Üzemeltetési megállapodás


A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései szerint a víziközművekre vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötése előtt a víziközművek tulajdonosának (önkormányzatnak) vagyonértékelést kell végeztetnie. 2014. január 1-jei időponttal önkormányzatunk - a jogszabályi követelményeknek is megfelelő - üzemeltetőnek adja át víziközműveit, így a vagyonértékelést elvégeztettük. A víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése alapján a megállapított vagyonértéket és a vagyonértékelés során keletkezett adatokat az ellátásért felelős vagyonnyilvántartásában át kell vezetni, illetve a 6. § (3) bekezdése szerint két vagyonértékelés közötti időszakban a víziközmű tulajdonosa a víziközművagyon-leltár naprakész vezetésével gondoskodik a vagyonérték folyamatos karbantartásáról. Jól értelmezzük, hogy az elkészült vagyonértékelés dokumentumaiban szereplő értékre kell az önkormányzat nyilvántartásait is "helyesbíteni" mind a tárgyieszköz-nyilvántartás, mind a vagyonkataszter tekintetében? Amennyiben igen, akkor ennek módszerét, elszámolási és könyvelési lépéseit szíveskedjenek ismertetni.


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2014. január 7-én (190. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3599

[…] értékcsökkenést is az önkormányzat számolja el, az üzemeltető nem számolhat el értékcsökkenést, és a mérlegében az eszközöket nem mutathatja ki.Az üzemeltetés során az üzemeltetőnek ugyanúgy a közszolgáltatási feladatot el kell látnia.Az üzemeltetett eszközök után az üzemeltetőnek üzemeltetési díjat kell fizetnie a tulajdonos önkormányzat számára, amelyről az önkormányzat számlát köteles kiállítani.A nyújtott közszolgáltatásért a fizetendő díjakról az üzemeltető közüzemi számlát állít ki a lakosság részére, amely bevétel az üzemeltető árbevételének részét képezi. Az üzemeltető feladata, hogy az üzemeltetésre átvett eszközök állapotát megtartsa, működőképességét biztosítsa és karbantartsa, az ezzel kapcsolatos költségek az üzemeltető költségét képezik. Ezen költségek fedezésére a közszolgáltatást igénybe vevők által fizetett közüzemi díj bevételéből kerül sor, és a költségek elszámolása az üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos költségek és ráfordítások között kerül kimutatásra. Ekkor az önkormányzatnak az ezzel kapcsolatos kiadások megjelenítése kapcsán nincs könyvvezetési kötelezettsége.Viszont az értéknövelő felújítást, pótlólagos beruházás kiadásait az önkormányzat számolja el az önkormányzat költségvetésének terhére. Ha a megállapodásban úgy rendelkeznek, akkor ezeket a felújítási, beruházási munkákat az üzemeltető is elvégezheti. Amennyiben ez történik, akkor az üzemeltetőnek számlakiállítási kötelezettsége van az önkormányzat részére. A kiállított számla alapján a költségeket az önkormányzat a megfelelő 11-13. számlacsoportban számolja el, és a felújítás, beruházás aktivált értékét át kell vezetnie a 16. számlacsoport megfelelő számlájára.Az önkormányzati üzemeltetésre átadott vagyon esetében az átadónál a bekerülési érték tekintetében csak az érték átvezetése történik. Az immateriális javak, vagyoni értékű jogok, illetve tárgyi eszközök kimutatott bruttó érték és a halmozott értékcsökkenés összege kerül átvezetésre az üzemeltetésre átadott eszközök számlacsoport megfelelő számláira. Az üzemeltető szervnél az üzemeltetésre átvett eszközök értékkel nem mutathatók ki, kivéve a 0. számlaosztálynál. Amikor az analitikus nyilvántartás történik, akkor az önkormányzatnál kimutatott bruttó értéket kell nyilvántartásba venni.Ha üzemeltetésbe adás, illetve vagyonkezelésbe adás előtt az eszközöket értékelni kell, akkor ezt a megállapított értéket kell bruttó értékként nyilvántartásba venni az önkormányzatnál. Ebben az esetben az üzemeltetőnél, vagyonkezelőnél az eszközök hosszú lejáratú kötelezettségként kerülnek kimutatásra. Az üzemeltetőnél, vagyonkezelőnél a bekerülési érték a megállapodásban, szerződésben meghatározott érték lesz, mind az eszközök, mind a hosszú lejáratú kötelezettségek tekintetében.Az üzemeltetésre átadott eszközök esetében értékhelyesbítéssel kell kimutatni a vagyonértékelést követően, piaci értéken értékelt nem törzsvagyon körébe tartozó, forgalomképes szellemi termékek, vagyoni értékű jogok, valamint tárgyi eszközök piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti pozitív különbözetet, ha az eltérés, különbözet a költségvetési szerv számviteli politikájában rögzítetteknek megfelelően jelentős összegnek minősül. Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök a Számviteli tv. 53. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti terven felüli értékcsökkenése meghaladja az Áhsz. 30. §-ának (2)-(6) bekezdése […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.