Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

242. Költségvetési Levelek / 2017. április 11.

TARTALOM

4433. kérdés Intézményi társulásnál elszámolt állami támogatás
Több önkormányzat a szociális alapellátási és gyermekjóléti szolgálati feladatainak közös megvalósítására Család- és Gyerekjóléti Intézményi Társulást hozott létre. A feladatellátást a társulás intézménye, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Mindkét szerv önálló költségvetéssel rendelkezik. Az állami támogatást a székhely önkormányzat kapja meg nettósítva. Ő az éves normatíva 12-ed részét havonta bruttó módon, pénzforgalommal átadja a társulásnak. A társulás a nettósítási különbözetet (Kincstári adatközlője alapján) szintén pénzforgalommal visszautalja az önkormányzatnak. Ez a "pénzjáratás" megengedett? A társulás sem a bruttó, sem a nettósítási különbözettel csökkentett normatívát nem adja tovább pénzforgalmilag az intézményének, amely az általa számlázott működési díj bevételéből fedezi a költségeit. A társulás B16 rovaton veszi be a támogatást, majd K915 rovatot használva utalja vissza a nettósítási különbözetet. Kérem, véleményezzék a szervek gazdaságossági működését, könyveléstechnikai tevékenységét, jogszabályi hivatkozással alátámasztva!
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4434. kérdés Települési támogatások
Önkormányzatunk helyi szociális rendelete alapján települési támogatásként minden újszülöttnek babacsomagot ad, valamint ünnepekhez kapcsolódó települési támogatásként az iskolás, óvodás gyermekeknek 3000 Ft értékű ajándékcsomagot, és a 70 éven felülieknek Erzsébet-utalványt ad szociális helyzet vizsgálata nélkül. Kell-e adót, járulékot fizetnünk ezek után a juttatások után, vagy szükséges-e a jövedelmi helyzet vizsgálata az adómentességhez?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4435. kérdés Bekerülési érték újbóli meghatározása esetén terv szerinti értékcsökkenési leírás
Víziközművagyon-értékelést követően a Vksztv. 12. §-ának (1) bekezdése alapján a vagyonértékelés eredményét legkésőbb a soron következő mérlegkészítés fordulónapjával a könyveken át kell vezetni. Önkormányzatunknál 2016. december 31-i fordulónappal folyamatban van a vagyonértékelés adatainak átvezetése az Áhsz. 16/A. §-ában foglaltaknak megfelelően. Az új bekerülési érték felvételének módja egyértelmű, azonban az új bekerülési érték után alkalmazandó értékcsökkenés számításának szabályai nem. Az Áhsz. 17. §-ának (1) bekezdése szerint az értékcsökkenésre a 17. § (2)-(4) bekezdéseiben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni az Szt. 52. §-ának (1), (2) és (5)-(7) bekezdéseit. Az Áhsz. 17. §-ának (3) bekezdése esetén a terv szerinti értékcsökkenést a Tao-tv. 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint kell elszámolni. Ez eltérés az Szt. 52. §-ának (1)-(2) bekezdéseihez képest, ezért ez azt jelenti, hogy a tárgyi eszközök bekerülési értékének újbóli meghatározása esetén a Tao-tv. 2. sz. melléklete szerinti leírási kulcsokat kell alkalmazni? [Azaz az Áhsz. 17. §-a (3) bekezdésének eltérő rendelkezése miatt nem alkalmazható az Szt. 52. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján a várható élettartam szerint meghatározott terv szerinti értékcsökkenési leírás?] Pl.: Víziközmű-vezetékek esetén a Tao-tv. 2. sz. mellékletében (építmények) meghatározott 3%-os értékcsökkenési kulccsal, az új bekerülési érték alapulvételével újból (elölről 33,33 évig) kell kezdeni (elszámolni) a terv szerinti értékcsökkenést, természetesen az esetleges maradványérték figyelembevételével? (Megjegyezzük, hogy a vagyon-értékelésben minden eszköz esetén meghatározásra került a várható hasznos élettartam.)
