Kapcsolt vállalkozások adóhatósági bejelentése

Kérdés: Az önkormányzatnak be kell-e jelentenie az Art. 23. § (4) bekezdés b) pontja szerint az állami adóhatóságnak a kapcsolt vállalkozásait (önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásait)? Amennyiben igen, ezen túlmenően van-e az ún. szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 4. § 23. pontja, valamint az Art. 178. § 17.pontja definiálja a kapcsolt vállalkozások fogalmát. Mind a Tao-tv., mind azArt. a kapcsolt vállalkozási viszony fennállását a Polgári Törvénykönyvnek atöbbségi befolyással rendelkező fogalmára való utalással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Bankszámla megszüntetésének bejelentése

Kérdés: A bankszámla megnyitásával és megszüntetésével kapcsolatos szabályok állandóan változnak. Be kell-e jelenteni a bankszámla nyitását, megszüntetését az adóhatósághoz és - mivel a cégnyilvántartás is tartalmazza azt - a cégbírósághoz is?
Részlet a válaszából: […] Valóban igaz, hogy a bankszámlával kapcsolatos bejelentésiszabályok többször is módosultak az utóbbi időben. A jelenleg hatályosrendelkezések a következőkben foglalhatók össze:A bankszámlanyitásra kötelezett adózónak legalább egybelföldi pénzforgalmi bankszámlával kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Képviselő bejelentése

Kérdés: Társaságunk megalakulásakor a cégbejegyzést intéző ügyvéd a cégbírósághoz bejelentette a társaság képviselőjének nevét. Az Art. rendelkezései szerint azokat az adatokat, amelyeket a cégbírósághoz bejelentenek, már nem kell az adóhatósághoz is bejelenteni, mégis az adóhivatali változásbejelentő lapon szerepel a képviselő bejelentése is. Lehet, hogy ez csak a megalakuláskor igaz, és később már az adóhivatalhoz is bejelentést kell tenni?
Részlet a válaszából: […] Az ún. egyablakos rendszer keretében - éppen az adminisztrációcsökkentése érdekében - valóban igaz, hogy azokat az adatokat, amelyeket acégbírósághoz bejelentenek, már nem kell ismételten az adóhivatalhoz isbejelenteni, mert azokat a cégbíróság az állami adóhatósággal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Végrehajtó szolgálat

Kérdés: A végrehajtás foganatosításának új hatásköri szabályait a Ket. 173. §-ának (3) bekezdése 2008. január 1-jén lépteti hatályba, a Ket. 174. § (1) bekezdésének a) pontja pedig felhatalmazást ad a kormány részére a végrehajtó szolgálatok jogállásával, szervezetével, feladatkörével és költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos szabályok megalkotására. A végrehajtó szolgálatok valóban megkezdik működésüket 2008. január 1-jén?
Részlet a válaszából: […] Az Országgyűlés előtt van a Magyar Köztársaság 2008. éviköltségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezete. Ennek 20. §-a módosítja a Ket. 173. §-ának (3) bekezdését. Az újbekezdés szerint: "A 131. § (1) bekezdése, és a 146...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.

Áfabejelentési lap

Kérdés: Az új Áfa-tv. több esetben bejelentési kötelezettséget ír elő az adózóknak. A bejelentéseket az adóévet megelőzően kell megtenni, de a törvény csak január 1-jén lép hatályba. Lesz-e külön adatlap a bejelentésre? A korábbiakban egy új bejelentés megtételekor az adóhatóság a bejelentési határidőt meghosszabbította. Lehet, hogy ez most is megtörténik?
Részlet a válaszából: […] Az általános forgalmi adóról szóló, 2008. január 1-jétőlhatályos 2007. évi CXXVII. törvény szerint kell teljesíteni a 2008-ra esedékesváltozásokat. Ezt a korábbi szabályokkal szinkronban a tárgyév utolsó napjáig,azaz 2007. december 31-éig be kell nyújtani. Az új Áfa tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. december 18.

Lezárt időszak bírságolása

Kérdés: 2007-ben átfogó adóellenőrzést tartott az adóhivatal. Mindent rendben találtak, július 25-én jogerőre emelkedett a kiadott elsőfokú határozat. Szeptemberben kaptunk egy újabb határozatot, amely a 2006. évi társaságiadó-előleg feltöltésének elmulasztása miatt mulasztási bírságot állapított meg. A december 20-ai feltöltés helyett valóban csak márciusban fizettünk, de ismereteim szerint a lezárt időszakot ismételten nem lehet ellenőrizni, ezért szerintem jogtalan az "elfelejtett" bírság kiszabása.
Részlet a válaszából: […] Az ellenőrzéssel lezárt időszakot - néhány kivételtőleltekintve - valóban nem lehet ismételten ellenőrzés alá vonni. Amennyiben abevallás utólagos ellenőrzésére irányuló vizsgálat során kiadott határozatjogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, az adóhatóság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.

Bevallás másolata

Kérdés: Kölcsön igénylése során a pénzintézet a benyújtott bevallásaink másolatait is kéri. Sajnos nem elegendő, ha lemásoljuk a korábban papíralapon benyújtott beadványokat, az APEH által hitelesített bevallásokat kérnek. Köteles-e az adóhatóság a másolatok kiadására?
Részlet a válaszából: […] A korábbi időszak tapasztalatai miatt a pénzintézetek márcsak olyan bevallásmásolatokat fogadnak el, amelynek hitelességét az adóhatóságigazolta. Több esetben ugyanis a hitel igénylője olyan bevallásmásolatot adottbe, amely nem egyezett meg az adóhatósághoz benyújtott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.

Ismételt ellenőrzés kezdeményezése

Kérdés: Az adóhatóság 2003-2004. évet átfogó ellenőrzéssel lezárta. A határozat jelentős megállapítást nem tett, 2006. október 14-én jogerőre emelkedett. Ezt követően folyószámla-egyeztetés alapján feltártuk, hogy személyi jövedelemadóban a 2002-es évről visszaigényelhető összeget 2003-ban kötelezettségként bevallottuk, és be is fizettük. Hogyan tudjuk ezt követően helyrehozni a tévedést, az ellenőrzés miatt ugyanis önellenőrzésre már nincs lehetőség?
Részlet a válaszából: […] Valóban jól értelmezi az Art. rendelkezéseit a kérdésmegfogalmazója. Ha az adóhatóság egy bevallási időszakot megvizsgált, és annakkapcsán "ellenőrzéssel lezárt" időszakot keletkeztetett, akkor az adózó azérintett időszak és adónem tekintetében nem végezhet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 24.

Levelezési cím bejelentése

Kérdés: Társaságunk levelezési címe megváltozott. A változást a cégbíróságnak vagy az adóhatóságnak kell-e bejelenteni? Semmilyen nyomtatványon nem találtunk erre vonatkozó utalást.
Részlet a válaszából: […] A cégbejegyzésre kötelezett jogi személyeknek, a jogiszemélyiséggel nem rendelkező társaságoknak a 07T202T, a cégbejegyzésre nemkötelezett jogi személyeknek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyébtársaságoknak és szervezeteknek, külföldi vállalkozásoknak a 07T202...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 24.

Ellenőrzési határidő

Kérdés: Az adóhatóság az áfabevallás benyújtása után ellenőrzést indított. A megbízólevélen "egyes adókötelezettségek vizsgálata" jogcím szerepelt. Közel két hónap elteltével lezárták a vizsgálatot, és a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést kezdtek, ugyanarra a bevallásra vonatkozóan. Jogszerű ez az eljárás? Nem vonatkozik erre az ismételt ellenőrzés tilalma?
Részlet a válaszából: […] Az adóhatóság általános gyakorlata szerint a visszaigénylésttartalmazó bevallásokat lehetősége szerint vizsgálat alá vonja. Tekintettelarra, hogy a revizori kapacitás nem elegendő arra, hogy a valamennyivisszaigénylést tartalmazó bevallást ellenőrzés alá vonják, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 12.
1
2
3