Vagyonkezelési szerződés megszűnése


Víziközmű-szolgáltatóval megszűnt a vagyonkezelési szerződésünk. A könyveinkben nem így volt nyilvántartva, hanem a tárgyi eszközök között szerepelt. Ez a jogviszony 2022-ben bérleti üzemeltetési szerződéssé vált. Elkészítették az elszámolást, abban jelentős összegű "écs"-maradvány keletkezett. Ezt hogyan vegyük nyilvántartásba, illetve ha a szolgáltató számlát állított ki (pénzügyi teljesítést nem igénylőt), akkor azt hogyan könyveljük?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2023. április 25-én (338. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5999

[…] helyi önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben részletezett feltételekkel a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedheti a vagyonkezelőnek a helyi önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Ez esetben a vagyonkezelő e bekezdés szerinti kötelezettsége a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegéig áll fenn.A visszapótlási követelést a tulajdonosnál elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés összegével azonosan kell elszámolni. A 3655. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása könyvviteli számlán az elszámolási összeg nyilvántartása addig történik, amíg a visszapótlási követelés nem teljesül, vagy pénzforgalomba, vagy a vagyonkezelő által végzett pótlólagos felújítás, beruházás azonos értékének a beszámításával.Amennyiben a vagyonkezelő a visszapótlási kötelezettségének eleget tesz, és pótlólagos felújítást, beruházást valósít meg, akkor ennek térítésmentes átvételét a 38/2013. NGM rendelet III. Fejezet Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások Növekedések A) Térítés nélkül, ajándékként kapott, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása cím előírásai szerint kell elvégezni, majd ezt követően át kell vezetni a vagyonkezelésbe adott eszközök közé (T182-183 - K 121-151), a visszapótlási követelés egyidejű, a pótlólagos felújítás, beruházás összegével azonos összegű csökkentésével (T412-K3655).A vagyonkezelő által elvégzett pótlólagos felújítások csökkentik a visszapótlási követelést, ugyanakkor a tárgyévben végrehajtott értéknövelő felújítások esetében az üzembe helyezéstől számított terv […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.