Elveszett számlatömb, számla


Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság (továbbiakban: gazdálkodó szervezet) bizonylatmegőrzési kötelezettségéhez kapcsolódóan két gyakorlati kérdés merült fel. A gazdálkodó szervezet részéről elveszett számlatömb esetén, valamint általa az adóalany részére kibocsátott számla elvesztése okán mi az általánosan elfogadott eljárási rend?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2011. május 17-én (147. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2902

[…] eredeti példány hiányában annak hiteles másolatát legalább az adó megállapításához való jog elévüléség megőrizni. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése alapján a megőrzés egész időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell az okirat és az abban foglalt adattartalom sértetlenségét, eredetiségének hitelességét és olvashatóságát. Amennyiben az elveszett számlatömb már tartalmazott kitöltött számlát, akkor a bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése érdekében az adózónak a számla hiteles másolatát célszerű kérnie a vevőjétől, szolgáltatás igénybevevőjétől (vagyis a számla befogadójától). A számla befogadója a birtokában lévő számláról a számlakibocsátó részére fénymásolatot készíthet, azt megjegyzéssel (mely esetleg a másolat kiadásának indokát is tartalmazza), dátummal és aláírással, cégbélyegzővel ellátva hitelesítheti. Az így kibocsátott másolat birtokában az adózó bizonylatmegőrzési kötelezettségét teljesíteni tudja. 2. Az Áfa-tv. az elveszett számla pótlására vonatkozó (megengedő, illetve tiltó) előírást nem tartalmaz, hasonlóan a 2007. december 31-éig hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 1992. LXXIV. törvényhez. Az elveszett számla pótlására vonatkozó Áfa-tv.-beli külön rendelkezés hiánya nem eredményezi sem azt, hogy a vevő, szolgáltatást igénybe vevő a számla másolatának kiállítását nem kérheti, sem azt, hogy az eladó, szolgáltatást nyújtó a hiteles másolat kiállítására vonatkozó kérést az Áfa-tv. előírására hivatkozva megtagadhatja. A vevőnél, szolgáltatást igénybe vevőnél elveszett számla pótlása érdekében a számla kibocsátója hiteles másolatot készíthet, és bocsáthat a vevő, szolgáltatást igénybevevő rendelkezésére. A számla a gazdálkodó szervezet által kiállított okiratnak minősül. Az okirati bizonyításról, illetve az elveszett okiratok pótlásáról a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 190-197. §-ai rendelkeznek. A hivatkozott jogszabály 196. § (2) bekezdése szerint a gazdálkodó szervezet által kiállított okiratról készült felvétel, továbbá bármilyen adathordozó útján készített okirat teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratáéval, feltéve hogy a gazdálkodó […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.