Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott 0. számlaosztály tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nullás számlaosztály

Kérdés: Kérem írjanak a nullás számlaosztály könyvelési szabályairól és tételeiről.
Részlet a válaszból: […]növekedés esetén:T 05 + megfelelő rovat +1 ......... előirányzata - K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámlaT 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla - K 09 + megfelelő rovat +1 ......... előirányzataZárolás:T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla -K 05 + megfelelő rovat +1T 09 + megfelelő rovat +1 - K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámlaA kiadások elszámolása minden esetben a 05-ös számlacsoportban, a bevételek elszámolása minden esetben a 09-es számlacsoportban történik. A számlák megbontása a rovatrend alapján történik:05 + rovat = kiadási nyilvántartási számla09 + rovat = bevételi nyilvántartási számlaMind a bevételi, mind a kiadási előirányzat számla minden esetben 1-es végű.A követelések 09-es számlacsoportba tartozó nyilvántartási számláin a 004. Követelés nyilvántartási ellenszámlával szemben történik a követelés növekedésének - így különösen annak előírása, vásárlása, átvétele, elszámolt értékvesztés visszaírása, árfolyamváltozás miatti növekedése - és a teljesítés kivételével csökkenésének - így különösen annak behajthatatlanná válása, értékesítése, átadása, elengedése, elszámolt értékvesztése, árfolyamváltozás miatti csökkenése?- nyilvántartásba vétele attól függően, hogy az költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követően esedékes követelésnek minősül-e. Nem lehet a követelések nyilvántartási számláin nyilvántartani az Szt. szerinti biztos (jövőbeni) követeléseket. A követelések főkönyvi számla minden esetben 2-es végű.Követelések nyilvántartásba vételének, teljesítésének könyvelése a következő:Költségvetési számvitelben:Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint:T 09 + megfelelő rovat +2 ......... - K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámlaKöltségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint:T 09 + megfelelő rovat +2 ......... - K 0042 Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámlaA kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 05-ös számlacsoportba tartozó nyilvántartási számláin a 002. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával szemben történik azok növekedésének - így különösen annak keletkezése, árfolyamváltozás miatti növekedése - és a teljesítés kivételével csökkenésének - így különösen annak más általi átvállalása, elengedése, árfolyamváltozás miatti csökkenése - nyilvántartásba vétele attól függően, hogy az végleges vagy nem végleges, költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségeknek minősül.Ha a korábban nyilvántartásba vett kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a jogosult számlája vagy más okból végleges kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségnek minősül, azt át kell vezetni a 0022. Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlára.A kötelezettségvállalások és végleges kötelezettségek főkönyvi számlái minden esetben 2-es végűek.Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételének, teljesítésének könyvelése a következő:1. Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele:a) a nem végleges kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele áfa nélküli értéken (előzetes kötelezettségvállalás) a költségvetési számvitel szerintT 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla - K 05 + megfelelő rovat +2 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség + rovatb) az előzetes áfa miatti nem végleges kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerintT 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla - K 05 + megfelelő rovat +2 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség + rovatA nem végleges kötelezettségvállalást a pénzügyi számvitelben nem kell könyvelni.2. Teljesítés, végleges kötelezettség nyilvántartásba vételea) a nem végleges kötelezettségvállalás megszüntetése (visszavezetése) a költségvetési számvitel szerintT 05 + megfelelő rovat +2 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 4698
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: 0. számlaosztályban történő könyvelés főbb szabályai, kötelezettségvállalási analitika

