Összeférhetetlenségi szabályok

Kérdés: Kérem szíves tájékoztatásukat, hogy a pénztárellenőr személyével kapcsolatban milyen összeférhetetlenségi szabályok vannak!
Részlet a válaszából: […] ...Ávr. nem nevesíti a pénztárellenőr feladat- és hatáskörét, illetve nem rögzít összeférhetetlenségi szabályokat sem. A pénztárellenőri feladatokról, azok ellátásáról és az összeférhetetlenségi szabályokról az intézmény saját, belső szabályzatában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Beszedett térítési díjak kezelése

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk, házipénztárt működtetünk, pénzkezelő, pénzbeszedő helyünk nincs. A dolgozók és a külsős személyek által igénybe vett intézményi étkezést az élelmezésvezető készpénzfizetési számla ellenében szedi be. Egy alkalommal akár 50 000-150 000 forint közötti összeget is beszed. Helyes-e az a gyakorlat, hogy az így beszedett étkezési térítési díjakat nem futtatjuk keresztül (nem vételezzük be) az intézmény házipénztárán, hanem egy összegben, rögtön az intézmény bankszámlájára fizetjük be?
Részlet a válaszából: […] ...bankszámlára történő befizetése két külön gazdasági esemény. A készpénzfizetési számla ellenében beszedett bevételeket a házipénztárban bevételként szerepeltetni kell. Bár a kérdésben az szerepel, hogy nincs pénzbeszedő, pénzkezelő helyük, azonban azzal, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.
Kapcsolódó címkék:    

Pénztári befizetések bizonylata

Kérdés: Szabályosnak tekinthető-e készpénzbefizetés esetén, ha a befizetés során papíralapú pénztárbizonylati tömbben a bevételről kiállítják a bevételi pénztárbizonylatot (B.318-102/A/V), majd ugyanarról a tételről egy újabb pénztárbizonylat készül, ugyanis alapesetben erre integrált rendszert használunk, s oda mindenképp be kell vételeznünk? Vagyis a gépi bevételi pénztárbizonylat melléklete egy papíralapú tömbből leválasztott bevételi pénztárbizonylat lesz, ily módon 2 db bevételi pénztárbizonylatunk készül ugyanarról a befizetésről. Mit javasolnak olyan esetben, amikor a készpénz átvétele korábban történik meg, mint a pénztárbizonylat kiállítása, mondjuk egy sokfős összejövetel esetén, ahol a díjakat először begyűjtik, majd azok egyszerre kerülnek bevételezésre a pénztárba? Megfelelő lenne-e, hogy az átvételről átvételi elismervényt adjunk, s ezek alapján készítjük el a tényleges pénztárbizonylatot?
Részlet a válaszából: […] ...intézménynek a pénzkezelési szabályzatban kell rendelkeznie arról, hogy hány pénztárat vezet, a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat tömbökben kézzel vagy számítógépes programmal állítja-e elő. Az is belső szabályozás kérdése, hogy hány pénztárat,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.
Kapcsolódó címkék:  

Étkezési térítési díjak kezelése

Kérdés: Intézményünk az étkezési térítési díjakat a tagintézményekben kijelölt napokon készpénzfizetési számla ellenében szedi be. Egy-egy napon jelentős összegű térítési díjat szedünk be. Helyesen járunk-e el, ha a kolléganő a beszedett díjakat összesítve egyenesen az intézmény bankszámlájára fizeti be, vagy keresztül kell futtatnunk a pénztáron is?
Részlet a válaszából: […] ...tagintézmény feltehetően pénzbeszedő hely, ahol nem vezetnek pénztárat. A pénzbeszedő helyek és a pénztár közötti elszámolás rendjét a pénzkezelési szabályzatban kell szabályozni. Lehetséges olyan megoldás, hogy a pénzbeszedő csekken feladja az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.
Kapcsolódó címkék:  

Nyitó pénzkészlet

Kérdés: Melyek a legfontosabb tudnivalók a nyitó pénzkészlettel kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...ha a pénzkészlet hiányt vagy többletet mutat, akkor annak okát ki kell vizsgálni, az eltérésről jegyzőkönyvet kell felvenni.A hiányt a pénztárosnak a felelősségvállalási nyilatkozata alapján meg kell fizetni. A ? többletet, ha beazonosítható, a megfelelő bevételi rovatra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.
Kapcsolódó címke:

Kiadási pénztárbizonylat

Kérdés: Iskolánkban az igazgató kérésére április hónaptól a kiadási pénztárbizonylatot nem a pénztárban kell kiállítani, hanem a titkárságon az egyik kolléganő végezné. Úgy tervezik, hogy számla alapján (vagy bemondásra, hogy valakinek adjunk pénzt valamire) kiállítja a bizonylatot, letépi az első példányt, azt hozzák át a pénztárba. Mellé rakjuk a kötelezettségvállalási belső nyomtatványunkat. Ekkor a pénztárban aláírja a pénzt felvevő a kiadási pénztárbizonylat első példányát (mert ugye csak az van a pénztárban). Így a kiadási pénztárbizonylaton a pénzt átvevő csak az eredeti példányon ír alá, ami számomra nem egyértelmű, mert ezzel eleve a másodpéldány nem lesz bizonyító erejű, hogy ki is vette fel a pénzt valójában? Ugyanis maga a tömb őrzése sem a pénztárban lenne. Tudomásom szerint a pénztár bizonylatait a pénztáros állíthatja ki, mind a bevételi, mind a kiadási pénztárbizonylatot. Úgy érzem, hogy ezzel megsértünk több törvényt, és zártkörű rendszer sem biztosítható. Szeretnék választ kapni arra, a fentiekben vázolt folyamat megfelel-e a szabályoknak Önök szerint?
Részlet a válaszából: […] ...Önök által felvázolt és kialakításra váró pénzkezelésselkapcsolatos folyamat nem felel meg a pénztári pénzkezeléssel kapcsolatosbizonylati rendnek és a költségvetési szervüknél történő pénzforgalommal járószabályoknak.A bevételi és kiadási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.
Kapcsolódó címkék:  

Házipénztár kialakítása

Kérdés: Költségvetési szerv házipénztárának kialakításához milyen biztonsági előírásokat, szabályokat kell figyelembe venni, milyen jogszabály vonatkozik erre?
Részlet a válaszából: […] ...házipénztárra vonatkozó biztonsági előírásokat apénzkezelési szabályzatban kell meghatározni. A követelményrendszerkialakítására direkt jogszabályi előírások és azoknak pontos helymeghatározásainincsenek, ezek több olyan jogszabályból tevődnek össze,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Pénztárhiány

Kérdés: Az alábbi ügyben kérjük állásfoglalásukat: gondnokságunkhoz tartozó részben önálló intézményünknél pénztárhiány keletkezett, a pénztáros gondatlanságából, mivel saját bevallása szerint is őrizetlenül hagyta a készpénzt tartalmazó kasszát. A hiányt pénztárrovancs során megállapították, melyet írásba foglaltak, a pénztáros a hiányt azonban nem hajlandó befizetni, valamint a lopással kapcsolatos rendőrségi eljárás sem zárult még le. Ezért az időszaki pénztárjelentés úgy került lezárásra, hogy a záró pénzkészlet tartalmazta a könyv szerinti, azaz a nyitó pénzkészlet és az időszak pénztárbizonylatai alapján kimutatott készpénzállományt, a felcímletezett tényleges pénzkészlet azonban 0 Ft értéket mutatott, eltérésként pedig feltüntették az eltűnt összeget mint hiányt. Az eset kapcsán a következő kérdések merültek fel: A következő időszaki pénztárjelentés nyitó pénzkészlete 0 Ft, vagy az előző pénztárjelentésen záró pénzkészletként kimutatott pénztárjelentés szerinti érték lesz, s a hiány összegét minden időszak pénztárjelentésén fel kell tüntetni, mindaddig, míg az befizetésre nem kerül? Az érintett időszak pénztári forgalmának főkönyvi könyvelése során a hiány összegét le kell-e könyvelni, és hogyan? Ha igen, a könyvelés alapjául szolgálhat-e az írásban rögzített pénztárrovancs, és az esetről az intézmény által felvett jegyzőkönyv, vagy kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani a hiányról, mint bármilyen készpénzforgalomról? Szabályos házipénztár-kezelés során a főkönyvi pénztárszámla és az időszaki pénztárjelentés időszakvégi záró pénzkészletének meg kell egyezni. Ebben az esetben az időszaki pénztárjelentés záró készpénzkészlete azt az összeget mutatja, melynek a kasszában lennie kellene. Ha azonban a főkönyvben lekönyvelésre kerül a hiány összege, akkor a főkönyv úgy egyezik meg az időszaki pénztárjelentéssel, hogy záró készpénzkészlet mínusz a pénztárjelentésen kimutatott hiány összege, elfogadható ez így? Ha a pénztáros felelőssége egyértelmű, de ezt rendőrségi határozat még nem támasztja alá, a dolgozóval szembeni követelésként le lehet-e könyvelni a megtérítendő hiányt, vagy meg kell várni a rendőrségi eljárás befejezését?
Részlet a válaszából: […] ...személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól is ittkell belsőleg rendelkezni.A részben önállóintézményben keletkezett pénztárhiányt pénztárrovancs alkalmával állapítottákmeg. A jegyzőkönyvet a pénztárhiány megállapításával egy időben kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.

Pénzkezelés

Kérdés: Önkormányzatunk dolgozója az önkormányzat részére és nevére számla ellenében vásárolt. A számlán a fizetés módjaként bankkártya lett feltüntetve. Az önkormányzat nem rendelkezik bankkártyával, a fizetésre használt kártya a dolgozó nevére szól. Elszámolható-e az ilyen számla készpénzes számlaként? Elszámolhatók-e továbbá azok a számlák, amelyek az önkormányzat nevére szólnak, a fizetési mód készpénz, de készpénz helyett a dolgozó a saját bankkártyájával fizet?
Részlet a válaszából: […] ...módként a "bankkártya" kifejezés kerülfeltüntetésre, amely készpénz-helyettesítő eszközzel történő fizetésnek számít.Viszont a pénztárgépek számlázóprogramjai esetenként csak a "készpénz"kifejezés feltüntetésére alkalmasak. Az üzletnek mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 23.
Kapcsolódó címkék:  

Pénzkezelés I.

Kérdés: Pénztárból kifizetett és utólagos elszámolásra kiadott összegek pontos bizonylatolásával kapcsolatosan várjuk állásfoglalásukat. Tagintézményeknek és karbantartásokat irányító dolgozónak is rendszeresen adunk ki elszámolásra előlegeket a pénztárból. Ez a 30 napot nem haladja meg, és amikor elszámolnak, visszavesszük a pénztárba bevételi pénztárbizonylaton. Egyúttal kiadásba is helyezzük a számlák összegét, mint vásárolt karbantartási anyag, szolgáltatás stb., de nem számlánként külön-külön pénztárbizonylaton, hanem egy bizonylatra vezetjük fel, amit aláírnak, akik elszámoltak az összeggel. Helyes-e ez a gyakorlat?
Részlet a válaszából: […] ...illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételétmegváltoztatja. De a továbbiakban döntésüknek megfelelően alakítják ki apénztár bizonylatolásának alaki és tartalmi követelményeit, a pénztárkezelésével megbízott személy, pénztáros...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 2.
Kapcsolódó címkék:    
1
2