Köztisztviselő besorolása

Kérdés: Ha a köztisztviselő a munkakörének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséget szerez, amely az általa betöltött munkakörben szakirányúnak minősül, akkor kötelező-e átsorolni az I. besorolási osztályba, ha jelenleg személyi illetményben részesül?
Részlet a válaszából: […] ...köztisztviselői jogviszony kinevezéssel jön létre, és a kinevezés tartalmazza többek között a besorolásának alapjául szolgáló besorolási osztályt, a besorolási és fizetési fokozatot, az illetményt, annak a besorolás szerinti alapilletményhez viszonyított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Jogviszony igazolására alkalmas dokumentumok, őstermelői, egyéni gazdálkodói jogviszony figyelembevétele közszolgálati jogviszonyban töltött időként

Kérdés: Polgármesteri hivatalunk köztisztviselője a jogviszonya igazolására az alábbi kérdéses igazolásokat adta le:
- APEH-igazolás, amely alapján 1993. december 27-től 1996. 12. 31-ig egyéni gazdálkodóként szerepelt a nyilvántartásukban,
- NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítvány, amely alapján őstermelői igazolvánnyal rendelkezett bizonyos, ott feltüntetett időszakokban. Ezen igazolások jogviszony-beszámításkor elfogadhatóak-e, valamint ezen időszakok besoroláshoz elismerhetőek-e?
Részlet a válaszából: […] A jogviszony igazolására bármely hitelt érdemlő dokumentum elfogadható, tehát adott esetben ezen igazolások is. Az más kérdés, hogy az ott feltüntetett jogviszonyok időtartama figyelembe vehető-e közszolgálati jogviszonyként.A Kttv. vonatkozó rendelkezése szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Vezetőt helyettesítő közszolgálati tisztviselő szabadsága

Kérdés: Ha a közszolgálati tisztviselő - tartósan, több mint 1 éve - helyettesítőként lát el osztályvezetői feladatokat, jár-e neki a 11 nap vezetői pótszabadság?
Részlet a válaszából: […] A közszolgálati tisztviselő osztályvezetői munkakör betöltésére is kinevezhető. Eltérő rendelkezés hiányában a vezetői kinevezés határozatlan időre szól, de helyettesítés céljából határozott időre is adható. A?Kttv. alapján a vezetői munkakört betöltő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Közszolgálati vezetők

Kérdés: Köztisztviselői jogviszonyban lévő köztisztviselőt az eredeti munkaköre ellátása mellett megbíztak gazdasági vezetőnek is.
Jár neki vezetői pótlék, vagy csak kinevezett gazdasági vezetőnek lehet ilyen pótlékot adni?
Részlet a válaszából: […] A közszolgálatban dolgozó vezetőkre vonatkozó szabályozás az évek során számos alkalommal módosult. A korábbi Ktjv. kimondta, hogy államigazgatási szerveknél vezetői megbízás helyett vezetői kinevezés adható, míg a köztisztviselőket foglalkoztató szerveknél megmaradt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Köztisztviselők jubileumi jutalomra jogosító ideje

Kérdés: Köztisztviselő alkalmazottunk jubileumi jutalomra jogosító ideje számításánál mely időszakok vehetők figyelembe az alábbiak közül?
- 1982. 08. 23.-1989. 09. 24. Autójavító kisvállalat (munkaviszony-megszűnés a dolgozó felmondásával);
- 1989. 09. 25.-1996. 09. 15. Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet (megszűnés áthelyezéssel);
- 1996. 09. 16-tól jelenleg is folyamatosan köztisztviselői jogviszony.
Részlet a válaszából: […] ...a Kjt. (esetleg Ktv.) hatálya alá került, akkor beszámítható az ott eltöltött időszak. Ellenkező esetben nem. A jelenleg is fennálló köztisztviselői jogviszony természetesen jogosító időnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 28.

Köztisztviselő jubileumi jutalomra jogosító idejének megállapítása - 1992 előtti, termelőszövetkezetnél eltöltött idő figyelembevétele

Kérdés: A Ktv. hatálybalépésekor a közigazgatási szerveknél foglalkoztatottak munkaviszonya közszolgálati jogviszonnyá alakult át. Az állományban lévő köztisztviselő esetében a fennálló munkaviszonyát - amelyből 1977. július 1-jétől 1987. augusztus 31-ig mezőgazdasági termelőszövetkezetnél dolgozott, és innen kikérőn alapuló áthelyezéssel került a tanácshoz, majd a továbbiakban önkormányzati hivatalokban folyamatos a jogviszonya - közszolgálati jogviszonynak kellett tekinteni. Jogosult-e most a köztisztviselő a Kttv. alapján 40 éves jubileumi jutalomra?
Részlet a válaszából: […] 2012. március 1-jével megváltozott a jubileumi jutalomra jogosító idő számítása a közszolgálati tisztviselők (köztisztviselők) esetében. Az 1992. július 1-jét megelőző munkaviszonyokat a Kttv. már nem sorolja fel a jubileumi jutalomra jogosító idők között, ezért azok nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Közszolgálati tisztviselő jubileumi jutalomra jogosító idejének számítása - jogelőd szerveknél eltöltött idők figyelembevétele

Kérdés: A következő vitám van a munkáltatómmal jubileumi jutalomra jogosító idő beszámításával kapcsolatban. Köztisztviselő vagyok, és 3 év hiányzik a 30 éves jubileumi jutalmamhoz, ami szerintem meg is van, ugyanis 1989 és 1992 között a Tanácsok Közös Költségvetési Üzeménél dolgoztam, közszolgáltatások ellátása területen. A Kjt. 1. §-ának (1) bekezdése szerint, szerintem, engem megillet ezeknek az éveknek a beszámítása. Munkáltatóm szerint a fent említett törvény csak az 1992 utáni időszakra vonatkozik.
Részlet a válaszából: […] A jubileumi jutalomra jogosító idő számítása során mindig a hatályos, közszolgálati jogviszonyt szabályozó törvényi rendelkezésekből kell kiindulni, azaz jelenleg a Kttv. szabályaiból. A Kttv. 150. §-ának (3) bekezdése mondhatni "új időszámítást" vezetett be a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

"Nők 40 éves öregségi nyugdíjának" igénybevételével kapcsolatos kérdések köztisztviselők esetében

Kérdés: Köztisztviselő kolléganőnk tervezi a 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulást. Tudomásunk szerint erre márciusban megszerezte a jogosultságot. Van arra lehetősége, hogy most nem kéri a nyugdíjazását, csak jövőre? Júniusban 40 éves jubileumi jutalmat kapna. Hivatalunk nyugdíjast nem kíván alkalmazni, így nem biztosított a továbbfoglalkoztatása. Ez a helyzet több kérdést vet fel. Nem kötelező a felmentés sem? Mire jogosult, ha közös megegyezéssel szűnik meg a jogviszony, és mire, ha felmentéssel? Cafeteria jár a felmentési idő alatt is? Ha mégis alkalmaznánk a nyugdíj megállapítása után, akkor meg kell szüntetni a jogviszonyt, és ismét kinevezni, ebben az esetben a nyugdíjáról le kell mondania? Ekkor milyen juttatás illeti meg?
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 63. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján a köztisztviselői jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a Tny. 18. §-a (2a) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételt (40 év jogosultsági idő megszerzése) a felmentési idő leteltekor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 3.

Jubileumi jutalomra jogosító idő

Kérdés: A Kttv. 150. §-ának (3) bekezdése rendelkezik a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál figyelembe vehető kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időről. A törvény nem rendelkezik arra vonatkozóan, hogy 1992. július 1-je előtt az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatótól áthelyezéssel a közszférába került dolgozó esetén a jubileumi jutalom időtartamánál ezen időszak időtartamát figyelembe lehet-e venni.
Jelen esetben a köztisztviselő jogviszonyai:
- Városi Építőipari Szövetkezet (munkaköre: könyvelő) 1979. augusztus 1-jétől 1984. március 30-ig, munkaviszonya áthelyezéssel szűnt meg,
- Községi tanács (munkaköre: előadó) 1984. március 31-től 1993. december 31-ig, köztisztviselő, jogviszonya áthelyezéssel szűnt meg,
- Községi önkormányzat (munkaköre ügyintéző) 1994. január 1-jétől.
A jubileumi jutalomra jogosító idő tartamába beszámítható-e az 1979. augusztus 1-jétől 1984. március 30-ig tartó áthelyezéssel megszűnt munkaviszony?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban töltött idő csak akkor vehető figyelembe jubileumi jutalomra jogosító időként, ha a Kttv. 150. §-ának (3) bekezdésében felsorolt - közszférába tartozó - szerveknél állt fent. Más munkáltatónál eltöltött munkaviszony ideje még áthelyezések szakadatlan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 14.

Köztisztviselői jogviszony megszűnése öregségi nyugdíjra való jogosultság címén

Kérdés: Köztisztviselőnő vagyok, 1952. 10. 31-én születtem, öregségi nyugdíjba 62,5 éves kor után mehetek, és szeretnék is nyugdíjba vonulni. Kérhetem-e a jogviszonyom felmentéssel történő megszüntetését és mikor? Jár-e végkielégítés, illetve a 40 éves jubileumi jutalom? 2008 áprilisában megkaptam a 35 éves jubileumi jutalmat a régi szabályok szerint. 2013. áprilisban pedig a 40 éveset. 3 évet állami cégnél dolgoztam 1971-1974-ig, majd pár hónapot takarékszövetkezetnél. Ha nyugdíjba megyek (öregségi nyugdíj), akkor az 1 év és pár hónap fog hiányozni a 40 éves szolgálati időből, ilyen esetben jár-e jubileumi jutalom?
Részlet a válaszából: […] ...amikor a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte.A köztisztviselői jogviszony Kttv. 60. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján történő megszűnésekor felmentési idő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.
1
2
3
8