Költségvetési intézmény áfaalanyisága

Kérdés: Intézményünk gazdálkodási formáját tekintve központi költségvetési szerv. Alapításkor az adóhivatalhoz az "Áfa-tv. 7. §-a szerint kizárólag közhatalmi tevékenységet folytat" státusszal került bejelentésre. Az intézmény adószáma az alapítástól nem változott, és az áfaalanyiságot jelölő kód 1-es. Az alapító okirat szerint az intézmény közfeladatot lát, amely közfeladatot külön kormányrendelet határoz meg, amely közfeladat szintén az alapító okirat szerint 7220 Társadalomtudományi, Humán Kutatás, Fejlesztés. Intézményünk ez évi bevétele idáig a költségvetésből származott. Most azonban lehetőség nyílt arra, hogy egy alapítványtól juttatást kapjunk együttműködési megállapodás keretében, kizárólag olyan feladat ellátására, amely az alapító okiratban meghatározott közfeladat lenne. Az alapítvány is kizárólag ilyen feladatok ellátásának céljával jött létre. A rendelkezésünkre bocsátható összegről azonban számlát kell kiállítanunk. Az adóhivatal honlapján az alábbi tájékoztatás található:
"Az eddigi szabályozás értelmében nem minősült adóalanynak a közhatalom gyakorlására jogosított személy, szervezet, ha gazdasági tevékenységéből származó bevétele jelentéktelen volt (4 millió forint alatt). Az új Áfa-tv. eltörli ezt a korlátot, így a 4 millió forintot el nem érő gazdasági tevékenysége után is adóalanynak minősül a közhatalom gyakorlására jogosult személy, szervezet, azonban lehetősége van az alanyi adómentesség választására. Jogutódlás tekintetében az általános szabályok vonatkoznak rá."
Értelmezésünk szerint a fent leírtak alapján a közhatalom gyakorlására jogosult szervezet, közhatalmi tevékenysége tekintetében nem minősül adóalanynak. Ezt figyelembe véve az adóhivatalhoz bejelentett közhatalmi jellegre tekintettel kiállíthatjuk-e a számlát áfakörön kívüli státusszal? Amennyiben erre nincs lehetőség, milyen megoldást tudnának javasolni? A tájékoztató értelmében, amennyiben a munkavállalók részére kerülne továbbszámlázásra a telefondíj, az adóhivatalhoz be kell az intézménynek jelentkeznie áfaalanynak, és mivel az ebből származó bevétel biztosan nem éri el a nyolcmillió forintot, kérheti az alanyi mentességet?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben foglaltak szerint az Áfa-tv. 7. §-a szerint kizárólag közhatalmi tevékenységet folytató intézményként kerültek bejegyzésre. Ugyanakkor azt is említi, hogy intézményük bevétele ez idáig a költségvetési támogatásból származott, és alapító okirat szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.
Kapcsolódó címkék:  

Önkormányzati kerékpárút építése

Kérdés: Egy építőipari cég 2011-ben szerződést kötött önkormányzatunkkal kerékpárút építésére. A szerződéskötéskor a polgármesteri hivatal adószámát adtuk meg, tekintve hogy ekkor az önkormányzatnak saját adószáma nem volt. A polgármesteri hivatal adószámában a 2-es áfakód szerepel, azaz a polgármesteri hivatal az általános szabályok szerint adózik. A kerékpárút építése kapcsán az első részteljesítés még 2011-ben teljesült, amelyre a fordított adózást alkalmazva állította ki az építőipari cég a részszámlát (a munka hatóságiengedély-köteles), és ezt az önkormányzat decemberben kézhez vette. Az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet újraszabályozta az önkormányzatok és a polgármesteri hivatalok költségvetését és gazdálkodását, amelynek következtében önkormányzatunk saját adószámot kért. Az adószámkéréssel egy időben önkormányzatunk alanyi adómentességet választott (áfakódja 1-es). Kérdés, hogy a beruházás további részét milyen módon kell leszámláznia az építőipari cégnek, alkalmazható-e a további részteljesítésekre is a fordított adózás vagy sem?
Részlet a válaszából: […]  A kérdés megválaszolásához először is tekintsük át Áfa-tv.vonatkozó rendelkezéseit. Az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének b) pontjaalapján az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti(fordított adózás), a szolgáltatás nyújtásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

Áfamentességi értékhatár számítása

Kérdés: Az ingatlan-bérbeadás tudomásunk szerint beletartozik az alanyi adómentességre jogosító értékhatárba. A kérdésünk ezzel kapcsolatosan, hogy az önkormányzati költségvetésirendelet-tervezet előterjesztése mellékletében bemutatott közvetett támogatásként szereplő bérbeadások beleszámítanak-e az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatárba?
Részlet a válaszából: […]  Az alanyi adómentesség értékhatárába az Áfa-tv. 2. §-ának a)pontja alapján az adóalany által belföldön és ellenérték fejében teljesítetttermékértékesítése és szolgáltatásnyújtása számít bele. Az ingatlan-bérbeadásbeleszámít az alanyi adómentesség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

Áfamentességi értékhatár

Kérdés: Alanyi adómentes önkormányzat vagyunk. A szociális étkezők részére a készételt egy külső cégtől vásároljuk 600 Ft/adag áfás áron. Az állami támogatás összege ételadagonként 220 Ft/adag, amelyet nettó finanszírozás keretében kapunk. Az étkező által fizetendő térítési díj így 380 Ft lenne, de az önkormányzat saját hatáskörében további 50 Ft kedvezményt nyújt, így az 330 Ft/adag. Az alanyi adómentességre jogosító értékhatár számításakor mely összeggel kell kalkulálnunk? A teljes 600 Ft-tal, a 380 Ft-tal vagy a 330 Ft-tal? Mely főkönyvi számlára könyveljük a térítésidíj-bevételt?
Részlet a válaszából: […]  Az alanyi adómentesség értékhatárába az adóalany általadóalanyi minőségében belföldön és ellenérték fejében teljesítetttermékértékesítése és szolgáltatásnyújtása számít bele az Áfa-tv. 188. §-ának(3) bekezdésében meghatározott kivételekkel. Az állami...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.
Kapcsolódó címkék:  

Polgármesteri hivatal, illetve önkormányzat adószáma

Kérdés: A Költségvetési Levelek 152. számában a 2973. sorszámon megjelent kérdéssel kapcsolatban szeretném állásfoglalásukat kérni. Önkormányzatunk adószámot kapott az MVH pályázati regisztráció miatt. Változatlanul az önkormányzat nevén van a bankszámlánk (elszámolási számlánk), csak most már nem a polgármesteri hivatal, hanem az önkormányzat adószámával. Az áfa- és egyéb bevallásokat eddig az önkormányzat nevében, a polgármesteri hivatal adószáma alatt nyújtottuk be. Ezután már külön áfabevallást kell benyújtanunk az önkormányzat, és külön a polgármesteri hivatal adószámán? Mivel a bankszámlánk az önkormányzat nevén, adószámán van, és minden pénzforgalmat azon keresztül bonyolítunk le, akkor a polgármesteri hivatal bevallása gyakorlatilag nullás adattartalmú lesz? Számlázás során ki lesz az eladó ingatlanértékesítés, ingatlan-bérbeadás, közterület-foglalási díj, továbbszámlázott szolgáltatás vagy üzemeltetés bérbeadása során: az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal?
Részlet a válaszából: […]  Az államháztartásról szóló 2011. évi XCXV. tv. (új Áht.) ésa 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályai alapján szét kellválasztani az önkormányzatot és a hivatalt tervezés, könyvvezetés, beszámolásés adószám vonatkozásában is. Külön bankszámlaszámmal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Önkormányzati tulajdonú nonprofit szervezet adóalanyisága

Kérdés: Önkormányzat kizárólagos (100%-os) tulajdonában lévő gazdasági társaság (nonprofit szervezet) gazdálkodói, illetve közhasznú tevékenységet is gyakorol. A társaság működése során (gazdálkodói, illetőleg közhasznú minőségében eljárva) mikor válik áfaalannyá, működése során keletkező költségeit, kiadásait az Áfa-tv. rendelkezései értelmében hogyan kezelje, elkülönített nyilvántartást vezessen a beszerzéseit terhelő és levonható forgalmi adók vonatkozásában, illetve amennyiben tevékenysége során nem lehet a költségeket elkülönítetten kezelni, akkor arányosítással kell/lehet a forgalmi adót levonásba helyezni?
Részlet a válaszából: […] A társadalmi szervezetek gazdálkodótevékenységéről szóló114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében a társadalmiszervezet az alapszabályában meghatározott célok szerinti tevékenységetfolytathat és vállalkozási tevékenységet is végezhet. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 11.

Közterület-használati díj

Kérdés: Az önkormányzat közterület használatára illeték megfizetése ellenében határozat meghozatalával ad engedélyt. A közterület használatáról szóló határozat alapján számlázott közterület-használati díj általános forgalmi adóval terhelt-e, vagy adómentes?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásakor elsőként azt kell feltétlenültisztázni, hogy mit jelent a közterület fogalma. Az épített környezetalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjaalapján közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.

Önkormányzati fa értékesítése

Kérdés: Településünkön az önkormányzati árkok tisztítását az önkormányzat elvégeztette egy vállalkozóval, majd az árkok tisztításából származó fát kedvezményes áron értékesítette a település lakói részére. Mindennek eredményeként bevétele keletkezett, melyet kötelező feladat ellátásra használt fel. A keletkezett bevétel után van-e az önkormányzatnak adófizetési kötelezettsége? (Az önkormányzat nem áfaalany.)
Részlet a válaszából: […] ...eleme a rendszeresség, illetve az üzletszerűség: e két jellemző közülmár az egyik önállóan is megalapozza az áfaalanyiságot. A rendszeresség ésüzletszerűség - bár hasonló tartalmú -, mégsem azonos jelentésű. Annakellenére, hogy mind a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.

Szociális intézmény áfanyilatkozata

Kérdés: Szervezetünk szociális karitatív tevékenységet folytat. Fenntartóként idősek gondozását szolgáló bentlakásos intézményt tartunk fenn 2009 áprilisa óta. Az épület műszaki átadásakor, átgondolva az intézmény működését segítő szükséges és lehetséges pénzügyi, gazdasági és szervezési feladatokat, könyvelőnk félreértésből, tévedésből - a sürgető decemberi határidőre tekintettel - bejelentette az intézményt az áfakörbe. Ez a tévedés csak 2009 folyamán vált nyilvánvalóvá számunkra. Van lehetőség arra, hogy az áfa alá bejelentkezést visszamenőleg töröltessük? 2009-ben nem folytattunk áfaköteles tevékenységet, így a tévedésből előállt helyzetben sem tettünk olyan intézkedést, amely akadályát jelentené az áfakörből való kilépésnek. Áfakötelezettségünk súlyos kárt okozhat nonprofit, szociális tevékenységünknek.
Részlet a válaszából: […] Nem teljesen egyértelmű számunkra, hogy mit ért a kérdező az"áfakörbe történő bejelentésen". Amennyiben azt értik, hogy 2009. évet megelőzően nemminősült adóalanynak, vagy kizárólag a tevékenység közérdekű vagy egyébjellegére tekintettel adómentes tevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.
Kapcsolódó címkék:    

Közüzemi szolgáltatás

Kérdés: Intézményünkben az időszakosan üresen álló épületeket bérbe adjuk. A bérleti díjat főszabályként adómentesen számlázzuk ki, és a hozzá tartozó közüzemi díjakat is. A fűtés- és melegvíz-szolgáltatást saját kazánnal állítjuk elő. A fűtés- és melegvíz-szolgáltatást, amely a bérleti díjhoz kapcsolódik, adómentesen kell-e számlázni?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 70. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerinta főtevékenységhez járulékosan kapcsolódó melléktevékenységek a főtevékenység"sorsában" osztoznak, annak adóalapjába beletartoznak, azzal azonosadómértékkel adóznak. Az Áfa-tv. csak példálózó jelleggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.
1
2
3
7