Közterület-használati díj elengedése


Szerződés alapján önkormányzatunk a rendeletében meghatározott mértékű összegben számlázza ki a közterületet használó vállalkozásoknak a közterület-használati díjat. Egyes esetekben a vállalkozó kérelmezi, hogy a díjat visszamenőleg csökkentsék le számára. Az önkormányzati rendelet indokolt esetben lehetővé teszi a kérelem alapján történő díjcsökkentést. Amennyiben a kérelemnek eleget tesz az önkormányzat, csökkenthető-e a korábban kiszámlázott adóalap és adó összege az Áfa-tv. 77. §-ában megfogalmazottak szerint, vagy más egyéb megfontolás alapján? Ha teljes mértékben elengedésre kerül a díj (a rendelet lehetővé teszi), akkor érvényteleníthetők-e a korábban kiállított számlák, illetve módosíthatóak-e azok az Áfa-tv. 69. §-ában meghatározott adóalapra? E kérdések további specifikációja, hogy amennyiben nem külső okokra (például időjárás miatti korlátozott tényleges közterület-használat stb.) hivatkozik a vállalkozó, hanem az anyagi problémáira, akkor lehetséges-e az adóalap és az adó csökkentése? Amennyiben a közterület-használati szerződés olyan módon kerül módosításra, hogy nem a korábbi díjak kerülnek csökkentésre, hanem a módosítást követő (jövőbeni) időszakok díjait csökkentik, akkor a csökkentett összeg lesz az adóalap, vagy az eredeti díjat kell továbbra is számlázni a vállalkozó részére? E tekintetben kérjük, hogy az Áfa-tv. 71. §-ában foglaltakat értelmezzék számunkra. Milyen módon kell eljárnunk akkor, ha a jövőbeni időszakra teljes mértékben elengedésre kerül a díjfizetés a szerződés módosításának következtében?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2016. július 12-én (230. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4252

[…] a teljesítést követően adnak a szerződés módosulása vagy megszűnése nélkül a 71. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti árengedményt".Az Áfa-tv. 71. §-a (1) bekezdésének említett pontjai a következőképp fogalmaznak:"Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében az adó alapjába nem tartozik bele:a) az olyan ár- és díjengedmény vagy ár- és díjvisszatérítés (a továbbiakban együtt: árengedmény), amelyet az eredeti esedékességhez képest az ellenérték előrehozott megtérítésére tekintettel a teljesítésig adnak; illetőlegb) a korábban beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás mennyiségére tekintettel a teljesítésig adott árengedmény vagy más, szintén a teljesítésig adott üzletpolitikai célú árengedmény."Az önkormányzat által adott árengedmény (visszamenőleges csökkentés) abban az esetben tartozik a 71. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja alá, amennyiben a teljesítést megelőzően már ismertek azok a feltételek, amelyek fennállta esetén (pl. meghatározott ideig történő közterület-használat) az önkormányzat a közterület-használati díjat visszamenőlegesen csökkenti. A 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti üzletpolitikai célú árengedményre vonatkozó további feltételeket az Áfa-tv. 71. §-ának (2) bekezdése határozza meg. Amennyiben az önkormányzat a közterület használatára vonatkozó szerződés módosítása nélkül biztosítja a visszamenőleges csökkentést, és az árengedmény megfelel a 71. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában írtaknak, akkor az adóalap utólag csökkenthető az Áfa-tv. 77. §-ának (3) bekezdése alapján. [Általánosságban elmondható, hogy amennyiben az önkormányzat a közterület-használati díj csökkentésének feltételeit rendeletben, mindenki számára megismerhető módon szabályozza, akkor egy ilyen megoldás megfelelhet a 71. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában írtaknak, de ez csak a konkrét eset valamennyi körülményének vizsgálata alapján állapítható meg.]A fent leírtak érvényesek arra az esetre is, ha a vállalkozó nem külső okokra, hanem anyagi problémákra hivatkozva kéri a díjcsökkentést.B) Amennyiben az önkormányzat visszamenőlegesen teljes egészében elengedi, és egyúttal vissza is téríti a közterület-használati díjat, akkor a 77. § (1) bekezdése alapján kell eljárni. Ez azt jelenti, hogy a szerződés módosítása és az ellenérték teljes összegének visszatérítése mellett az önkormányzatnak az ügylet teljesítését tanúsító számlát érvénytelenítenie kell [Áfa-tv. 78. § (1) bekezdés a) pont].Árengedményről ugyanakkor nem beszélhetünk olyan esetben, amikor az "engedmény" eredményeként az ügylet lényegében ellenérték nélkülivé válik, az adóalap pedig nullára csökken. Az ilyen eset ingyenes termékértékesítésnek/szolgáltatásnyújtásnak minősül, amelyre vonatkozóan az árengedményekre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók, hanem az ingyenes termékátadásra/szolgáltatásnyújtásra vonatkozó rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni [Áfa-tv. 11. § (1) bekezdés, 14. § (1)-(2) bekezdés].Az Áfa-tv. 14. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy "ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás [2. § a) pontja] az is, ha az adóalany a terméket vállalkozásából időlegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen használja, illetőleg azt másnak ingyenesen használatba adja, feltéve hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészében vagy részben adólevonási jog illette meg. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint "szintén ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás, ha az adóalany saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére másnak ingyenesen nyújt szolgáltatást, feltéve hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adóalanyt egészében vagy részben adólevonási jog illette meg".Abban az esetben, ha az önkormányzatot az ingyenesen használatba adott közterülettel kapcsolatban adólevonási jog illette meg (ideértve azt az esetet is, ha megillette az adólevonási jog, de azzal nem élt), akkor ez ingyenesen nyújtott szolgáltatásnak minősül, amely az Áfa-tv. hatálya alá tartozik. Az adó alapját ebben az […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.