Költségvetési szervek adóalanyisága 2004-ben


Mitől függ a költségvetési szervek adóalanyisága 2004-ben?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2004. január 13-án (22. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 566

[…] Így előfordulhat, hogy a 2003-ban adóköteles tevékenység (pl. földhivatali igazgatási szolgáltatás) 2004-ben közhatalom gyakorlásával végzett tevékenységként nem tartozik az adóalanyiság körébe. Konc.-tv. hatálya alá tartozó tevékenység Olyan vagyon, vagyoni értékű jog, tevékenység gyakorlásának átengedése tekintetében, amelyre külön törvény szerint koncessziós szerződést lehet kötni (még akkor is, ha ténylegesen nem kötnek az adott vagyontárgyra koncessziós szerződést). Ilyenek például az út- és közműberuházások. Ha azonban a beruházáshoz kapcsolódó – adóalapot nem képező – államháztartási támogatásról 2004. január 1-je előtt nettó módon finanszírozva született a jóváhagyó döntés, továbbá ha 2003. április 25. napjáig benyújtott címzett támogatási, beruházási koncepciója alapján a beruházás indításáról az Országgyűlés a 2004. évi új címzett támogatásokról szóló törvényben az adólevonási jog figyelembevételével (nettó összegben) dönt, akkor a beruházás használatbavételének évét követő 10 évig a beruházás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenység tekintetében a 2003. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy áfaalanyiságát e beruházásra vonatkozóan nem veszíti el, feltéve hogy ellenérték fejében fogja üzemeltetni, illetve átadni az üzemeltetőnek. Ebben az esetben a beruházás megvalósításához kapcsolódó beszerzései áfatartalmát levonhatja, az átadáskor azonban áfakötelezettsége keletkezik, továbbá az Áfa-tv. tárgyi eszközzel összefüggő arányosítási szabályait (39. §) alkalmaznia kell [2003. évi XCI. törvény 211. § (7) bekezdés]. Az ilyen beruházás után, ha saját rezsis beruházásról van szó, a használatbavételkor áfát kell fizetniük azon adózóknak, akiknek áfalevonási joguk fennállt. Adóköteles tevékenység Az első két pontba nem tartozó valamennyi, 2003-ban adóköteles tevékenységből származó bevétel (pl. étkeztetés, egyéb ingatlan-bérbeadás, üdültetés stb.) tekintetében akkor nem minősülnek adóalanynak az említett szervek, ha 2003-ban az abból származó ellenérték, valamint 2004-ben a várható ellenérték (külön-külön) nem haladja meg a 4 millió forintot [4/A. § (3) bekezdés, 2003. évi XCI. törvény 211. § (6) bekezdés]. [Ezen összeg alatt jelentéktelennek minősül a bevétel a 4/A. § (4) bekezdés alkalmazásában.] Az értékhatár számításánál adó nélküli ellenértéket kell figyelembe venni, a 2003-as adatok kalkulálásánál pedig azon tételek ellenértékét, amelyekre 2003-ban a halasztás lejárt, vagyis adót kellett fizetni. Az értékhatárt a fenntartó (pl. önkormányzat) és intézménye között külön-külön kell vizsgálni, ha az intézmény önálló adóalany. Tárgyi adómentes tevékenység A közhatalom gyakorlásával végzett tevékenységnek nem minősülő valamennyi tárgyi mentes tevékenységük adóalanyiságon kívüli tevékenységnek minősül akkor, ha az előző pont szerinti adóköteles bevételük 4 millió forint alatt van. A 4 millió forintot elérő vagy meghaladó adóköteles bevétel esetében adóalanyiság körében teljesített, tárgyi mentes bevételnek minősül 2004-ben is az e tevékenységből származó ellenérték. A 4 millió forintos értékhatár számításánál a tárgyi mentes bevételt figyelmen kívül kell hagyni [4/A. § (5) bekezdés]. Mi a teendő? Ha a felsorolt szervek (adóköteles) tevékenységéből 2003-ban 4 millió forintnál kevesebb ellenérték származik, illetve 2003-ban egyáltalán nem végeztek adóköteles tevékenységet, akkor az áfaalanyiság megszűnését – változásbejelentésről lévén szó – az Art. 23. § (1) bekezdésére is figyelemmel 2004. január 15-ig az adóhatósághoz be kell jelenteni [4/A. § (6) bekezdés]. Az ilyen adózónak az adóév utolsó időszakáról beadott áfabevallását (éves áfabevallónál az éves bevallását) megszűnő bevallásként január 30-ig kell benyújtania. A tulajdonában lévő eszközök […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.