Brexitet követően felmerült kérdések

Kérdés: 2020 októberében egy Egyesült Királyságban nyilvántartásba vett adóalany terméket értékesített egy magyar adóalany részére. 2020 októberében megtörtént a termékek leszállítása, és számla is kiállításra került. A magyar adóalany Közösségen belüli termékbeszerzést a 2020. október havi áfabevallásában szerepeltette, és közösségi összesítő nyilatkozatában (A60-as bevallás) is jelentette. Ugyanakkor 2021-ben a termékek egy részével kapcsolatban minőségi kifogás merült fel. Ha a minőségi kifogással érintett termékeket 2021-ben visszaszállítják Magyarországról az Egyesült Királyságba, akkor a magyar adóalanynak a korrekciót hogyan kell szerepeltetni az áfabevallásban és az összesítő nyilatkozatban?
Részlet a válaszából: […] ...hivatkozott rendelkezése értelmében, ha az Egyesült Királyságban nyilvántartásba vett adóalany által magyar adóalanyok részére a Brexitet megelőzően, azaz 2021. január 1-je előtt teljesített Közösségen belüli termékértékesítés elszámolásában 2020....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Brexittel kapcsolatos kérdések I.

Kérdés: 2021-ben milyen változásra kell számítani a Brexithez kapcsolódóan az Egyesült Királyságban letelepedett adózók által Magyarországon megfizetett áfa visszatéríttetése kapcsán, ideértve az áfa-visszatéríttetéshez szükséges csatolmányokat is? A 2020. évre vonatkozóan még vissza lehet igényelni (téríttetni) az áfát? A Brexitet követően szükséges lesz az Egyesült Királyságban letelepedett adózók számára a viszonossági megállapodás? Ha igen, az mikor lép életbe?
Részlet a válaszából: […] A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia Közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló 2020/135 tanácsi határozat (kilépési megállapodás) 51. cikke tárgyalja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Brexittel kapcsolatos kérdések II.

Kérdés: A Brexitet követően, az egyesült királyságbeli adózók – amelyek között csoportos adóalanyok is vannak – képviseletében benyújtott adó-visszatéríttetési kérelmek kapcsán kérdésként merült fel, hogy az adó-visszatéríttetési kérelmet a csoportos adóalany tekintetében, vagy elkülönítetten, a csoportos adóalany tagok tekintetében kell benyújtani.
Részlet a válaszából: […] Annak megítélése, hogy az Egyesült Királyságban letelepedett csoportos adóalany tagok esetében a visszatérítési kérelmet a csoport vagy a csoport tagja nevében kell benyújtani, azaz a csoportos adóalany vagy annak tagja minősül visszatérítésre jogosult adóalanynak, a vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Brexittel kapcsolatos kérdések III.

Kérdés: A Brexitet követően a Közösség területén kívül letelepedett társaság külföldi ügyfelei adóügyeiben képviselőként eljárhat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál?
Részlet a válaszából: […] Az Air. határozza meg általánosságban az adóhatóság előtti eljárásra vonatkozó képviseleti szabályokat. Ezek alapján megállapítható, hogy a külföldi szervezet – az alább jelzett korlátozással – eljárhat a NAV mint adóhatóság előtti ügyekben.Ezzel összefüggésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Brexittel kapcsolatos kérdések IV.

Kérdés: Észak-Írországban letelepedett társaságok esetében a termékek után felszámított áfa a Brexitet megelőzően hatályos szabályok szerint igényelhető vissza. Hogyan kell eljárni a szolgáltatások után felszámított áfa visszaigénylése kapcsán?
Részlet a válaszából: […] Az Észak-Írországban letelepedett adóalanyok az EU-ban letelepedett adóalanyokra vonatkozó szabályok szerint kérhetik az EU valamely tagállamában, a termékbeszerzés során rájuk áthárított áfa visszatéríttetését, hasonlóan az EU-s szabályok szerint kérhetik az EU...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Termékimportot is magában foglaló láncértékesítés teljesítési helye a Brexitet követően

Kérdés: Egy kerti munkagépek értékesítésével foglalkozó vállalatcsoport belföldön nyilvántartásba vett adóalany tagja (a továbbiakban: magyar társaság) egy háromszereplős értékesítési lánc végső vevőjeként a cégcsoport francia székhelyű vállalkozásától (a továbbiakban: importőr) termékeket szerez be oly módon, hogy az importőr az Egyesült Királyságban letelepedett szállítójától beszerzett termékeket értékesíti tovább. A fuvarozás az egyesült királyságbeli eladótól közvetlenül a magyar társaság nevére szóló rendeltetéssel történik. A fuvarozást az importőr szervezi. A tervek szerint a Brexitet követő átmeneti időszak elteltével az Egyesült Királyságból fuvarozott termékeket Francia-országban bocsátja az importőr szabad forgalomba, a termékeket ezt követően szállítják le a magyar társaság részére. Jól gondolom, hogy 2021. január 1-jétől, azaz a Brexitre irányadó átmeneti szabályok lejártától kezdődően, amennyiben az áru a fuvarozás megkezdésekor az Egyesült Királyságban, azaz a Közösség területén kívül van, akkor a láncügylet egyes értékesítési tranzakciói-nak teljesítési helyét nem csupán a láncügyletekre vonatkozó általános szabályok, vagyis az Áfa-tv. 26-27. §-ai alapján kell megállapítani, hanem figyelemmel kell lenni az Áfa-tv. 28. §-ára is? Ennek megfelelően jól gondolom, hogy amennyiben a termékek szabad forgalomba bocsátására Franciaországban kerül sor, az Áfa-tv. 28. §-a értelmében az importőr értékesítésének teljesítési helye nem Magyarország, hanem Franciaország lesz?
Részlet a válaszából: […] A fuvarozással párosuló termékértékesítés teljesítési helyét az Áfa-tv. 26. §-a határozza meg, amely kimondja, hogy abban az esetben, ha a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy – bármelyikük javára – más végzi, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Pénzügyi képviselő brit cégek esetén a brexit után

