Fegyelmi eljárásról a fenntartó tájékoztatása

Kérdés: Fegyelmi eljárás esetén tájékoztatjuk a fenntartót arról, hogy mely személlyel szemben, milyen tények, adatok alapján folyik fegyelmi eljárás, és milyen szankciót alkalmaztunk. Helyes-e ez az eljárás az új GDPR-szabályokra tekintettel?
Részlet a válaszából: […] A Kúria Mfv.I.10.048/2015./5. számú határozata kimondta, hogy a közalkalmazottal szemben indított fegyelmi eljárásban felrótt kötelezettségszegésekről, a kiszabott fegyelmi büntetésről a munkáltató fenntartójának adott tájékoztatás személyiségi jogot sérthet.Az Mt. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 6.

Cafeteriamegvonás alkalmazása kötelezettségszegés esetén hátrányos jogkövetkezményként

Kérdés: A munkáltatónak (cafeteriaszabályzat alapján) van-e lehetősége bizonyos esetekben, például ha a munkavállaló fegyelmi vétséget követ el, vagy nem megfelelően végzi munkáját, a munkavállalókat meghatározott időre, 1-2-3 hónapra kizárnia a cafeteria-rendszer kereteiből, olyan módon, hogy szankcióként nem fizet az adott hónapokra a vétséget elkövető munkavállalói részére cafeteriajuttatást? (Természetesen a többi munkavállaló megkapja a cafeteriaszabályzat alapján járó juttatásait.) Amennyiben a munkáltatónak van erre lehetősége, milyen el-járási folyamatra, dokumentációra van szüksége az egyedi döntésének jogszerű érvényesítésére?
Részlet a válaszából: […] Közalkalmazottakra és Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókra nézve az Mt. 56. §-a szabályozza, hogy milyen módon lehet a munkaviszonyból származó kötelezettség vétkes megszegése esetére hátrányos jogkövetkezményt megállapítani.E szerint kollektív szerződés vagy –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

Fegyelmi eljárás intézményének megszűnése, átmeneti rendelkezések

Kérdés: Tudomásunk szerint az új Munka Törvénykönyve szerint a fegyelmi eljárás megszűnt. Mi lesz a sorsa a folyamatban lévő fegyelmi eljárásoknak?
Részlet a válaszából: […]  A Kjt. fegyelmi eljárásra vonatkozó rendelkezései (45-53/B.§-ok) valóban hatályon kívül helyezésre kerültek. A Munka Törvénykönyvérőlszóló 2012. évi I. törvény (új Mt.) hatálybalépésével összefüggő átmenetirendelkezésekről és törvénymódosításokról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 28.

Önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlása

Kérdés: Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége és a szociális étkeztetés szakfeladaton lévő 1-1 fő közalkalmazott takarítónő kéri 40 év munkaviszonyra tekintettel munkaviszonya megszüntetését (lemondással vagy közös megegyezéssel). A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezés és felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása és az állásból való felfüggesztés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A fenti esetekben a polgármesternek nem kell a képviselő-testület döntését kérni az ügyben, hanem elfogadhatja a lemondást, illetve hozzájárulhat a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnéséhez? A két álláshelyet be szeretnénk tölteni. E két állás betöltésére pályázatot kell kiírni a Kjt. 20/A. § (1) bekezdése alapján, vagy nem kötelező ez? Ha pályázat kiírása szükséges, akkor erről a képviselő-testület dönt? A kinevezésük a Kjt. 83/A. § (1) bekezdése alapján pedig szintén a képviselő-testület hatáskörébe tartozik (akkor is, ha nem kell pályázatot kiírni az állás betöltésére)?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. hatálya – ha törvény eltérően nem rendelkezik – azállami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyiönkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátásárafoglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

Büntetlen előélet igazolása, erkölcsi bizonyítvány

Kérdés: Intézményünk egy közalkalmazottjának megszüntette munkaviszonyát (lopás és okirat-hamisítás miatt) fegyelmi eljárás során "elbocsátás fegyelmi büntetéssel". Bűnösségét jogerős bírói végzéssel bizonyítottuk. Rendelkezhet-e erkölcsi bizonyítvánnyal a továbbiakban egy esetleges közalkalmazotti munkaviszony létesítésekor, illetve ha őt a munkaügyi bíróság visszahelyezi eredeti munkakörébe?
Részlet a válaszából: […] A hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntetteseknyilvántartásában, valamint – ha erre is kiterjed – a hátrányosjogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásábankezelt adatok alapján az igazolás alanyának kérelmére kiállított közokirat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 17.

Közalkalmazott nem megfelelő munkavégzése, magatartásbeli összeférhetetlensége

Kérdés: Közalkalmazott (közoktatási intézmény gazdasági osztályán könyvelő munkakörben foglalkoztatott) kolléganőnk részére folyamatos szakmai hibáiért, pontatlanságáért írásbeli figyelmeztetést adtunk 2009 októberében. Másnap elment betegállományba. Decemberben megszakította, pár nap után kivette éves hátralévő szabadságát, majd 2010 januárjában újra betegállományba ment, mely azóta is tart. Mivel a gazdasági vezetőn (rajtam) kívül ő az egyetlen, aki megfelelő pénzügyi végzettséggel rendelkezik, így nehézkes mind a helyettesítés, mind az érvényesítési feladat megoldása. Szakmai alkalmatlansága már bizonyított, emberileg is összeférhetetlen, így szeretnénk a legrövidebb úton megválni tőle. Mit tehetünk?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a közalkalmazott munkáját nem végzi megfelelően,illetve a munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált, a Kjt.30. § (1) bekezdés c) pont lehetőséget ad – szakmai alkalmatlanság címén – aközalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.

Köztisztviselő által elszámolásra átvett, vissza nem fizetett pénzösszeg megfizettetése

Kérdés: Köztisztviselői jogviszony megszűnésekor a köztisztviselő által korábban elszámolásra átvett pénzeszköz vissza nem fizetése esetén az a közszolgálati igazoláson feltüntetésre kerül. Amennyiben újabb munkáltató hiányában a jövedelemből nem vonható le ez az összeg, milyen lehetőségei vannak a korábbi munkáltatónak a vissza nem fizetett tartozás megfizettetésére?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 71. § (2) bekezdés a) pontja a köztisztviselőkre isalkalmazni rendeli a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.)- elszámolási kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett hiányért valófelelősség szabályait rendező – 169. §-át.Az Mt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.

Munkahelyről való igazolatlan távollét

Kérdés: Mit tehet a munkáltató, ha a közalkalmazott munkavállaló nem jelenik meg munkaidejében a munkahelyen, és távolmaradásának okáról nem értesíti a munkáltatót, illetve a munkáltató érdeklődésére sem igazolja a keresőképtelenségét?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 103. § (1) bekezdésben rögzítettek alapján (melyszabályokat a közalkalmazotti jogviszony tekintetében is alkalmazni kell) amunkavállaló köteles az előírt helyen és időben, munkára képes állapotbanmegjelenni, és ott munkát végezni, munkavégzésre rendelkezésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 9.