Kérdés: Mit, hogyan és milyen analitikával könyvelünk a 0-s számlaosztályra? A kötelezettségvállalás analitikája és könyvelése milyen módon történik?
Részlet a válaszból: […]megtervezésre az adott költségvetési szerv elemi költségvetésében, és így az idegen pénzeszköz felhasználása során csak átfutó lebonyolítás jellegű kiadásokat jeleníthetnek meg. (Pl. EMGA és belső politikák jogcímen nyújtott támogatások kiadásai.) Főkönyvi összefüggések: - kiadások állományba vétele T 06 - K 096 - kiadások törlése, csökkenése T 096 - K 06 07. Kötelezettségvállalások nyilvántartási számlája Itt kell kimutatni a költségvetési szerv által vállalt kötelezettségvállalásokat. A kötelezettségvállalás nyilvántartására szolgáló számlá(ka)t az Ámr. 134. §-ának (4)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell vezetni, legalább az adott évi költségvetési törvény kiemelt költségvetési előirányzatoknak megfelelő szerkezeti tagolásban, a közgazdasági osztályozási rendnek megfelelően. A számlák megnyitásánál és vezetésénél azonban figyelemmel kell lenni a költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletét képező - 75. számú "Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása", - a 76. számú "Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának", továbbá - a 77-78. számú "Nemzetközi támogatási programokból nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások alakulása" mellékletek egyes oszlopaiban és soraiban szereplő adatokra, illetve hogy azokat az alszámláknak alá kell támasztaniuk. A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásából készített összesítő bizonylat (feladás) alapján kell a könyvekben a 0. számlaosztály megfelelő számláin rögzíteni, a kötelezettségvállalások megfelelő számláin és a kötelezettségvállalások nyilvántartási ellenszámláján, legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig. Amennyiben a költségvetési szerv éven túli kötelezettségvállalásokat is tehet, akkor a kötelezettségvállalásokat naptári év szerinti tagolásban kell nyilvántartásba vennie. Az Szt. 161/A. § (2) bekezdése alapján a közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága és ellenőrizhetősége érdekében a továbbrészletezési kötelezettséget a számlacsoport számláinak megfelelő alábontásával kell biztosítani. Jelenleg két könyvelési módszer ismert: - Halmozott kötelezettségvállalások kimutatása. - Pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások kimutatása. 1. módszer: Halmozott kötelezettségvállalások A módszer lényege, hogy év közben a kötelezettségvállalási számlákon folyamatosan kerülnek lekönyvelésre a létrejött kötelezettségvállalások, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A főkönyvi számlákon nyitó tételként kerülnek felvezetésre az előző években már felvállalt tárgyévi kötelezettségvállalások, melyeknek forrása lehet az előző év(ek) maradványa, illetve a tárgyévi költségvetés. Szintén felvezetésre kerülnek a következő évek költségvetésére már az előző év(ek)ben vállalt kötelezettségek is. A költségvetési szervnek úgy kell a főkönyvi számlákat megnyitni, hogy az egyes évek kötelezettségvállalásai évenkénti bontásban elkülöníthetők legyenek. Ennél a könyvelési módszernél növekedési jogcímek lehetnek - nyitás, - a tárgyévi kötelezettségvállalások (eseti, illetve folyamatos teljesítéseknél), - a már vállalt és a főkönyvi számlákra felvezetett kötelezettségvállalások növelése (pl. felújításnál előre nem látható műszaki körülmény miatt növelni kell az eredeti kötelezettségvállalás összegét), - az 50 E Ft alatti szóban vállalt kötelezettségek, - a következő év(ek) költségvetésére tárgyévben vállalt kötelezettségek. Csökkenési jogcím - a kötelezettségvállalás meghiúsulása, - az eredeti kötelezettségvállalás összegének csökkenése. Külön kell szólni az 50 E Ft alatti szóban vállalt kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. Ezeket a kötelezettségvállalásokat a pénzügyi teljesítésekből kell kigyűjteni, és meghatározott időszakonként (havi, negyedévi) a 0. számlaosztályban nyilvántartásba venni. Ennek szükségességét a könyvelési módszer lényege indokolja, mivel év végén az egyes főkönyvi számláknak az adott évben vállalt összes kötelezettségvállalást tartalmaznia kell. Az összes fogalomkörbe beletartoznak a gazdasági eseményenként 50 E Ft alatti kötelezettségvállalások is. Főkönyvi összefüggések: - kötelezettségvállalások állományba vétele T 07 - K 097 - kötelezettségvállalások csökkenése T 097 - K 07 - zárlati tételek = pénzügyileg teljesített kötelezettségvállalások éves összegének kivezetése annak érdekében, hogy a következő évi nyitásnál már csak azok a tételek kerüljenek megnyitásra, melyek pénzügyi teljesítése a tárgyévben még nem történt meg T 097 - K 07 = pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalási számlák zárása • nyilvántartási számlák zárása T 0993 - K 07 • nyilvántartási ellenszámlák zárása T 097 - K 0993 Összefüggések: Szabad előirányzat = Módosított kiadási előirányzat - Halmozott kötelezettségvállalás. Pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások = Halmozott kötelezettségvállalások - Pénzügyi teljesítés. 2. módszer: Pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások kimutatása A módszer lényege, hogy év közben a kötelezettségvállalási számlákon mindig csak a pénzügyileg nem rendezett kötelezettségvállalások kerülnek kimutatásra. A főkönyvi számlákon nyitó tételként kerülnek felvezetésre az előző években már felvállalt tárgyévi kötelezettségvállalások, melyeknek forrása lehet az előző év(ek) maradványa, illetve a tárgyévi költségvetés. Szintén felvezetésre kerülnek a következő évek költségvetésére már az előző év(ek)ben vállalt kötelezettségek. A költségvetési szerveknek úgy kell a főkönyvi számlákat megnyitni, hogy az egyes évek kötelezettségvállalásai évenkénti bontásban elkülöníthetők legyenek. Az ezzel kapcsolatos lehetséges változatokat az 1. pontban ismertetett módszer leírása tartalmazza. Ennél a könyvelési módszernél a növekedési jogcímek: - nyitás, - tárgyévi kötelezettségvállalások (eseti, illetve folyamatos teljesítéseknél), - a már vállalt és a főkönyvi számlákra felvezetett kötelezettségvállalások növelése (pl. dologi kiadásoknál címváltozás miatt), - következő év(ek) költségvetésére tárgyévben vállalt kötelezettségek. Csökkenési jogcímek: - kötelezettségvállalás meghiúsulása, - eredeti kötelezettségvállalás összegének csökkenése, - pénzügyi teljesítések, = tárgyévi kötelezettségvállalásokhoz, = előző évi kötelezettségvállalásokhoz. Az 50 E Ft alatti szóban vállalt kötelezettségeket a pénzügyi teljesítés összegének meghatározásánál a 0. számlaosztályban történő rögzítésnél figyelmen kívül kell hagyni. Természetesen az év végi beszámolóban majd szükség lesz ezekre a kötelezettségvállalási összegekre is. Főkönyvi összefüggések: - kötelezettségvállalások állományba vétele T 07 - K 097 - kötelezettségvállalások csökkenése T 097 - K 07 - zárlati tételek = kötelezettségvállalási számlák zárása T 0993 - K 07 = kötelezettségvállalási ellenszámlák zárása T 097 - K 0993 Összefüggések: Szabad előirányzat = Módosított kiadási előirányzat - (kiadási teljesítési számlák egyenlege + kötelezettségvállalási számlák együttes összege). (A kiadási teljesítési számlák egyenlegében ennél a számításnál figyelembe kell venni az 50 E Ft alatti szóban vállalt kötelezettségek teljesítését.) Pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások = Kötelezettségvállalási számlák együttes összege. A kétféle könyvelési módszer közötti választásnál a költségvetési szervnek azt kell mérlegelnie, hogy melyik alkalmazásával tud a leghatékonyabban eleget tenni az információs rendszer elvárásainak. A kötelezettségvállalási számlákon következő évben csak az előző évi pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalások szerepelhetnek, mivel az államháztartás szervezeténél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 2091

