Szülési szabadság időtartamára járó juttatások köztisztviselők esetében

Kérdés: Köztisztviselőnk várhatóan 2009. április 3-án fog szülni. Dolgozónk 2009. március 13-ig szeretne dolgozni. Március 16-tól kezdi meg a szülési szabadságát. A szülési szabadság időtartama alatt milyen különjuttatások és milyen mértékben járnak neki (étkezési utalvány, ruházati költségtérítés, 13. havi illetmény)? GYES és GYED ideje alatt jár-e neki valamilyen különjuttatás?
Részlet a válaszából: […] A szülési szabadság időtartamára a köztisztviselőt nemilletmény, hanem – társadalombiztosítási ellátásként – terhességi-gyermekágyisegély illeti meg. A Ktv. 49/F. §-a szabályozza az étkezéshez nyújtotttámogatás formáit, összegét és a jogosultsági feltételeket....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 7.

Tizenharmadik havi illetmény

Kérdés: 2005. április 1-jétől közalkalmazottként dolgozom. 2008. október 15-ével áthelyezéssel másik intézménynél szintén közalkalmazotti státuszban tovább foglalkoztattak, más munkakörben, magasabb illetménnyel. A tizenharmadik havi illetményt október 14-én az első munkáltatóm időarányosan kifizette, az akkori irányadó illetmény szerint. A jelenlegi munkáltatóm – október 14-e után – a tizenharmadik havi illetmény arányos összegét havonta nem folyósította, mivel még nála nem állt fenn három hónapja a közalkalmazotti jogviszonyom. 2009 januárjában visszamenőleg megkaptam az október 15-étől járó illetménykiegészítést. A Kjt. 68. § (4) bekezdés szerint "a tizenharmadik havi illetmény összege a közalkalmazott tárgyév december havi illetményének összegével egyezik meg". Kérdésem, hogy a korábbi, 9 és fél hónapi, alacsonyabb illetmény alapján számolt tizenharmadik havi illetményt nem kellett volna a decemberi illetmény szerint korrigálni? Mindkét intézmény bérszámfejtését a Magyar Államkincstár végzi, az adatok birtokában vannak.
Részlet a válaszából: […] Az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény,munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításokról szóló 2008. évi CX.törvény 13. §-a szerint hiába került 2009. január elsejétől hatályon kívül aKjt. 68. §, de a 2008. évre járó tizenharmadik havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 17.

2008. évi tizenharmadik havi illetménnyel kapcsolatos elszámolás

Kérdés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényből 2009. január 1-jétől hatályon kívül helyezték a tizenharmadik havi illetményre vonatkozó szabályokat. Hogyan kell rendezni a 2008. évi kifizetésekkel kapcsolatos elszámolást?
Részlet a válaszából: […] Az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény,munkabér kifizetési rendjével összefüggő módosításáról szóló 2008. évi CX.törvény 13. §-a rendelkezik arról az átmeneti szabályról, hogy a 2008. évrejáró tizenharmadik havi illetmény összegének kifizetésére és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.

2005. évi tizenharmadik havi juttatás

Kérdés: A 2005. évi 13. havi juttatásra való jogosultsággal kapcsolatos levelüket olvastam a 99. szám 2101. számú kérdésére adott válaszban. Ehhez kapcsolódóan a következő a kérdésem: köztisztviselő dolgozónk 2005. június 14-től szülési szabadságon volt, majd gyermekgondozási díjban részesült. 2006. januárban, az akkor hatályos szabályok szerint részére nem járt a 13. havi illetmény vagy annak arányos része. A köztisztviselő részére utólag meg lehet-e állapítani a 13. havi (0. havi) juttatást, és ha igen, teljes összeg illeti-e meg vagy időarányos rész? Történt-e ezzel kapcsolatban jogszabályváltozás?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 49. §-ának szabályai 2005 januárjában valóban úgyszóltak, hogy az alapján a hivatkozott esetben nem kellett az érintett részéretizenharmadik havi illetményt fizetni. Később azonban az Alkotmánybíróság32/2005. (IX. 15.) AB határozatában – hatálybalépésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Tizenharmadik havi illetmény – próbaidős köztisztviselő

Kérdés: Hivatalunk köztisztviselőt vett fel 6 hónapos próbaidőre, amit határozatlan időre fogunk meghosszabbítani. Ledolgozott már négy hónapot, és csak a negyedik hónapban kapott 1 havi 13. havi juttatást. Kérdésem, mikor kapja meg az első három hónapra eső 13. havi illetményét?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben az szerepel – valószínűleg nem teljesen pontosan-, hogy 6 hónapos próbaidővel vették fel a köztisztviselőt, amit határozatlanidőre fognak meghosszabbítani. A valóságban vélhetően arról van szó, hogyhatározatlan idejű jogviszonyt létesítettek, 6 hónapos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

