Szennyvíztisztító telep felújítása

Kérdés: Meglévő szennyvíztisztító telep felújításának összköltségét a kivitelező az érintett 3 települési önkormányzat részére számlázta ki három egyenlő részben. A telep földrajzilag az egyik településen található, csak ennek az önkormányzatnak a vagyonában és kataszteri nyilvántartásában szerepel a szennyvíztisztító telep. Ebben az esetben azok az önkormányzatok, amelyeknek a vagyonában nem szerepel szennyvíztisztító telep, a részükre kiszámlázott felújítás költségét hogyan tudják aktiválni?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a közös beruházással megvalósított tárgyi eszköz jogszerűen osztható, pl. épület, abban az esetben valamennyi beruházó használatba veszi az általa finanszírozott, megvalósított tulajdoni hányadot. Ha a tárgyi eszköz nem osztható jogszerűen, pl. gép, akkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.
Kapcsolódó címkék:      

Közös tulajdon felújítása

Kérdés: Több önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíztisztító üzemet újítottunk fel. A kivitelező a felújítás értékét tulajdonosi hányad alapján megosztva számlázta le az önkormányzatok részére. Az üzem annak az önkormányzatnak a vagyonnyilvántartásában szerepel, ahol az ingatlan területileg található. A felújítás értékének aktiválása ebben az esetben hogyan valósul meg?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 11. §-ának (3) bekezdése alapján az ingatlanok közé sorolandó: a földterület, a telek, a telkesítés, az épület, az épületrész, az egyéb építmény, az üzemkörön kívüli ingatlan, illetve ezek tulajdoni hányada. Tehát a több tulajdonban lévő ingatlant a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
Kapcsolódó címkék:  

Vagyonkezelésbe adott épületen végrehajtott beruházás

Kérdés: Iskolánk épületének bővítésére az iskola alapítványa pályázati támogatást nyert, amelyből a beruházást megvalósítja. A beruházást ilyen esetben, amikor nem a tulajdonos önkormányzat, és nem is a vagyonkezelő tankerület a beruházó, hogyan számoljuk el a könyveinkben? Az önkormányzatnál megjelenik-e, vagy csak az alapítványnál mint beruházás, majd a tankerületnél az aktiválás?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 23. §-ának (1)-(3) bekezdése alapján a mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó rendelkezésére, használatára bocsátott, a vállalkozó működését szolgáló befektetett eszközöket, a bérbe vett eszközök kivételével, a vagyonkezelésbe vett, az állami...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.
Kapcsolódó címkék:    

Személygépkocsi aktiválása, költségeinek elszámolása

Kérdés: Személygépkocsi-aktiválás során a beszerzési értékben mit kell figyelembe venni? Az áfa értéke aktiválandó-e, üzembe helyezés esetén milyen költségeket lehet figyelembe venni (rendszámtábla, zöldkártya, műszaki engedély, téli gumi)? Üzemeltetés során az üzemanyag, szervizköltség, parkolási költség, útdíj, autópálya--matrica elszámolása, könyvelése hogyan történik, az áfa levonásba helyezhető-e?
Részlet a válaszából: […] ...Amennyiben a vételár a felsoroltakat nem tartalmazza, akkor azokat dologi kiadásként kell elszámolni.Az általános forgalmi adó aktiválására szintén más szabályok vonatkoznak a költségvetésben. A vállalkozásoknál a bekerülési értéknek része a le nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.
Kapcsolódó címkék:      

Óvoda üzembe helyezése

Kérdés: Önkormányzatunk egy új óvodát építtetett. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv dátumával, vagy az azt követően kapott hatósági engedélyek kiállításának napjával szükséges aktiválnunk az épületet?
Részlet a válaszából: […] ...megadását megelőzően lefolytatott használatbavételi eljárás akkor tekinthető elegendőnek a beruházás során megvalósított eszközök aktiválásához, ha a használatbavételi eljárásról valamennyi érintett szakhatóság által aláírt, elfogadott jegyzőkönyv készült...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Udvari játékok

Kérdés: Az önkormányzat pályázati forrásból 3 db óvodai, udvari játékot szerzett be, amelyek telepítése megtörtént. A kiállított számlán az egyes eszközök ára mellett minden udvari eszközhöz kapcsolódóan szerepel annak telepítési költsége, valamint egy összegben a műszaki ellenőrzés költsége. A beszerzett eszközöket a gépek, berendezések, felszerelések számlacsoportban vagy építményként kell aktiválnunk? Mely költségelemek képezik a bekerülési érték részét?
Részlet a válaszából: […] Építmény mindazon végleges vagy ideiglenes rendeltetéssel megvalósított műszaki alkotás, épület, egyéb építmény, amely általában a talajjal való egybeépítés révén, vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai alakulatának megváltoztatása révén jöhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.
Kapcsolódó címkék:    

Befejezetlen beruházás aktiválása

Kérdés: 2016-ban kimaradt az aktiválásból egy tétel. Mi a teendőnk ebben az esetben? Milyen dátummal aktiválhatjuk?
Részlet a válaszából: […] ...kimaradt az aktiválásból a tétel, akkor az valószínűleg azt jelenti, hogy a következő években befejezetlen beruházásként mutatták ki a könyvekben.Az aktiváláskor a megfelelő tárgyi eszköz főkönyvi számlára kell könyvelni az eszközt a befejezetlen beruházás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Önkormányzati kerékpárút aktiválása

Kérdés: Önkormányzatunk kerékpárutat létesített. A megvalósított beruházás (nyomvonal) állami tulajdonú ingatlant is érintett, ezért önkormányzatunk ingatlanhasznosítási szerződést kötött az állami vagyonkezelővel. A szerződésben rögzítésre került, hogy az ingatlan a magyar állam tulajdonát képezi, erre tekintettel a beruházó a kivitelezési időszak alatt a beruházást idegen dolgon végzett beruházásként tartja nyilván könyveiben. A beruházást követően a létesítmény számviteli nyilvántartását továbbra is az önkormányzat végzi értéknövelő beruházásként, és azt továbbra is a saját könyveiben tartja nyilván. Továbbá a létesítmény - a fennmaradásig tartó időszak alatt az üzemeltetéssel kapcsolatos - valamennyi költsége szintén az önkormányzatot terheli. A beruházásaktiváláskor az állami tulajdonú területet is érintett. Az önkormányzati ASP szakrendszerben hogyan vételezem be és tartom nyilván a beruházást a KATI és az ingatlanvagyon-kataszterekben, hogy két szakrendszer bruttó értékei megegyezzenek? Illetve számviteli szempontból hogyan tartom nyilván az ilyen jellegű beruházást?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. 47. §-ának (2) bekezdése szerint a 01. Befektetett eszközök számlacsoporton belül kell nyilvántartani az olyan értékkel rendelkező befektetett eszköznek minősülő eszközöket, amelyek nem szerepeltethetők a mérlegben. Idetartoznak a bérbe vett, letétbe, bizományba,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.
Kapcsolódó címkék:    

Felújítási munkálatokhoz kapcsolódó anyagvásárlás

Kérdés:

Kérdés: Időskorúak tartós bentlakásos ellátását végző költségvetési szerv vagyunk. Intézményünk felújítást végez, melyhez az anyagot (pl.: csempe, gipszkarton) saját maga veszi meg, a munkálatokat pedig idegen kivitelező végzi.
Hogyan kell elszámolni költségvetési és pénzügyi számvitel szerint az anyagok vásárlását, felhasználását, illetve ingatlanra történő aktiválását úgy, hogy az anyagok vásárlása, felhasználása éveken át is elhúzódhat?

Részlet a válaszából: […] ...- K4217Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval)T8434 - K42167Beruházások aktiválása: aktiválás a használatbavételkor a pénzügyi számvitel szerintT121-141 - K151Az aktiválásig befejezetlen beruházásként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.
Kapcsolódó címkék:  

Bérelt ingatlanon végzett beruházás aktiválása

Kérdés: Bérelt ingatlanon végzett beruházás költségét a bérbeadó az ingatlanára értéknövelő beruházásként csak a bérbevevő által kiállított számla ellenében aktiválhat, vagy mint a bérbevevő által készített szintén számviteli bizonylatnak minősülő kimutatásban (Excel-tábla) szerepeltetett összeggel is figyelembe veheti? Ez a kimutatás egy szintén számviteli bizonylatnak minősülő megállapodás mellékletét képezné. Aktiválható-e az ingatlanra a bérbevevő és a bérbeadó által kötött megállapodás és melléklete alapján az ily módon kimutatott beruházási összeg, vagy csak a bérbevevő által továbbszámlázott számla alapján aktiválható?
Részlet a válaszából: […] A bérelt ingatlanon végzett beruházást a bérlőnek, amennyiben adóalany, számláznia kell. A bérlő által elvégzett felújítás szolgáltatás, amely után áfafizetési kötelezettsége merül fel a szolgáltatást nyújtónak, ezért mindenképpen számlát kell kiállítani róla. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.
Kapcsolódó címkék:    
1
2