Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

197. Költségvetési Levelek / 2014. június 17.

TARTALOM

3718. kérdés Önkormányzati támogatás
Önkormányzati támogatás adható-e olyan alapítványnak, amely a beszámolóját nem helyezte letétbe?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3719. kérdés Önkormányzati tulajdon
A polgármesteri hivatalnak helyet adó épület az önkormányzat tulajdona. Ebben az épületben van a járási kormányhivatal is. Az önkormányzat megállapodott a kormányhivatallal a közüzemi költségek megosztásáról, továbbszámlázásról, a megtérítés módjáról. A szolgáltatókkal az önkormányzatnak van szerződése, az önkormányzat nevére szólnak a számlák. Ebből adódóan az elő­irányzatok is az önkormányzatnál kerülnek megtervezésre. A polgármesteri hivatal nem tervez és nem teljesít ilyen kiadásokat. Helyesen kötöttük-e így a megállapodást?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3720. kérdés Számviteli átrendezés
A 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet szerinti rendezőmérleg néhány sorával kapcsolatban kérdeznénk, hogy a kezelésbe vett eszközök tartós tőkéjének megadásánál
a) a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök bruttó értékénél a 2013. évi záró bruttó értéket vagy a 2014. évi nyitó bruttó értéket kell belevenni, valamint
b) a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök közé a 2013. évi zárómérlegünkben szereplő készletek értékét is bele kell-e számítani a tartós tőke összegébe?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3721. kérdés Ajándékba kapott vagyontárgy bejelentése
Központi költségvetési szervként adományt kaptunk egy vállalkozástól. Úgy tudom, hogy költségvetési szervként illetékmentességünk van. A támogató azt a feltételt szabta, hogy jelentsük be a kapott a támogatást a NAV-hoz. Valóban be kell jelentenünk? Ha igen, hogyan?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3722. kérdés Közszolgálati jogviszonyban töltött idő
Egy köztisztviselő 1991. február 1-jétől jelenleg is a polgármesteri hivatal köztisztviselője. A köztisztviselő jelenleg az I. besorolási osztály 14. fizetési fokozatába van besorolva, vezető főtanácsosként. A jelenlegi besorolásához beszámított és figyelembe vett munkaviszonyok az alábbiak:
1. tartósítóipari kombinát: 1987. 09. 14.-1990. 04. 25. között munkaviszony, ezen időszak alatt (1989. 02. 28. és 1989. 07. 04.) sorkatonai szolgálatot töltött;
2. megyei munkaügyi szolgáltató iroda: 1990. 06. 06.-1990. 07. 18. között munkanélküli-segély;
3. polgármesteri hivatal: 1991. 02. 01-jétől jelenleg is köztisztviselői jogviszony.
Köztisztviselőnk személyi anyagának felülvizsgálata során kiderült, hogy a katonakönyvének tanúsága szerint 1981. 08. 27. és 1982. 08. 08. között sorkatonai szolgálatát töltötte, amely időtartamot jelenlegi és korábbi köztisztviselői besorolásai során sem vette figyelembe munkáltatója. A kérdés tehát az, hogy az iménti sorkatonai szolgálat idejét is be kell/kellett volna számítani a besorolásnál figyelembe vehető időtartamok közé? Ha igen, akkor a köztisztviselő milyen igénnyel léphet fel munkáltatójánál, esetleges elmaradt illetményének megtérítését milyen időtartamra követelheti tőle?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3723. kérdés Beruházás értelmezése a költségvetési és a pénzügyi számvitelben
A beruházások és felújítások esetében hogyan kell szabályosan könyvelni? A költségvetési számvitelben a beruházási előirányzat rovaton a beruházás áfája is ott van. Tehát a költségvetési számvitelben a beruházás tartalmába az áfa beletartozik? A költségvetési számvitelben az áfa nem része a bekerülési értéknek, tehát az állományi számlán csak a nettó érték szerepel, az áfa pedig ráfordítás. A beruházás értékének a meghatározásakor a korábban kapcsolódó költségeket, pl. közbeszerzés, tervezés, pro­jektmenedzsment, eljárási díjak a költségvetési számvitelben továbbra is a beruházási előirányzat rovaton kell, hogy szerepeljenek, vagy a dologi kiadások között, a pénzügyi számvitelben pedig ezek a költségek szolgáltatások és az áfaráfordítás? Tehát a költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben elkülönítetten kell értelmezni a beruházás fogalmát?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3724. kérdés Gazdasági vezető végzettsége
A munkaköröm további ellátásához szükséges-e az államháztartási mérlegképes végzettség megszerzése, az alábbiakra tekintettel:
- -1989-ben szereztem vállalkozói szakon mérlegképes végzettséget, és közgazdászdiplomával rendelkezem,
- -2000-től dolgozom költségvetésben, először 6 évig gazdasági vezetőként, majd ugyanannak az intézetnek az első számú vezetőjeként 6 évig, és tavalytól ismét egy másik költségvetési intézet gazdasági vezetője vagyok.