2005. évi 13. havi juttatásra való jogosultság – ha a közalkalmazott fizetés nélküli szabadságon volt

Kérdés: Egyik pedagógusunk munkaviszonya 1999-től folyamatos. 2005. 01. 01.-2005. 02. 06-ig fizetés nélküli szabadságon volt. 2006 januárjában érvényes szabályozás szerint részére nem járt 13. havi vagy 0. havi illetmény, még arányos rész sem. Változott-e ez a szabályozás? Van-e lehetőség visszamenőleg az "elmaradt" juttatás kifizetésére?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 68. §-ának 2005 januárjában hatályos szabályaivalóban úgy rendelkeztek, hogy a közalkalmazott akkor jogosult egyhavikülönjuttatásra, amennyiben január 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll,kivéve – többek között – ha 30 napnál hosszabb fizetés nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.

Munkáltatói jogutódlás hatása a közalkalmazotti keresetkiegészítésre

Kérdés: Az önkormányzat rendeletében keresetkiegészítést határozott meg az intézményeinél meghatározott vezetői beosztást betöltő közalkalmazottak részére, az adott vezetői beosztás tényleges fennállásáig. A juttatás megállapítására munkáltatói döntésen alapuló kiegészítésként került sor. Amennyiben intézményünknél munkáltatói jogutódlás következik be, az érinti-e a keresetkiegészítést, a jogutód munkáltató elvonhatja-e azt?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 77. §-a szabályozza a keresetkiegészítés juttatásánakfeltételeit. E szerint a közalkalmazottat a munkáltató meghatározottmunkateljesítmény elérésének, illetve átmeneti többletfeladatok – ide nem értveaz átirányítást – teljesítésének ösztönzésére a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.

Köztisztviselő 13. havi illetménye

Kérdés: Négy évig köztisztviselőként dolgoztam önkormányzatnál, ahol közszolgálati jogviszonyomat 2007. március 15-én közös megegyezéssel megszüntettem. 2007. március 16-tól egy másik intézménynél dolgozom köztisztviselőként, ahol közszolgálati jogviszonyom azóta is fennáll, tehát az egész 2007-es évben köztisztviselőként dolgoztam, azonban nem egy helyen. Az első helyen eltöltött időre nézve jár-e részemre 13. havi illetmény, és ha igen, azt kinek kell kifizetni?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 49. § (1)-(3) bekezdés alapján a köztisztviselőtizenharmadik havi illetményre jogosult, ha a tárgyévben tizenkét hónapközszolgálati jogviszonnyal rendelkezik. A tizenharmadik havi illetmény aköztisztviselőt időarányosan illeti meg, ha a tárgyévben legalább...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.

Közalkalmazott tizenharmadik havi illetménye

Kérdés: A 2005. évi CXVIII. tv. 34., 36. és 38. §-ai szabályozták az egyhavi különjuttatás és a 13. havi illetmények kifizetését. Tudomásom szerint, ebben a jogszabályban nem lett rendezve azok 13. havi részarányos illetményének kifizetése, akiknek a közalkalmazotti jogviszonya 2005. január 1-jén fennállt és 2005. év közben szűnt meg. Kérem konkrét válaszukat, hogy fizethető-e erre az időszakra 13. havi részarányos illetmény annak, aki augusztus 31-éig volt alkalmazva?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 68. § szabályozza a közalkalmazottak tizenharmadikhavi illetményre való jogosultságának feltételeit. A 68. § (1) bekezdéseszerint "a közalkalmazott tizenharmadik havi illetményre jogosult, ha atárgyévben tizenkét hónap közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.

13. havi illetmény

Kérdés: Az intézmény dolgozója 2004. december 26-ától 2006. január 21-éig táppénzes állományban volt. 2006. január 22-étől május 8-áig szabadságát töltötte, időközben felmentési ideje is megkezdődött, mert az életkora lehetővé tette, hogy 2006. április 3-ától nyugdíjba vonulhasson. A felmentési idő 8 hónapjából a munkáltató 7 hónapra mentesítette a munkavégzés alól. Munkaviszonya a fentiek alapján 2006. december 2-án a felmentési idő lejártával szűnik meg. A 13. havi bér időarányosan hány hónapra fizethető ki számára?
Részlet a válaszából: […] A 2006. január 1-jétől hatályos rendelkezések számoskérdésben pontosították, kiegészítették a korábbi szabályozást, s több olyankérdést is rendeznek, mellyel korábban adós maradt a jogalkotó. Tekintsük át -a kérdés kapcsán – a 2006. január 1-jét követő időszakra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 8.
1
2
3
4