Játszótéren elhelyezett játszóeszközök nyilvántartása

Kérdés: Egy önkormányzat a tulajdonát képező játszótéren elhelyezett játszóeszközöket gép-berendezésként tartotta nyilván, 14,5%-os értékcsökkenési leírási kulcsot alkalmazva. Az ingatlanvagyon--kataszter felülvizsgálata során kérdésként merült fel, hogy a földhöz rögzített játszóeszközöket helyesen egyéb építményként kell-e nyilvántartani, külön-külön "P" lapokon, 3%-os értékcsökkenési leírás kulcsot alkalmazva? Amennyiben építményként kell nyilvántartani ezeket az eszközöket, hogyan történjen az eddig 14,5%-kal elszámolt értékcsökkenési leírás helyesbítése?
Részlet a válaszából: […] ...megelőzően át kell vezetni a 414. Felhalmozott eredmény könyvviteli számlára. Vagyis, ha úgy döntenek, hogy szükséges, elvégzik az átsorolást az ingatlanok közé, és könyvelik az addig elszámolt értékcsökkenés csökkentését.A jelentős összegű hibákat a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Nyelvi képzés áfája 2020-ban

Kérdés: Egyetemünk nyelvi felkészítő tanfolyamokat, valamint államilag elismert nyelvvizsgát szervez. Módosult az Áfa-tv. 85. §-ának (2) bekezdése, továbbra is áfamentesen számlázhatjuk ezeket a képzéseket?
Részlet a válaszából: […] ...változásával és az OKJ-s képzések átalakításával kapcsolatos módosításokat vezették át. A módosítások célja nem áfamérték-átsorolás volt. Amennyiben a tevékenység végzését jogszabály hatósági engedélyhez köti, az áfamentesség feltétele, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Köztisztviselő I. besorolási osztályba történő átsorolásának időpontja

Kérdés: A Kttv. 119. §-a alapján: "A kormánytisztviselő az I. besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a feladatkörére előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget szerzett." Ezt a rendelkezést a törvény alkalmazni rendeli önkormányzati köztisztviselőkre is. A szakirányú felsőfokú iskolai végzettség megszerzése esetén a kinevezés módosításánál a diploma kiállításának vagy a diploma munkáltató részére történő bemutatásának időpontja az irányadó? Például a köztisztviselő a diploma megszerzésének időpontjában nem rendelkezett az előírt nyelvvizsgával, diplomáját átvenni nem tudta, majd később megszerezte a nyelvvizsgát, amelyről szóló bizonyítványt leadta a felsőoktatási intézményben, ahol ezt követően kiállították részére az oklevelet, de azt kettő hónappal később adták át neki. A köztisztviselő csak ezt követően tudta bemutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának a végzettséget igazoló okiratot.
Részlet a válaszából: […] ...alatt, azzal összefüggésben keletkezett adatokat és tényeket a köztisztviselőnek igazolnia kell. Az I. besorolási osztályba való átsorolást akkortól kell elvégezni, amikor a felsőfokú szakirányú iskolai végzettség meglétét a köztisztviselő igazolni tudja. Ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

Bankszámlaegyenleg

Kérdés: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat év végi (2018. 12. 28.) bankszámlaegyenlege negatív lett a bank általi pénzforgalmi jutalék terhelése miatt. A negatív egyenleg 1887 Ft. A nemzetiségi önkormányzat folyószámla-hitelkerettel/likvid hitellel szerződés alapján nem rendelkezik, a bank úgynevezett technikai hitelt nyújtott. Hogyan kell majd az év végi beszámolóban szerepeltetni ezt a negatív egyenleget? Hosszú lejáratú hitelként kell kimutatni?
Részlet a válaszából: […] ...más fizetési kötelezettség nyilvántartásba vételének vagy az Áhsz. 54. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerinti átsorolásának évére esik.Más kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget költségvetési évet követően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.

Következő évet terhelő kötelezettségvállalás

Kérdés: Kérem adjanak tájékoztatást a következő évet terhelő kötelezettségvállalások nyilvántartásáról!
Részlet a válaszából: […] ...álló határidő kezdőnapja a kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartásba vételének vagy az év eleji átsorolásának évére esik. Az ettől eltérő kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget költségvetési évet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Összesítő feladások

Kérdés: Az Áhsz. 51. §-ának (3) bekezdése értelmében a részletező nyilvántartások vezetésének módját, azoknak a kapcsolódó könyvviteli és nyilvántartási számlákkal való egyeztetését, annak dokumentálását, valamint a részletező nyilvántartások és az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák adataiból a pénzügyi könyvvezetéshez készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének rendjét, az összesítő bizonylat tartalmi és formai követelményeit a számlarendben kell szabályozni. Az ASP-rendszer bevezetésével a követelések, kötelezettségek rögzítése számlánként történik, ezeknél tulajdonképpen nem készül összesítő feladás. Hogyan értelmezhető az összesítő feladás például a követelések, kötelezettségek, adott-kapott előlegek, előirányzatok nyilvántartása esetében? Az Önök véleménye szerint az ASP-rendszer alkalmazásával elegendő, ha az 1-es, 2-es számlaosztálynál kerül szabályozásra az összesítő feladás rendje, és a többinél nem? (Az 1-esben, amíg a KATI modull nincs összekapcsolva a KASZPER-rel, valóban készülnek negyedévente összesítő feladások.)
Részlet a válaszából: […] ...a könyvviteli számlákra,c) a 12. § (6) bekezdése szerinti esetben a használatból kivont immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolását az átsorolt, követelés fejében átvett készletek közé,d) az általános forgalmi adó havi bevallásra kötelezett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 27.

Ingatlanértékesítés

Kérdés: Önkormányzat képviselő-testülete 2016 szeptemberében, saját tulajdonában álló ingatlanértékesítésről döntött. Az ingatlan (nem használatból kivont) értékesítése adásvételi szerződés alapján 2017 márciusában történt meg. Az Áhsz. 12. §-ának (6) bekezdése az alábbiakat írja elő: "A mérlegben az átsorolt, követelés fejében átvett készletek között kell szerepeltetni az értékesítésre szánt eszközöket, így különösen a végelszámolási, felszámolási vagy vagyonrendezési eljárásból állami, helyi önkormányzati tulajdonba került eszközöket, az Áht. 100. §-a szerint követelés fejében átvett, értékesítendő eszközöket, valamint mindazon eszközöket, amelyeket az immateriális javak és tárgyi eszközök közül értékesítés céljából átsoroltak. Kötelező az immateriális javak, tárgyi eszközök átsorolása, ha azokat a használatból kivonták, de az értékesítés három hónapnál hosszabb időszakot vesz igénybe." Nem egyértelmű, hogy csak az értékesítési céllal vásárolt ingatlanok esetében, vagy a nem értékesítési céllal meglévő, de - a képviselő-testület döntése alapján - értékesíteni kívánt ingatlanok esetében is szükséges-e az átsorolás elvégzése. Amennyiben az utóbbi esetben is szükséges az átsorolás elvégzése, akkor azt mely időpontban kell megtenni?
Részlet a válaszából: […] A feltett kérdésben leírt, az önkormányzat képviselő-testületi döntése szerinti ingatlanértékesítés egy klasszikus ingatlanértékesítés lesz. Ez az ingatlan már az önkormányzat könyveiben volt, nem pedig értékesítési céllal került megvásárlásra, azaz nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Egységes óvoda-bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelő illetménye

Kérdés: Milyen pótlékra jogosult az egységes óvoda-bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelő? Szociális ágazati összevont pótlék, bölcsődei pótlék vagy pedagógus munkáját közvetlenül segítők kiegészítő pótléka?
Részlet a válaszából: […] ...felsőfokú végzettséggel kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott illetménye, munkavállaló munkabére az átsorolás eredményeként nem lehet kevesebb, mint a 2015. december hónapra járó - illetménykiegészítéssel, illetménynövekedéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 17.

Fizetési osztályba sorolás a végzettség, szakképzettség alapján

Kérdés: Egy 100% önkormányzati tulajdonú egészségügyi tevékenységet végző nonprofit kft. munkavállalója az alábbi képzést végezte: Szakképesítés megnevezése: Fizioterápiás szakasszisztens; Szakképesítés OKJ-száma: 55 725 05; Szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés; Szakképesítés szintje: emelt szintű szakképesítés-ráépülés. A 356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 1. sz. melléklete alapján "E" kategóriába kell-e átsorolni?
Részlet a válaszából: […] ...Eütev. törvény 11/A. §-ának (7) bekezdése alapján az egészségügyi dolgozó, egészségügyben dolgozó átsorolására, az osztályba soroláshoz szükséges szakmai követelményekre, a jogviszonyban töltött idő számítására, az illetményre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Tárgyi eszköz értékesítése

Kérdés: Központi költségvetési szerv értékesített egy autót, melynek van könyv szerinti értéke még, és az alacsonyabb, mint a piaci érték. Vagyis drágábban adtuk el, mint a könyv szerinti érték. Mi a teendő, mik a pontos könyvelési tételek?
Részlet a válaszából: […] ...tárgyi eszközök értékesítése esetén az egyik mód, hogy a tárgyi eszköz először a készletek közé kerül átsorolásra és készletként, azaz áruként értékesítik. Az államháztartás szervezetének azokat a tárgyi eszközöket kell átsorolni, amelyeket a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.
1
2
3
8