Amennyiben szükséges, milyen végső határidővel?
3725. kérdés Bekerülési érték
Az új Áhsz. 16. §-ának (3) bekezdése szerint a vásárolt, rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök bekerülési értéke a beszerzés, a létesítés áfát nem tartalmazó (továbbiakban: vételár), kisajátítás útján szerzett ingatlan esetén a kártalanítás összege. Az eszköz vételárát tartalmazó számlában szereplő egyéb (szállítási, kezelési stb.) járulékos tételek nem lesznek részei a bekerülési értéknek? Ingatlan vásárlása esetén nem része az ingatlan bekerülési értékének a megvásárolt ingatlanhoz egyedileg hozzákapcsolható, az üzembe helyezésig felmerült, bizonylattal igazolt földhivatali eljárási díj, egyéb ingatlan-nyilvántartási eljárási díj, értékbecslés, szakértői díj?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3726. kérdés Aljegyző kinevezése
Lehetséges-e a 3000 és 5000 fő közötti községi önkormányzatnál aljegyzőt kinevezni? A Kttv. elő­­írása szerint vezetői megbízás csak 3000 fő feletti városban adható.
Kapcsolódó tárgyszavak:
3727. kérdés Vagyonkezelésbe adás
Hogyan kell 2014-től a vagyonkezelésbe adást, illetve üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközöket számvitelben elszámolni? A Költségvetési Levelek 194. számának 3662. számú kérdésére adott válasz számomra nem egyértelmű. A 2013-ban a 16. számlaosztályban nyilvántartott eszközök közül az államháztartáson belüli eszközök a 011. nyilvántartási számlaosztályban, az államháztartáson kívüli eszközök a 18-as számlaosztályban, míg a kezelésbe vett eszközök a 11-13. számlaosztályban kerülnek elszámolásra?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3728. kérdés Nyugdíjas személy önkéntes nyugdíjpénztári tagsága
Nyugdíjas magánszemély lehet-e önkéntes nyugdíjpénztár tagja, ha igen, milyen várakozási idő vonatkozik rá, hogy adómentesen hozzájuthasson a megtakarításához?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3729. kérdés Rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye az adózásban
Hogyan kell értelmezni az Szja-tv.-ben a reprezentáció fogalmának meghatározásakor azt az előírást, hogy "rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható" - Szja-tv. 3. § 26. pont? Önkormányzatok esetében reprezentá­ciónak minősül-e, és adóköteles a nyilvános rendezvényeken, pl. gyermeknapon, város napján biztosított étel, ital fogyasztása?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3730. kérdés Közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételei 2014. július 1-jétől
Köznevelési intézmény vagyunk, úgy tudjuk, hogy 2014. július 1-jével esetünkben megváltoznak a büntetlen előélet igazolására vonatkozó előírások. Hogyan, milyen tartalommal kell ezt követően megkérni az erkölcsi bizonyítványokat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3731. kérdés ERA-kód
A kis értékű tárgyi eszközt 2014-től a beruházásokon kell nyilvántartani a K64-en, és az áfa ERA-kódja ebben az esetben a K67 vagy a K351 lesz?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3732. kérdés Maradványérték
Hogyan történik a maradványérték megállapítása?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3733. kérdés Együttműködési megállapodás
Van egy háromoldalú együttműködési megállapodás, mely szerint egy nonprofit kft. feladata - többek között - a köznevelési intézmények működtetése, karbantartása, felújítása, vagyonvédelme, taneszköz karbantartása, beszerzése. A köznevelési intézmények tulajdonosa az önkormányzat. A köznevelési intézmények könyvelését, gazdasági feladatát pedig a GESZ látja el. A szolgáltatás teljesítése alapján kiállított számlák a GESZ nevére kerülnek kiállításra. A közüzemi számlák elsődlegesen a kft. nevére szólnak. Milyen részletezettséggel és bontásban kell a fenti számlákat kiállítani a GESZ részére? A működéshez beszerzett anyagok, tisztítószerek, fénymásoló papírok stb. hogyan szerepeljenek a számlán? Az irányító szerv, a tulajdonos felé adatszolgáltatási kötelezettségünk van, ahol az iskolák felhasználásának kimutatása is szükséges.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3734. kérdés Szolgáltatásnyújtás
Pénzeszközátadást melyik főkönyvi számlára kell könyvelnünk? A 0-s számlaosztályban nem találtunk rá megfelelő főkönyvi számlát. Több tevékenységünket kiadtuk egy nem költségvetési szervnek, egy szeretetszolgálatnak. A finanszírozást az önkormányzat kapja, és az összeget továbbutalja a szeretetszolgálatnak.
Kapcsolódó tárgyszavak:
3735. kérdés Tárgyi eszköz vásárlása
Tárgyi eszköz vásárlásánál a 056. főkönyvi számlára könyvel intézményünk. Az áfa részét a 0567 beruházási áfa főkönyvi számra kell tennünk?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére