Munkaköri leírások

Kérdés: Egy önkormányzati hivatal gazdasági szervezetén belül milyen konkrét feladatokat lát-(hat) el egy gazdasági (v. gazdálkodási) ügyintéző, egy pénzügyi ügyintéző, illetve egy számviteli ügyintéző? A válaszra munkaköri leírások elkészítéséhez lenne szükségünk, ezért az ellátandó feladatokról munkakörönként teljes körű, tételes listát kérnénk, amennyiben lehetséges.
Részlet a válaszából: […] ...pénztári kifizetések teljesítése,– költségvetés tervezésében, végrehajtásában történő közreműködés (módosítás, pénzmaradvány stb.),– időszakos információs jelentések, adatszolgáltatások elkészítése,– beszámolók, pénzügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Maradvány elszámolása

Kérdés: Vállalkozási tevékenységünk bevételéből szerettünk volna egy informatikaieszköz-beszerzést lefolytatni, melyre kötelezettséget vállaltunk, beszerzési tervünkben is szerepeltettük, azonban csiphiányra hivatkozva a beszállító jelezte, hogy a termékek leszállítását csak januárban tudják teljesíteni, és a számlázása is akkor fog megtörténni. Az így keletkező pénzmaradványt hogyan tudjuk átvinni a következő évre, hogy abból teljesítsük a kifizetést?
Részlet a válaszából: […] Az Áht. 1. §-ának 17. pontja szerint a maradvány a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Maradvány elszámolása

Kérdés: Pályázatokból nyert tavalyi támogatásokat a veszélyhelyzet miatt ebben az évben sem tudjuk felhasználni, miközben a felhasználást a 04-es táblában fel kell könyvelnünk. Mi a teendő az áthúzódó pénzmaradvány összegével?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 44. §-a (2) bekezdésének h) pontja kimondja, hogy az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány, vállalkozói maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően teljesítésként nyilvántartásba kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Önkormányzati útfelújítás támogatásból

Kérdés: Településünk külterületén ipari park létesült. Az ipari parkban működő vállalkozások egyre nagyobb kapacitással működnek. Az ipari park megközelítése az önkormányzat tulajdonában lévő közúton lehetséges. Az út a rossz állapota és keskenysége miatt nem kielégítő a vállalkozások számára. Az idei évben az önkormányzatnak nincs szabad pénzmaradványa, mely lehetővé tenné az út felújítását, miközben annak állapota jelentősen megnehezíti a vállalkozások mindennapjait. Megoldásként felmerült, hogy a vállalkozók/vállalkozások megelőlegeznék ezt a költséget. Önkormányzatunk pénzügyi helyzete stabil, a következő évben várhatóan vissza is tudja fizetni a támogatást.
Felmerülő kérdéseink:
- Kaphat-e visszatérítendő fejlesztési célú támogatást egy vállalkozástól az önkormányzat?
- Az így kapott támogatás adósságot keletkeztető ügylet?
- Kormányzati hozzájárulás szükséges?
- Amennyiben előrehozott iparűzési adó megfizetésével biztosítaná a vállalkozás az útépítés fedezetét, és az utat az önkormányzat építi meg, azt hogyan kellene elszámolni, milyen kihatással lenne az adott év adóerő-képességére, vagy melyik év adóerő-képességét befolyásolja?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCIV. törvény és az Áht. szerint a vállalkozásoktól kapott működési támogatás adósságot keletkeztető ügylet lesz, amelyhez a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján előzetesen kormányzati hozzájárulás szükséges.A költségvetésről szóló törvény a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

Maradványelszámolás

Kérdés: A költségvetési szerveknek a maradvány elszámolása során a költségvetési számvitelben a maradvány összegével azonos összegű kiadási előirányzatot kell képezni. Önkormányzatunknál a 2017. évi maradvány megállapításakor a finanszírozási bevétel közel 400 millió Ft nagyságrendben tartalmaz lekötött betét megszüntetését. Betétbontáskor az önkormányzatnál nem keletkezik ténylegesen bevétel, a B817 rovatra könyvelt finanszírozási bevétel egy korábban keletkezett bevétel fizetési számlára történő újbóli átvezetése. Mivel a maradványkimutatás nem a költségvetési év során keletkezett bevételek és kiadások különbözetét mutatja a betételhelyezés és betétbontás miatt, ezért a beszámolás évét követő évben – 2018. év – a költségvetési maradvány igénybevételekor nem a költségvetési évben ténylegesen keletkezett bevételi többlet igénybevételére lesz lehetőség. A betétbontás miatt a maradvány összege nagyobb, mint az önkormányzat tényleges pénzeszköze, ezért 2018. évben a maradvány elszámolása során olyan kiadási előirányzat képzésére kerülhetne sor, melynek pénzügyi teljesítésére tényleges forrás nem áll rendelkezésre, álláspontom szerint kötelezettség nem vállalható rá. Kérdésünk ezzel kapcsolatban, hogy milyen kiadási jogcím képzése javasolt? És a képviselő-testület részére hogyan vezessük le, hogy bár jelentős összegű a maradvány, de az nem osztható fel tényleges kiadási előirányzatra? Ha K513 Tartalékok rovaton szerepel, a képviselő-testület az év során fel szeretné osztani más kiadási rovatokra, azonban a kiadások teljesítésére nem lenne lehetőség, ezért erre az előirányzatra kötelezettséget sem lehetne vállalni. Ha K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése rovaton képzünk előirányzatot, az év során itt sem lenne pénzügyi teljesítés.
Részlet a válaszából: […] ...36/2013. NGM rendelet 2014. december 31-én hatályos 10. §-ának (3) bekezdése szerint kellett megállapítani. 2014. évben ezt a korrigált pénzmaradványösszeget kellett felhasználni.A kérdésben leírtakból az vélelmezhető, hogy évekkel visszamenőleg a maradvány összegét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Pénzmaradvány elszámolása

Kérdés: Intézményünk fenntartója egy nemzetiségi önkormányzat, mely támogatási szerződés útján kapja meg az éves működéséhez szükséges pénzforrást a városi önkormányzattól. Az Áht. X. fejezete 86. §-ának (5) bekezdése szerint a pénzmaradványról a fenntartó (esetünkben: nemzetiségi önkormányzat) dönt. Abban az esetben, ha a fenntartó elszámolt a támogatási szerződésben kapott összeggel, köteles-e a maradványt visszafizetni a városi önkormányzatnak?
Részlet a válaszából: […] Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. A maradvánnyal a nemzetiségi önkormányzatnak a városi önkormányzat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.

Negatív maradvány

Kérdés: 2014. évi beszámolóban a polgármesteri hivatal alaptevékenységének maradványa negatív lett. Kérem, legyenek szívesek segíteni, ebben az esetben miként kell a maradványt elszámolni a 2015. évi könyvelésben?
Részlet a válaszából: […] ...maradvány esetén a 04-es űrlap 5. oszlop = 6. oszlop = 8. oszlop, valamint az 5-6. és 8. oszlopokban a 14. sor = 12. + 13. sor.Negatív pénzmaradvány elszámolásakor a 04-es űrlap 5. oszlopban módosított előirányzatként kizárólag nulla érték/értékek szerepelhetnek....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Maradvány

Kérdés: A költségvetésben a maradvány meghatározása a költségvetési számvitelből történik az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak különbözeteként. A korábbi években a nyitó és záró pénzkészlet, illetve függő tételek korrigálásával lehetett megállapítani a pénzmaradványt. A pénzügyi számvitelből megállapítható-e a maradvány összege? Van-e olyan összefüggés, képlet, amelyből ugyanazt az összeget kapnánk meg akkor is, ha a záró pénzkészletet a függő tételekkel (esetleg a vevőköveteléssel, szállítói tartozással) korrigálnánk?
Részlet a válaszából: […] ...módját és tartalmát, megszűntek a záró pénzkészletet érintő korrekciós tételek (az aktív és passzív pénzügyi elszámolások) és a pénzmaradvány összegét módosító finanszírozási korrekciók. Megszűnt a pénzmaradvány és az előirányzat-maradvány...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.

Maradvány

Kérdés: Költségvetési szervnél keletkezett 2014. évi pénzmaradványunk, ennek könyvelése hogyan történik? A 2014-es adatbázisban kell-e könyvelni, vagy csak majd 2015-ös adatbázisban a B813. Maradvány igénybevétel rovaton az előirányzat-módosítást, a kötelezettségvállalást és a teljesítést?
Részlet a válaszából: […] ...kell megadni. Az éves költségvetési beszámoló részei – többek között – a maradványkimutatás. Tehát a költségvetési szerv a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg, a beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségükről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.

Pénzmaradvány elszámolása

Kérdés: Egy költségvetési szervnél (gazdasági ellátó szolgálat) óvodák és egészségügyi szolgáltatók könyvelése zajlik. Az önkormányzat finanszírozza a költségvetési szervet. A 2013. évi pénzmaradvány könyvelése (leutalás, igénybevétel stb.) az új számviteli rendszerben hogyan történik? A pénzmaradvány terhére elszámolt számlák az óvodáknál jelentkeztek, míg a leutalás a gazdasági ellátó szolgálatnál. Hogyan kell ebben az esetben könyvelni a pénzmaradvány-leutalás igénybevételét?
Részlet a válaszából: […] A gazdasági ellátó szervezet végzi az önkormányzat és az intézmények könyvelését, de ahogy azt a kérdező is nagyon helyesen írja, az intézményeket az önkormányzat finanszírozza. Ebből következően a leutalást nem a gazdasági ellátó szervezet, hanem az önkormányzat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.
1
2
3
7