Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

225. Költségvetési Levelek / 2016. március 22.

TARTALOM

4155. kérdés Fizikai típusú egészségügyi szolgáltatások
Az Áhsz. szerint a K336-ra Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kerülnek. Ezen a rovaton kell elszámolni:
a) azoknak az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatásoknak - így különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális, útüzemeltetési, környezetvédelmi szolgáltatások - a vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, és
b) más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjakat.
Eddig én úgy értelmeztem, hogy csak a szellemi szakmai tevékenységeket soroljuk ide. Most elbizonytalanodtam, ugyanis az a) pontban nem nevesíti azt, hogy szellemi szolgáltatás. Mivel az a) pont az egészségügyi komplex szolgáltatásokat is a K336-ra sorolja, felmerült bennem a kérdés, hogy csak a szellemi tevékenységek tartoznak ide? Vagy esetleg a fizikai egészségügyi jellegű szolgáltatások is (pl. mikrobiológiai vizsgálat besorolásában bizonytalan vagyok, hogy az K336 vagy K337)? Jelenleg az a) pont szerint ide könyveljük pl. a véradás szervezését, a számlás (nem közalkalmazott) orvosokat stb. A törvényalkotó célja valószínűleg az volt a K336-ra történő dologi kiadásból való átsorolás tilalma esetében (csak a K1 Személyi juttatásokból lehet megemelni), hogy lekorlátozza a beszámlázásokat. Kérdésem, hogy a fizikai típusú egészségügyi szolgáltatások is a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra kerülnek vagy nem?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4156. kérdés Önkormányzati adóhatóságnál fennálló adóhátralék behajthatatlansága, elévülése és törlése
Milyen eljárásrendet kell követnie az adóirodának abban az esetben, ha a 2009. adóévig felmerülő adóhátralék, továbbá a tartozást terhelő késedelmi pótlék összegének az elévülés jogcímén történő törlését szeretnénk elrendelni gépjárműadó, helyi iparűzési adó tekintetében? Elévülés jogcímen mikor lehet törlést elrendelni adójogi szempontból? Az ONKADÓ az elévült tételeket le tudja válogatni. Egy darab végzésben el lehet-e rendelni az elévült tételek törlését, vagy minden adózóra tételesen kell végzést hozni? Az Áht. 97. §-ára és a behajthatatlan követelést szabályozó Áhsz. szabályaira figyelemmel kell-e lenni elévült adótartozás törlésekor? Ha a követelés az Áhsz. 1. §-a (1) bekezdésének 1. pontjában foglaltak szerint behajthatatlan, akkor a behajthatatlanság tényét és mértékét (adózónként) bizonyítani kell? Külön kell-e kezelni a 100 000 forint alatti tételeket?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4157. kérdés Képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg megtérítésével kapcsolatos adózási és számviteli kérdések
A munkáltató munkavédelmi szabályzata alapján 2 évente 10 ezer forint költségtérítést fizet a képernyő előtt dolgozó munkavállalók részére éles látást biztosító szemüveg vásárlásakor. Milyen rovatra kell könyvelni ezeket a költségtérítéseket? Meg kell-e bontani a költségtérítést nettó + áfa részre? Milyen adózási vonzata van e juttatásnak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4158. kérdés MÁV Start kártya vásárlása
A munkáltató a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés helyett engedélyezheti a dolgozóknak MÁV Start kártya vásárlását?
4159. kérdés Költségvetési támogatás kiegészítésének kezelése
Önkormányzatunk a 2016. évi költségvetési támogatások I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítést kapott. Mivel a közös önkormányzati hivatalt megillető jogcím után is megkapjuk a 15% kiegészítést, ezt át kell-e adnunk támogatásként a közös hivatalnak, vagy az önkormányzat a saját településüzemeltetési kiadásaira is fordíthatja?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4160. kérdés Állami támogatás elhelyezhetősége lekötött betétbe vagy befektetési jegybe
