Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott karbantartás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Beruházás, felújítás, karbantartás

Kérdés: Ingatlanüzemeltetéssel foglalkozunk. A?fenntartótól üzemeltetésre átadott ingatlan homlokzatán lévő gipszstukkók életveszélyessé váltak (potyognak). A stukkók cseréje, javítása idegen ingatlanon végzett beruházásnak/felújításnak vagy karbantartásnak minősül?
Részlet a válaszból: […]gazdasági előnynek kellene származnia, amit műszakilag is igazolni kellene, hogy a felújításból származik-e valamilyen megtakarítás. Ez viszont a gipszstukkó cseréjénél nem teljesül, a csere jövőbeli megtakarítást nem eredményez (sem energetikai, sem műszaki, sem anyagi megtakarítással nem jár).Továbbá a gipszstukkócsere az épületnek nem befolyásolta a teljesítőképességét sem. A gipszstukkók azért potyognak vélelmezhetően, mert annak rendszeres karbantartása elmaradt, évek alatt romlott meg annak állapota. Nem tekinthető felújításnak az elmaradt karbantartás egyszerre, egy időben történő munkálatainak elvégzése, függetlenül a gipszstukkócsere költségének mértékétől.Az épület biztonságos üzemeltetését fogják biztosítani[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4942
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

2. találat: Karbantartási, üzemeltetési szolgáltatás díja

Kérdés: Egy költségvetési szerv saját munkavállalóival lát el egy másik államháztartáson belüli szerv részére karbantartási, üzemeltetési feladatokat.
A tevékenységre vonatkozóan megkötendő komplex szolgáltatási szerződés éves díját (mely tartalmaz bérköltséget és annak járulékait, valamint dologi kiadásokat is) havonta 12 egyenlő részletben számlázza ki. A kérdésem a számla áfatartalmára vonatkozna, konkrétan hogy a bérköltség és annak járulékai után is minden esetben fel kell számítani az áfát, vagy létezik valamilyen törvényes lehetőség arra, hogy ezek a tételek ne kerüljenek az áfa hatálya alá? Már a szerződés megkötésekor szeretnénk helyesen eljárni.
Részlet a válaszból: […]Az Áfa-tv. 65. §-a alapján a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapja - ha e törvény másként nem rendelkezik - a pénzben kifejezett ellenérték, amelyet a jogosult kap vagy kapnia kell akár a termék beszerzőjétől, szolgáltatás igénybevevőjétől, akár harmadik féltől, ideértve a támogatások bármely olyan formáját is, amely a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának árát (díját) közvetlenül befolyásolja.Amennyiben a költségvetési szerv szolgáltatást nyújt egy másik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4339
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Beruházás, felújítás, karbantartás

Kérdés: A vizesblokkok átépítése (felújítása), akadálymentessé tétele minek minősül? A munkálatok együtt járnak a régiek lebontásával, majd az új eszközök beépítésével (csempézés, járólapozás, szaniterek beépítése, válaszfalak létrehozása stb.) Felmerülhet-e itt karbantartás, a karbantartási munkálatok halmozódása, vagy ez már felújításnak minősül? A gyakorlatot figyelembe véve, hol felújításnak, hol beruházásnak van besorolva.
Részlet a válaszból: […]marad), akkor az is épület-karbantartás lesz. Ilyen eset, amikor célszerűségi okokból az épületen belüli válaszfalak, szociális helyiségek áthelyezésre kerülnek, vagy a csempeburkolatot átcserélik. A padlóburkolat bontása, aljzat kiegyenlítése és kerámia padlóburkolat lerakása is karbantartás.Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul, és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti.Nem sorolható a felújítások közé a műszakilag ugyan indokolt, de elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben történő elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.A felújítás olyan időszakonként rendszeresen visszatérő, a tárgyi eszköz újraelőállítási értékéhez képest általában jelentős ráfordítással járó munka, amely a tárgyi eszköz élettartamát meghosszabbítja, az eredeti műszaki állapotát visszaállítja (megközelítően vagy teljesen), vagy eredeti teljesítőképességét növeli. Épületfelújítás lesz a meglévő épületben a villamos energia, vízvezeték, gázvezeték, hőellátás vezetékeinek szakaszos vagy teljes hosszban történő cseréje. Viszont a tolózárak, nyomásszabályozók, fogyasztásmérők már egyedi tárgyi eszköznek minősülnek. Felújítás lesz a szellőzőberendezés teljes cseréje vagy az épületen végzett födémcsere, és az ezzel összefüggő munkák.Beruházásnak minősül a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása. Beruházás továbbá a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4317
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Keringetőszivattyú cseréje

Kérdés: Keringetőszivattyú cseréjének könyvelése milyen módon történik? Jól gondolom, hogy karbantartásnak minősül, vagy önállóan, beruházásként kerüljön a nyilvántartásba?
Részlet a válaszból: […]teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától".Ugyanezen törvény 3. §-a (4) bekezdésének 9. pontja szerint viszont karbantartás "a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi".Karbantartási munkának kell tekinteni a külső, belső állagmegóvási munkálatokat. Ezért a keringetőszivattyú alkatrészeinek javítása, részleges cseréje karbantartásnak minősül. Ekkor a rendeltetésszerű használat érdekében az eredeti állapot visszaállítására törekedő, állagmegóvási munkálatok történnek. A keringetőszivattyú alkatrészeinek cseréje (nem a teljes csere) karbantartásnak minősül. Az elromlott keringetőszivattyú javítása is karbantartás, ami esetleges üzemzavart okozott, illetve az üzemeltetésben problémákat idézett elő.Amikor a tárgyi eszköz már annyira elhasználódott, hogy a rendszeres, folyamatos karbantartása ellenére is a rendeltetésszerű használatának a lehetősége, gazdaságossága már nem áll fenn, akkor a tárgyi eszközt fel kell újítani.A keringetőszivattyú a hosszú évek használata alatt teljesen elhasználódik, kisebb hatásfokkal tud működni. Nem hatékony az üzemeltetése,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3986
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Felújítás

Kérdés: Intézményünk az épület tetőszerkezetének födémcseréjét és a lapostető-szigetelés cseréjét végzi el. Mikor és hogyan tudunk különbséget tenni a munkálatok között, mikor tudjuk elszámolni a kiadásokat felújítási kiadásként, és mikor karbantartási kiadásként?
Részlet a válaszból: […]gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részei­nek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától."Amikor a tárgyi eszköz annyira elhasználódott, hogy a rendszeres, folyamatos karbantartása ellenére is a rendeltetésszerű használatának a lehetősége már nem áll fenn, akkor a tárgyi eszközt fel kell újítani. A tetőszerkezet teljes födémcseréje és a lapostető-szigetelés teljes cseréje felújításnak minősül. A felújítás a rendeltetésszerű használatot már nem veszélyezteti, továbbá a teljes körű csere alkalmával az eredeti műszaki állapot visszaállt, sőt a teljes csere következtében minőségi változás is bekövetkezett. A lapostető-szigetelés teljes cseréje által az épület hőtartó képessége jelentősen javult, ezért ezt a teljes körű cserét - álláspontunk szerint - a felújítási kiadások között kell elszámolniuk.Ugyanezen törvény 3. §-a (4) bekezdésének 9. pontja szerint viszont karbantartás "a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3688
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Karbantartás vagy felújítás

Kérdés: Egy mezőgazdasági vontató, traktor gumiabroncscseréje felújításnak vagy karbantartásnak minősül? Több százezer forint az ezzel kapcsolatos kiadás.
Részlet a válaszból: […]karbantartásnak, mindig a munka célja alapján szükséges meghatározni. Felújításnál a felújítás költségeivel meg kell növelni a tárgyi eszköz értékét, karbantartásnál viszont a tárgyi eszköz értéke változatlan marad, és a karbantartási költséget a dologi kiadások között kell elszámolni. Ezért szükségszerű, hogy a költségvetési szerv a számviteli politikájában rendelkezzen, és egyértelműen elkülönítse a szabályzatában, hogy milyen eseteket tekint felújításnak, illetve karbantartásnak.Jelenlegi kérdésben a kiadások több százezer forintot tesznek ki, de ha az a kiadás a rendeltetésszerű használat érdekében végzett, a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását hivatott szolgálni, akkor az elmaradt és esetlegesen felhalmozódott karbantartás egyidejűleg történő elvégzése is karbantartás, függetlenül a kiadási összeg mértékétől.Mindezen elvekből levezetve a mezőgazdasági vontató, traktor gumiabroncsának cseréje, amennyiben elhasználódás, elkopás miatt került kicserélésre, akkor az karbantartásnak minősül. A vontató és a traktor első gumijának, abroncsának beszerzése csakis egy kopás, elhasználódás miatti csere alkalmával tud dologi kiadás lenni. A rendeltetésszerű használat során történő kopás miatti csere során a vontató, traktor élettartama nem nő, funkciói nem bővülnek, technológiája nem lesz fejlettebb. Nem egy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 3536
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Felújítás vagy karbantartás?

Kérdés: Intézményünk kollégiumában a beépített szekrény, valamint a parketta cseréje laminált padlóra, felújításnak vagy karbantartásnak minősül-e?
Részlet a válaszból: […]ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak". Amikor a tárgyi eszköz már annyira elhasználódott, hogy a rendszeres, folyamatos karbantartása ellenére a rendeltetésszerű használatának a lehetősége már nem áll fenn, akkor a tárgyi eszközt fel kell újítani. A kollégium épületében teljeskörűen kicserélésre kerültek a beépített szekrények, és ennek következtében az eredeti műszaki állapot visszaállt, és a teljes csere következtében minőségi változás következett be. A beépített szekrények használhatósága jelentősen javult, ezért ezt a teljes körű cserét a felújítási kiadások között kell elszámolniuk. Ugyanezen törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerint viszont karbantartás "a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi".[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2507

8. találat: Beruházás, felújítás és karbantartás közötti különbség

Kérdés: Egy oktatási intézmény a tanműhelyén kicserélt 2 db ablakot saját kivitelezésben, melyet beruházásként ráaktivált az épület értékére. A belső ellenőrzés kifogásolta a jelentésében, arra hivatkozva, hogy ez karbantartásnak minősül. Az intézmény gazdasági vezetője azzal indokolta a beruházásként történő könyvelést, hogy műszakilag magasabb színvonalú ablak került beépítésre - egyszeres fémkeret helyett fakeretes, hőszigetelt üvegű -, ami növeli az épület értékét. Kérdésem, hogy az ablakcsere (mely 2 db ablakot érintett) beruházás, felújítás vagy karbantartás? Az intézmény értékelési szabályzata így szól: "épület-karbantartás: a rendeltetésszerű használat érdekében elvégzett külső, belső állagmegóvási munka még akkor is, ha az egész épületre kiterjed (beleértve a nyílászárók cseréjét is)".
Részlet a válaszból: […]gondolni), - nem a rendeltetés megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység. A kérdésben megjelölt ablakcsere nem tartozhat a karbantartási tevékenység körébe sem, mivel nem egy egyszerű javításról, rendszeres helyreállításról van szó. Ezt a tevékenységet a felújítási körbe lehet besorolni, mivel megfelel az Szt. felújítási kritériumai közül annak, hogy "felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől, eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli." A kérdésben idézett értékelési szabályzatban foglaltakkal ez a minősítés nincs ellentétben, mivel az ablakoknak az eredetivel közel azonos minőségűre történő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1437

9. találat: Tartozékok cseréjének elszámolása

Kérdés: Intézményünk több olyan orvosi géppel rendelkezik, amelyeknek jelentős értékű tartozéka van, és azok beszerzéskor a bruttó érték részét képezik (például ultrahangos vizsgálófej). Jól tudjuk-e, hogy a tartozék cseréje fenntartási költségnek minősül - értéktől függetlenül -, és a beszerzésükre fordított kiadást a 5. számlaosztályban kell elszámolni?
Részlet a válaszból: […]minősül, mert a csere következtében nem változik meg az eszköz kapacitása, élettartama, funkciói nem bővülnek
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1400

10. találat: Felújítási és karbantartási munkák közötti különbség

Kérdés: Intézményünkben különféle építési munkákat végeztünk. A tűzfalon homlokzati és bádogosmunkákat végeztettünk 1200 E Ft értékben, a fogyasztásmérőt és néhány helyiségben a vezetékeket nagyobb teljesítményűre cseréltük 120 E Ft értékben. A konyhán, illetve melléképületben átalakítások történtek (a szenesraktárból élelmiszerraktár lett, az élelmiszerraktárból zöldség-előkészítő). Mi dönti el, hogy beruházásnak, felújításnak vagy karbantartásnak minősülnek-e ezek a munkálatok? Lényeges-e a ráfordítás összege?
Részlet a válaszból: […]Felújításnak minősül a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), ami már veszélyezteti a rendeltetésszerű használatot; nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, s amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. A fogalmakból egyértelműen megállapítható, hogy a karbantartás és a felújítás közötti megkülönböztetés nem a munkáért fizetett ellenérték alapján történik. A tűzfal homlokzati és bádogosmunkáit a kérdésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 163
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,