×

175. Költségvetési Levelek / 2013. február 5.
TARTALOM

logo
     
3351. kérdés  
Közalkalmazotti gondnoki állást be lehet-e tölteni pályázati anyag beadása nélkül, ha az állás nincs meghirdetve? A gondnok intézményünknél a leltározásért felelős munkavállaló. A gondnoki munkakör betölthető-e vegyipari technikus végzettséggel?
3352. kérdés  
Jubileumi jogosultsági idő beszámításának elbírálásához szeretnék segítséget kérni. 2006-tól 2008-ig munkaviszony keretében egy többcélú kistérségi társulás belső ellenőreként dolgoztam. A térségbe tartozó önkormányzatok pénzügyi ellenőrzését végeztem. Egy korábbi tájékoztatásuk szerint ezt az időszakot nem lehet figyelembe venni, tekintettel arra, hogy munkaviszony keretében kerültem foglalkoztatásra. Válaszuk szerint velem - helyesen - közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyt kellett volna létesíteni. A leírtak alapján hogy kell érteni a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 2012. március 1-jével hatályba lépett 150. §-ának (3) bekezdését, miszerint a Kttv., Ktv. és Ktjv. hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban töltött időt figyelembe kell venni a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál?
Kapcsolódó címkék:  
3353. kérdés  
1979 szeptembere és 1989 júniusa között a SZOT-üdülő-karbantartó észak-dunántúli telephelyén álltam alkalmazásban. 2 év magánszektorban eltöltött idő után 1991-től napjainkig közalkalmazotti munkaviszonyban dolgozom. Az 1979-től 1989-ig tartó munkaviszonyom közalkalmazotti státusznak felel meg? Ha igen, hogy tudom ezt bizonyítani a jelenlegi munkáltatómnál, mivel a SZOT-üdülő-karbantartó jogutód nélkül szűnt meg? Jogosult vagyok-e a közalkalmazottak 30 éves jubileumi juttatására?
3354. kérdés  
1979. augusztus 6-tól 1983. június 30-ig a Csepel Vas- és Fémművekben dolgoztam, majd áthelyezéssel kerültem a Vasas Szakszervezethez, ahol 1983. július 1-jétől 1986. június 14-ig tartott a munkaviszonyom. Onnan áthelyeztek a kerületi tanácshoz, ahol 1986. június 15-től 2011. május 24-ig dolgoztam. Közös megegyezéssel jöttem el, és 2012. május 25-től jelenleg is a települési polgármesteri hivatal a munkáltatóm. 25 éves jubileumi jutalmat 2004-ben, 30 éveset 2009-ben kaptam. Szeretném megtudni, megillet-e 2014-ben a 35 éves jubileumi jutalom?
Kapcsolódó címke:
3355. kérdés  
Közalkalmazottként dolgozom egy idősek otthonában élelmezésvezetőként anyagi, személyi és tárgyi felelősséggel. 2002-2007 között - ugyanitt, ebben a munkakörben - kaptam vezetői pótlékot. A jelenlegi, 2011. október 1-jén létesített, szintén élelmezésvezetői munkaviszonyomban azért nem kapok vezetői pótlékot, mert az SZMSZ-ben nincs rögzítve az élelmezésvezető pótléka. Az akkori átszervezés miatt más gazdaságvezető van, szerinte az élelmezésvezetői munkakör nem számít vezetői munkakörnek. Jár-e a fenti munkakörhöz vezetői pótlék, ha igen, visszamenőleg igényelhetem-e? Ha jár a vezetői pótlék, és munkáltatóm ismét elutasítja kérésemet, érdemes-e munkaügyi döntőbírósághoz fordulni?
Kapcsolódó címkék:  
3356. kérdés  
Központi költségvetési intézet EU-s pályázati pénzt kap hazai finanszírozó szervezeten keresztül. Milyen könyvelési tételeket kell alkalmazni ebben az esetben?
Kapcsolódó címkék:  
3357. kérdés  
Körjegyzőséghez tartozó önkormányzat házipénztárából kifizetett, a Szoc-tv. alapján megállapított, alanyi jogon járó juttatásokat (időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, FHT, lakásfenntartási támogatás), melyek megállapítása a jegyző hatásköre, kinek kell a pénztárbizonylaton/utalványrendeleten utalványozni? Korábban a 292/2009. Korm. rendelet erre külön kitért, de a 368/2011. Korm. rendelet (Ávr.) szerint önkormányzat esetében alapvetően a polgármester jogosult utalványozni, bár a jogszabályban van meghatározott kivétel. Ez kivételnek minősül, és a jegyző utalványoz? Esetleg ha a jegyző megbízza az osztályvezetőt, akkor az osztályvezetőnek kell utalványozni? Más a helyzet a polgármesteri hivatal esetében, ahol a költségvetésében kell megtervezni, és ilyenkor egyértelműen a jegyző utalványoz, de önkormányzatnál - szerintünk - nem egyértelmű az utalványozás. A meghozott határozat kötelezettségvállalásnak minősül, melyet ellenjegyezni szükséges?
Kapcsolódó címkék:  
3358. kérdés  
A Munka Törvénykönyvének 86. §-a szerint a munkaközi szünet nem része a munkaidőnek. Közalkalmazottaknál, szociális területen, napi 8 órában dolgozó munkavállalók esetében a munkavállalók javára ettől el lehet térni? Tehát ha a közalkalmazotti tanács és a munkáltató írásban megállapodnak, hogy a munkaközi szünet tartamát a munkaidő részének tekintik, akkor jogszerűen járnak el? Esetleg ezen megállapodás lehetőségét eleve kizárja az a tény, hogy az Mt. 92. §-ának (4) bekezdése, illetve a 135. §-a a köz­alkalmazotti jogviszony tekintetében nem alkalmazható?
Kapcsolódó címkék:  
3359. kérdés  
Közalkalmazotti jubileumi jutalom számításába tartozó szolgálati időként figyelembe vehető-e a gyermeknevelési támogatás időtartamára 3 ízben kapott több mint 30 napi fizetés nélküli szabadság?
Kapcsolódó címkék:  
3360. kérdés  
Egyik ügyfelem közalkalmazotti jogviszonyból 40 év szolgálati idővel 2011. december 15-én nyugdíjba vonult. Jelenleg nyugdíj mellett 6 órában dolgozik egy kft.-ben mint alkalmazott (nem közalkalmazottként). Kérdésem, hogy 2013. január 1-jétől dolgozhat-e tovább a kft. alkalmazásában? A törvénymódosítások következtében 2013-tól a nyugdíjas közalkalmazott dolgozhat napi 6 órában?
Kapcsolódó címkék:  
3361. kérdés  
Hogyan kell értelmezni a központi költségvetési szervre a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 35. §-át?
Kapcsolódó címkék:  
3362. kérdés  
Tájékoztatást kérnénk az önkormányzat és intézményei pénzügyi ellenjegyzőjének, valamint érvényesítőjének ugyanazon személy általi aláírási jogosultságára vonatkozóan.
Kapcsolódó címke:
3363. kérdés  
Hogyan kell könyvelni a szakkönyvtárba beszerzésre kerülő szakkönyveket és folyóiratokat?
Kapcsolódó címkék: