Idősek otthonának ingyenes használatba adása, majd ingyenes visszavétele

Kérdés: Költségvetési szervünk az idősek bentlakásos ellátását biztosítja. A feladatellátást, terveink szerint, egy egyesület venné át, várhatóan a 2022. év nyarán. Az átadás államháztartáson kívüli szervezet részére történik, bérleti díjat nem számolunk fel, haszonkölcsön-szerződéssel kerülne átadásra az ingatlan és az ingóság is. Az átvevő közhasznú szervezet, az átadott épület továbbra is a mi tulajdonunk marad.
Az átadással kapcsolatban felmerült kérdéseink:
a) Az átadást követően kinek a nyilvántartásában, mely mérlegsorokon kell szerepelnie az érintett vagyontárgyaknak, hogyan történik az értékcsökkenés/értékvesztés elszámolása, valamint a leltározás hogyan működik?
b) Kis értékű eszközök: az átadott kis értékű eszközöket leltár alapján adjuk át. Ki tartja nyilván ezek után mennyiségileg?
c) Visszavétel során: ha 2032. évben visszavesszük az épületet, a térítésmentes átadás akkor sem jár áfafizetési kötelezettséggel? Hiszen az önkormányzat nem közhasznú szervezet?
Részlet a válaszából: […] a)-b) A kérdés szerint az ingatlant és az ingóságokat a közhasznú szervezet haszonkölcsön-szerződés alapján használhatja. Nem adják tulajdonba, nem történik térítés nélküli átadás. Így az ingatlant és az ingóságokat egyaránt a tulajdonos, az önkormányzat könyveiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Online számlaadat-szolgáltatás

Kérdés: Az alanyi adómentes és tárgyi adómentes tevékenységet végzőket hogyan érinti a számlaadat-szolgáltatás? Hogyan készüljünk fel a 2020. évközi és a 2020-tól hatályba lépő szabályokra?
Részlet a válaszából: […] A jelenleg hatályos rendelkezések szerint a számlakibocsátó minden olyan belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról köteles adatot szolgáltatni az adóhatóságnak, amely ügyletek tekintetében a felszámított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Közüzemi szolgáltatás

Kérdés: Intézményünkben az időszakosan üresen álló épületeket bérbe adjuk. A bérleti díjat főszabályként adómentesen számlázzuk ki, és a hozzá tartozó közüzemi díjakat is. A fűtés- és melegvíz-szolgáltatást saját kazánnal állítjuk elő. A fűtés- és melegvíz-szolgáltatást, amely a bérleti díjhoz kapcsolódik, adómentesen kell-e számlázni?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 70. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinta főtevékenységhez járulékosan kapcsolódó melléktevékenységek a főtevékenység"sorsában" osztoznak, annak adóalapjába beletartoznak, azzal azonosadómértékkel adóznak. Az Áfa-tv. csak példálózó jelleggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

Földbérbeadás áfája

Kérdés: Önkormányzatunk 2007-ben bérleti szerződést kötött egy magánszeméllyel föld bérbeadása tárgyában. A szerződésben rögzítve van, hogy nem kell a magánszemélynek a bérleti díjat és áfáját megfizetni, mert cserébe a területet folyamatosan kaszálja és rendben tartja. Kell-e a bérleti díjról számlát kibocsátania az önkormányzatnak abban az esetben, ha a magánszemély nem tud adni egy ugyanilyen összegű számlát a terület karbantartásáról?
Részlet a válaszából: […] A kérdés nem tartalmaz információt a tekintetben, hogy azönkormányzat adóalanynak minősül-e vagy sem, ezért mindenekelőtt erre akérdésre kell megkeresni a helyes választ. Az Áfa-tv. 4/A. § (3) bekezdésalapján nem minősülnek adóalanynak a közhatalom gyakorlására jogosult...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.

Szociális ellátás áfája

Kérdés: Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosító költségvetési intézmény vagyunk. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása érintette az intézményi térítési díjak megállapítását. A nappali ellátásban részesülők esetében már nem csak az fizet az ellátásért térítési díjat, aki az étkezést igénybe veszi, hanem az is, aki nem veszi azt igénybe. Ezt figyelembe véve két intézményi térítési díjat kell meghatározni. Egy alacsonyabbat a csak "tartózkodók" számára, és egy magasabbat a teljes ellátást igénybe vevők számára. Az önkormányzat helyi rendeletében ennek megfelelően szabályozta az intézményi térítési díjat. Helyesen alkalmazzuk-e az Áfa-tv. 30. § (1) bekezdésében hivatkozott 2. sz. melléklet szerinti adómentességet - mint szociális ellátás (SZJ 85.3) - a teljes ellátást igénybe vevők részére megállapított térítési díjnál is, csakúgy, mint a bentlakásos intézményi ellátás komplex gondozási díjánál? Korábban, amíg a nappali intézményben csak az étkezésért lehetett térítési díjat megállapítani, az étkezést áfaköteles szolgáltatásnak tekintettük.
Részlet a válaszából: […] ...hivatkozott rendelkezései alapján azelsőként említett, a nappali ellátás étkezés nélkül történő nyújtása esetébenszintén helyes a tárgyi adómentesség alkalmazása.Amennyiben előfordulhat, hogy kizárólag csak étkezésértfizetnek, és csak azt veszik igénybe, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.
Kapcsolódó címkék:  

Ingatlanhasznosítás áfája

Kérdés: Költségvetési szerv vagyunk. Több ingatlant is értékesíteni szeretnénk. Az általános forgalmi adóról szóló törvény 2. számú melléklete szerint tárgyi adómentes a földterület (kivéve beépítésre szánt terület, építési telek), lakóingatlan értékesítése (lakóingatlannál kivéve az építés befejezését, valamint az építés befejezését követő első értékesítést). Mi minősül áfaszempontból lakóingatlannak, illetve földterületnek?
Részlet a válaszából: […] ...beépítésre szánt területet,építési telket) értékesítése, bérbe- és haszonbérbe adása (SZJ 70.20.12.6,70.20.12.7, 70.20.12.8). Tárgyi adómentesség alá tartozó szolgáltatásnyújtás azSZJ 70.20.12.6 besorolási szám alá tartozó mezőgazdasági ültetvény, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 14.

Lakóingatlan áfája

Kérdés: Önkormányzatunk vásárolt egy lakóingatlant, amelyet még nem lehet tudni, hogy milyen formában fog hasznosítani. Ha a lakóingatlant eladnánk vagy bérbe adnánk, a lakóingatlan utáni áfa levonásba helyezhető-e?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 2. számú melléklete 2. pontja szerint tárgyiadómentes a lakóingatlan értékesítése, kivéve az építés befejezése előttiértékesítést, valamint az építés befejezését követő első értékesítést.Használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 14.

Művelési ág alól kivett beépített terület

Kérdés: Önkormányzatunk 2006. december 1-jéig közhatalmi besorolású volt. 2006 májusában értékesítettünk egy ingatlant, melynek megnevezése "művelési ág alól kivett beépített terület", amelyen lakóingatlan áll. A lakóingatlant az állam (mint akkori tulajdonos) engedélyével építették. 1969-ben földhasználati jogot jegyeztek be rá a mostani vásárló javára - az 1965. évi árrész utáni ún. "C" akció keretében az ártéren lévő telep felszámolása keretében. 1992-ben átszállással lett önkormányzatunk tulajdona a terület, melyen már állt a lakóingatlan. A lakás tulajdonosa most megvásárolta a hozzá tartozó területet. A szerződésben részletfizetési kedvezményben állapodtak meg a felek a következőképpen. Az első vételárrészt követően a vevő 60 hónapon át, minden hó 15. napjáig 5000 Ft-ot fizet. Az eladó önkormányzatunk a vételár maradéktalan kiegyenlítéséig tulajdonjog-fenntartással él. A szerződés áfatartalomról nem tesz említést. 2006 decemberében önkormányzatunk egy másik ingatlan értékesítése kapcsán 4 000 000 Ft-ot meghaladó adóköteles bevételhez jutott. Ezért be kellett lépnie az áfakörbe. Kérdéseink a következők: - Jól értelmezzük-e hogy a lakóingatlanhoz tartozó ingatlan értékesítése tárgyi adómentes? - Első értékesítésnek számít-e a jelen ügylet? - A teljesítés napja a teljes kiegyenlítés, illetve a tulajdonjog-fenntartás dátuma-e (2011. 05. 15.)? - Csak addig kell-e számlát kiállítani a törlesztőrészletekről, amíg az önkormányzat áfaalany? - Tárgyi adómentes-e ez az értékesítés, vagy ha nem, hogyan kezelhető a szerződés?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 4/A. § (3) bekezdése szerint nem minősüladóalanynak az önkormányzat akkor sem, ha gazdasági tevékenységéből származóbevétele jelentéktelen. Jelentéktelen az önkormányzat gazdasági tevékenységébőlszármazó bevétele, ha az a tárgyévet megelőző évben nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 24.

Evaalany ingatlan-bérbeadása

Kérdés: Önkormányzatunk egy, az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként bejegyzett ingatlant vett bérbe evaadóalanytól. Számlázhatja-e a bérbeadást az általános szabályok szerint 20 százalékos adókulccsal, vagy csak tárgyi adómentesen adhatja bérbe az ingatlant?
Részlet a válaszából: […] ...Az Eva-tv.-ben azonban nem található olyanrendelkezés, amely az eva alanya számára lehetőséget adna arra, hogy azingatlan-bérbeadásra tárgyi adómentesség helyett az általános szabályokszerinti adózást válassza. Ennek megfelelően a szóban forgó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 3.

Ingatlan bérbeadása

Kérdés: Önkormányzatunk egy frissen létrehozott épületben több, lakásként szolgáló ingatlant közös gépkocsitárolóval (mélygarázs) bérel. A hatóság a végleges használatbavételi engedélyt már kiadta ezen ingatlanok tekintetében, de az ingatlan-nyilvántartásban lakásként még nem kerültek bejegyzésre, jóllehet a bejegyeztetésre irányuló hatósági eljárás már megkezdődött. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy vajon helyesen jár el a bérbeadó akkor, amikor tárgyi adómentesen számlázza részünkre az ingatlan és a hozzá tartozó gépkocsitároló bérbeadását?
Részlet a válaszából: […] ...szabályokszerinti adófizetési kötelezettséget választotta - az adólevonási joggyakorolható. Ha azonban a garázs tekintetében is tárgyi adómentességetválasztott, a jogszabály 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján - alakóingatlanhoz hasonlóan - nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
10