Adóellenőrzés alatt jogkövetési vizsgálat

Kérdés: Az adóhatóság hónapok óta átfogó adóellenőrzést végez társaságunknál, több évre kiterjedően. Most kaptunk egy értesítést, hogy az egyik évet érintően jogkövetési vizsgálatot is indítanak. Jogkövetési vizsgálatot követően előfordult már, hogy a revizorok adóellenőrzést indítottak, de a mostani esettel még nem találkoztunk. Az adóellenőrzés nem foglalja magában a jogkövetési vizsgálatot?
Részlet a válaszából: […] akkor a jogkövetési vizsgálatról szóló jegyzőkönyvben javaslatot tesznek adóellenőrzés megindítására. Természetesen, ha a jogkövetési vizsgálat "mindent rendben talált", akkor erre nincs szükség.A jogkövetési vizsgálat magában foglalja azokat az eseteket, amelyeket a régi Art. önálló ellenőrzési típusként nevesített. Az Air. 91. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy:"Az adóhatóság jogkövetési vizsgálat keretében a bevallási időszak lezárását megelőzően isa) ellenőrizheti, hogy az adózó eleget tett-e a törvényekben előírt egyes adókötelezettségeinek, azokat határidőben, illetve az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére alkalmas módon teljesíti-e;b) adatokat gyűjthet a nyilvántartásában és az adózó nyilvántartásában, bevallásában szereplő adatok, tények, körülmények valóságtartalmának, illetve ezek hitelességének megállapítása érdekében;c) vizsgálhatja a gazdasági események valódiságát;d) adatokat gyűjthet az ellenőrzési tevékenysége támogatása érdekében, így különösen becslési adatbázis létrehozásához, karbantartásához."A (2) bekezdés további lehetőséget is ad:"Az adóhatóság az állami adó- és vámhatóság nyomozó hatósági hatáskörrel felruházott szerve által feltárt adatok és bizonyítékok alapján bűncselekmény elkövetési értékének megállapítása céljából is vizsgálhatja gazdasági események valódiságát jogkövetési vizsgálat keretében."Az Air. nem tartalmaz rendelkezést arról, hogy a két ellenőrzési típus milyen kapcsolatban áll egymással. Ugyanakkor a 465/2017. Korm. rendelet 91. §-ának (5) bekezdése kimondja, hogy:"A jogkövetési vizsgálat akkor is lefolytatható, ha az ellenőrzéssel érintett időszakra vonatkozóan adó-ellenőrzés[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

MOSS-rendszeren keresztül benyújtott bevallás módosítása 2021. június 30. után

Kérdés: Egy magyar adóalany a MOSS egyablakos rendszerbe Magyarországon jelentkezett be, és a MOSS-rendszeren keresztül teljesítette bevallási kötelezettségét, továbbá fizette meg a más tagállamban esedékes áfát az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásai után. Ha az adóalany korábban a MOSS egyablakos rendszeren keresztül teljesítette az adókötelezettségét, és a MOSS-on keresztül benyújtott bevallását módosítania kell, akkor ezt megteheti az OSS egyablakos rendszeren keresztül? Az adóalany 2021. július 1-jétől már az OSS-rendszeren keresztül teljesíti adókötelezettségeit az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásai után.
Részlet a válaszából: […] utólagos megváltoztatására kizárólag az említett héa-bevallás módosítása révén kerülhet sor, későbbi bevallásokban történő kiigazításuk révén nem. Ugyanezen cikk (2) bekezdése rögzíti, hogy módosításokat az eredeti bevallás benyújtása esedékességének időpontjától számított három évig terjedő időszakon belül kell elektronikus úton eljuttatni az azonosítót kiadó tagállamnak.A Héa-irányelv vonatkozó, korábban hatályos szabályai negyedéves adómegállapítási időszakot határoztak meg a távolról is nyújtható szolgáltatások utáni adókötelezettségek MOSS-rendszeren keresztüli teljesítése esetén, és a bevallási határidő a tárgynegyedévet követő hó 20. napja volt. Mindezek alapján a 2019. év II. negyedévéről szóló bevallás - amelyet 2019. április 20-ig kellett benyújtani - az utolsó olyan bevallás, amelyet a MOSS rendszeren keresztül kell, illetve lehetett módosítani 2022. április 20-ig.A Vhr. 61. cikke (1) bekezdésének második mondata értelmében a 2021. évi harmadik bevallási időszakra és az azt követő időszakokra - azaz azon időszakra, illetve azt követő időszakokra, amellyel kapcsolatos kötelezettségét az adóalany az OSS-rendszeren keresztül teljesíti - vonatkozó héa-bevallás benyújtását követően az abban szereplő adatok utólagos megváltoztatására kizárólag későbbi bevallásokban történő kiigazításuk révén kerülhet sor. Tehát az OSS-rendszeren keresztül benyújtott bevallások módosítása nem a korábbi bevallások módosítása útján történhet, hanem csakis egy későbbi bevallásban lehet egy korábbi, már az OSS-rendszeren keresztül benyújtott bevallást korrigálni. Ezzel összhangban rendelkezik az Áfa-tv. 253/K. §-ának (8) bekezdése, amely kimondja, hogy az uniós különös szabályozás hatálya alatt az adóbevallás - különös szabályozás keretében történő - módosítására a módosítandó adókötelezettséget magában[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Bizonyítékok, tények előterjesztésére felhívó végzés

Kérdés: Átfogó adóellenőrzés zárult le cégünknél. A jegyzőkönyv átadása előtt kaptunk egy végzést, amely szerint mindent rendben talált az adóhatóság, és 8 napot adott arra, hogy nyilatkozzunk a vizsgálat alá vont adónemeket és időszakokat érintő bármilyen további tényről, adatról, valamint kérte, hogy az azokkal kapcsolatban rendelkezésére álló bizonyítékokat terjesszük elő az utólagos adómegállapítás során történő figyelembevétel érdekében. Ha nincs megállapítás, akkor miről kell nyilatkozni?
Részlet a válaszából: […] történő figyelmeztetést."A jogszabályhely (6) bekezdése rögzíti: új tény, illetve új bizonyíték az adózó által nem hivatkozott és az elsőfokú adóhatóság által a döntéshozatalkor, ellenőrzés esetén az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő leteltekor nem ismert tény, illetve bizonyíték, valamint az adózó által hivatkozott, de a döntéshozatalig, ellenőrzés esetén az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő leteltéig az elsőfokú adóhatósághoz elő nem terjesztett bizonyíték.A felhívás hiányában tehát nem áll be azon korlát, melyre tekintettel az utóbb előterjesztett bizonyítékokat az adóellenőrzés során - illetőleg az azt követő hatósági vagy jogorvoslati szakban - értékelni kelljen; ezen eljárásjogi szabály célja kifejezetten az adóellenőrzés elhúzódásának megakadályozása.Jelen esetben a felhívással az adóhatóság biztosítja, hogy az ellenőrzés lezárását követően az adózó nem fog olyan új tényre, körülményre hivatkozni, amely miatt pl. ismételt ellenőrzésnek lenne helye. Tekintettel arra, hogy nemleges jegyzőkönyvnél a határozat is nemleges lesz, valószínűleg nem fog az adózó fellebbezni vagy később bírósághoz fordulni. Ugyanakkor a felhívás megérkezésekor az adózó további bizonyítékot is előterjeszthet, amivel ő kezdeményezi valamilyen megállapítás megtételét (ez lehet részére kedvező, de kedvezőtlen is!)Kétségtelen, hogy "túlbiztosítottnak" tűnhet az adóhatóság eljárása, hiszen a revízió során valószínűsíthetően a felek együttműködnek, tájékoztatják egymást a felmerülő kérdésekről.Az elmúlt időszakban konkrét ügy kapcsán már bírósági döntés is rögzítette: "az adózó azzal, hogy az iratpótlási kötelezettségét[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Támogatások elszámolása - COFOG

