Képzési költségek elszámolása, adózása

Kérdés: Egyre nagyobb az önkormányzatunk által fenntartott óvodákban az óvodapedagógus- és az SNI-sek fejlesztésével kapcsolatos gyógypedagógus-munkaerőhiány. Ennek kapcsán a fenntartó felajánlotta az intézményeknek (csak az óvodáknak), hogy azon dolgozók, akik önként vállalják, hogy óvodapedagógus- (pl. jelenleg közvetlen segítők) vagy gyógypedagógus- (pl. jelenleg óvónők) képzésre beiratkoznak jelenlegi munkakörük ellátása mellett, megtéríti a képzéssel kapcsolatos költségeiket. Ez a költségtérítés több dolgot jelent, van, akinél tandíjat, van, akinél a tankönyvek, jegyzetek árát 30.000 forintig (munkavállaló szempontjából nettó összeg), és a képzéssel kapcsolatos utazási költségeket. Az egyértelmű, hogy iskolarendszerű képzésről lévén szó, a tandíj és a tankönyvek beszerzéséhez nyújtott támogatás bérként adózik, és ahhoz, hogy a munkavállalónak ezt teljes egészében meg tudjuk téríteni, fel kell bruttósítanunk, és úgy kell számfejteni munkaviszonyból származó jövedelemként. A képzéssel kapcsolatos útiköltség elszámolható-e hivatali, üzleti utazásként (pl. kiküldetési rendelvénnyel), tekintettel arra, hogy a képzésen való részvétel a munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében történik (a képzés befejeztével a képzés időtartamának megfelelő ideig az új végzettségével a munkáltató tevékenységét fogják szolgálni)? Vagy ilyen esetben az útiköltség megtérítése is része a munkáltató által nyújtott támogatásnak, és emiatt munkaviszonyból származó jövedelemként adózik?
Részlet a válaszából: […] ...ellenértékén felül a képzési költség fogalma alá sorolható a szükséges taneszközök, tankönyvek ára, esetlegesen külön fizetendő vizsgadíjak összege is, tehát ezeket is fel kell bruttósítani.A képzésekkel összefüggésben rendszerint felmerülnek járulékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Tanulmányi támogatás adózása 2019-től

Kérdés: 2019-től milyen jogcímen kezelendő a munkavállalók részére továbbtanuláshoz nyújtott támogatás (képzési díj, útiköltség, tankönyv)? Ki (munkavállaló és munkáltató), milyen és mekkora mértékű járulékterheket visel? Azokat a képzéseket milyen elbírálás alatt ítéljük meg, melyek elvégzését a munkáltató kötelezően előírja, de azok iskolarendszer keretein belül valósulnak meg? Ebben az esetben milyen járulékterheket viselnek a felek? Amennyiben a munkavállalónak járulékfizetési kötelezettsége származik, milyen módon tudja azt a munkáltató átvállalni? Értelmezésünk szerint egyetlen esetben nyújtható adómentes továbbtanulásra irányuló támogatás, amikor egy iskolarendszeren kívüli képzést a munkáltató a munkakör ellátásához kötelező jelleggel előírja.
Részlet a válaszából: […] ...a képzőintézmény által kiállított számla szerinti ellenértékét (az adott oktatási időszakra fizetendő tandíjat, költségtérítést, vizsgadíjakat), az oktatáshoz szükséges tankönyvek, taneszközök árát lehet figyelembe venni.Fontos, hogy ez évben még az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Vizsgáztató útiköltsége

Kérdés: Egy vizsgáztató áfakörös, és számlát állít ki az intézménynek a vizsgadíjról és az útiköltségről. Az útiköltségnek van áfatartalma?
Részlet a válaszából: […] ...útiköltséget is áfamentesen kell számlázni. Abban az esetben, ha a kérdéses képzés nem felel meg az adómentesség feltételeinek, akkor a vizsgadíjról is és az útköltségről is áfás számlát kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Szakmai vizsgaelnök és kamarai képviselő megbízása

Kérdés: Szakképző iskolában a szakmai vizsgákhoz delegálják az elnököt és a kamarai képviselőt. A vizsgáztatásra szóló megbízólevelet konkrét személyre adják ki (aki névjegyzékben szerepel). Helyes eljárásnak tekinthető-e, ha a gazdasági szervezet által kiállított számla alapján fizetjük ki a megbízási díjat, ha a vizsgáztatással megbízott személy a gazdasági szervezet tagja, és a szervezet végezhet ilyen tevékenységet (vizsgáztatás)?
Részlet a válaszából: […] ...a jegyzőt avizsgaszervező írásban bízza meg. A kérdező tanár személyére a szakképzéstfolytató intézmény javaslatot tehet.A szakmai vizsgadíjjal kapcsolatos kérdéseket a 20/2008.(XII. 17.) SZMM rendelet (továbbiakban: Vizsgadíj rendelet) szabályozza. Ennek3. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Érettségivel és szakmai vizsgákkal kapcsolatos díjazások kifizetése