Önkormányzatunk 2015. évben felújításra pályázaton vissza nem térítendő állami támogatást nyert, amelyet teljes egészében meg is kaptunk 2015-ben. A beruházás kb. 4 hónap múlva (2016. év tavaszán) kezdődik. Kérdésem, hogy amíg felhasználásra nem kerül a támogatás, addig lekötött betétbe vagy befektetési jegybe elhelyezhető-e az összeg?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4161. kérdés Építési beruházás bekerülési értéke
Pályázati forrásból megvalósított építési beruházás esetében a bekerülési érték részének tekinthető-e a projektmenedzsment részére fizetett költség?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4162. kérdés Ötszázalékos adómérték alkalmazása az önkormányzat által beszerzett új ingatlan esetén
Önkormányzatunk 2016. év első felében tervez beszerezni újonnan épített ingatlanokat. A kínálattól és az ingatlanok állapotától függően előfordulhat, hogy nem teljesen új ingatlanok beszerzésére is sor kerül. A 2016. január 1-jétől érvényes 5 százalékos adómérték abban az esetben is alkalmazható, ha a beszerző nem magánszemély, hanem adóalany? Van-e bármilyen jelentősége annak, hogy önkormányzatunk adószámában az áfakód nem "2", hanem "1" (mivel adóköteles tevékenységet nem végzünk)? Ugyanúgy lehet az áfa 5 százalék?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4163. kérdés Közfoglalkoztatási jogviszony figyelembevétele besorolásnál
A Kjt. 87/A. §-ának (1) bekezdése, illetve (3) bekezdésének a) pontja figyelembevételével a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időt a közalkalmazott besorolásánál (fizetési fokozat megállapításánál) figyelembe lehet-e venni, azaz munkaviszonynak minősül-e a közfoglalkoztatási jogviszony?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4164. kérdés Lakáscélúhitel-törlesztés munkáltatói támogatásának összeghatára
Szeretném megkérdezni, hogy a köztisztviselők az éves cafateriakeret (max. bruttó 200 000 Ft) felhasználásakor kérhetik-e a lakáshitel törlesztésére történő felhasználást?
4165. kérdés Óraadó óvónő
Óvónőt tudunk-e megbízási szerződéssel alkalmazni, vagy csakis közalkalmazotti jog­­viszonyban?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4166. kérdés Önkormányzatiilleték-bevételi számla
Önkormányzatunk évtizedek óta tart fenn illetékbevételi számlát. A jelenleg hatályos rendeletek alapján milyen bevételek fogadására használhatjuk ezt a bankszámlát?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4167. kérdés Kedvezményes étkeztetés miatti áfafizetési kötelezettség könyvelése
2015-ben hogyan kell helyesen lekönyvelni a kedvezményes étkeztetés miatti áfafizetési kötelezettséget, a költségvetési és a pénzügyi szám­vitelben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4168. kérdés Saját előállítású eszközök bekerülési értéke
A felhasználási szerződés alapján, személyes munkát végző személynek kifizetésre került külső személyi kiadások között megbízási díj. A felhasználási szerződés alapján a létrejött szoftverprogram tulajdonjoga a megbízót, jelen esetben az intézményt illeti meg. Milyen könyvelési tételek szükségesek a vagyoni jog nyilvántartásba vételével kapcsolatban? Mi a bekerülési érték?
4169. kérdés EU-s támogatás visszafizetése
Európai uniós támogatást (MVH-pályázat) kellett visszafizetnünk. Hogyan kell könyvelni, melyik rovatra? Az idegen pénzeszközöket kell-e könyvelni és hova? Hol találunk a költségvetés tervezéséhez alkalmas (Excel) táblázatot, illetve rendeletmintát?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4170. kérdés Munkavégzés alól mentesített megváltozott munkaképességű személy figyelembevétele a rehabilitációshozzájárulás-fizetési kötelezettség számítása során
Munkavégzés alól felmentett megváltozott munkaképességű személy után kell rehabilitációs hozzájárulást fizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére