×

47. Költségvetési Levelek / 2005. június 28.
TARTALOM

     
1108. kérdés  
A gazdálkodó szervezetek, különösen a költségvetési szervek és intézmények pénzforgalmában évtizedek óta ismert fogalom volt a "pénzeszközátadás", amely mindenkor ellenérték nélkül került a kedvezményezetthez. Ma viszont már minden esetben csak támogatásról beszélünk. A pénzeszközök ellenérték nélküli átadása minden esetben támogatásnak minősül-e? Szótárunkból tehát törölnünk kell a pénzeszközátadást?
Kapcsolódó címke:
1109. kérdés  
Intézményünk önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, áfaalany. Bevételeink: tárgyi adómentes bevételek, adóköteles bevételek, működésre átvett pénzeszközök (OEP-támogatás, munkaügyi központ közhasznú foglalkoztatottak támogatása), közvetített szolgáltatások bevételei, intézményfinanszírozás. A közvetített szolgáltatások főként energia- és telefondíjak továbbszámlázása, melyet intézményünk nem tud kiküszöbölni. (Egészségügyi központ épületében a vállalkozó háziorvosok felé történő közös energiamérők, közös telefonvonal miatti továbbszámlázás.) Az Áfa-tv. 38. § előírja, hogy amennyiben az adólevonásra jogosító és adólevonásra nem jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás végzésénél a termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó előzetesen felszámított adó összege maradéktalanul nem különíthető el, az el nem különíthető adó összegét az arányosítás szabályai szerint kell megosztani levonható és le nem vonható részre. Működésünket biztosító önkormányzati támogatást, (intézményfinanszírozást) nem címkézetten kapja intézményünk. Az adóköteles bevételeinket és közvetített szolgáltatásainkat azonban teljes mértékben elkülönítetten (külön szakfeladaton) kezeljük. A költségvetésből és a költségvetési beszámolóból világosan kitűnik, hogy az adóköteles bevételeink fedezik az ehhez kapcsolódó kiadásainkat (beleértve a személyi juttatásokat, járulékokat, továbbá az adóköteles tevékenység szakfeladatára osztott központi irányítás kiadásait is), vagyis az adóköteles tevékenységünkhöz intézményfinanszírozás nem kapcsolódik. A közvetített szolgáltatásainkhoz természetesen szintén nem kapcsolódik önkormányzati támogatás. A fentiek ismeretében kérem, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy intézményünkre nézve kötelező-e az arányosítás szabályait alkalmazni. Ha igen, a közvetített szolgáltatásokat hogyan kell szerepeltetni a levonási hányad meghatározásakor. Kérem, szíveskedjenek a levonási hányadot meghatározni egy konkrét példa alapján: - közvetített szolgáltatások bevételei nettó: 3 000 000 beszedett áfája:600 000 közvetített szolgáltatások kiadásai nettó: 3 000 000 befizetett áfája:600 000 - adóköteles tevékenységünk bevételei nettó: 8 300 000 beszedett áfája:2 169 000 Adóköteles tevékenységünk kiadásai nettó: 8 000 000 [főként személyi juttatások, járulékai, ezért a levonható áfa éves szinten (arányosítást nem alkalmaztuk) csak 87 000] befizetett áfája:2 169 000 - működésre átvett pénzeszközök:33 000 000 - intézményfinanszírozás: 56 000 000 - tárgyi adómentes bevételeink:14 000 000
1110. kérdés  
Költségvetési szerv utazásiköltség-térítést fizetett dolgozójának magángépjármű szolgálati célú használatával megvalósuló belföldi kiküldetés után. Elszámolhatja-e a MÁV-, illetve a Volán-díjszabás alapján, vagy bizonylat hiányában csak a 60/1992. Korm. rendelet előírásait lehet alkalmazni? (Ez esetben a felmerült költségeket a kifizető a számviteli elszámolásban bevételeivel szemben költségként érvényesítheti, és adóköteles bevétel nem jelentkezik, szja-fizetési kötelezettség nincs.)
1111. kérdés  
Egy közalapítvány választott tisztségviselőinek költségátalánya hogyan adózik, milyen járulékok terhelik? Nyilatkozhatnak-e, hogy tételesen kívánnak a költségeikkel elszámolni, 90%-os vagy csak 100%-os jövedelmet lehet figyelembe venni? A közalapítvány kuratóriumi titkárának tiszteletdíját a vállalkozásában – számla ellenében – el lehet-e számolni? Közalapítvány esetében a külföldi kiküldetés napidíja hogyan adózik, milyen járulékokat kell megfizetni? Költségvetési intézmény személygépkocsiüzemanyag-elszámolásánál az üzemanyag-megtakarítás elszámolható-e a 60/1992. Korm. rendelet szerint, illetve a megtakarítás ebben az esetben kifizethető-e?
Kapcsolódó címke:
1112. kérdés  
57 évesen 2003-ban előre hozott nyugdíjba mentem, közalkalmazotti jogviszonyom megtartása mellett. Úgy tervezem, hogy 2006-ig dolgozom. Milyen juttatás jár akkor, ha én mondok fel, s milyen, ha a munkáltató? Közös megegyezéssel lenne megszüntetve a közalkalmazotti jogviszony nyugdíjba vonulás címén.
1113. kérdés  
Az Áfa-tv. 33. § (4) bekezdése tiltja a telefonszolgáltatás előzetesen felszámított áfájának a teljes levonását. Ha megvalósul magáncélú használat, és ennek mértéke nem éri el az 50%-ot, tehát a tiltó rendelkezéseket alkalmazni kell, az 50%-os előzetes áfát a tényleges magáncélú használat arányában tovább kell csökkenti a 38. § (2) bekezdése szerint? Mi történik, ha az adóalany csak 20%-ot számláz tovább, ilyen esetben csak a 20%-ot lehet levonni?
Kapcsolódó címkék:  
1114. kérdés  
1964. 07. 01-jétől megszakítás nélkül munkaviszonyban állok, 1966-68-ig sorkatonai szolgálatot teljesítettem. 1970-72-ig szövetkezetben dolgoztam szintén alkalmazottként, de szövetkezeti jogviszonnyal nem rendelkeztem. Jelenlegi munkáltatóm (önkormányzat) a szövetkezetnél eltöltött két évet nem számította be a közalkalmazotti jubileumi jutalomra jogosító idő kiszámításába. Helyesen jár-e el a munkáltatóm?
1115. kérdés  
Átszervezés miatt létszámleépítésre kerül sor óvodánkban. Szeretném, ha minél kevesebb dolgozót kellene elküldeni. GYES-en lévő kolléganő helyettesítésére hogyan tudnám alkalmazni továbbra azt, akit határozatlan időre oda kineveztek?
Kapcsolódó címke:
1116. kérdés  
A Ktv. 49/F §-a rendelkezik az étkezési utalvány, ill. természetbeni hozzájárulás mértékéről. Megteheti-e a polgármesteri hivatal, hogy a köztisztviselőknek nem adja meg a 8000 Ft-ot havonta, csak 6000 Ft-ot, arra hivatkozva, hogy az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé a magasabb összeg kifizetését?
1117. kérdés  
2004. 12. 31-éig a munkába járás költségtérítéseként a személygépkocsival járó dolgozóinknak bérlet leadása nélkül az autóbuszbérlet árának 80%-át fizettük ki. 2005. 01. 04-én kifizetésre került a 2004. december havi utazásiköltség-térítés, az előző évek gyakorlatának megfelelően. Sajnos tévesen 2005. 01. 18-án számfejtésre került a kifizetett összeg egyéb költségtérítés jogcímen, ahol ez már adóköteles juttatásnak minősült. A 2005. 01. 04-én kifizetett összeg és a számfejtett összeg közötti különbözetet az érintett dolgozókkal visszafizettetjük. Helyesen járunk-e el?
Kapcsolódó címke:
1118. kérdés  
A napi 4 órában foglalkoztatott jegyző, illetve köztisztviselőnek a teljes összegben kifizetett étkezési- és ruházatiköltség-térítés fele jelent-e adóköteles bevételt? Ha igen, maga fizeti az adót, vagy az önkormányzat? Szabályzatunk nincs.
Kapcsolódó címkék:  
1119. kérdés  
A szervezetünk alanyi adómentes, de ebben az évben a bevételünk meghaladja a 4 millió forintot. Kérdés, hogy ilyenkor mi a teendő?
1120. kérdés  
2005-ben alanyi adómentesként szeretnénk tevékenykedni. Mi a teendő?
Kapcsolódó címke:
1121. kérdés  
A számla magánokirat-e? Kötelező a számlát aláírni?
Kapcsolódó címke:
1122. kérdés  
Dönthet-e a költségvetési szerv számviteli politikájában arról, hogy tárgyi eszközei értékcsökkenését, a 249/2000. Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az előírt leírási kulcsok alapján számított használati időnél rövidebb idő alatt írja le? A polgármesteri hivatal dolgozói munkavégzéséhez vásárolt mobiltelefonok várható használati ideje a gyakorlat szerint átlagosan 3-4 év. Tekintettel arra, hogy a mobiltelefonok az 1-es számlaosztályban az egyéb gépek, berendezések és felszerelések között kerülnek kimutatásra, használati idejük – a 14,5% leírási kulcsot figyelembe véve – 7 évben került megállapításra. A 249/2000. Korm. rendelet 30. § (5) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az államháztartás szervezete a tervezett használati idő figyelembevételével kisebb mértékben állapítsa meg az általa alkalmazott lineáris leírási kulcsot, viszont ennek ellenkezőjére nem tér ki. Alkalmazható-e 20% vagy 33% leírási kulcs a mobiltelefonok esetén?
1123. kérdés  
A Kjt. 25. § (1) bekezdés e) pontja alapján 2005. július 1-jén megszűnik a jogviszonya annak a közalkalmazottnak, aki a fenti időpontig 65. életévét betöltötte, kivéve ha más törvény ettől eltérően nem rendelkezik. Milyen más törvény lehet a bölcsődék vonatkozásában, ami mentességet ad? Munkakörét megbízással vagy vállalkozásban a fenti dolgozó elláthatja továbbra is?
Kapcsolódó címkék:  
1124. kérdés  
Körjegyzőségen dolgozom köztisztviselőként, 43 éves munkaviszonyom van. 2005. 11. 15-én betöltöm a 62. életévemet, és ettől a naptól fogom kérni nyugdíjazásomat. A munkáltató szóbeli tájékoztatása alapján a felmentési időt 2005. májusban kiadja, s teljes egészében mentesít a munkavégzés alól. Ha a munkáltatóm nyugdíjba vonulásom előtt – nem közös megegyezéssel – felment a munkavégzés alól, jár-e a végkielégítés? Jár-e 2005. 11. 15-éig időarányosan fizetett szabadság, ruházatiköltség-térítés, 13. havi illetmény?
Kapcsolódó címkék:  
1125. kérdés  
Az önkormányzat irányítása alá tartozó óvodában 1983 óta megszakítás nélkül munkaviszonnyal rendelkező dolgozónak jár-e a 40 éves jubileumi jutalom? 1983 előtt több megszakítással rendelkezik munkaviszonnyal, de nem mint közalkalmazott. A 30 éves jubileumi jutalmát megkapta.