Ösztöndíjasoknak biztosított támogatás

Kérdés: Önkormányzatunk rendeletet alkotott a városi és szakképzési ösztöndíjáról, amely tartalmazza az ösztöndíjjuttatás feltételeit és mértékét.
- Városi tanulmányi ösztöndíjban részesülhetnek a középiskolai vagy felsőfokú oktatási intézményekben tanuló diákok, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, továbbá az ösztöndíj odaítélésének során az önkormányzat vizsgálta az egy főre eső jövedelmet és vagyoni helyzetet.
- Szakképzési ösztöndíjban részesülhetnek helyi hiányszakmák nappali tagozatos tanulói, akik a rendeletben meghatározott tanulmányi átlagot elérték, azonban itt a szociális helyzet nem elbírálási szempont.
- Önkormányzatunk továbbá az Arany János Tehetség-gondozó Program keretében támogatást is biztosít az azt megpályázó diákok számára.
Jelenlegi könyvelési gyakorlatunk szerint az ösztöndíjakat és az Arany János Tehetséggondozó Program keretében nyújtott támogatást a K123 adómentes Külső személy juttatások rovaton számoljuk el. Kérjük szíveskedjenek szakmai segítséget nyújtani, hogy mely rovatra kell könyvelni az önkormányzat könyveiben a tanulmányi, a szakképzési ösztöndíjat, és az Arany János Program keretében nyújtott támogatást!
Részlet a válaszából: […]

Az önkormányzat által az ösztöndíjasoknak biztosított támogatást, ösztöndíjat magánszemélynek adott támogatásként a K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton javasoljuk elszámolni.

(Kéziratzárás: 2020. 07. 06.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.
Kapcsolódó címkék:  

Rovatrend

Kérdés: Az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat önkormányzati ösztöndíjrészét az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére utalja át. Helyes-e a K506 rovat használata (ebből: központi költségvetési szervek) az önkormányzatnál? Elszámolható-e a kiadás a 2017. évi Költségvetési tv. 2. mellékletének III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímmel szemben? Milyen kormányzati funkción kell megjeleníteni a kiadást?
Részlet a válaszából: […] ...Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: ösztöndíjrendszer) az adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban:...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.
Kapcsolódó címkék:    

Művészeti ösztöndíj

Kérdés: Adómentes bevételnek tekinthető-e az önkormányzati rendeletben szabályozott módon a művészeti oktatási intézményben tanuló diákkal kötött támogatási megállapodás alapján folyósított művészeti ösztöndíj? Az adómentesség érdekében terheli-e elszámolási kötelezettség a diákokat?
Részlet a válaszából: […] ...esetben önkormányzati rendelet, tehát jogszabály (és a támogatási szerződés) alapján történik a tanulók részére a művészeti ösztöndíj folyósítása, így az adómentességre vonatkozó feltétel teljesül. Az adómentesség független attól, hogy a pályázónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 19.
Kapcsolódó címkék:  

Beiskolázási támogatás, életkezdési támogatás, ösztöndíj

Kérdés: Hol kerül elszámolásra a beiskolázási támogatás, az életkezdési támogatás, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíj, és ezek milyen szakfeladathoz kapcsolhatók?
Részlet a válaszából: […] ...között: tanulmányi kirándulások, kulturális programok, a közép- és felsőoktatási és felnőttoktatásban részt vevők tanulmányi ösztöndíja, étkezési, jegyzetvásárlási, lakhatási költség hozzájárulása, amelyet pénzben adnak.A társadalom-, szociálpolitikai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.
Kapcsolódó címkék:  

Szakfeladat

Kérdés: Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. Ennek keretében évente kétszer átutaljuk a vállalt támogatási részt az alapítványnak. Ezt a kiadást melyik szakfeladaton és milyen kiadásnemen kell elszámolnia az önkormányzatnak?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdéses összeg("5" támogatási kód), akkor támogatás történik. A kérdéses esetben az önkormányzat csatlakozott a BursaHungarica ösztöndíjhoz, amely az önkormányzatnak nem kötelező feladatellátása.Ez egy, a társadalmi szereplők, felsőoktatási hallgatók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 5.
Kapcsolódó címkék:      

Önkormányzati rendeletben szabályozott tanulmányi ösztöndíj szja- és járulékkötelezettsége