Kérdés: Országos nemzetiségi önkormányzat vagyunk, a miniszterelnökségtől a támogatásokat a 084020 nemzetiségi közfeladatok ellátása COFOG-on kapjuk. Amikor beérkezik a támogatás, azt is erre a COFOG-ra kell könyvelni, vagy a 018010 önkormányzatok elszámolásaira, illetve használjuk még az igazgatási tevékenység COFOG-ot a 011140. Ha ingatlan beruházására/felújítására kapunk pénzt, akkor a 013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás COFOG-on teljesítjük a kifizetéseket. Ez megfelelő így?
Részlet a válaszából: […] amelyek érdekében azok felmerültek. Így az alkalmazott kormányzati funkció kiválasztásánál meg kell keresni azt, amelyik megfelel annak a tevékenységnek, amelynek érdekében a bevétel, kiadás felmerül. Egyes támogatások esetében a támogatás elszámolásának szabályai tartalmazzák, hogy mely kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Előző évi juttatások kimutatása

Kérdés: A 2021 decemberében kifizetett hóközi juttatások a 3661-es főkönyvi számlán kerültek kimutatásra. A 3661-es főkönyvi számlán szereplő összeget a 2021. évi maradványkimutatás tartalmazza. Hogyan kell helyesen elszámolni a 2022-es évben költségként a K1-es rovatokon a 3661-es főkönyvi számlán szereplő összeget?
Részlet a válaszából: […] terhére a kiadások és a költségek elszámolása, természetesen az időbeli elhatárolás ezzel kapcsolatos feladatait is figyelembe véve. A számviteli elszámoláshoz a rendelet VIII. Személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet, D) December havi személyi juttatásokkal és közterheikkel kapcsolatos elszámolások címét kell alkalmazni.A decemberi hóközi kifizetések K1102-K123 rovaton elszámolandó nettó összegét a kifizetés jogcímének megfelelően kell nyilvántartásba venni, és kifizetéskor még a kifizetés évének kiadási előirányzatai terhére kiadás teljesítésként elszámolni, a levont adót és járulékot passzív időbeli elhatárolásként kell elszámolni. 2022. január havi könyvelés 1. 2021. december havi munkabérek, illetmények bruttó összegének elszámolása[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Alumíniumszerkezetű híd összeszerelése

Kérdés: Közösségi adószámmal rendelkező önkormányzatunk német adóalannyal alumíniumszerkezetű hidat készített, melyet a cég szállít Magyarországra, és itt is szereli össze. Jól gondoljuk, hogy a számla áfa felszámítása nélkül kerül kibocsátásra, és az önkormányzatnak kell a nettó összeg után a 27%-os áfát bevallani és megfizetni? Egyetértenek-e azzal, hogy a felszámított áfát nem vonhatjuk le? (Mivel semmiféle adóköteles bevételünk nem keletkezik ebből az ügyletből.)
Részlet a válaszából: […] javára - más végez, függetlenül attól, hogy azt kíséri-e próbaüzem vagy nem, a termék értékesítésének teljesítési helye az a hely, ahol a termék fel- vagy összeszerelése, illetőleg annak üzembe helyezése történik.A kérdés szerint a szállító szereli össze a hidat Magyarországon. A szállító áfát nem tartalmazó - fordított adózás alá eső - számlát állít ki. Az önkormányzatnak kell megfizetni a 27%-os áfát közösségi termékbeszerzés címén, és az A60-as összesítő nyilatkozatot is ki kell állítani. Az Áfa-tv. 120. §-a alapján abban az esetben vonható le az[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Beszerzés központi ellátószerv útján

Kérdés: A 44/2011. Korm. rendelet értelmében kötelesek vagyunk bizonyos beszerzéseinket a központi ellátószerv útján megvalósítani. Jogosultak vagyunk a kijelölt gazdasági társaság ajánlatát elutasítani, ha bizonyítjuk, hogy az ajánlatban meghatározott ellenértéknél legalább 20%-kal kedvezőbb ellenértéken tudjuk a terméket a meghatározott műszaki tartalommal és paraméterekkel máshonnan beszerezni. Példa: A szállító ajánlata 48 000 forint leszállítva. A BVOP ajánlata 39 000 forint + igény esetén 30 000 forint szállítási költség. Jelen esetben mit takar az ellenérték kifejezés? Csak a termék egységárát, vagy az esetleges szállítási költséget is? Elutasíthatom a BVOP ajánlatát, mert teljes bekerülési költség alapon a különbözet meghaladja a 20%-ot?
Részlet a válaszából: […] szolgáltatásokat, amelyeket a termék árába belefoglalnak adott esetben. Ha a terméket értékesítő a szállítást is vállalja, akkor azt általában külön kell megrendelni.A beszerzés során az összességében legkedvezőbb árajánlatot célszerű elfogadni, amibe adott esetben a szállítási költség is beletartozhat. A szállító ajánlata szerint a 48 000 forint tartalmazza[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Mezőőri járulék

Kérdés: Az önkormányzat az ügyfelek számára előírt mezőőri járulék megállapításáról határozatot hoz. Szükséges-e számlát is kiállítani az ügyfél részére a mezőőri járulékról, vagy elegendő a határozat?
Részlet a válaszából: […] tevékenységet, ha a jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak),- a tevékenység ellenértéke nem szabadpiaci megállapodás tárgya;- a tevékenység végzője a másik féllel nem magánjogi jogviszonyban áll.A közhatalmi tevékenység nem gazdasági tevékenység, arról az Áfa-tv. előírásai alapján nem kell számlát kiállítani, elegendő az Szt. szerinti megfelelő számviteli bizonylatot kiállítani.Az Szt. 167. §-ának (1) bekezdése szerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következők:a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója;b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése;c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása;d) a bizonylat kiállításának időpontja, illetve - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően - annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka);e) a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Belföldi kiküldetés utólag megtérített kiadásai

Kérdés: A kiküldetések áfakönyvviteli elszámolásával kapcsolatosan szeretnénk kérdezni. A Költségvetési Levelek 205. számában a 3858. számú kérdésre adott válaszuk szerint a kiküldetési kiadások áfatartalmát a K351-es rovaton kell elszámolni. Ez minden esetben így történik, vagy különbséget kell tenni aközött, hogy a számlát az intézmény fizeti, vagy kiküldetési rendelvényen történik a költségtérítés a dolgozó számára? Ha előre utaljuk a szállás összegét, akkor áfásan kerül a számla felrögzítésre. Ha a dolgozó fizeti a szállásdíjat, és utólag számolja el kiküldetési rendelvénnyel a számlákkal, akkor ezt a költséget áfakörön kívüliként kell kezelni, vagy a számlát ugyanúgy kiküldetésre és áfára bontva kell felrögzíteni?
Részlet a válaszából: […] intézmény nevére szóló számlákban szereplő előzetesen felszámított általános forgalmi adót a költségvetési számvitelben a K351. Működési célú előzetes felszámított általános forgalmi adó rovaton kell elszámolni. A számla könyvelését nem befolyásolja az[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Peresített kötelezettség

Kérdés: Intézményünk több kártérítési perben érintett. Könyvvizsgálónk észrevételezte, hogy a könyveinkben szerepeltetni szükséges a folyamatban lévő peres eljárások pertárgyértékének összegét. A jogerős ítélet alapján kifizetett összeget végleges kötelezettségvállalásként kezeljük, de a még le nem zárult perek értékét nem tartjuk nyilván, mivel az intézményünk szempontjából még el nem ismert kötelezettség. Szükséges-e a könyveinkben szerepeltetni?
Részlet a válaszából: […] kötelezettségeket is - jogszerűen eredő elismert tartozás, amely kifizetésének feltételeit a másik fél már teljesítette; ilyennek minősül különösen a számfejtett személyi juttatás, a teljesítésigazolással ellátott számlázott termékértékesítésért vagy szolgáltatásnyújtásért fizetendő ellenérték, valamint a felvett hitelek, kölcsönök, kapott visszatérítendő támogatások visszafizetendő összege és annak kamatai. Ennek alapján a kérdésben szereplő esetben nem lehet végleges kötelezettségvállalást elszámolni. Az Áhsz. 16. melléklete[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.
1
2