Kérjük továbbá állásfoglalásukat az alábbiakra is:
2017. január 1-jével módosult a Tao-tv. 2. sz. mellékletében a vezetékek leírási kulcsa, a víziközmű-vezeték esetén a leírási kulcs 3%-ról 2%-ra csökkent. A 2%-os terv szerinti értékcsökkenési leírást kell alkalmaznunk 2017-ben, vagy a jelenlegi 3%-os mértéket? A 2%-os mérték csak a 2017-ben üzembe helyezett eszközökre vonatkozik, vagy a régebben aktiváltakra is? Önkormányzatunk 2014-ben úgy döntött, hogy a korábban beszerzett eszközökre folytatja a megkezdett értékcsökkenési leírást, azaz nem alkalmazza a 2014. január 1-jétől hatályos kulcsokat.
4436. kérdés Konyhai eszközök, berendezések ingyenes átadása
A költségvetési törvény előírásai alapján a közétkeztetést az önkormányzat intézményének kell ellátni. A konyhai eszközöket, berendezéseket ingyen átadjuk az intézménynek. Keletkezik-e áfafizetési kötelezettségünk?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4437. kérdés Folyószámla-egyenleg
A bankszámlánknak negatív egyenlege van, mivel a zárlati tételeket rátette a bank. Költségvetési szervről van szó. Mi lehet a megoldás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4438. kérdés Tárgyi eszköz beszerzése
Intézményünk nagy értékű (200 E Ft feletti), 1 éven túl használandó eszközt szerzett be. Könyvelése a klasszikus módon történt, előleget nem fizettünk:
1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték T0021 - K05642
b) Általános forgalmi adó T0021 - K05672
2. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó érték T05642 - K0021
T0022 - K05642
b) Általános forgalmi adó T05672 - K0021
T0022 - K05672
3. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó összeg T11/151 - K4216
b) Levonható előzetesen felszámított áfa T36412 - K4216
4. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint
a) Nettó összeg T05643 - K003
b) Általános forgalmi adó T05673 - K003
5. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint T4216 - K32/33
6. Aktiválás a használatbavételkor a pénzügyi számvitel szerint T131 - K151
Szükség van-e további könyvelési lépésekre? A beszerzésnek (vagyonnövekedésnek) meg kell jelennie a “nemzeti vagyon változásai” között a Forrás oldalon? Ha igen, milyen könyvelési lépéssel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4439. kérdés Cafeteria költségvetési törvényben meghatározott maximumától való eltérés
A költségvetési törvény cafeteriára vonatkozó részét [59. § (4) bekezdés] decemberben módosították, és a bekezdésbe bekerült a "törvény eltérő rendelkezése hiányában" kifejezés. Önkormányzati hivatal lévén mint eltérő törvényi rendelkezés a Kttv. 151. §-ának (1) bekezdése véleményünk szerint eltérő összegben határozza meg a cafeteriaként adható juttatás összegét, mely az Szja-tv.-re hivatkozva bruttó 550 000 Ft összegben maximalizálja a juttatást (100 000 Ft készpénz cafeteria, 225 000 Ft SZÉP kártya szálláshely alszámla, 150 000 Ft SZÉP kártya vendéglátás alszámla, 75 000 Ft SZÉP kártya szabadidő alszámla). Szabályosan jár-e el az önkormányzati hivatal, ha a 2017. évi cafeteria összegét bruttó 268 440 Ft/fő összegben határozza meg (tekintettel a Kttv. eltérő rendelkezésére)?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4440. kérdés Garantált bérminimumra kiegészítés, pótlékok beszámíthatósága a jubileumi jutalom alapjába
Közalkalmazott jubileumi jutalom összegének számításánál 2017. január 1-jétől milyen bérelemeket lehet figyelembe venni (garantált bérminimumra való kiegészítés, szociális összevont ágazati pótlék, pedagógus-bértábla szerinti pótlékok)?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4441. kérdés Polgármestert távollét idejére megillető cafeteria és költségtérítés