3. találat: Szellemi termékek korlátozott felhasználási joga

Kérdés: Ha szerződés alapján 3 évig évi kifizetéssel adott darabszámú szellemi termékre (szoftverre) vásárolok használati jogot, majd 3 év múlva ezeket szerződés szerint nem használhatom többé, valamint a szerződésben nem szerepel a bérlet, viszont szerepel a licenc szó, akkor az 1-es vagy 5-ös számlaosztályba könyvelendő? Ha 1-be, akkor mi különbözteti meg ezt a szoftverbérlettől?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó szabályok szerint kell elszámolni. Ennek természetesen feltétele, hogy a megkötött szerződés alapján a vagyoni értékű jog értelmezhető legyen. A felhasználási jognak egy évet meghaladó időtartamra kell vonatkoznia. A vagyoni értékű jogok esetében is a költségvetési szerv választhatja 100 ezer forint bekerülési érték alatt a "kisértékűség" szabályát. A 100 ezer forint feletti bekerülési érték feletti vagyoni értékű jogokra és azokra, amelyekre a kisértékűségi szabályt nem választották, a terv szerinti értékcsökkenés mértékét a szerződésben foglalt időtartamra kell megállapítani, úgy, hogy a szerződés lejártakor a vagyoni értékű jog nyilvántartási értéke[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 1809

