A helyi iparűzési adó csökkentése

Kérdés: A 2021. évi helyi iparűzési adó csökkentéséhez kapcsolódó átmeneti támogatást fel kell tüntetni a 2129 jelű társaságiadó-bevallás 02-AKTAM lapján? Hogyan kell a vállalkozónak a számviteli nyilvántartásokban elszámolnia az említett átmeneti támogatás összegét?
Részlet a válaszából: […] 2022. január 1-jével kiegészültek a Htv. rendelkezései a kis- és középvállalkozások által 2022. évben fizetendő helyi iparűzési adó mértékének csökkentésére vonatkozó szabályokkal. A kiegészítéssel a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szabályai kerültek átültetésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Segítségnyújtás az ukrán háborús zónából menekülőknek

Kérdés: Önkormányzatok, illetve különböző vállalkozások nem segélyszervezeteken vagy közhasznú tevékenységet ellátó szervezeteken keresztül, hanem közvetlenül nyújtanak segítséget (szállás, melegétkezés, élelmiszer, ruhaneműk, készpénz) az ukrán háborús zónából menekülő magánszemélyeknek. A magánszemélyek részére közvetlenül átadott termékek, illetve nyújtott szolgáltatások, továbbá a készpénz juttatása után keletkezik-e az önkormányzatoknak, vállalkozásoknak jövedelemadó- és egyéb közteherfizetési kötelezettségük?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.5. pontja alapján a nem pénzben kapott juttatások közül adómentes az, amelyet a szociálisan rászorult magánszemély kap.Az Szja-tv. 3. §-ának 36. pontja szerint szociálisan rászoruló az a magánszemély, akinek (eltartottainak)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Támogatási előleg

Kérdés: Az uniós támogatás megelőlegezését és annak visszafizetését hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben nem szerepel, hogy a támogatás folyósítása közvetlenül az Európai Unió valamely intézménye vagy valamely hazai közreműködő szervezet által történik.A hazai közreműködő szervezet által folyósított támogatások esetében a támogatási előleg az Ávr. 87....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

0 forintos számlák nyilvántartása

Kérdés: Pár éve a közszolgáltatóktól (vízmű, csatornázási és elektromos művek stb.) egyre több olyan "0" forintos számla érkezik, ahol a fogyasztás is "0". Legjobb tudomásunk szerint ez az automata számlázás, borítékolás következménye. Ezeket a számlákat az önkormányzatoknál, polgármesteri hivataloknál rögzíteni kell-e az integrált rendszerbe, amiből a beszámoló készül?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 179. §-ának (1) bekezdése alapján minden személy, szervezet, aki (amely) e törvényben szabályozott jogot gyakorol, illetőleg akire (amelyre) e törvény kötelezettséget állapít meg, köteles az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Klíma számviteli elszámolása

Kérdés: Intézményünk arról döntött, hogy a nyári melegre való tekintettel, a munkafeltételek javítása érdekében gondoskodik a munkaterületek hűtéséről, klimatizálásáról (fűtésre nem használható). Miként történik majd a beruházás számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. szerint beruházás a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Bankbetétlekötés

Kérdés: Önkormányzatunk szabad pénzeszközeit rövid lejáratú bankbetétben köti le. A betétlekötést és a -feloldást halmozottan kell könyvelni a megfelelő rovatokon (K916, B817)? Ezzel gyakorlatilag indokolatlanul megnöveljük a költségvetési főösszeget.
Részlet a válaszából: […] A lekötött bankbetét számviteli elszámolása a következő szerint történik:1. Lekötött bankbetét elhelyezése a költségvetési számvitel szerintT059163 - K0032. Lekötött bankbetét elhelyezése a pénzügyi számvitel szerintT311/312 - K32/333. A kamat jóváírása a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Kedvezményes étkeztetés miatti áfafizetési kötelezettség könyvelése

Kérdés: 2015-ben hogyan kell helyesen lekönyvelni a kedvezményes étkeztetés miatti áfafizetési kötelezettséget, a költségvetési és a pénzügyi szám­vitelben?
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdéssel kapcsolatban a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a 2015. évi éves költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről kiadott tájékoztató tartalmaz előírást.A tájékoztató a Magyar Államkincstár honlapján a szakmai tájékoztatók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Víziközmű-szolgáltatás

Kérdés: Az önkormányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. §-ának (1) bekezdése alapján elkészítette a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelően a vagyonértékelést. A vagyonértékelési eljárás során az Áhsz. 16/A. §-t alkalmazva kell eljárni a Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása alapján. A bekerülési érték újbóli megállapításakor az eszközök bruttó értékét, valamint az elszámolt értékcsökkenést a könyvekből ki kell vezetni, ezt követően pedig a vagyonértékelés eredményének dokumentumaként készített szakvélemény mellékletét képező víziközművagyon-leltár alapján, az abban szereplő értéken kell az eszközöket a könyvekbe felvenni. Az önkormányzat víziközművagyon-értékelése 2014. 01. 01. fordulónappal készült el, a szakvélemény érvényessége 6 hónap. Ezen szakvélemény alapján a számviteli nyilvántartásokon keresztül lehet-e vezetni a bekerülési érték újbóli megállapítása miatti változást, illetve mi a helyes eljárás a vagyonváltozás rendezésére?
Részlet a válaszából: […] A már 2012. július 15-én meglévő üzemeltetési szerződés tekintetében a vagyonértékelést 2019. december 31-ig kell elvégezni.A 2012. július 15-én folyamatban lévő pályázati eljárások esetében a vagyonértékelést az üzemeltetési szerződés megkötését megelőzően kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 3.

Halasztott áfa és a fordított adó

Kérdés: Önkormányzat az általánosforgalmiadó-kötelezettségeinek tekintetében havi bevalló. A fizetendő általános forgalmi adóban viszonylag jelentős tétel az Áfa-tv. 61. §-a szerinti halasztott forgalmi adó, a beruházási munkákhoz kapcsolódóan rendszeresen felmerül fordított adó is. Hogyan kell a havi általánosforgalmiadó-bevallást egyeztetni a számviteli nyilvántartásokkal?
Részlet a válaszából: […] Az Áhsz. előírásai alapján a kiszámlázott áfát elő kell írni a 3642-es számla követel oldalára. Ha a pénzügyi kiegyenlítés nem történik meg az adott hónapban, akkor az áfaanalitika szerinti fizetendő áfa nem fog megegyezni a 3642-es számlával. Az előző hónapban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.

Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 167-es szám 3227-es kérdésével kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a lakásépítési alapszámlán lévő havi kamatjóváírás összegét át kell utalni az előirányzat-felhasználási keretszámlára?
Részlet a válaszából: […] A lakásépítési számlán jóváírt kamat számviteli elszámolását követően, annak rendezése az előirányzat-felhasználási keretszámlára történő átutalással valósul meg, amelyet legalább negyedévente szükséges elvégezni.Ezeknek a gazdasági eseményeknek a számviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 30.
1
2
3
15