A polgármester 2016. 06. hónaptól táppénzes állományban van. Jár-e neki cafeteria, illetve a megállapított költségátalány?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4442. kérdés Beolvadás áfarendszerbeli megítélése
Egy korlátolt felelősségű társasági formában működő leányvállalat beolvad részvénytársasági formában működő anyavállalatába (az anyavállalat a beolvadáskor belföldön nyilvántartásba vett adóalany). Álláspontunk szerint, amennyiben a beolvadás kapcsán teljesülnek az Áfa-tv. 18. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott feltételek, akkor az Áfa-tv. hatályán kívüli ügyletről van szó, és a leányvállalatnak a beolvadással kapcsolatban nincs számlakibocsátási kötelezettsége, valamint nem keletkezik áfabevallási és áfafizetési kötelezettsége sem. Helyes ez a meglátás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4443. kérdés Vitorlás hajók vitorláskikötőben történő elhelyezésének áfarendszerbeli megítélése
Egy vitorlássportklub a bíróság által nyilvántartásba vett egyesület, amely rendelkezik alapszabállyal és tagsággal. Az egyesület "Közhasznú" közhasznúsági fokozattal rendelkezik. Az egyesület önálló szervezeti egységekkel (hét vitorlástelep) rendelkezik, amelyek saját szervezeti és működési szabályzat alapján önálló tagsággal működnek sportcéllal (utánpótlás-nevelés, versenyszerű felnőtt és ifjúsági vitorlázás, szabadidős túratevékenység), az önkormányzattól sportcélú felhasználásra kapott vitorlástelepeken. Az egyesület áfaalany, bevételét a minden tagra kötelező központi tagdíj képezi, illetve a vitorlástelepek tagjai külön további telepi tagdíjat, közösköltség-hozzájárulást, valamint telepi hozzájárulást is fizetnek, amelyek ellenében a vitorlástelepek a saját tagjaiknak biztosítják az adott vitorlástelep kikötőhelyeinek használatát. A vitorlástelepek használati szerződéseket kötnek tagjaikkal, amelyek alapján a tagok használhatják a telep sportlétesítményeit, így a kikötőhelyeket is. Jól gondoljuk, hogy a használati szerződések és a telepi tagdíjak alapján az Áfa-tv. szerinti ingatlan-bérbeadás valósul meg a kikötőhelyek tekintetében az egyesület önálló szervezeti egységei (vitorlástelepek) és azok tagjai között, és hogy ez az ingatlan-bérbeadás adómentesnek minősül? Közlekedési eszköznek tekinthető-e a hajó, figyelemmel arra, hogy igen válasz esetén az Áfa-tv. 86. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján a kikötőhely bérbeadására az Áfa-tv. 86. §-ának (l) bekezdés l) pontja nem alkalmazható?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4444. kérdés Közalkalmazott orvossal megbízási szerződés kötése a munkakörével megegyező feladatra
Költségvetési intézményként az intézményünknél közalkalmazottként foglalkoztatott orvossal köthetünk-e vállalkozói vagy egyéb megbízási szerződést közalkalmazotti munkaidejét követően végzendő, közalkalmazotti munkakörével egyező orvosi tevékenység ellátására? Az Ávr. 42. §-át megsértjük-e, ha az Ávr. 51. §-ának (2) bekezdése alapján, amennyiben intézményünknél szemész közalkalmazott orvosunkkal vállalkozói vagy megbízási szerződést kötünk szintén szemészeti tevékenység ellátására (többletfeladatként), és a szerződésbe belefoglaljuk, hogy a közalkalmazotti kinevezésén túli időben ellátott feladatához kapcsolódó díjat teljesítésigazolást követően fizetjük ki, és ennek további feltétele, hogy közalkalmazotti munkakörébe tartozó feladatainak maradéktalanul eleget tegyen?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4445. kérdés Cafeteria keretében adható juttatások, munkába járás kötelezőn felüli részének cafeteria terhére történő biztosítása
A költségvetési törvény a közszférában dolgozók számára bruttó 200 ezer Ft-os cafeteriajuttatási keretet határoz meg. 2017-ben a SZÉP kártya és a 100 ezer Ft-os készpénzkifizetés maradt kedvezményes adózású a béren kívüli juttatások közül. A cafeteriakeretben akkor csak ez a két elem vehető figyelembe 100-100 ezer Ft bruttó összeggel, vagy más béren kívüli juttatás is figyelembe vehető, ha esetleg a munkavállaló a SZÉP kártyát nem tudja igénybe venni (természetesen a másik béren kívüli juttatás magasabb adózását figyelembe véve)? Illetve bejáró dolgozó esetében a 9 Ft/km hozzájáruláson felüli 6 Ft/km hozzájárulás beleszámít a cafeteriajuttatásba?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4446. kérdés Adómentes óvodai ellátás
A munkáltatóm szeretné az idei évtől a fiam óvodai ellátását adómentes cafeteriaelemként számomra biztosítani, de idáig sajnos ellentmondásokba ütköztem az igénybevételével kapcsolatban. Az Szja-tv. szerint adómentesen adható ez az elem, ha viszek róla számlát a munkáltató nevére kiállítva. Idáig a fiam volt vevőként feltüntetve, ezután pedig a munkáltatóm lenne. Az óvoda, illetve a Magyar Államkincstár nem hivatalos állásfoglalása szerint, ha adómentesen venném igénybe az eddigi szolgáltatást/étkezést, ez esetben nem járna a normatív támogatás a gyerekem étkezésére, tehát drágábban étkezhetne. Ez valóban így van? Az adómentes óvodai és bölcsődei szolgáltatás és ellátás (ideértve az étkezést is) adómentesen támogatható a munkáltató által. Tekintettel arra, hogy az Szja-tv. a természetben adott juttatások között említi ezeket, az adómentesség érvényesüléséhez a munkáltató nevére szóló számla szükséges.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4447. kérdés Illetménynövekedésre jogosító további szakképesítés
Intézményünk (költségvetési szerv) a munkáltatója a helyi egészségügyi alapellátást ellátó védőnőknek, akik a Kjt. alapján vannak besorolva. Személyi anyaguk felülvizsgálatakor azt tapasztaltuk, hogy több védőnő főiskolai oklevelében - védőnőképzés főiskolai karon - az alábbi szövegezésű melléklet található:
"...főiskolai tanulmányainak keretében iskola- és ifjúsági védőnő képzésben részesült";
"...főiskolai tanulmányainak keretében családgondozó védőnő képzésben részesült."
Ezeket az okleveleket a 90-es években szerezték, és néhányuk - de nem mindenki - ez alapján százalékos illetménykiegészítésben részesül. Ezen oklevél melléklete megfelel-e a Kjt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti további szakképesítésnek, és ha igen, milyen képzettségi szinten? Továbbá az is kérdés, hogy szükséges-e ez a munkakör ellátásához, mivel a védőnőknek a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet és a 266/1997. (IX. 3.) NM rendelet (területi és iskolai) főiskolai védőnői oklevelet ír elő kötelező iskolai végzettségnek, nem szükséges további képesítés.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4448. kérdés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás
Önkormányzatunk szociális intézménye jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást nyújt, amelyre pénzt kap a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól. A Főigazgatóság számlát kér az intézménytől. Nem támogatásként kellene kezelnünk a Főigazgatóság által utalt pénzt?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4449. kérdés Gyógyszerár-támogatás arányosítása
Kórházunknak van közforgalmú gyógyszertára, amely gyógyszerár-támogatást kap. A?kórháznak vannak adóköteles és adómentes bevételei is, ezért pl. a rezsikiadásokat bevétel arányos képlettel arányosítjuk. A kapott támogatás után befizettük az áfát, de eddig ezzel a bevétellel nem számoltam az arányosítási képletben. Most felmerült, hogy bele kellene számítani, de akkor sokkal magasabb lesz a levonható áfám. Mikor járok el helyesen, ha beleszámítom a képletbe, vagy ha kihagyom? Másik kérdésem, hogy kötelesek vagyunk arányosítani?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére