MNB-árfolyam alkalmazásának bejelentése

Kérdés: Intézményünk a közösségi beszerzések adóalapjának megállapítása során MNB-árfolyamot alkalmaz évek óta, ezt a számviteli politikánkban is rögzítettük. Most szereztünk tudomást arról, hogy ezt be kellett volna jelenteni az adóhatósághoz. Mi a teendőnk ezzel kapcsolatban, és az elmúlt időszakot hogyan lehet helyrehozni?
Részlet a válaszából: […] ...az állami adóhatóságnak előzetes bejelentést tesz.Az adótörvény szerint tehát nem elegendő, ha az MNB-árfolyam választását a számviteli politikában rögzítették, ezt a tényt írásban be kell jelenteni az adóhatósághoz. A bejelentést költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.
Kapcsolódó címkék:    

Szabályzatok

Kérdés: Önkormányzatunk intézményei önállóan működők, a pénzügyi gazdálkodási feladataikat alapfeladatként az önkormányzati hivatal látja el. A gazdálkodás egységes elvek és szabályok alapján történik. A szabályzatainkat (Számviteli politika, Pénzkezelési szabályzat, Leltározási szabályzat, Eszköz és források értékelési szabályzata, Önköltségszámítási szabályzat, Selejtezési szabályzat, számlarend, Bizonylati rend, Pénzgazdálkodási jogkörök szabályzata) kiterjesztettük az intézményekre is, és az intézményvezetők mint a költségvetési szervek vezetői aláírták azokat. Ezzel a gyakorlattal megfelelünk az intézményekre vonatkozó szabályozási előírásoknak, vagy intézményenként külön kell elkészíteni a fenti szabályzatokat?
Részlet a válaszából: […] ...szerint az önkormányzat nem tudja kiterjeszteni szabályzatait a hozzá tartozó intézményeire. Több szabályzat (pl. számviteli politika, számlarend, leltározási szabályzat) esetében más az önkormányzatra és más a költségvetési szerveire vonatkozó szabályozás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.
Kapcsolódó címkék:  

Házipénztár kialakítása

Kérdés: Költségvetési szerv házipénztárának kialakításához milyen biztonsági előírásokat, szabályokat kell figyelembe venni, milyen jogszabály vonatkozik erre?
Részlet a válaszából: […] ...szakmai feladatai és sajátosságaifigyelembevételével ki kell alakítania és írásban szabályoznia kell számvitelipolitikáját. A számviteli politika elkészítésének legfőbb szempontja atörvényben és jogszabályban meghatározott alapelvek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Utófinanszírozott pályázatok

Kérdés: Az alábbi pályázatból megvalósított útfelújítás könyvelésére kérem szíves válaszukat: Kódszám Projekt összköltsége Igényelt támogatás Önrész KDOP-2008-4.2.1/B 98 057 981 67 883 467 30 174 514 Az útfelújítás 2009. év novemberében befejeződött, az utat használatba vettük. A felújítást végző vállalkozás részére a teljes összeget közvetlenül átutaltuk. A támogatási program pályázata, illetve a szerződés szerint előlegben nem részesültünk, a támogatás utófinanszírozású. A támogatási összeg visszaigénylését a banki kivonatok megérkezése után tudjuk elindítani. A támogatási szerződés szerint az összeg közvetlen szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon belül, melybe nem számít bele a kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, utalják át a visszaigényelt támogatást. A pályázati támogatás visszaigénylésére, a pénz beérkezésére már csak a 2010. költségvetési évben kerül sor. A kiadások közé ebben az esetben csak az önrész összegét könyveljük, az igényelt támogatás pedig mint utólag finanszírozott nemzetközi támogatási program kiadása átfutó kiadványon marad, annak ellenére, hogy a felújítást aktiválnunk kell, mivel a használatbavétel megtörtént? Az önrészen felüli támogatási részt pedig 2010-ben vezetjük át a tényleges kiadások közé, akkor képzünk előirányzatot mind a támogatási összeg bevételének, mind a kiadásnak? Könyvelése?
Részlet a válaszából: […] ...részt, illetve EU-s támogatási részt, haa támogatási szerződés alapján támogatási program előlegében nem részesülhet. Év közben számviteli politikai döntést követően azelszámolások egyszerűsítése érdekében a támogatási cél megvalósítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.
Kapcsolódó címkék:    

Pénztárhiány

Kérdés: Az alábbi ügyben kérjük állásfoglalásukat: gondnokságunkhoz tartozó részben önálló intézményünknél pénztárhiány keletkezett, a pénztáros gondatlanságából, mivel saját bevallása szerint is őrizetlenül hagyta a készpénzt tartalmazó kasszát. A hiányt pénztárrovancs során megállapították, melyet írásba foglaltak, a pénztáros a hiányt azonban nem hajlandó befizetni, valamint a lopással kapcsolatos rendőrségi eljárás sem zárult még le. Ezért az időszaki pénztárjelentés úgy került lezárásra, hogy a záró pénzkészlet tartalmazta a könyv szerinti, azaz a nyitó pénzkészlet és az időszak pénztárbizonylatai alapján kimutatott készpénzállományt, a felcímletezett tényleges pénzkészlet azonban 0 Ft értéket mutatott, eltérésként pedig feltüntették az eltűnt összeget mint hiányt. Az eset kapcsán a következő kérdések merültek fel: A következő időszaki pénztárjelentés nyitó pénzkészlete 0 Ft, vagy az előző pénztárjelentésen záró pénzkészletként kimutatott pénztárjelentés szerinti érték lesz, s a hiány összegét minden időszak pénztárjelentésén fel kell tüntetni, mindaddig, míg az befizetésre nem kerül? Az érintett időszak pénztári forgalmának főkönyvi könyvelése során a hiány összegét le kell-e könyvelni, és hogyan? Ha igen, a könyvelés alapjául szolgálhat-e az írásban rögzített pénztárrovancs, és az esetről az intézmény által felvett jegyzőkönyv, vagy kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani a hiányról, mint bármilyen készpénzforgalomról? Szabályos házipénztár-kezelés során a főkönyvi pénztárszámla és az időszaki pénztárjelentés időszakvégi záró pénzkészletének meg kell egyezni. Ebben az esetben az időszaki pénztárjelentés záró készpénzkészlete azt az összeget mutatja, melynek a kasszában lennie kellene. Ha azonban a főkönyvben lekönyvelésre kerül a hiány összege, akkor a főkönyv úgy egyezik meg az időszaki pénztárjelentéssel, hogy záró készpénzkészlet mínusz a pénztárjelentésen kimutatott hiány összege, elfogadható ez így? Ha a pénztáros felelőssége egyértelmű, de ezt rendőrségi határozat még nem támasztja alá, a dolgozóval szembeni követelésként le lehet-e könyvelni a megtérítendő hiányt, vagy meg kell várni a rendőrségi eljárás befejezését?
Részlet a válaszából: […] ...számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számvitelialapelvei között, a 14. § (5)bekezdése szerint a számviteli politika keretében el kell készíteni:- az eszközök ésforrások leltárkészítési és leltározási szabályzatát,- az eszközök ésforrások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 22.

Külföldön kiállított számlák elszámolása

Kérdés: Testvérkapcsolatot építettünk ki egy külföldi településsel. Ajándékként egy köztéri alkotást szeretnénk településükön elhelyezni. Hogyan történik a könyvelés? A külföldön kiállított számlák elszámolására és könyvelésére hogyan van lehetőségünk?
Részlet a válaszából: […] ...értékét forintra át kell számítani.Az átszámításnál a pénzügyi teljesítés napjának megfelelő árfolyamot, illetveaz intézmény számviteli politikájában meghatározott (választott) árfolyamotlehet figyelembe venni. A tárgyi eszközt (köztéri...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 20.

Pénzforgalmi gazdasági műveletek bizonylatainak késedelem nélküli rögzítése

Kérdés: A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint a pénzforgalmat érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg a könyvekben rögzíteni kell. A könyvekben történő rögzítés alatt a kiadási, bevételi pénztárbizonylatokat, pénztárjelentést kell-e érteni, vagy a főkönyvi könyvelést?
Részlet a válaszából: […] ...rendjét és azadatok rögzítésének módját, időpontját stb. minden költségvetési szervnek sajáthatáskörében kell szabályoznia számviteli politikájában vagy pénzkezelésiszabályzatában.A főkönyvi nyilvántartásban - különösen számítógépesfeldolgozás esetén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 30.

Részben önálló intézmények pénzkezelése és bizonylatolása

Kérdés: Önálló gazdálkodású szerv vagyunk. Részben önálló intézmények tartoznak hozzánk. A részben önálló intézmények a nyugtaadás napján kötelesek-e a beszedett pénzt a pénzintézetbe befizetni, avagy összegyűjthetik és befizethetik hetente, vagy akár havonta is?
Részlet a válaszából: […] ...csak befizetést vagy csak kifizetést kezelő hely, továbbáállandó és/vagy eseti ellátmányt kezelő hely.Az Szt. és az Szt-vhr. szerint a számviteli politikakötelező tartalmi elemében, a pénz- és értékkezelési szabályzatban kerülrögzítésre a pénzkezelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.

Raktár fenntartásának feltételei

Kérdés: Városunkban az intézményi ellátó szervezetnél a készletbeszerzésekhez kapcsolódó raktárat nem működtetünk. Likviditási nehézségek, illetve adminisztrációs munka és költségtöbblet miatt minden esetben csak annyi készletbeszerzés történik, amennyi adott pillanatban szükséges, és azonnal költségként kerül elszámolásra. A Költségvetési Levelek egy korábbi cikke alapján ezt az állapotot elfogadhatónak lehet minősíteni. Kérdésem az lenne, hogy konkrétan mely törvények foglalkoznak ennek szabályozásával, illetve a raktárüzemeltetés szükségessége köthető-e költségvetési összeghez, illetve egyéb intézményi paraméterhez?
Részlet a válaszából: […] ...gyakorisága,- a feladatellátás, a tevékenység jellege,- a tulajdon védelme stb. szempontok határozzák meg.A költségvetési szerveknek a számviteli politikájukban kelldönteniük arról, hogy mely készleteket raktározza, és melyeket adja át azonnalfelhasználásra....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.

December hónapban teljesített szolgáltatások kimutatása a mérlegben

Kérdés: Év végén a szállítók mérleg szerinti értékének megállapításakor figyelembe kell-e venni a tárgyévet követő évben (pl. január) beérkező, de decemberi teljesítésű szolgáltatást tartalmazó kötelezettségeket (pl. távbeszélőszámla)?
Részlet a válaszából: […] ...váltakismertté, másrészt azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt üzleti évgazdasági eseményeiből erednek ..." "A számviteli politika keretében ki kell jelölni amérlegkészítés időpontját, vagyis a költségvetési évet követő időszakban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 20.
1
2
3
4