fentiek alapján az óvodai csoportokban csak 8 és 12 óra között kötelező óvodapedagógus foglalkoztatása. Esetünkben a vezető óvónőnek – mivel csak 2 fő óvónő van – ezen idő alatt bent kell tartózkodnia az egyik csoportban, hogy megvalósuljon az előbbi követelmény. A Púétv. által biztosított átfedési időre, valamint a többlettanítási időre járó juttatások a vezető óvónő esetében is értelmezhetőek-e? Részükre is megállapíthatók és kifizetők-e ezen juttatások?
Részlet a válaszából: […] ...átfedési időre járó díjazás tekintetében a Púétv. 130. §-ának (2) bekezdése a következőket tartalmazza: "ha az óvodapedagógus az átfedési időre eső neveléssel-oktatással lekötött munkaidejében egyedül látja el a gyermekekkel való foglalkozással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Óvodapedagógus jubileumi jutalma

Kérdés: Óvodapedagógus jubileumi jutalmáról szóló, a Költségvetési Levelek 354. számában a 6262. számon megjelent kérdésünkhöz kapcsolódóan kérdeznénk. Az említett óvodapedagógus 40 éves jubileumi jutalmát 2023 augusztusában kifizettük. Ezen dolgozó közalkalmazotti jogviszonya 2023. augusztus 31-én nyugdíjazás miatt megszűnt. Ebben az esetben is újra kell számolni a jubileumi jutalom összegét a 2023. november 1-jétől bevezetett új szabályok miatt?
Részlet a válaszából: […] Egyik levelükből sem derül ki, hogy a 40 éves jubileumi jutalmat 2023 augusztusában a jogosultság megszerzésére tekintettel, vagy a Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése alapján harmincöt év jogosító idővel rendelkezés miatt előrehozottan fizették-e ki, a jogviszony nyugdíjazás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Bértámogatás felhasználása

Kérdés: Az óvodai nevelésre több jogcímen kapunk bértámogatást és működési támogatást. Eddig az volt a tendencia, hogy az intézmény éves bér- és járulékösszege meghaladta a bértámogatás összegét. Így a működésre kapott összeg egy része a bérre lett elhasználva. 2024-ben, úgy tűnik, megfordul a tendencia. A beszámoló eddig nem tért ki ennek elkülönítésére. Jelen esetben kb. 3 millió forintról beszélünk, egy 75 milliós intézményi költségvetésnél. A bérre kapott állami támogatásnak egy részét felhasználhatjuk-e működési dologi kiadásokra?
Részlet a válaszából: […] ...a Púétv. 98. §-a alapján illetményben részesül, tehát minden köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban álló, beleértve az óvodapedagógusokat, valamint a pedagógus-szakképzettséggel rendelkező, nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Kettős munkakört betöltő óvodai dolgozó

Kérdés: Óvodánk óvodai nevelés és gyermekétkezési tevékenységet folytat. Egy fő 4 órában élelmezésvezető a konyhában (közalkalmazotti jogviszony), 4 órában pedagógiai asszisztens az óvodában (köznevelési foglalkoztatási jogviszony). Mivel egy intézménynél egy embernek két jogviszonya nem lehet, erre a problémára nem tudjuk, mi a megoldás. Lehet-e köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban alkalmazni úgy, hogy a munkaköri leírásában szerepel az élelmezésvezetői feladatok ellátása?
Részlet a válaszából: […] ...mely jogviszonyba történt meg 2024. január 1-jével az átalakulás:– köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban kell foglalkoztatni a pedagógus, a dajka, a könyvtáros, a pedagógiai asszisztens, a gyógypedagógiai asszisztens, a gyermek- és ifjúságvédelmi támogató,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Bölcsődei kisgyermeknevelő besorolása

Kérdés:

Bölcsődei kisgyermeknevelő középfokú OKJ-s kisgyermeknevelő-gondozó oklevéllel rendelkezik, emellett egyetemi szintű teológus szakképzettséget is szerzett. Az oklevélben az szerepel, hogy "tanúsítja, hogy a Szent Pál Akadémia Teológia osztatlan képzési szakán tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett, mesterfokozatot és okleveles teológus szakképzettséget szerzett. A képzés ideje 10 félév. (MKKR szintje: 7. szint, EKKR szintje: 7. szint)". A 15/1998. NM rendelet 2. melléklete szerint a teológus szakképzettség alapján besorolható-e a pedagógus-életpálya Pedagógus I. fokozatába? A teológus szakképzettség pedagógus-szakképzettségnek számít-e? A 401/2023. Korm. rendelet 95/A. § (1) bekezdése szerint havi illetményét 2%-kal magasabb mértékben kell-e meghatározni?

Részlet a válaszából: […] ...a Gyvt. 15. §-ának (10a) bekezdése, valamint az ezen alapuló (10b)–(10c) bekezdései sem.Tehát nem tartozik a gyermekjóléti ágazatban pedagógus-munkakört betöltők közé, mivel nem rendelkezik az ehhez megkívánt felsőfokú végzettséggel. Így nem vonatkozhatnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.
1
2
3
27