Közalkalmazott jogviszonyának megszüntetése

Kérdés: A közalkalmazottként foglalkoztatott 63 éves kolléga 2019. december 1-jétől táppénzen van, a felettese nem tart igényt tovább a munkájára. A kolléga munkaviszonya határozatlan időre szól, munkaköre megmarad, munkájára még nem volt panasz, jelezte, hogy a táppénz után visszajönne dolgozni. Azonnali hatályú felmondásra nincs okunk. Jól gondoljuk, hogy csak közös megegyezéssel lehet a munkaviszonyát megszüntetni?
Részlet a válaszából: […] ...megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták;b) a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség;c) a közalkalmazott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Teendők az új, uniós adatvédelmi rendelkezéseknek történő megfeleléssel kapcsolatban

Kérdés: Milyen teendői vannak egy költségvetési szervnek az új uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...szempontjából történő értékelése, prioritási sorrend felállítása,- akcióterv késztése, ütemterv felállítása,- jogi, IT és folyamatszervezési kérdések egyidejű felülvizsgálata, és GDPR-nak történő megfelelés érdekében elvégzendő feladatok meghatározása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Selejtezés

Kérdés: Kérem, hogy a kis és nagy értékű tárgyi eszközök selejtezésével kapcsolatos gazdasági eseményeket és a kontírozás lépéseit intézményünk részére vázolják! A tárgyi eszközök a teljesen nullára leírt eszközök között vannak nyilvántartva.
Részlet a válaszából: […] ...balesetből, lopásból, elemi csapásból eredő káresemény történik. Selejtezés történhet döntés alapján is feladatcsökkenés, átszervezés, megszűnés vagy más egyéb ok miatt, vagy amikor a minőségileg nem megfelelő, a hibás vagy sérült eszköz javítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Intézményi átszervezések és összevonások

Kérdés: A megyei önkormányzat mint intézményfenntartó 2009. október 1. napjával megszüntette a fenntartásában levő kórházakat mint intézményeket, és helyettük a feladat ellátására nonprofit vállalkozásokat alapított. Az intézmények megszüntetése során a fenntartó az intézményeknél fennálló nettó kötelezettségeket - vevői és egyéb követelés, szállítói és egyéb kötelezettség egyenlegét - átadta a nonprofit vállalkozások részére pénzügyi rendezésre. A nonprofit vállalkozások által teljesített kötelezettségeket a részükre nem térítette meg, így azoknak követelése keletkezett a megyei önkormányzat felé. A jogszabályi változások következtében a nonprofit vállalkozásokat 2013. év március hó 31. napjával az önkormányzat mint tulajdonos végelszámolással megszüntette, és a korábbi nonprofit vállalkozások összevonásával egy költségvetési intézmény jött létre a feladat ellátására. Így egyetlen intézmény könyveiben szerepel a megyei önkormányzattal szembeni követelés, és annak összegében 2013 óta lényeges változás nem következett be. Ennek legfőbb indoka az, hogy a megyei önkormányzat könyveiben ezen követelés nincs nyilvántartva, és az önkormányzat ezen követelést nem ismeri el. Az intézmény a vonatkozó jogszabályok alapján a követelésre értékvesztést számol el. Figyelemmel a vonatkozó jogszabályi előírásokra (Szt., Ptk. és Áht.), leírható-e a megyei önkormányzattal szembeni követelés?
Részlet a válaszából: […] ...kérdéses esetben az intézményi átszervezések és összevonások az intézményfenntartó, megyei önkormányzat mint tulajdonos által történt. A 2009. október 1-jével történő megszüntetések alkalmával mind a kötelezettségeket, mind a követeléseket át kellett adni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Közalkalmazott besorolása - középiskola utolsó évfolyamának elvégzése érettségi nélkül

Kérdés: Intézményünk a Kjt. hatálya alá tartozik, dolgozói közalkalmazottak. Egy belső átszervezés során az alábbi kérdések merültek fel.
1. Melyik fizetési osztályba lehet besorolni azt a dolgozót, aki 1983-ban gimnáziumi végbizonyítványt szerzett, de nincs érettségi bizonyítványa?
2. A közalkalmazott rendelkezik egy 1983-as - az akkori Művelődési Minisztérium által kiállított - igazolással, amely az akkor hatályban volt 1965. évi 24. törvényerejű rendelet 13. §-ának (2) bekezdésére hivatkozással kimondja, hogy a gimnázium IV. évfolyamának sikeres elvégzéséről szóló bizonyítvány általános jellegű, középiskolai végzettséghez kötött munkakörök betöltésére jogosít. Érvényes-e még ez az igazolás?
3. A dolgozó jogosult-e jelenleg érettségihez kötött munkakör betöltésére?
4. A dolgozó jogosult-e arra, hogy a Kjt. 23. §-a szerinti vezetői megbízást kapjon (azaz középvezetői beosztást kaphat-e)?
5. Érettségivel egyenértékűnek minősül-e a dokumentum?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése alapján "B" fizetési osztályba az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör, "C" fizetési osztályba pedig az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Önkormányzati üzemeltetési és étkeztetési feladatok ellátása

