Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott fegyelmi eljárás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Fegyelmi eljárásról a fenntartó tájékoztatása

Kérdés: Fegyelmi eljárás esetén tájékoztatjuk a fenntartót arról, hogy mely személlyel szemben, milyen tények, adatok alapján folyik fegyelmi eljárás, és milyen szankciót alkalmaztunk. Helyes-e ez az eljárás az új GDPR-szabályokra tekintettel?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. A bírói gyakorlat szerint harmadik személynek minősül a fenntartó is, ha nem tartozik a feladatkörükbe, munkakörükbe az adott munkaviszonnyal kapcsolatos adat kezelése, intézkedés meghozatala. (Ez alól legfeljebb az első számú vezetők képezhetnek kivételt bizonyos esetekben.)Személyes adat minden, az érintettre vonatkozó következtetés, és egy ilyen tartalmú - tényt, véleményt, adatot tartalmazó - tájékoztatás alkalmas lehet arra, hogy a közalkalmazottra nézve hátrányos következtetéseket vonjanak le, ezért személyiségi jogi, illetve adatvédelmi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4832
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Cafeteriamegvonás alkalmazása kötelezettségszegés esetén hátrányos jogkövetkezményként

Kérdés: A munkáltatónak (cafeteriaszabályzat alapján) van-e lehetősége bizonyos esetekben, például ha a munkavállaló fegyelmi vétséget követ el, vagy nem megfelelően végzi munkáját, a munkavállalókat meghatározott időre, 1-2-3 hónapra kizárnia a cafeteria-rendszer kereteiből, olyan módon, hogy szankcióként nem fizet az adott hónapokra a vétséget elkövető munkavállalói részére cafeteriajuttatást? (Természetesen a többi munkavállaló megkapja a cafeteriaszabályzat alapján járó juttatásait.) Amennyiben a munkáltatónak van erre lehetősége, milyen el-járási folyamatra, dokumentációra van szüksége az egyedi döntésének jogszerű érvényesítésére?
Részlet a válaszból: […]méltóságát. A vagyoni hátrányt megállapító jogkövetkezmény összességében nem haladhatja meg a munkavállaló - a jogkövetkezmény megállapításakor irányadó - egyhavi alapbére összegét.Hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásakor célszerű megállapítani annak a munkáltatónál alkalmazott eljárási szabályait. A törvény rögzíti, hogy a hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása során az azonnali hatályú megszüntetésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, így figyelemmel kell lenni különösen az ott meghatározott (15 napos, illetve 1 éves) határidőkre.A hátrányos jogkövetkezmény célja és funkciója nem a munkaviszony megszüntetése, hanem olyan szankció megállapítása, amely visszatartó erőt képes kifejteni, de nem érinti véglegesen a munkaviszonyt. Ezért az Mt. elkülöníti a munkaviszony-megszüntetést és a kötelezettségszegés miatti hátrányos szankciót. Utóbbi nem állapítható meg olyan kötelezettségszegés miatt, amelyet a munkáltató a munkaviszony megszüntetésének indokaként is megjelöl. Tehát a munkáltatónak döntenie kell, vagy hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz, vagy megszünteti a munka-viszonyt.A kérdéses esetben tehát az első, amit meg kell nézni, hogy a munkáltatónál van-e kollektív szerződés. Amennyiben van, az érdekképviseletekkel egyeztetve lehet abba belefoglalni a munkáltató által alkalmazható hátrányos következményeket. Ha azonban nincs kollektív szerződés, akkor csak munkaszerződésben köthető ki kötelezettségszegés esetére alkalmazható szankció. Ez esetben természetesen csak egységes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4733
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Fegyelmi eljárás intézményének megszűnése, átmeneti rendelkezések

Kérdés: Tudomásunk szerint az új Munka Törvénykönyve szerint a fegyelmi eljárás megszűnt. Mi lesz a sorsa a folyamatban lévő fegyelmi eljárásoknak?
Részlet a válaszból: […]és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény (Mth.) a folyamatban lévő fegyelmi eljárások esetén követendő eljárást is rendezi. A Kjt. 91. §-a átmeneti szabályként kimondja, hogy az Mth. hatálybalépésekor folyamatban lévő fegyelmi eljárás megszűnik, az Mth. hatálybalépését megelőzően elkövetett, fegyelmi eljárás tárgyát képező kötelezettségszegés miatt - feltéve hogy az Mt. 78. §-ának (2) bekezdésében megjelölt határidő (az azonnali hatályú felmondás okáról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3247
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Munkahelyről való igazolatlan távollét

Kérdés: Mit tehet a munkáltató, ha a közalkalmazott munkavállaló nem jelenik meg munkaidejében a munkahelyen, és távolmaradásának okáról nem értesíti a munkáltatót, illetve a munkáltató érdeklődésére sem igazolja a keresőképtelenségét?
Részlet a válaszból: […]kezelőorvos igazolja, mely igazolást szintén át kell adnia a munkáltatónak (legkésőbb, amikor a betegsége után munkavégzésre először megjelenik). Amennyiben a közalkalmazott megjelenési kötelezettségét megsérti, és egyáltalán nem is igazolja távollétének okát, például azt, hogy keresőképtelen volt, a távolléte igazolatlannak minősül. Az igazolatlan távollét megalapozza a közalkalmazott fegyelmi felelősségre vonását, és annak eredményeként akár az elbocsátást is, mint legsúlyosabb fegyelmi büntetést. A Kjt. 45. § (1) bekezdése szerint fegyelmi vétséget követ el a közalkalmazott, ha a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét vétkesen megszegi. A fegyelmi vétséget elkövető közalkalmazottal szemben a következő fegyelmi büntetések szabhatók ki: - megrovás; - az előmeneteli rendszerben történő várakozási idő legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítása; - a jogszabály alapján adományozott címtől való megfosztás; - magasabb vezető, illetve vezető beosztás fegyelmi hatályú visszavonása; valamint - elbocsátás. A fegyelmi eljárás megindítását a kinevezési jogkör gyakorlója, magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazott tekintetében a megbízásra jogosult rendeli el. Egyidejűleg a közalkalmazottat írásban értesíteni kell. A Kjt. kötelezővé teszi a fegyelmi eljárás megindítását jelentős súlyú fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén, továbbá ha az eljárás lefolytatását a közalkalmazott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2146
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , , ,