Társasházi közös költség bizonylatolása, illetve ingatlan- bérbeadással kapcsolatos közüzemi költség továbbszámlázása


Önkormányzat társasházban lévő lakását bérbe adja. Az önkormányzat felé a társasházat terheli-e számlakibocsátási kötelezettség az általa beszedett közös költség vonatkozásában, illetve az önkormányzat bérleti tevékenységével összefüggésben közüzemi költségei továbbszámlázása során adójogi szempontból mikor jár el helyesen?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2011. március 16-án (144. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2854

[…] költségmegosztás, és a társasház nem nyújt sem termékértékesítést, sem szolgáltatásnyújtást a tulajdonosoknak, melynek ellenértéke lenne a tulajdonostársak által fizetett költség, ezért az nem tartozik az Áfa-tv. hatálya alá. Így a közös költségről Áfa-tv. szerinti bizonylatot (számlát) sem lehet kiállítani. A közös költség könyvelési bizonylatául a Sztv. 166. §-a szerinti bizonylat (pl. a befizetési csekk igazolószelvénye, a befizetést igazoló pénztárbizonylat, átutalás esetén a bankkivonat) szolgál, a kiadás felmerülésének jogosságát pedig a közgyűlési határozat igazolja azon tulajdonosok (magánszemély, illetve nem magánszemély tulajdonos, pl. önkormányzat) esetében is, akik a közös költséget el akarják számolni költségként. Továbbá az Áfa-tv. rendelkezései értelmében az ingatlan-bérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi költségek továbbszámlázása során az alábbiak szerint kell eljárni. Az Áfa-tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja úgy rendelkezik, hogy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába beletartoznak a felmerült járulékos költségek, amelyeket a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója hárít át a termék beszerzőjére, szolgáltatás igénybevevőjére, így különösen a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek. A fenti rendelkezés alapján, amennyiben az önkormányzat bérleti tevékenységet folytat, és ehhez kapcsolódóan számláz tovább közüzemi költséget, akkor az minden esetben az Áfa-tv. 70. § (1) bekezdés b) pontja szerinti járulékos költség, és mint ilyen osztja a főszolgáltatás, azaz a bérbeadás áfarendszerbeli megítélését, függetlenül attól, hogy a közüzemi költségek összegének meghatározása elkülönített mérőóra segítségével, vagy pedig vetítési alappal került meghatározásra. […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.