Kérdés: Az egyesült királyságbeli vállalkozásoknak tényleg kötelező-e pénzügyi képviselőt megbízniuk a brexitet követően, amennyiben Magyarországon kívánnak gazdasági tevékenységet folytatni? Ha igen, ez a kötelezettség azokra az egyesült királyságbeli cégekre is vonatkozik, amelyek 2021. január 1-jét megelőzően jelentkeztek be adóalanyként Magyarországon, vagy csak azokra, amelyek 2021. január 1-jét követően regisztráltak az adóhatóságnál?
Részlet a válaszából: […] ...adóalanyokra, akik/amelyek a Közösség valamely tagállamában az áfaszabályok értelmében állandó telephellyel rendelkeznek, és azt a brexitet követően sem szüntetik meg, tekintve, hogy ebben az esetben nem minősülnek harmadik államban letelepedettnek. Ezen adóalanyoknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Angol társaság adóalanyisága; szolgáltatás teljesítési helyének meghatározása

Kérdés: Egy magyar rendezvényszervező társaság egy cégcsoport érdekében a világ minden tájáról érkező embereknek oktatást érintő konferenciát szervez Budapesten. A rendezvénnyel kapcsolatos költségek azonban továbbszámlázásra kerülnek egy, az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező társaság/szervezet (a továbbiakban: UK Társaság) részére. Az angol áfaszabályok szerint azonban bizonyos értékhatár alatt az áfaregisztráció nem kötelező. Az angol szabályok szerint abban az esetben, ha egy társaság áfaköteles forgalma a 85 000 fontot meghaladja, akkor áfaregisztráció szükséges. A példa szerinti esetben a társaságnak a társasági adót érintően és a társaságiadó-bevallásában szereplő regisztrációs száma van, azonban áfaszáma nincs, és áfaregisztrációra sem köteles. A fenti tényállás kapcsán kérdésként merült fel, hogy a magyar rendezvényszervező által továbbszámlázott összeg tekintetében az igénybe vevő társaságot a Héa-irányelv, valamint a Vhr. szerint adóalanynak lehet-e tekinteni vagy sem, illetve igényelhet-e a probléma további vizsgálatot az angol fél részéről, valamint az angol adóhatóságtól érdemes-e egy igazolást beszerezni a megrendelő adójogi státuszát illetően vagy sem? Kérdés továbbá, hogy mindezt a Brexit befolyásolhatja-e, ha igen, hogyan?
Részlet a válaszából: […] ...adójogi státuszát illetően az angol adóhatóságtól.II. A második kérdés arra vonatkozik, hogy az első kérdésére adott választ a Brexit befolyásolhatja-e, és ha igen, akkor hogyan.Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én éjfélkor rendezett módon kilépett az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Közvetlen vámjogi, valamint pénzügyi képviselő

Kérdés: Egy harmadik országos székhelyű gazdálkodó Magyarországon kíván adómentes vámjogi szabad forgalomba bocsátás vámeljárást (42-es eljáráskóddal) végezni. A vámeljárás keretében az Európai Unión kívüli harmadik országban székhellyel rendelkező, az Európai Unió más tagállamában (Spanyolországban) érvényes adószámmal rendelkező importőr saját vagyon áthelyezését kívánja végrehajtani spanyolországi rendeltetéssel. A harmadik országos gazdálkodó Spanyolországban rendelkezik pénzügyi képviselővel, Magyarországon pedig érvényes meghatalmazással közvetett vámjogi képviselettel, viszont magyarországi adószáma nincsen.
Az Áfa-tv. 95. §-ában foglalt adómentes termékimport végrehajtására az importőr e rendelkezés (4) bekezdése alapján pénzügyi képviselőt bízhat meg. Ugyanezen típusú eljárás lefolytatására az Áfa-tv. 96. §-a alapján az importőr helyett az ezen eljárásra vonatkozó érvényes írásos meghatalmazással rendelkező közvetett vámjogi képviselő is eljárhat a vonatkozó feltételek fennállása esetén. A közvetett vámjogi képviselő belföldön nyilvántartásba vett és közösségi adószámmal rendelkező adóalany. A fentiekkel kapcsolatban a következő kérdések merültek fel:
1. Az adómentes vámjogi szabad forgalomba bocsátás – figyelemmel arra, hogy az Áfa-tv. 96. §-ában előírt feltételek fennállnak – végrehajtható-e a közvetett vámjogi képviselő által, vagy a 95. § szerinti pénzügyi képviselő megbízása válik szükségessé a vámeljárás lefolytatására?
2. A Brexitre való tekintettel valamely egyéb körülmény is befolyásolhatja-e esetleg az eljárást?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezésében foglalt feltételek is teljesülnek, úgy a kérdéses esetben pénzügyi képviselő megbízása nem kötelező.2. Amennyiben a Brexit megvalósul – azaz az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból -, az nem lesz hatással a levelében említett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.