A tényleges ellenértéket meghaladó összegű előleg miatti korrekció


Több alkalommal szembesültem olyan esettel, hogy az előlegfizetéssel induló gazdasági eseményeknél a megvalósult ügylet értéke alacsonyabb a megfizetett előlegnél, melyről negatív végszámlát állítanak ki, ami alapján visszafizetik az előleg fel nem használt részét. A számla kiállítója azonban a magasabb összegű előlegszámlát és a negatív végszámlát a számla befogadójának kérése ellenére sem módosítja. Jelenleg a negatív összegű végszámlák esetében (ahogyan az előzményszámla nélküli negatív számlák esetében is) a számlakibocsátó online adatszolgáltatására nem ERROR, hanem csak WARNING típusú válaszüzenet érkezik, vagyis az adatszolgáltatás figyelmeztetéssel ugyan, de elfogadottnak tekinthető. Így nincs olyan kényszerítő erő, ami miatt a kibocsátó kénytelen lenne változtatni a számlázási szokásán, illetve módosítani az előlegszámlát és a negatív végszámlát. Problémaként merült fel, hogy a számlabefogadónál az áfabevallás M lapjain nem szerepelhet negatív végszámla (ahogyan az előzmény nélküli negatív számla sem), vagyis befogadói oldalon az ilyen számlákról nem teljesíthető szabályosan a belföldi összesítő jelentés. A negatív előjelű számlákat a számla befogadója – tekintettel arra, hogy az előleg összegében szereplő adón túl további áthárított adót nem tartalmaz – a bevallása M-es lapján nem szerepelteti, ezért a számlát befogadó szempontjából a visszajáró előleggel összefüggésben helytelenül kiállított számlákról történő adatszolgáltatás teljesítése nem okozhat fennakadást. A fenti esetben mi a helyes eljárás a számla kiállítója és befogadója részéről (számlakorrekció, bevallás, összesítő jelentés), illetve a visszajáró előleg kapcsán az előlegszámlát módosító számla hiányában megtörténik-e az adólevonási jog utólagos csökkenéséből adódó adófizetési kötelezettség rendezése a számlabefogadó oldalán?


Megjelent a Költségvetési Levelekben 2021. augusztus 31-én (312. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5543

[…] szerint azon számla adatairól kell nyilatkozni, amely alapján az adóalany adólevonási jogot gyakorol – nem kell nyilatkoznia, belföldi összesítő jelentésben a végszámlát nem kell feltüntetni. Amennyiben a tényleges ellenértéket meghaladó összegű előlegről kibocsátott előlegszámla módosítása megfelelően megtörténik, arról az M lapon az Áfa-tv. 10. számú melléklet 10. pontja alapján akkor kell adatot szolgáltatni, amikor az adóalany a módosítás hatását figyelembe veszi a bevallásában.A kérdésben leírtak szerint a visszajáró előleg felveti annak a kérdését, hogy az előlegszámlát módosító számla hiányában megtörténik-e az adólevonási jog utólagos csökkenéséből adódó adófizetési kötelezettség rendezése a számlabefogadó oldalán.Az Áfa-tv. 77. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, termék Közösségen belüli beszerzése esetén az adó alapja utólag csökken a szerződés módosulása, valamint megszűnése – ideértve a szerződés érvénytelenségének és létre nem jöttének eseteit is – miatt egészében vagy részben visszatérített, visszatérítendő előleg vagy ellenérték összegével.Az adóalap és az adó csökkenésének számlakibocsátói oldalon történő elszámolására vonatkozó szabályt az Áfa-tv. 153/B. §-a tárgyalja. A 153/B. § (1) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy abban az esetben, ha az adóalany által korábban megállapított és bevallott adóalap vagy az adóalany által korábban fizetendő adóként megállapított és bevallott adó csökken, az adóalany a különbözetet – ha az a fizetendő adót érinti, a 153/A. § (1) bekezdése szerint megállapított fizetendő adót csökkentő tételként – legkorábban abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni, amelyben az eredeti számlát érvénytelenítő számla vagy az azt módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll.A fenti szabály értelmében az értékesítő a fizetendő adót csökkentő tételt akkor számolhatja el a bevallásában, amikor az eredeti számlát érvénytelenítő számlát vagy az azt módosító számlát – jelen esetben az előlegszámlát érvénytelenítő számlát vagy az azt módosító számlát – a vevő rendelkezésére bocsátotta, tehát e rendelkezésből is következik, hogy az értékesítő a negatív összegű végszámla kiállításával nem tesz eleget az Áfa-tv.-beli kötelezettségének, azaz az előlegszámla korrekciójára vonatkozó kötelezettségének.A számla befogadója a levonható adó tekintetében előállt csökkenést a 153/C. § (1) bekezdése szerint köteles elszámolni. A 153/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy abban az esetben, ha a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben utólag, az adólevonási jog keletkezését követően változás következik be, és ennek eredményeként az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege csökken, az adóalany a különbözetet abban az adómegállapítási időszakban köteles a 153/A. § (1) bekezdése szerint megállapított fizetendő adó összegét növelő tételként figyelembe venni, amelybena) a különbözet alapjául szolgáló, a 127. § (1) bekezdésében említett okiratot módosító vagy azt érvénytelenítő okirat az adóalany személyes rendelkezésére áll, de nem később, mint a módosító vagy érvénytelenítő okirat kibocsátásának hónapját követő hónap 15. napja, feltéve, hogy az eredetileg levonható előzetesen felszámított adó összege közvetlenül olyan, a 127. § (1) bekezdésében említett okiraton alapul, amelyet más fél (hatóság) bocsátott ki;b) részére a pénzt visszatérítik a 77. § (4) bekezdése szerinti esetben;c) a változás bekövetkezik az a) és b) pontok alá nem tartozó esetekben.Főszabály szerint a termékértékesítő – amint […]
 
Kapcsolódó címkék:        
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.