Szja-alap-kedvezmények

Kérdés:

Az első házasok kedvezménye az Szja-tv. szerint "nyugszik", ha mindkét fél igénybe veszi a 25 év alattiak kedvezményét mindaddig, amíg az egyikük be nem tölti a 25. életévét. Ha a feleség tölti be hamarabb, de időközben gyermeket szül, és igénybe veszi a 30 év alatti anyák kedvezményét, akkor az első házas kedvezmény azt a hónapot követően indul, amikor a férj betölti a 25. életévét? Attól a hónaptól kezdődik a 24 hónap?

Részlet a válaszából: […] ...Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzatáig (havi 433 700 forintig) adómentességet élveznek a munkával megszerzett jövedelem után. Ha 25 év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Kulturális intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyának átalakulása

Kérdés: Jelenleg központi költségvetési intézmény közalkalmazottjai vagyunk, de az Ország-gyűlés által 2020. május 19-én elfogadott 2020. évi XXXII. törvény alapján 2020. november 1. napját követően költségvetési intézmény, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói leszünk. A kolléganő augusztusban jogosult a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes nyugdíjára. Amennyiben nem fogadja el a 2020. november 1. napjától érvényes új munkaszerződést, jogosult a végkielégítésre. Ezt követően visszafoglalkoztatható-e? Ha elfogadja a 2020. november 1. napjától érvényes új munkaszerződést, ezzel egyidejűleg lehet-e nyugdíjas? Mivel közszférában foglalkoztatjuk tovább, kell-e szüneteltetnie a megállapított nyugdíját? A minisztériumba az 1700/2012. Korm. határozat (a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről) alapján van-e a továbbfoglalkoztatásra vonatkozóan kötelezettségünk?
Részlet a válaszából: […] ...jogú nyugellátás mellett folytatott foglalkoztatásból eredő kereset összege szolgálati időként, illetve a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset megállapításánál nem vehető figyelembe.(Kéziratzárás: 2020. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Védett korra tekintettel adott végkielégítés

Kérdés: Iskolánkban a munkavállalók közalkalmazotti jogviszonya a Kjt. 25. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján megszűnik. Aki nem járul hozzá a továbbfoglalkoztatásához, végkielégítésre jogosult. Ennek mértéke nem egyértelmű számunkra, mivel a Kjt. 25/A. §-ának (6) bekezdése szerint a 37. § (2) és (4)-(6) bekezdések alkalmazásával kell megállapítani a végkielégítés mértékét, és a (7) bekezdésben írja a plusz 4 havi átlagkeresetet, ha az öregségi nyugdíjra való jogosultsághoz kevesebb mint 5 év van vissza. A 43 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező 63 éves közalkalmazottnak hány hónap végkielégítés jár?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 25/A. §-ának (6) bekezdése, amely utal arra, hogy a végkielégítésre vonatkozóan mely bekezdéseket kell alkalmazni, szövegszerűen egyértelmű. A védett korra tekintettel az emelt összegű végkielégítést nem rendeli alkalmazni. A Kjt. tartalmaz más hasonló rendelkezést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Közalkalmazott felmentési idő alatt bekövetkezett halála

Kérdés: Közalkalmazott dolgozónkat egészségügyi alkalmatlanság címén felmentettük, 8 havi felmentési idő és 8 havi végkielégítés illette meg. Sajnos a felmentési idő lejárata előtt elhunyt a dolgozó. A Kjt. 37. §-ának (10) bekezdése értelmében a végkielégítést a munkáltató a felmentési idő utolsó napján köteles a közalkalmazott részére kifizetni. Ugyanakkor – véleményünk szerint – a megszűnés jogcíme jelen esetben megváltozott, a halál mint megszűnési jogcím "felülírta" a felmentési jogcímet. Helyes az álláspontunk, vagy ki kell fizetni a végkielégítést az örökösnek?
Részlet a válaszából: […] ...jogcíme, a felmentési idő biztosítása okafogyottá válik. Közalkalmazottak esetében a munkavégzés alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetet havonta egyenlő részletekben kell kifizetni, és az csak a halál időpontjáig jár (az eddig már kifizetett juttatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.

Kormánytisztviselő nyugdíjazása és jubileumi jutalma

Kérdés: 2015. május 28-án lesz 40 év munkaviszonyom, szeretném igénybe venni a nyugdíjat. 1976-tól közigazgatásban dolgozom, 17 éve gyámhivatalnál, kormánytisztviselőként. A legelső munkahelyem 1975-ben a városi tanács közületi szolgáltatóüzeménél volt. Érdeklődöm, hogy annál a cégnél eltöltött munkaidőm a jubileumi jutalom kifizetésénél figyelembe vehető-e? Ha nem, érdemes-e addig dolgoznom, hogy jogosult legyek rá? Annak az összege beleszámít a majdani nyugdíjba?
Részlet a válaszából: […] ...időre kell figyelemmel lenni.A nyugdíj összegének megállapítása szempontjából az egyszeri jubileumi jutalom kifizetése az adott évi átlagkeresetbe beszámít, annak összegét növeli, azonban figyelembe kell venni, hogy ha az alapul szolgáló havi átlagkereset 372...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Szabadságra jogosító idő meghatározása

Kérdés: A közalkalmazott a "nők 40 éves öregségi nyugdíj"-át igényli 2013. december 1-jétől. 2013. április 1-jétől kezdi meg a felmentését. 2013. augusztus 1-jétől munkavégzés alól mentesül. Erre az utolsó négy hónapra is jár-e a szabadság? A Kjt. 115. §-ának g) pontja szerint a munkavégzés alóli mentesülésnek az 55. §-a (1) bekezdésének b)-k) pontjában meghatározott tartam is munka­viszonynak számít, és jár rá szabadság. De mit jelent az 55. § k) pontja ebben az esetben (munka­viszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartam)? A korábbi Munka Törvénykönyvében átlagkereset időszakára járt, ezt a részt most teljesen kivették a törvényből.
Részlet a válaszából: […] A Munka Törvénykönyve 115. §-ának (1) bekezdése szerint a munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll. A (2) bekezdés felsorolja, hogy mely időtartamok minősülnek munkában töltött időnek....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.

Felmentés alatt új "költségvetési" jogviszony létesítése, majd ennek felmentéssel történő megszüntetése

Kérdés: Közalkalmazottnak 2011. szeptember 1-jétől öthavi felmentési idővel megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya az önkormányzat által elrendelt létszámleépítés miatt. A felmentési idő letelte előtt két nappal megszakította a felmentési idejét, lemondott a végkielégítés kifizetéséről, és 2012. január 28-án újra alkalmazta az iskola más munkakörben. Az új jogszabályi változásoknak megfelelően előreláthatólag 2013. január 1-jétől az önkormányzat által elrendelt létszámleépítésre kerül sor, amibe beleesik a fent nevezett közalkalmazott is. Kérdésünk, hogy mi jár a részére? Jár-e ismét az öthavi felmentési idő, illetve végkielégítés?
Részlet a válaszából: […] ...is szűnt meg korábban szintén felmentéssel, felmentési idővel a jogviszonya, ez nem befolyásolja azt, hogy újból felmentési időre járó átlagkeresetben vagy távolléti díjban (jelenleg a jogszabály nem egyértelmű abban a tekintetben, hogy melyikkel kell számolni)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 11.

Közalkalmazott korhatár előtti ellátás igénybevétele 2012-ben

Kérdés: 1953. 02. 27-én született tanító vagyok. 2011 novemberében írásban jeleztem igazgatómnak, hogy idén nyugdíjba szeretnék menni. Milyen juttatásokra vagyok jogosult (végkielégítés stb.)?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszony közös megegyezéssel vagylemondással történő megszüntetése esetén nem jár sem felmentési idő, illetvearra járó átlagkereset, sem végkielégítés. Jubileumi jutalom akkor járhat, hamég a jogviszony fennállása alatt bekövetkezik annak esedékessége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 22.

Népi ülnök díjazása

Kérdés: Intézményünk egyik dolgozója népi ülnök. Az 1997. évi LXVII. törvény 128. §-ának (1) bekezdése szerint "A munkaviszonyban, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, szolgálati jogviszonyban és szövetkezetnél munkajogi jellegű jogviszonyban álló ülnököt ülnöki működésének időtartamára az átlagkeresete illeti meg." Intézményünk a népi ülnöki teendők ellátásának időtartamára átlagkeresetet számfejt a munkavállalónak. A bíróság által a munkáltatónak átutalt összeget ki kell-e fizetnünk számára (dolgozónk így kétszeres juttatásban részesül), vagy a bíróság által az intézmény részére átutalt összeg a munkavállaló részére számfejtett, intézmény költségeként elszámolt átlagkereset megtérítésére szolgál?
Részlet a válaszából: […]  A 2012. január 3-ától hatályos, a bírák jogállásáról ésjavadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 221. §-ának (1) és (4)bekezdései szerint a munkaviszonyban, kormánytisztviselői, közszolgálati vagyközalkalmazotti jogviszonyban, a fegyveres szerveknél és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 28.

Köztisztviselő felmentése nyugdíjazására tekintettel

Kérdés: A köztisztviselő 40 év munkaviszony után nyugdíjazását kéri, mennyi felmentési időre jogosult? A felmentési idő lejártát követő naptól lesz nyugdíjas?
Részlet a válaszából: […] ...A köztisztviselőt a felmentés időtartamának legalább a felére amunkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell, erre az időtartamraátlagkeresetre jogosult. A köztisztviselő a munkavégzési kötelezettség alólimentesítés idejére járó átlagkeresetre havonta...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.
1
2
3
7