0 forintos számlák nyilvántartása

Kérdés: Pár éve a közszolgáltatóktól (vízmű, csatornázási és elektromos művek stb.) egyre több olyan "0" forintos számla érkezik, ahol a fogyasztás is "0". Legjobb tudomásunk szerint ez az automata számlázás, borítékolás következménye. Ezeket a számlákat az önkormányzatoknál, polgármesteri hivataloknál rögzíteni kell-e az integrált rendszerbe, amiből a beszámoló készül?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 179. §-ának (1) bekezdése alapján minden személy, szervezet, aki (amely) e törvényben szabályozott jogot gyakorol, illetőleg akire (amelyre) e törvény kötelezettséget állapít meg, köteles az adómegállapítás hiánytalan és helyes volta ellenőrizhetőségének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Klíma számviteli elszámolása

Kérdés: Intézményünk arról döntött, hogy a nyári melegre való tekintettel, a munkafeltételek javítása érdekében gondoskodik a munkaterületek hűtéséről, klimatizálásáról (fűtésre nem használható). Miként történik majd a beruházás számviteli elszámolása?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. szerint beruházás a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Bankbetétlekötés

Kérdés: Önkormányzatunk szabad pénzeszközeit rövid lejáratú bankbetétben köti le. A betétlekötést és a -feloldást halmozottan kell könyvelni a megfelelő rovatokon (K916, B817)? Ezzel gyakorlatilag indokolatlanul megnöveljük a költségvetési főösszeget.
Részlet a válaszából: […] A lekötött bankbetét számviteli elszámolása a következő szerint történik:1. Lekötött bankbetét elhelyezése a költségvetési számvitel szerintT059163 - K0032. Lekötött bankbetét elhelyezése a pénzügyi számvitel szerintT311/312 - K32/333. A kamat jóváírása a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása

Kérdés: A Költségvetési Levelek 167-es szám 3227-es kérdésével kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a lakásépítési alapszámlán lévő havi kamatjóváírás összegét át kell utalni az előirányzat-felhasználási keretszámlára?
Részlet a válaszából: […] A lakásépítési számlán jóváírt kamat számviteli elszámolását követően, annak rendezése az előirányzat-felhasználási keretszámlára történő átutalással valósul meg, amelyet legalább negyedévente szükséges elvégezni.Ezeknek a gazdasági eseményeknek a számviteli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 30.

Háziorvos megbízási szerződésének számviteli elszámolása

Kérdés: A vállalkozó háziorvos által megbízási szerződés alapján végzett és kiszámlázott bölcsődei orvosi ellátás, illetve ügyeleti tevékenység a vásárolt szolgáltatások, illetve a szellemi tevékenységek között kerül számviteli elszámolásra?
Részlet a válaszából: […] A vásárolt közszolgáltatások főkönyvi számon azokat az egyébként jellemzően az államháztartás körébe tartozó feladatokat, az államháztartás által kibocsátott szolgáltatásokat kell kimutatni, amelyeket nem az államháztartás szervezetei teljesítenek, állítanak elő,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Szakmai szolgáltatás

Kérdés: Milyen kiadásokat kell elszámolni a szakmai szolgáltatások kiadásai soron?
Részlet a válaszából: […] A szakmai szolgáltatások kiadásai soron kell kimutatni az alaptevékenység ellátása érdekében szükséges, olyan szakmai szolgáltatás igénybevételéhez, megrendeléséhez kapcsolódó kiadásokat, amelyek- nem minősíthetők vásárolt közszolgáltatásnak,- nem sorolhatók a szellemi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói számla

Kérdés: Hogyan kell lekönyvelni a lakásépítés és
-vásárlás munkáltatói számlán lévő pénzösszeg egy részének előirányzat-felhasználási keretszámlára történő átvezetését működési feladatok ellátása esetén?
Részlet a válaszából: […] A 355. Lakásépítés és -vásárlás munkáltató támogatása főkönyvi számon csak a kincstári körbe tartozó államháztartási szervek számolhatnak el bevételt és kiadást.A számlaszám a 35. Belföldi idegen pénzeszközök között szerepel, a számlán elszámolt bevételek és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

Kiadási pénztárbizonylat

Kérdés: Iskolánkban az igazgató kérésére április hónaptól a kiadási pénztárbizonylatot nem a pénztárban kell kiállítani, hanem a titkárságon az egyik kolléganő végezné. Úgy tervezik, hogy számla alapján (vagy bemondásra, hogy valakinek adjunk pénzt valamire) kiállítja a bizonylatot, letépi az első példányt, azt hozzák át a pénztárba. Mellé rakjuk a kötelezettségvállalási belső nyomtatványunkat. Ekkor a pénztárban aláírja a pénzt felvevő a kiadási pénztárbizonylat első példányát (mert ugye csak az van a pénztárban). Így a kiadási pénztárbizonylaton a pénzt átvevő csak az eredeti példányon ír alá, ami számomra nem egyértelmű, mert ezzel eleve a másodpéldány nem lesz bizonyító erejű, hogy ki is vette fel a pénzt valójában? Ugyanis maga a tömb őrzése sem a pénztárban lenne. Tudomásom szerint a pénztár bizonylatait a pénztáros állíthatja ki, mind a bevételi, mind a kiadási pénztárbizonylatot. Úgy érzem, hogy ezzel megsértünk több törvényt, és zártkörű rendszer sem biztosítható. Szeretnék választ kapni arra, a fentiekben vázolt folyamat megfelel-e a szabályoknak Önök szerint?
Részlet a válaszából: […] Az Önök által felvázolt és kialakításra váró pénzkezelésselkapcsolatos folyamat nem felel meg a pénztári pénzkezeléssel kapcsolatosbizonylati rendnek és a költségvetési szervüknél történő pénzforgalommal járószabályoknak.A bevételi és kiadási pénztárbizonylatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 18.

Végleges lakáscélú támogatás elszámolása központi költségvetési szerveknél

Kérdés: A munkáltatói célú vissza nem térítendő lakástámogatás könyvelési tételeit, valamint az ehhez kapcsolódó KTK-rendezést szeretném megkérdezni.
Részlet a válaszából: […] A munkáltatói vissza nem térítendő lakástámogatás könyvelésitételei a központi költségvetési szervek körében, mivel a kérdező a KTK-krendezését is kérdezi, és ez csak központi költségvetési szerveknél lehetséges:1. Lakástámogatási számlára történő átvezetés ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Uniós pályázat számvitele

Kérdés: Önkormányzatunk uniós pályázaton nyert projekt keretében külső kivitelezővel beruházást valósít meg. Az elszámolható költségeknek, illetve annak alapján igénybe vehető támogatásnak részét képezi a projekt megvalósításában közreműködő önkormányzati dolgozók bérének és járulékának ráfordítással arányos része. Helyesen járunk-e el akkor, ha a projektmenedzsment elszámolható bérköltségét kiadásként az 5 számlaosztályban jelenítjük meg, és belső bizonylat alapján az 1 számlaosztály állományi számláin beruházásként mutatjuk ki? Az elszámolt menedzsmentköltségre jutó támogatás összegével pedig - a közgyűlés döntése alapján - megemeljük a bérelőirányzatot.
Részlet a válaszából: […] Beruházásnak kell tekinteni a tárgyi eszköz beszerzése,létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyieszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembehelyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.
1
2
3
14