Kérdés: Amennyiben az érettségi, illetve szakmai vizsgáztatás során a vizsgabizottság tagjának, a vizsgabizottság munkáját segítő tanárnak, illetve felügyelő tanárnak az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló személyt bíznak meg, a részére a jogszabály alapján járó díjazás (pl. ha szellemi tevékenységet végző magánszemély állít ki számlát) kifizethető-e számla ellenében, vagy csak megbízási díjként számfejtve? Akadálya lehet-e a kifizetésnek az, hogy a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet tiltja saját dolgozónak a munkakörébe tartozó feladatokra szerződéssel díj kifizetését?
Részlet a válaszából: […] ...vizsgáztatási díjakravonatkozó szabályokat – a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényfelhatalmazása alapján – a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjakkereteiről szóló 1/2001. (I. 16.) OM rendelet tartalmazza. A rendelet hatálya a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 8.

Költségtérítés

Kérdés: Költségvetési intézmény vagyunk. Munkába járáshoz, útiköltség-térítéshez (kiküldetés, iskolalátogatás) igénybe vett IC-pótjegy kifizethető-e?
Részlet a válaszából: […] ...adott körülmények mérlegeléséből állapítható meg. Vannak olyan költségek,pl. étkezés, szállás, tanfolyamon való részvétel, vizsgadíj stb. melyek több munkavállalóesetében előfordulhatnak. Ezek megtérítése módjáról, mértékéről célszerű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 2.

Tanulmányi szerződés

Kérdés: Polgármesteri hivatal tanulmányi szerződés keretében vállalta, hogy megtéríti a köztisztviselő utazási költségeit is, mivel a főiskola egy vidéki nagyvárosban van. A tanulmányi szerződés nem tér ki részletesen arra, hogy milyen közlekedési eszköz vehető igénybe. A munkavállaló saját gépkocsi üzemanyagköltségét szeretné megtéríttetni, számla alapján. Jogos-e a munkavállaló követelése?
Részlet a válaszából: […] ...terhelő támogatás formáját és mértékét. A támogatásmegnyilvánulhat pl. fizetett tanulmányi szabadidő biztosításában, tandíj,vizsgadíj, utazási költség meghatározott mértékű térítésében.A munkavállaló pedig azt vállalja, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. augusztus 30.

Vizsgadíj adókötelezettsége

Kérdés: Az ECDL-vizsgadíj adókötelezettségét az dönti-e el, hogy OKJ-s képzés keretében történik a vizsgáztatás, vagy nem?
Részlet a válaszából: […] A magánszemélynek nyújtott ingyenes vagy kedvezményes képzésadózási következményeit az határozza meg, hogy a képzésben való részvétel amunkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését szolgálja-e, illetve amunkáltató (kifizető) tevékenységével összefüggő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 22.

Tandíj utáni adókedvezmény

Kérdés: A közalkalmazottal a munkáltató tanulmányi szerződést kötött, melyben vállalta a munkáltató az egyetemi képzés költségeit, illetve meghatározta, hogy a diplomaszerzéstől számítottan meddig kell az intézménynél maradni a munkavállalóknak. A munkavállaló a megállapított időt nem töltötte le a munkahelyén, ezért költségtérítést kellett fizetnie a volt munkáltatónak (munkaidő-kedvezmény, szállás, tandíj, vizsgadíj stb.). Ilyen esetben, mivel a költségtérítés része a tandíj, vizsgadíj, pótlólag igénybe veheti-e az adókedvezményt a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...leírtak figyelembevételével jogosult lehetazonban a felnőttképzési díj kedvezményére (Szja-tv. 36/A. §), feltéve, hogy atandíj és a vizsgadíj megfizetése előtt az erről szóló jogszabálybanmeghatározottak szerint felnőttképzési szerződést kötött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 22.

Oktatás, vizsgáztatás áfája

Kérdés: Intézményünk ECDL vizsgaközpont. A vizsgázók zöme saját intézményünk tanulója. Az itt vizsgázók által fizetett vizsgadíj, valamint a vizsgáztatók díja áfaköteles vagy áfamentes oktatási tevékenység-e? Az Áfa-tv.-ben leírtak alapján nem lehet egyértelműen eldönteni.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a vizsgaközpont által szervezett képzés, illetve vizsgáztatás OKJ-ben meghatározott szakképesítést adó képzésnek minősül, vagy az Fk-tv. szerint szervezett és akkreditált, vagy jogszabályban meghatározottak szerint szervezett képzésnek minősül, akkor mind az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 23.
1
2