Kérdés: Önkormányzatunk önkormányzati rendelet és pályázati kiírás alapján tanulmányi ösztöndíjban szeretné részesíteni a városunkban lakó, tehetséges tanulókat, hallgatókat. A támogatás feltétele a tanulmányi eredmény. Ezen pályázat keretében támogatnánk továbbá az időszakosan (egy-egy szemeszterre, tipikusan Erasmus-ösztöndíjas) külföldi tanulmányokat folytató főiskolai, egyetemi hallgatókat is. Utóbbi esetben az önkormányzat az érintett hallgatókkal szerződést kötne. Álláspontunk szerint a fenti támogatások az Szja-tv. 3. § 72. g) pont alapján adóterhet nem viselő járandóságnak minősülnek. Kérem szíves állásfoglalásukat, vajon a pályázat keretében nyújtott támogatások - akár a pályázatot kiíró önkormányzat, akár a pályázó magánszemély számára - keletkeztetnek-e bármilyen járulékfizetési kötelezettséget, és ha igen, milyet?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 3. § 72. g) pontja alapján amennyibenönkormányzati rendeletükben foglalt az ösztöndíjjuttatás mértéke és annakfeltételei, a tanulók, hallgatók részére kifizetett ösztöndíj, annak mértékétőlfüggetlenül valóban adóterhet nem viselő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 11.

Segély, illetve ösztöndíj juttatása

Kérdés: A közhasznú alapítvány alapító okiratában ez a mondat szerepel: "...intézeti gyógyító tevékenység támogatása... a pályakezdők, valamint különös indokolt esetben a munkatársak szociális támogatása". Ennek alapján valóban adhat a támogatott intézmény dolgozóinak adó- és járulékmentesen segélyt és ösztöndíjat?
Részlet a válaszából: […] ...azSzja-tv. 1. számú mellékletének 3.1. pontja alapján adó- és járulékmentesenfizetheti ki az alapítvány az említett személyeknek az ösztöndíjat, illetve aszociális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 6.
Kapcsolódó címkék:  

Pályázaton nyert ösztöndíj adókötelezettsége

Kérdés: Önkormányzatunk kulturális, emberi jogi és kisebbségi bizottsága művészeti ösztöndíjpályázatot hirdetett, kizárólag a kerületünkben élő, állandó lakcímmel rendelkező általános és középiskolás tanulók részére. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap. Évente legfeljebb 14 gyermek részesülhet ösztöndíjban, melynek összege 1-7. osztályos tanulók esetében havonta és tanulónként 10 000 forint, 8-12. osztályos tanulók esetén pedig havonta és fejenként 20 000 forint. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk. A pályázati felhívást a helyi újságunkban tettük közzé. Kérdésünk, hogy ezzel kapcsolatosan az önkormányzatnak keletkezik-e valamilyen adófizetési kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. nem mentesíti az adó alól a pályázaton nyert,művészeti tevékenységhez nyújtott ösztöndíjat. Az önkormányzat által az általános iskolás gyermekekkelkötött támogatási megállapodás alapján adott művészeti ösztöndíj a támogatásbanrészesülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.
Kapcsolódó címkék:  

TEMPUS pályázaton nyert összegek adója

Kérdés: Főiskolánk a TEMPUS Közalapítványnál több pályázatot nyert el. Egy részéből az oktatók utaznak külföldre. Ilyen esetben az oktatók ösztöndíja adómentes? A pénzt a Közalapítvány a főiskolára utalja. Nyári Egyetem szervezése során külföldi oktatók és hallgatók kapnak szállást, útiköltséget és étkezési hozzájárulást. A szállás és az utazás általában számla vagy jegy alapján kerül kifizetésre, az étkezés készpénzben. Ezek adómentesen kifizethetőek, mi szükséges a kifizetéshez?
Részlet a válaszából: […] ...mellékletének 3.1. pontja alapján adómentesnek tekinthető azoktatók részére - külföldi tanulmányútra, kutatásra tekintettel - kifizetettösztöndíj.A Nyári Egyetemen részt vevő külföldi oktatóknak éshallgatóknak nyújtott juttatások tekintetében minden esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 8.

Szakmai gyakorlaton részt vevő tanulók költségeinek adózása

Kérdés: Iskolánkból 14 fő tanuló és 8 fő tanár a Tempus Közalapítványtól pályázat útján 3 hetes szakmai gyakorlatot nyert Németországba és Finnországba. A közalapítvány finanszírozza a szakmai gyakorlattal kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget és a szakmai gyakorlaton részt vevők napidíját is. Az iskolával tanulói jogviszonyban állók adóköteles napidíja után milyen mértékű adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik?
Részlet a válaszából: […] ...kifizetett azon összeg, amelyet az oktatási intézményekben folytatotttanulmányokra, kutatásra, külföldi tanulmányútra (ösztöndíj címén)folyósítanak. A tanulók külföldi szakmai gyakorlata tekinthető tanulmányútnak,és ennek a rendelkezésnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 27.
1
2