Étkeztetési normatíva


Melyek a 2010/2011. évi költségvetésből származó kedvezményes étkezési normatíva igénylésének jogosultságára, feltételeire, elszámolására és a jogtalanul igénybe vett normatíva visszafizetési feltételeire vonatkozó szabályok? Az étkeztetést kiegészítő tevékenységként végeztük, és ezért az alapító okiratban nem szerepel, 2009. szeptember 15-e előtt pedig kisegítő tevékenységet végeztük.


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2013. április 9-én (178. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3398

[…] az irányító szerv által kötelező jelleggel előírt feladat, amely támogatásból finanszírozott tevékenység.A kisegítő tevékenység viszont a költségvetési szerv alaptevékenységétől eltérő, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó tevékenység, amely támogatáson kívüli forrásból finanszírozandó. Normatíva a kisegítő tevékenységre nem igényelhető. Az államháztartás körébe tartozó szervezet vagy természetes személy számára nem kötelezően, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység. Ezek nem felelnek meg az általános iskola kötelezően ellátandó étkeztetési feladatának.Az általános iskola az 562913 Iskolai intézményi étkeztetés szakfeladatot használja kötelező feladatként az alapító okiratban.A szabálytalan normatíva visszafizetésének menetét és szabályait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban régi Áht.) 64-64/A., 64/B., 64/C., 64/D., 64/E., 64/F. §-ai határozzák meg. A kincstár a rendelkezésre álló iratok és saját nyilvántartásai alapján, illetve - szükség esetén helyszíni vizsgálat során - az önkormányzat év végi elszámolásának benyújtásáig megvizsgálhatja a feladatmutatók alakulását, az igénylés megalapozottságát. A vizsgálat eredményéről a kincstár külön jogszabályban meghatározott tartalmú jegyzőkönyvet vesz fel, melyben szükséges esetben felhívja az önkormányzatot, hogy a következő elő­irányzat-módosítási lehetőségnél az érvényes feladatmutatóit módosítsa, illetve az elszámolásnál a kincstár által javasolt adatokat érvényesítse.Jogtalan igénybevétel kezdőnapjának az a nap számít, amikor a támogatás az önkormányzat költségvetési számlájára a jóváírás megtörténik. A jogtalan igénybevétel miatt az önkormányzatnak kamatot kell fizetnie, ahol a kamattal terhelt időszak a jogosulatlan igénybevétel kezdőnapjától a visszafizetés napjáig tart.A helyi önkormányzat igénybevételi kamatot fizet a jogtalanul igényelt teljes előirányzat után, ha az igényelt, feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások összege legalább 3 százalékkal meghaladja az önkormányzatot ténylegesen megillető összeget. Az igénybevételi kamat mértéke a régi Áht. 64/A. (4)-(5) bekezdései alapján:"a) ha az önkormányzat a 64. § (5) bekezdésének aa) pontja szerinti időpontig lemond az előirányzatról, a jegybanki alapkamat 25 százaléka,b) ha a 64. § (5) bekezdésének ab) pontja szerinti időpontig […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.