4. találat: Kötelezettségvállalások 0. számlaosztályban való könyvelése

Kérdés: Kötelezettségvállalásoknak a "0" számlaosztályban, ill. ehhez kapcsolódóan az 5-ös számlaosztálybeli kiadási előirányzat és kiadási teljesítési számlákon történő könyveléséről kérünk gyakorlati példán keresztül konkrét levezetést, kontírozással együtt, úgy, hogy abból az éves beszámoló ehhez kapcsolódó új űrlapja kitölthető legyen.
Részlet a válaszból: […]következő: A kötelezettségvállalás számlán év közben az előző évről átvezetett nyitó kötelezettségvállalások összegét növelni kell az új kötelezettségvállalások összegével, és legalább negyedévente csökkenteni kell a pénzügyi teljesítés összegével. A másik módszer lényege, hogy a 0. számlaosztályban a kötelezettségvállalásokat halmozottan kell gyűjteni. A kötelezettségvállalás számlán az előző évről átvezetett nyitó kötelezettségvállalások összegét növelni kell az új kötelezettségvállalások összegével. Ennél a módszernél az 50 E Ft alatti szóban vállalt kötelezettségeket[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 919
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Kötelezettségvállalás könyvelési lépései

Kérdés: Kérem, szíveskedjenek közölni a kötelezettségvállalás könyvelési lépéseit! Mit kell könyvelni, melyik számla melyik oldalára?
Részlet a válaszból: […]számának 391. számú kérdésre adott válasz tartalmazza. Röviden a lényege: Könyvelni a 0. Nyilvántartási számlákra a kötelezettségvállalások állományát kell könyvelni: Kötelezettségvállalás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. szeptember 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 447
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Kötelezettségvállalás nyilvántartása

Kérdés: Egy tanfolyamon hangzott el, hogy a kötelezettségvállalást a 0-s számlaosztályban kell könyvelni az analitikus feladás alapján. Kérem, hogy gyakorlati példán keresztül szíveskedjenek az 50 ezer forint feletti és az 50 ezer forint alatti kötelezettségvállalás nyilvántartását bemutatni. A 8. lapszámban olvastam, hogy a nyilvántartásra nincs központi szabály, de mégis jó lenne, ha mintát közölnének, valamint gyakorlati példa alapján levezetnék a kötelezettségvállalással kapcsolatos tennivalókat, könyvelési tételeket, mert ez sokunknak gondot okoz.
Részlet a válaszból: […]előirányzat100 Alkalmazási, okiratokhoz és megbízási szerződésekkel vállalt kötelezettség80 Szabad keret20 A 0. számlaosztályban ebben az esetben a 80-at kell rögzíteni. A 80 kötelezettségvállalási összeget és a rendelkezésre álló 100 keretet is természetesen csökkenteni kell a pénzügyi teljesítés összegével is. A 0. számlaosztályban minden negyedév végén a kötelezettségvállalásban kimutatott kötelezettségek változásait kell könyvelni. A kötelezettségeket minimum kiemelt előirányzati szinten a kiadási oldalon és saját bevételtámogatás bontásban kell a bevételi oldalon nyilvántartani. Év végén a 0. számlaosztályban kimutatott kötelezettségvállalások együttes összegének meg kell egyeznie a 42. Előirányzatmaradvány, illetve a 29. Pénzmaradvány kimutatás űrlapok kötelezettségvállalással terhelt maradványával. A kötelezettségvállalási nyilvántartásnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 391
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Kötelezettségvállalás a "0" Nyilvántartási Számlaosztályban

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a kötelezettségvállalásokat a "0" Nyilvántartási Számlaosztályban?
Részlet a válaszból: […](4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, így: nem kell kimutatni a főkönyvi könyvelésben az 50 E Ft alatti, belső szabályzat alapján szóban vállalt kötelezettségeket, mivel ezekhez nem kapcsolódik bizonylat; nem kell kötelezettségként kimutatni = a kinevezés pénzügyi adatait, = a folyamatos teljesítést tartalmazó szerződések pénzügyi adatait. A kötelezettségvállalások összegét folyamatosan, de legkésőbb negyedévente külön feladás alapján[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Költségvetési Levelek adatbázisban: 25