Kérdés: Önkormányzatunk a karbantartási, gépjármű-üzemeltetési és étkeztetési feladatait intézmény útján látja el. Ha az önkormányzat úgy dönt, hogy megszünteti az intézményt, akkor az intézménynél lévő közalkalmazottak foglalkoztathatók tovább az önkormányzatnál? A Kincstár tájékoztatása alapján az étkeztetési feladatokat kötelező intézmény útján ellátni, de a többit nem. Helyes az az eljárás, hogy az étkeztetési feladatot átadjuk egy másik intézményünknek, a többi feladatot pedig átveszi az önkormányzat a dolgozókkal együtt?
Részlet a válaszából: […] ...nem teljesen egyértelmű, hogy a feladatok és az azt ellátó közalkalmazottak polgármesteri hivatalhoz vagy önkormányzathoz történő "átszervezéséről" van szó.A Kjt. hatálya az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 17.

Konyhai eszközök, berendezések ingyenes átadása

Kérdés: A költségvetési törvény előírásai alapján a közétkeztetést az önkormányzat intézményének kell ellátni. A konyhai eszközöket, berendezéseket ingyen átadjuk az intézménynek. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettségünk?
Részlet a válaszából: […] ...ingyenes átadásokra. Ez az eset azonban nem felel meg az Áfa-tv. 17. §-ában említett kritériumoknak, ez nem alkalmazható a konyhák...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Közalkalmazotti munkakör részmunkaidőssé minősítése

Kérdés: A képviselő-testület döntött arról, hogy a feladatok csökkenése következtében az általa irányított költségvetési szervnél egy munkakört a továbbiakban elegendő részmunkaidőben ellátni, csökkentve ezáltal a költségeket. Az érintett közalkalmazott köteles hozzájárulni ehhez a módosításhoz? Ha nem fogadja el, hogyan szűnik meg a jogviszonya, mire jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...egy munkakört teljes munkaidősből részmunkaidőssé minősítenek azért, mert csökkentek az ellátandó feladatok, ez munkajogi értelemben átszervezésnek minősül. Ebben az esetben a képviselő-testület döntése alapján a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Vezetői megbízás visszavonása és eredeti munkakörben történő továbbfoglalkoztatás jogutódlás esetén

Kérdés: Közművelődési intézmény vagyunk. Az önkormányzat döntése alapján 2015. április 1-jétől egy másik közművelődési intézmény gazdasági feladatait is a mi szervezetünk látja el. A másik intézménynél a gazdasági vezető megbízását visszavonták, ő azonban nem akar nálunk gazdasági szakalkalmazottként dolgozni. Hogyan kell rendezni az ő helyzetét, milyen jogai vannak?
Részlet a válaszából: […] ...munkakörében kell továbbfoglalkoztatni. Amennyiben az érintett közalkalmazotti jogviszonyát az eredeti szervezetnél nem szüntették meg átszervezés, létszámcsökkentés címén, őt a másik - jogutód szervnél - tovább kell foglalkoztatni az eredeti munkakörében,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Intézmény által ellátott feladatok kiszervezése és annak munkajogi vonatkozásai

Kérdés: Az intézményünk által ellátott feladatokat egy cég veszi át. Mire jogosult az a közalkalmazott, aki nem szeretne átmenni a céghez dolgozni? Jár-e részére felmentési idő, végkielégítés? Köteles-e a cég átvenni a dolgozókat? Mi történik azzal a dolgozóval, aki az átadás tervezett időpontját köve­tően jogosult lesz a nők negyvenéves öregségi nyugdíjára, ezért jogviszonyát felmentéssel szüntetnék meg erre tekintettel még az átadást megelőzően? Kinek kell kifizetni részére a járandóságokat, meddig terjed a felmentési ideje?
Részlet a válaszából: […] ...két lehetőség kínálkozik. Az átadó munkáltató, illetve fenntartója még az átadást megelőzően elrendelhet létszámcsökkentést, átszervezést. Az átadás időpontja előtt tett munkáltatói vagy közalkalmazotti egyoldalú jognyilatkozat, illetve megkötött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.
1
2
3
6